Η Κατερίνα Παπακώστα @kpapakosta Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη : «Η δημοκρατία δεν απειλείται» [ΒΙΝΤΕΟ]

«Ο,τι χρειάζεται βία για να διατηρηθεί είναι καταδικαστέο» είπε η κ. Παπακώστα, η οποία εξέφρασε τον αποτροπιασμό της «γιατί τέτοιες ενέργειες τρομοκρατικού τύπου με τυφλή βία, δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας»

«Η άμυνα της δημοκρατίας είναι ισχυρότερη από εκείνους που την επιβουλεύονται. Η δημοκρατία δεν απειλείται» δήλωσε η υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνα Παπακώστα, έξω από τον ΣΚΑΪ, που επισκέφθηκε νωρίτερα για να διαπιστώσει από κοντά τι προκάλεσε η έκρηξη βόμβας και να συμπαρασταθεί στο προσωπικό του σταθμού.

«Ο,τι χρειάζεται βία για να διατηρηθεί είναι καταδικαστέο» είπε η κ. Παπακώστα, η οποία εξέφρασε τον αποτροπιασμό της «γιατί τέτοιες ενέργειες τρομοκρατικού τύπου με τυφλή βία, δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας».

Η υφυπουργός υπογράμμισε ότι πρέπει ο πολιτικός κόσμος να ομονοήσει και να συμφωνήσει, προκειμένου αυτή η ιστορία με την τρομοκρατία να τελειώσει και πρέπει να τελειώσει με τον διάλογο και μέσα από τους θεσμούς για τη δημοκρατία.

«Η πρωτοβουλία πρέπει να είναι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο και θα πρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα του δημοκρατικού τόξου που εκλέγονται από τον ελληνικό λαό, να συνεννοηθούμε ότι άλλο η αντιπαράθεση και άλλο η τυφλή πόλωση που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τέτοιου είδους λογικές.

ΒΟΜΒΑ,ΣΚΑΪ,ΣΚΑΙ,SKAI,ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ,ΦΑΛΗΡΟ,ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

5 σκέψεις σχετικά με το “Η Κατερίνα Παπακώστα @kpapakosta Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη : «Η δημοκρατία δεν απειλείται» [ΒΙΝΤΕΟ]”

 1. AΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΕΥΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ ΜΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ :

  Και λἐγω ευγενὠν προστατὠν σωτἠρων μας διὀτι ναι μεν ἐβαλαν τη βὀμβα , για να μας στρἐψουν αλλοὐ τον νοὐ απὀ την τελικἠ εφαρμογἠ του σχεδἰου καταστροφἠς , που οδηγοὐν την Ελλἀδα οι τροπαιοὐχοι των Πρεσπὠν ρεβανσιστἐς κομμουνιστἐς πατριὠτες του ΣΥΡΙΖΑ , και μας προειδοποἰησαν για τη σχετικἠ βὀμβα . Οὐτω απεφεὐχθησαν οι παρἀπλευρες απὠλειες , διὀτι τὀτε η κυβἐρνηση θἀ ἐπρεπε να παραιτηθεἰ , με πρὠτες τη ρεμπἐτισσα υπουργἰνα που oi ζεμπεκιἐς της τη χαρακτηρἰζουν απὀλυτα ως τἐκνο του λαοὐ.

  Επἰσης και την υφυπουργἰνα που με την επἰ της ουσἰας ερὠτησἠ της σε ουσιὠδη κυρἰα μἀρτυρα ως μἐλος της Εξ. Επ. για τη μεγαλοπρεπἠ απἀτη του Βατοπεδἰου , απἠλλαξε τον τὀτε πρωθυπουργὀ κ. Κὠστα Καραμανλἠ απὀ πιθανἐς ευθὐνες του. Η εφυεστἀτη αλλἀ χυδαἰα ερὠτηση στην εν λὀγω μἀρτυρα κ. Σ. Σωτηροποὐλου απὀ την βουλευτἰνα τὀτε της Ν.Δ. και νυν υφυπουργὀ των κομμουνιστὠν του ΣΥΡΙΖΑ κ. «Παπακὠστα» ἠταν η εξἠς : «Αν ὀλα τα τἐκνα της ἐχουν τον ἰδιο πατἐρα» . Και δι’ αυτἠς διεπιστὠθη η αθωὀτης του τὀτε πρωθυπουργοὐ.

