olympia.gr

Για την Ελλάδα με όπλο την αλήθεια. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας.

Βασίλειος Σαχίνης -Ένας σπουδαίος ηγέτης της βορειοηπειρωτικής αντίστασης

Posted by IGOR on November 17, 2018


Ο Βασίλειος Σαχίνης (1894 – 17 Νοεμβρίου 1943) υπήρξε ο ηγέτης της βορειοηπειρώτικης αντίστασης (Μέτωπο Απελευθέρωσης Βορείου Ηπείρου), που οργανώθηκε μετά την αποχώρηση του ελληνικού στρατού από την Βόρειο Ήπειρο (1942-1943).

Γεννήθηκε το 1894 στη Δούβιανη της Δρόπολης (νότια του Αργυροκάστρου). Έμαθε τα πρώτα γράμματα στο δημοτικό σχολείο της γενέτειράς του και στη συνέχεια μετέβη στην Κωνσταντινούπολη όπου ήταν εγκατεστημένος ο πατέρας του. Εκεί έπειτα από εισαγωγικές εξετάσεις έγινε δεκτός στην Ροβέρτειο Σχολή. Λόγω των Βαλκανικών Πολέμων αναγκάστηκε να διακόψει τις σπουδές του και να επιστρέψει οικογενειακώς τo 1913 στην πατρίδα του.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια του Βορειοηπειρωτικού Αγώνα συμμετείχε ως ειδικός γραμματέας στην προσωρινή κυβέρνηση της Αυτόνομης Βορείου Ηπείρου και χρησιμοποιήθηκε από τον πρόεδρο της επαναστατικής κυβέρνησης, Ζωγράφο, ως διερμηνέας.

Με την επιστροφή των ελληνικών στρατευμάτων στα εδάφη της Βόρειας Ηπείρου, διορίστηκε δάσκαλος ελληνικών σε γυμνάσιο του Αργυροκάστρου, θέση που κράτησε ως το 1916 όταν η περιοχή κατελήφθη από τα ιταλικά στρατεύματα. Τότε απολύθηκε και αναγκάστηκε να δουλέψει ως μεταφραστής.

Τα επόμενα χρόνια κατάφερε να αποκτήσει σημαντική οικονομική επιφάνεια μέσω της ενασχόλησής του με χρηματιστηριακές συναλλαγές. Παράλληλα αποτέλεσε σημαντικό ακτιβιστή της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας με αποτέλεσμα να υποστεί διώξεις από το καθεστώς του Αχμέτ Ζώγου. Αρχικά, κατά το 1929 φυλακίστηκε για ένα εξάμηνο στα Τίρανα, στα πλαίσια του εκκλησιαστικού ζητήματος ενώ μετά την δυναμική ανάμειξή του το 1933 στο ζήτημα των ελληνικών σχολείων της χώρας εκτοπίστηκε στην κωμόπολη Λέζα του αλβανικού Βορρά.

Μετά την κατάληψη της Αλβανίας από την φασιστική Ιταλία και μέχρι και τις παραμονές του ελληνοϊταλικού πολέμου δρούσε ως πληροφοριοδότης του ελληνικού στρατού. Η δράση του οδήγησε στη σύλληψη από τις δυνάμεις κατοχής και στον εκτοπισμό του μαζί με άλλους παράγοντες της μειονότητας στην Ιταλία, από την οποία επέστρεψε μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Τον Ιούλιο του 1942, μαζί με άλλα σημαντικά πρόσωπα της ελληνικής μειονότητας, πρωτοστάτησε στην ίδρυση της οργάνωσης ΜΑΒΗ, η οποία έδρασε κατά των κατοχικών ιταλικών δυνάμεων και αργότερα γερμανικών δυνάμεων, όπως και των αλβανικών αντιστασιακών οργανώσεων στην περιοχή της Βόρειας Ηπείρου. Παράλληλα αντιδρούσε με τις διαμαρτυρίες του στους Ιταλούς για υπόθαλψη της αλβανικής καταπίεσης στους ελληνικούς πληθυσμούς της περιοχής.