  Κατὀπιν αυτοὐ ο ΣΥΡΙΖΑ την υπουργοποἰησε . Οὐτω τα συμπερἀσματα δικἀ σας για τους λὀγους της σχετικἠς υπουργοποἰησης . Επειδἠ ὀμως η κ. Υφυπουργὀς ΠΡΟ.ΠΟ. απειλεἰ αυτοὐς που πιθανολογοὐν ὀτι ο λὀγος εἰναι η συμφωνἰα της για τη σἰγουρη ψἠφιση της προδοτικἠς συμφωνἰας των Πρεσπὠν , παρἀ το γεγονὀς του ακροδεξιοὐ προφἰλ της .

  Οὐτω Θα παρακαλοὐσα την αξιὀτιμη κ. υφυπουργὀ ΠΡΟ-ΠΟ στο ευαἰσθητο αυτὀ υπουργεἰο να γνωστοποιἠσει στον ελληνικὀ λαὀ ευθἐως αν σκοπεὐει πρἀγματι θα ψηφἰσει τη σχετικἠ συμφωνἰα ἠ ὀχι ; Μἠπως αυτὀς εἰναι ο λὀγος της μυστικἠς ψηφοφορἰας που προτεἰνει ο υπαρχηγὀς των Τροπαιοὐχων των Πρεσπὠν κ. Ν. Κοτζιἀς , να γἰνει εν κρυπτὠ η ψἠφιση στη Βουλἠ των Ελλἠνων της αναβἰωσης της προδοτικἠς συμφωνἰας των Πρεσπὠν του Ιανουαρἰου του σωτηρἰου {πρἀγματι} ἐτους 1949 ;

  Και το ονομἀζω σωτἠριον ἐτος διὀτι οι ερυθρὀμαυροι φασἰστες του δἠθεν Δ.Σ.Ε. και οι σὐμμαχοἰ τους Σκοπιανοἰ του Ν.Ο.Φ . ηττἠθησαν στο τελευταἰο προπὐργιὀ τους στο Γρἀμμο και την κοπἀνησαν για τα Σκὀπια κ.λ.π. κρἀτη του Παραπετἀσματος παἰρνοντας μαζἰ τους ως «ομἠρους» και {28.000} ανἠλικα Ελληνὀπουλα , με το ειδεχθἐς «Παιδομἀζωμα».

  Ελα ὀμως που τους επανἐφερεν η Ν.Δ. στο προσκἠνιο απὀ παρἀνομο κὀμμα ως νὀμιμο . και οὐτω απὀ ευγνωμοςὐνη ο κ. Τσἰπρας υπουργοποἰησε την εν λὀγω τἐως βουλευτἰνα της Ν.Δ. ;

  Επἰσης κατὀπιν της βὀμβας του κ. Ν. Κοτζιἀ εἰχαμε και τη βὀμβα των γνωστὠν κουκουλοφὀρων στον ΣΚΑΙ . Ομως ὀταν ἐχουμε τἐτοιου εἰδους εγκληματικἐς ενἐργειες αναζητοὐμε το κἰνητρο καθὠς και ποἰοι ἐχουν συμφἐρον γι΄ αυτἐς .

  Εν προκειμἐνω η πολυετἠς πεἰρα μου σχετικὠς με την τρομοκρατἰα με οδηγεἰ αβἰαστα στην περἰπτωση προβοκἀτσιας . Μἠπως ἠρθε η ὠρα να απεξαρτηθεἰ η ΕΛ.ΑΣ. απὀ την κομμουνιστικἠ μἐγγενη που της ἐχει επιβἀλλει η κυβἐρνηση των κομμουνιστὠν του ΣΥΡΙΖΑ που τα τἐκνα κἀποιων υπουργὠν του βαρὐνονται με τρομοκρατικἐς , ληστρικἐς ενἐργειες , παρἀνομες πωλἠσεις ναρκωτικὠν και ὀπλων , χὠρια της κατἀ των ηθὠν συμπεριφορἀ τους ;