Στις 17 Νοεμβρίου 1943 συνελήφθη από το αλβανικό κομμουνιστικό κόμμα και εκτελέστηκε.

wikipedia

One Response to “Βασίλειος Σαχίνης -Ένας σπουδαίος ηγέτης της βορειοηπειρωτικής αντίστασης”

 1. Φ.Π. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΛΑΣ said

  M.A.B.H. {Mἐτωπο Απελευθερὠσεως Βορεἰου Ηπεἰρου}

  «Μετά την κατάληψιν της Ελλάδος και οι Βορειοηπειρώται δεν σταματούν τον από αιώνων συνεχιζόμενον εθνικοαπελευθερωτικόν των αγώνα , αλλ’ όπως πάντα , ούτω και τώρα εντείνουν τας εθνικάς των προσπαθείας . Τον Ιούλιον του 1942 συνέρχονται εις τα Τίρανα πέντε ηγετικά στελέχη του βορειοηπειρωτικού αγώνος . Οι πέντε αυτοί Ελληνες ήσαν οι εξης :

  1} Ο εξ Αργυροκάστρου αείμνηστος Σαχίνης Βασίλειος . 2} Ο εκ Τιράνων Κώνστας Ηλίας . 3} Ο εκ Λεσκοβικίου κάτοικος Κορυτσάς Τάσος Γεώργιος . 4} Ο εκ Χειμάρας εισαγγελεύς Αναστάσιος Κοκαβέσης και 5}…. Τηρείται μυστικός ακόμη,
  ιδρύσαντες το «Μ.Α.Β.Η.» {Μέτωπον Απελευθερώσεως Βορείου Ηπείρου}. Κατά τας αρχάς του Μαρτίου 1943 ο Β. Σαχίνης μεταβαίνει εις Τίρανα ίνα αναφέρη εις την Επιτροπήν τα των ενεργειών και των προσπαθειών του Μ.Α.Β.Η. και ότι δρα εις τα όρη της Ελλάδος μία οργάνωσις Ε.Α.Μ.- Ε.Λ.Α.Σ. και ο στρατηγός Ζέρβας , ότι εκείνοι έχουν επαφήν με το «Σ.Σ.Μ.Α.» {Συμμαχικόν Στρατηγείον Μέσης Ανατολής} και ότι κρίνει σκόπιμον να έλθουν εις συνεννόησιν μαζί των, προς συντονισμόν των ενερ- γειών των και αίτησιν βοηθείας . Η πρότασις του Β. Σαχίνη ενεκρίθη και επεφορτίσθη αμέσως ο ιατρός Ιωάννης Γκινάλης ν’ αναλάβη την ανωτέρω αποστολήν. Επειδή όμως αι πληροφορίαι τας οποίας είχε λάβει ο Σαχίνης δια το Ε.Α.Μ-Ε.Λ.Α.Σ. δεν ήσαν καλαί ,ο Γκινάλης έλαβεν εντολήν να έλθη εις επαφήν πρώτον με τον στρατηγόν Ζέρβα .