  Δηλαδἠ Κορυφαἰοι υπουργοἰ του ΣΥΡΙΖΑ συν τον τρἰτον ιεραρχικὠς σε βαθμὀ κρατικοὐ λειτουργοὐ που δεν μποροὐν να κυβερνἠσουν την οικογἐνειἀ τους , πως εἰναι δυνατὀ να κυβερνἠσουν ἐνα λαὀ ; Επἰσης πως εἰναι δυνατὀν αστρἀτευτοι να διορἰζονται ΥΕΘΑ και στρατηγοἰ τεσσἀρων αστἐρων να εκτελοὐν τις παραγγελἰες των εν λὀγω τυχοδιοκτὠν που οι σχετικἐς τους παραγγελἰες οπλικὠν συστημἀτων εγἰνοντο μα γνὠμονα της προμἠθειες και ὀχι τις ανἀγκες της χὠρας ; Αρχἠς γενομἐνης απὀ τον … εθνικἀ υπερἠφανο Ανδρἐα Παπανδρἐου.

  Πως εἰναι δυνατὀν αποτυχὀντες να εκλεγοὐν βουλευτἐς να διορἰζονται ανὠτατοι ἀρχοντες στην Ελλἀδα και να την κυβερνοὐν ως «Μονἀρχες» με παρἀνομες Π.Ν.Π. ;

  Δια ταὐτα και επειδἠ ὀλα αυτἀ γἰνονται για να περἀσουν κομμουνιστικὠ τω δικαιὠματι την παρἀνομη συμφωνἰα των Πρεσπὠν , που η συνἐνοχὀς τους ανωτἀτη ηγεσἰα της Δικαιοσὐνης αντἰ να δὠσει εντολἠ στον αρμὀδιο εισαγγελἐα να τους συλλἀβει και να τους παραπἐμπψει για εσχἀτη προδοσἰα εποἰησε και ποιεἰ τη νἠσσα . Επἰσης ο συνἐνοχὀς τους Πρὀεδρος της δἠθεν Ελληνικἠς Δημοκρατἰας και σοφὀς νομομαθἠς πως επἐτρεψε αυτἠ τη σκαστἠ παρανομἰα που πραγματοποἰησαν εν γνὠσει του εν κρυπτὠ χωρἰς να ρωτἠσουν και τις ἀλλες εξουσἰες του δἠθεν δημοκρατικοὐ πολιτεὐματος της Ελλἀδας και πραγματοποἰησαν αυτἠ την «προδοσἰα ;».

  Εξοχὠτατε κ.κ. Πρὀεδρε της Ελληνικἠς Δημοκρατἰας ὀπως γνωρἰζετε τα δημοψηφἰσματα δεν εἰναι «Γκἀλοπ» και η απὀφασἠ τους εἰναι δεσμευτικἠ και ὀχι συμβουλευτικἠ ὀπως την ερμηνεὐουν οι δρἀστες της μεταβολἠς της ετυμηγορἰας του λαοὐ. Επἰσης και τα πληρωμἐνα απὀ αυτοὐς Μ.Μ.Ε Ποἰοι εἰναι οι λὀγοι που συμμετἐχετε στις παρἀνομες αυτἐς αποφἀσεις των κομμουνιστὠν του ΣΥΡΙΖΑ ; Θἐλω να πιστεὐω ὀτι δεν σας κρατοὐν απὀ κἀπου.

  Αν ἐχω δἰκιο δηλὠστε στους υφισταμἐνους σας που δυστυχὠς εκτελεἰτε τις εντολἐς τους ὀτι αν καταθἐσουν στη Βουλἠ την ειδεχθἠ αυτἠ προδοτικἠ συμφωνἰα θα παραιτηθεἰτε. Οπὀτε οι σφετεριστἐς της εξουσἰας κομμουνιστἐς και με τη δικἠ σας ευθὐνη της πριμοδὀτησης των {50} παρανὀμων εδρὠν γιατἰ ὀχι {100} ὠστε να μην ἐχει ανἀγκη τὠρα ο κομμουνιστἠς κ. Α. Τσἰπρας να τἀζει λαγοὐς με πετραχἠλια σε τυχοδιὠκτες και τυχοδιὠκτισσες οικονομισἀριους πολιτικοὐς και βουλευτἐς , για να ψηφἰσουν ατἠ την προδοτικἠ και παρἀνομη συμφωνἰα ;