  Ούτω βοηθούντος και του Τάσου Γεωργίου , προωθείται από Λεσκοβικίου εις το ελληνικόν Πωγώνι , όπου δυστυχώς πίπτει εις χείρας του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ παρά του οποίου του κατάσχονται τα έγγραφα του ΜΑΒΗ , κραστείται επί δυόμισυ μήνας αιχμάλωτος και κατόπιν υποχρεούται να επιστρέψει εις την Αλβανίαν, απαγορευθείσης του λοιπού της εισόδου του εις την Ελλάδαν. Τον Μάϊον του 1943 αι Εθνικαί Ομάδες του Ζέρβα είχαν εξαπλωθεί καθ’ όλην την Ηπειρον, μέχρι των αλβανικών συνόρων, οπότε και επέρχεται η μετ’αυτού επαφή του ΜΑΒΗ. Αμέχως τότε ο Ζέρβας , προς οργάνωσιν του αγώνος και εις την Βόρειον Ηπειρον και προς τον συντονισμόν αυτού, δεν αρκείται μόνον εις την επαφήν, αλλ’ αποστέλλει εκεί και δύο Βορειοηπειρώτας αξιωματικούς των Εθνικών Ομάδων, τον Ιωάννην Βιδάλην και Σπυρίδωνα Λήτον, με μικράς ανταρτικάς ομάδας και άλλας οικονομικάς και υλικάς ενισχύσεις . Οι δύο αυτοί αξιωματικοί εξετέλεσαν με ζέσιν και πατριωτισμόν ο καθήκον των και κατόπιν διαταγής του Ζέρβα εγκαθίστανται προς μεγαλυτέραν ασφάλειαν, εις Κεραμίτσαν Φιλιατών, εγγύς των συνόρων και εκείθεν
  κατευθύνουν τας ενεργείας των. Από τα κατασχεθέντα έγγραφα του ΜΑΒΗ τα οποία έφερε μεθ’εαυτού ο ιατρός Γκινάλης , το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ επληροφορήθη όλην την έκτασιν και τους σκοπούς του και η επαφή του ΜΑΒΗ μετά του στρατηγού Ζέρβα , καθώς και η επέκτασίς του εις Βόρειον Ηπειρον ανησυχεί μεγάλως το ΕΑΜ το οποίον λαμβάνει τας κάτωθι αποφάσεις προς εξουδετέρωσιν της νέας αυτής καταστάσεως .

  α} Να εκδιωχθούν αι Εθνικαί Ομάδες του Ζέρβα εκ της περιοχής των συνόρων, ίνα αποκοπεί ο σύνδεσμός του μετά του ΜΑΒΗ.

  β} Να υπαχθεί το ΜΑΒΗ εις το «ΦΡΟΝΤΙ ΝΑΤΣΙΟΝΑΛ ΤΣΙΛΙΜΠΤΑΡ» {Τσέτα , Αλβανικό ΕΑΜ} διά παντός μέσου.

  γ} Το «Φρόντι Νατσιονάλ Τσιλιμπτάρ» να εξουδετερώση τους ηγέρας του ΜΑΒΗ , ώστε το ελληνικόν στοιχείον της Β. Ηπείρου να υπαχθή εις αυτό . Τας αποφάσεις αυτάς έλαβεν το ελληνικό ΕΑΜ και δίδει τας καταλλήλους οδηγίας εις τα αρμόδια όργανα προς εκτέλεσιν :

  1} Ο ΕΛΑΣ Φιλιατών και Πωγωνίου αρχίζει τας επιχειρήσεις του κατά των Εθνικών Ομάδων του Ζέρβα από του Ιουνίου 1943, αι οποίαι με μικράς διακοπάς εσυνεχίσθησαν και μέχρι της απελευθερώσεως . Ούτω από του Νοεμβρίου 1943 και μέχρι της απελευθερώσεως ο ΕΛΑΣ επέτυχε την οριστικήν διακοπήν της απ’ ευθείας επαφής των Εθνικών Ομάδων μετά της Βορείου Ηπείρου. Ματαίως δε κατόπιν επεχειρήθη η αποκατάστασις του συνδέσμου αυτού, διότι διάφορα σύμφωνα Πλάκας , Καζέρτας κ.λ.π. δεν επέτρεψαν τούτον.

  2} Το ΕΑΜ Ελλάδος προς διάλυσιν του ΜΑΒΗ, δια να εκλείψει τούτον εντελώς και ν’ απαλλαγή αυτού, διατάσσει τους Αλέξην Γιάνναρην {Μιλτιάδην Κυργιάννην}, Πρίνον {Χριστόφορον Βλάχον} και Εξαρχον, όλους σημαίνοντα στελέχη του ΕΑΜ Ηπείρου όπως μεταβώσιν εκεί και εν συνεργασία μετά των Αλβανών κομμουνιστών επιτύχουν την υπαγωγήν του ΜΑΒΗ εις το «Φρόντι Νατσιονάλ Τσιλμπτάρ» ή την διάλυσιν αυτού και των ενόπλων ομάδων του.