  Δυστυχὠς εἰστε ο μὀνος που μπορεἰ να ακυρὠσει αυτἠ την επαἰσχυντη συμφωνἰα ειρηνικὠς , που οι κομμουνιστἐς του ΣΥΡΙΖΑ με παν θεμιτὀ κα αθἐμιτο μἐσο μη εξαιρουμἐνης και της βἰας θα επιχειρἠσουν να τη νομιμοποιἠσουν . Οὐτω για να γλυτὠσετε την Ελλἀδα απὀ ἐνα νἐο εμφὐλιο πὀλεμο που προωθοὐν οι καταχραστἐς ερυθρὀμαυροι φασἰστες για να γλυτὠσουν τη φυλακἠ και τα κλοπιμαἰα τους. Δηλαδἠ βἀλτε το χἐρι στην καρδιἀ και δηλὠστε στους ρεβανσιστἐς κομμουνιστἐς που επιδιὠκουν τον εδαφικὀ διαμελισμὀ της Ελλἀδας ὀτι αν αυτἠ η συμφωνἰα κατατεθεἰ στη Βουλἠ , εσεἰς παραχρἠμα θα παραιτηθεἰτε .

  Οταν σε πρὠτη φἀση οι ΗΠΑ διἐθεσαν {250} εκατομμὐρια USD και θα διαθἐσουν ἀλλα τὀσα στην τελικἠ φἀση της ψἠφισης απὀ τους λιγοὐρηδες Σκοπιανοὐς βουλευτἐς ἠτοι {500} περἰπου εκατομμὐρια USD για να ψηφἰσουν οι Σκοπιανοἰ μιἀ συμφἐρουσα για την πατρἰδα τους συμφωνἰα. Δηλαδἠ δεν χρειἀζεται ιδιαἰτερος νοὐς για να αντιληφθοὐμε πὀσα δἰς ἐχουν πἐσει μἐχρι τὠρα και πὀσα θα πἐσουν ακὀμα για να ψηφιστεἰ απὀ προδὀτες Ελληνες που με ιδιἀζουσα θρασὐτητα βγαἰνουν στα Συριζοκἀναλα και δηλὠνουν ὀτι θα ψηφἰσουν αυτἠ τη συμφωνἰα γιατἰ συμφἐρει την Ελλἀδα . Ηδη ἀρχισαν να ξεμπροστιἀζονται στη Βουλἠ οι πρωτοστἀτες της προδοσἰας με επὠνυμες καταγγελἰες για χρηματισμὀ και ο αρμὀδιος εισαγγελἐας δεν πρἀττει αυτἀ που ο νὀμος ορἰζει !…

  Πως ὀμως τη συμφἐρει ουδεἰς μας εξηγεἰ ; Ο εκ Τρικἀλων βουλευτἠς του ΣΥΡΙΖΑ που προσφἀτως διὀρισε την κὀρη του στη Βουλἠ των Ελλἠνων απειλοὐσε ὀτι θα αποχωρἠσει απὀ το κανἀλι γιατἰ ἐνας λεβἐντης εκπρὀσωπος της Ν.Δ. εἰπε τα πρἀγματα με το ονομἀ τους . Εὐγε και πἀλι εὐγε γιατἰ οι ἀλλοι πολιτικἀντηδες της Ν.Δ. αρχἰζουν καφενειακὀ διἀλογο περἰ ανἐμων και υδἀτων. Ας ελπἰσουμε ὀτι θα τον ξανακαλἐσει του Συριζοκἀναλο Κὀντρα .

  17-12-2018 Φ.Π. {Ανδρἐας Γοὐλας } Ιστορικὀς

  Μου αρέσει!

Γράψτε απάντηση στο Φ.Π. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΛΑΣ Ακύρωση απάντησης

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s