  3} Το «Φρόντι Νατσιονάλ Τσιλιμπτάρ» ευχαρίστως αναλαμβάνει να βοηθήση την αποστολήν του ΕΑΜ εις το έργον της . Ανέλαβε την εκτέλεση των δυναμικών στελεχών του ΜΑΒΗ και των αντιδρώντων εις την προσπάθειαν αυτήν. Δεν υπήρξαν ολίγοι οι Βορειοηπειρώται Ελληνες οι οποίοι εξετελέσθησαν παρ’ αυτού από τα χωρία Δέλβινον, Δίβρην, Λιμπόχοβον, Ανω Λάμποβον, Γλήνα , Μπόροβα , Λεσκοβίκιον. Ποζάνην, Ζέππα, Βλαχοψηλόπετρα , Πρεμετή και άλλα, εις τα οποία είχεν οργανωθεί το Μ.Α.Β.Η.. Μεταξύ αυτών και ο πρόεδρός του Βασίλειος Σαχίνης».

  Το Κ.Κ.Ε. και το Ε.Α.Μ. κινήθηκαν δραστήρια και ύπουλα για τη διάλυση και την εξουδετέρωση του «Μ.Α.Β.Η.», ώστε να μην υπάρξη ισχυρό ελληνικό κίνημα εθνικής αντίστασης και απελευθέρωσης της Β. Ηπείρου, καθώς και να παρεμποδιστεί η ανάπτυξη των Εθνικών Ομάδων του Ζέρβα στην ελληνική και μαρτυρική αυτή περιοχή. Γι’ αυτό το σκοπό το Κ.Κ.Αλβανίας και το Κ.Κ.Ελλάδας σύναψαν το ακόλουθο σύμφωνο :

  «Την 10ην Αυγούστου 1943 συνήλθον εις κοινήν σύσκεψιν ο αντιπρόσωπος του Απελευθερωτικού Μετώπου Τσαμουριάς {Θεσπρωτίας} και ο αντιπρόσωπος του Απελευθερω-τικού Μετώπου Ελλάδος , μετά του απεσταλμένου της Περιφερειακής Επιτροπής Κομ- μουνιστικού Κόμματος Αργυροκάστρου Αλβανίας , διά να μελετήσουν τα προβλήματα της «αλβανικής μειονότητος» εν Ελλάδι και της ελληνικής εν Αλβανία . Η σύσκεψις κατέληξεν εις τας κάτωθι αποφάσεις :

  1. Με τας προκαταλήψεις των αιώνων, τα εκατέρωθεν σφάλματα , τα εγκλήματα ωρισμένων κακοποιών και την σωβινιστικήν προπαγάνδαν μερικών επιτηδείων, {σ.σ. εννοείται η διεκδίκησις της Ελλάδος δια την Βόρειον Ηπειρον} εδημιουργήθη δια την αλβανικήν και την ελληνικήν μειονότητα μία τοιαύτη κατάστασις , η οποία διατηρεί αρκετάς δυνάμεις εις ουδετερότητα και αντιθέτους την μίαν προς την άλλην, νεκράς επομένως δια τον αντιφασιστικόν πόλεμον που κάμνουν οι λαοί , Ελληνες και Αλβανοί . Χωρίς να το θέλουν οι λαοί των μειονοτήτων , έχουν κάμει εναντίον των συμφερόντων των εξυπηρέτησιν του εχθρού. Ολα τα σημάδια των τελευταίων ημερών μας δείχνουν, ότι η κταστροφή δεν αργεί να έλθη , εάν οι υπεύθυνοι κλείσουν τα μάτια και δεν αναλάβουν πρωτοβουλίες εκείνοι οι οποίοι είναι πλησίον των γεγονότων.

  2. Ο σχηματισμός μιάς αντιφασιστικής οργανώσεως εις κάθε μειονότητα , είναι πλέον μία ανάγκη επείγουσα . Μία διάθεσις τοιαύτη έχει δειχθή καθαρά εκ μέρους της ελληνικής μειονότητος και φαίνεται ζωντανή μεταξύ των ιδίων στοιχείων της Τσαμουριάς
  {Θεσπρωτίας}. Ο αμοιβαίος σχηματισμός των αντιφασιστικών οργανώσεων κλείνει εκατέρωθεν τα στόματα των σωβινιστών περί εθνικής προδοσίας .

  3. Η λύσις αύτη, εντός των γραμμών του σημερινού πολέμου δια την ελευθερίαν και την αυτοδιάθεσιν των λαών, θα βοηθήση την ένωσιν εις τον πόλεμον, αδελφώνοντας τους δύο γειτονικούς λαούς . Αυτός είναι ο μόνος κατάλληλος τρόπος δι’ εργασίαν άμεσον και αποδοτικήν.

  4. Αι αντιφασιστικαί οργανώσεις θα διευθύνονται από μίαν επιτροπήν αποτελουμένην από έναν αντιπρόσωπον Αλβανόν, έναν Ελληνα των συνεργαζομένων Ελληνοαλβανικών Οργανώσεων και έναν αντιπρόσωπον της μειονότητος . Τόσον δια την μίαν, όσο και διά την άλλην παράταξιν θα παρευρίσκεται εις την επιτροπήν και ένας αντιπρόσωπος της αγγλικής αποστολής . Ο τελευταίος θέλει λαμβάνει μέρος αν ζητηθεί από την ίδια την μειονότητα .

  5. Η ιδία εργασία θα γίνη και δια την στρατιωτικήν οργάνωσιν.

  6. Παρέχεται γενική αμνηστία εις όλους εκείνους οι οποίοι έχουν εργασθεί κακώς, τόσον εις τα πολιτικά ζητήματα, όσον και εις την ιδιωτικήν ζωήν, αποτελέσματα της διαφθοράς του φασισμού και του ατόπου σωβινισμού.

  7. Αι δύο συνεργαζόμεναι οργανώσεις , ελληνική και αλβανκή εγγυώνται, διά το παρόν και το μέλλον, την ζωήν, την τιμήν και την περιουσίαν των μειονοτικών λαών.

  8. Η απόφασις αύτη θα γνωστοποιηθεί εις τους λαούς των δύο μειονοτήτων, εις την ελληνικήν και την αλβανικήν, και τίθεται από σήμερον εις εφαρμογήν. Θα γνωστοποιηθεί επίσης εις τας προϊσταμένας οργανώσεις .

  9. Το καταστατικόν των αντιφασιστικών οργανώσεων των μειονοτήτων, θα περιλαμβάνηδιατάξεις περί ενεργού συμμετοχής εις τον αντιφασιστικόν αγώνα των λαών των μειονοτήτων, απαγορευομένης πάσης προπαγάνδας εκτός του αντιφασιστικού αγώνος , καθώς
  και σωβινιστικής τοιαύτης . {σ.σ. απαγορεύεται δηλαδή η αναφορά στη Βόρεια Ηπειρο}.

  10. Ο τύπος και των δύο οργανώσεων θα βοηθήση την διαφώτισιν των λαών και των δύο μειονοτήτων εξυψώνοντάς τους πολιτικώς .

  Διά το ΕΑΜ Αλβανίας Δια το ΕΑΜ Ελλάδος
  Ρετζέπ Πλιάκο Αλέξης Γιάνναρης

  Δια το Κ.Κ. Αλβανίας
  Τσέλνικα

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : {Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΤΟΤΕ Μ. ΜΥΡΙΔΑΚΗ . .

  Like

Σχολιάστε Ελεύθερα !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: