Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Ιανουαρίου


Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ο νέος και θαυματουργός ο εν τη Σκήτη της Βέροιας άσκήσας

Ο ΜΕΓΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ο βασιλεύς

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΟΥΝΙΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΒΩΝ

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΑΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο νέος εξ Ιωαννίνων

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Ρώσος)

Αναλυτικά

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Γεννήθηκε το 251 στην Ανω Αίγυπτο από γονείς χριστιανούς, πού κατείχαν μεγάλη περιουσία. Από την παιδική του ηλικία ο Αντώνιος έδειχνε με όλη του τη διαγωγή έκτακτη ανθρώπινη ύπαρξη. Σε ηλικία 18-20 χρόνων, χάνει τους δύο γονείς του και δοκιμάζει πολύ θλίψη και οδύνη. Όμως, συνέρχεται γρήγορα και συγκεντρώνει όλη την προσοχή του στη θεία θεωρία και στη φροντίδα της μικρής του αδελφής. Το βέλος του θείου έρωτα δεν αργεί να χτυπήσει την καρδιά του Αντωνίου. Καθώς μια Κυριακή άκουγε από το Ευαγγέλιο την περικοπή σχετικά με τον πλούσιο νεανίσκο, στον όποίο ο Κύριος μας είπε: ΄Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε, πώλησε τα υπάρχοντα σου και μοίρασε τα στους φτωχούς, και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό. Και έλα να με ακολουθήσεις”1, τόση εντύπωση του δημιούργησε, πού την εξέλαβε αμέσως σαν θεία υπόδειξη και πρόσκληση. Άφοϋ πρώτα τακτοποίησε τη μικρότερη αδελφή του, έπειτα μοίρασε στους φτωχότερους οικογενειάρχες όλη τη μεγάλη πατρική του περιουσία και αναχώρησε στην έρημο για μεγαλύτερη πνευματική και ηθική τελειότητα. Πράγματι, ο αγώνας του μέσα στην έρημο αποδίδει πλούσιους πνευματικούς καρπούς. Γίνεται ο ασκητής των ασκητών και άπ’ όλα τα μήκη και πλάτη της χριστιανικής γης έρχονται να τον ακούσουν και να τον συμβουλευθούν. Μεταξύ αυτών και δύο πολύφωτοι αστέρες της Εκκλησίας μας, ο Μ. Βασίλειος και ο Μ. Αθανάσιος. Σέ ηλικία περίπου 105 χρόνων, ο Μέγας Αντώνιος παραδίδει προς το Θεό την ψυχή του.

1. Ευαγγέλιο Ματθαίου, ιθ’ 21.

Απολυτίκιο. ΄Ηχος δ’.

Τον ζηλωτήν Ήλίαν τοις τρόποις μιμούμενος, τω Βαπτιστή εύθείαις ταις τρίβοις επόμενος, Πάτερ Αντώνιε, της ερήμου γέγονας οικιστής, και την οικουμένην έστήριξας εύχαίς σου. Διό πρέσβευε Χριστώ τω θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ο νέος και θαυματουργός ο εν τη Σκήτη της Βέροιας άσκήσας

Καταγόταν από τη Βέροια της Μακεδονίας και γεννήθηκε από γονείς ευσεβείς και ενάρετους. Είχε μεγάλο ερωτά στον ασκητισμό και νέος ακόμα πήγε στη Μονή της Περαίας, πού τότε ήταν σε μεγάλη ακμή. Εκεί έγινε μοναχός, τύπος και κανόνας αρετής σ’ όλη την αδελφότητα. Αργότερα, με την άδεια του ηγουμένου του, αποχώρησε από τη Μονή για άσκηση υψηλότερης πνευματικής ζωής. Εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά παραπλεύρως του κοντινού ποταμού. Εκεί για 50 χρόνια μόνος πέρασε με προσευχή και άσκηση, και εκεί τελικά πέθανε ειρηνικά, άταφος. Κατά τύχη όμως, κάποιοι κυνηγοί πού περνούσαν από κει, οδηγούμενοι από τα σκυλιά τους, βρήκαν το άγιο λείψανο του μέσα στη σπηλιά. Τότε ο αρχιερέας του τόπου μαζί με το λαό, το περισυνέλεξαν και με ευλάβεια το μετέφεραν στη Βέροια, οπού και έκτισαν ναό στ’ όνομα του, πού σώζεται μέχρι σήμερα. Στη σπηλιά δε, έκτισαν σκήτη, στ’ όνομα του Τιμίου Προδρόμου, όπου συγκέντρωσε πολλούς μοναχούς.

Ο ΜΕΓΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ο βασιλεύς

Ή μνήμη του μεγάλου Θεοδοσίου από τον Άγιο Νικόδημο, τοποθετείται την 17η Ιανουαρίου, όταν και πέθανε. Σ’ άλλους συναξαριστές ή μνήμη αυτού σημειώνεται την 9η και 10η Νοεμβρίου (Delehane). ο Θεοδόσιος καταγόταν από γένος αξιωματούχων. Γενναιότατος στρατηγός και ο ϊδιος, ανακηρύχθηκε βασιλιάς της Ανατολής το 379 από τον Γρατιανό. Υπήρξε προστάτης της ορθόδοξης πίστης, ευλαβής προς τον κλήρο, και συγκάλεσε την Β’ Οικουμενική Σύνοδο για να αποκαταστήσει την εκκλησιαστική ειρήνη. Πέθανε την 17η Ιανουαρίου 395. Το δε λείψανο του, από τα Μεδιόλανα μετακομίσθηκε, και κατατέθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Πα τα στρατηγικά του κατορθώματα, για τις υπηρεσίες του στην ορθόδοξη πίστη και Εκκλησία, για την ηθική του μεγαλοφροσύνη, για τη χριστιανική του μετριοφροσύνη και την ειλικρινή και πανηγυρική αφοσίωση του προς τη θρησκεία μας, ονομάσθηκε από την ιστορία μέγας, ή δέ Έκκλησία δίκαια τον κατέταξε μεταξύ των Αγίων της.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΟΥΝΙΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΒΩΝ

Αγνωστοι στους Συναξαριστές και τα Μηναία. Μνημονεύονται στον Κώδικα της Κρυπτοφέρης Βγ IV. Υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο στην Καππαδοκία, άπ’ όπου κατάγονταν, μαζί με την αγία Νεονίλλη και τους τρεις εγγονούς της (+16 Ιανουαρίου). Ή Ίουνίλλα λοιπόν, έριξε το βρέφος της από την αγκαλιά της, ομολόγησε τον Χριστό και αποκεφαλίστηκε. ο δε Τουρβών κατέστρεψε τα είδωλα και διακήρυττε ότι είναι χριστιανός, συνελήφθη και αποκεφαλίσθηκε.

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΑΣ

Αχιλλάς ο όσιος Πατήρ ημών ήτο αναχωρητής και ήσκήτευεν εις την έρημον της Αιγύπτου, γράφει δε περί τούτου ο Εύεργετινός, ότι επήγε ποτέ εις τον Άββάν Ήσαΐαν και εύρεν αυτόν τρώγοντα και έχοντα εις το πινάκιον άλας και ύδωρ. ο δε Ησαΐας, ίδών τον όσιον Άχιλλάν, έκρυψε κατ* οίκονομίαν το πινάκιον οπίσω του κοφινίου το όποιον έπλεκε, δια να μη σκανδαλίση αυτόν, επειδή δεν υπήρχε τοιαύτη συνήθεια εις την Σκήτην. ο δε Αχιλλάς, βλέπων αυτόν τρώγοντα και ουδέν ενώπιον αυτού έχοντα, ήρώτησεν αυτόν τί έτρωγεν. ο δε Ησαΐας άπεκρίθη’ “Συγχώρησόν μοι, ‘Αββά, ότι έκοπτον θαλλία φοινίκων εις το καύμα, όθεν έβαλαν εις το στόμα μου άρτον ξηρόν και δεν κατέβαινεν, επειδή έξηράνθη από το καύμα ο φάρυγξ μου, δια τούτο ήναγκάσθην να βάλω ύδωρ και άλας, ίνα βρέξω εις αυτά τον άρτον μου και δυνηθώ να τον φάγω”. Τότε λέγει ο ‘Αββάς ‘Αχιλλάς· Ελάτε να ίδητε, ώ Πατέρες της Σκήτης, τον Ησαΐαν, όστις τρώγει ζωμόν, ευρισκόμενος εις Σκήτην”. Είτα λέγει προς αυτόν “Εάν θέλης να τρώγης ζωμόν, ύπαγε εις την Αίγυπτον”. Τοιαύτην έγκράτειαν είχον τότε εις τάς Σκήτας.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο νέος εξ Ιωαννίνων

Γεννήθηκε το 1808 στο χωριό Τζούρχλι (ή Τζούραλη) της επαρχίας Γρεβενών, από γονείς φτωχούς γεωργούς, τον Κωνσταντίνο και τη Βασίλω. ο Γεώργιος, επειδή οι γονείς του ήταν φτωχοί, παρέμεινε αγράμματος. Ορφάνεψε σε παιδική ηλικία και πήγε στα Ιωάννινα, όπου έγινε Ιπποκόμος του Χατζή Αβδουλά, αξιωματικού του Ίμίν πασά, στον οποίο και παρέμεινε για οκτώ χρόνια. Κατά τον Οκτώβριο του 1836 συκοφαντήθηκε από εχθρούς του Τούρκους, ότι δήθεν, προηγουμένως εξισλαμίστηκε και κατόπιν επανήλθε στη χριστιανική θρησκεία. Μπροστά στον κριτή ο Γεώργιος απολογήθηκε με θάρρος και απέδειξε Ότι ποτέ δεν έγινε αρνησίθρησκος. Έτσι, αφού βρέθηκε και απερίτμητος τον άφησαν ελεύθερο. Αργότερα πήρε σύζυγο ονόματι Ελένη και προσλήφθηκε Ιπποκόμος του μουσελίμη Φιλιατών και πήγε στην πόλη αυτή. Κατόπιν με άδεια του αφέντη του, ήλθε στα Ιωάννινα για δικές του υποθέσεις, όπου την 12η Ιανουαρίου 1838, ήμερα Τετάρτη, κάποιος Οθωμανός τον συκοφάντησε ότι δήθεν ήταν προηγουμένως Τούρκος και ξανάγινε χριστιανός. Έτσι συνελήφθη, φυλακίστηκε και με τη βία οι Τούρκοι προσπαθούσαν να τον αλλαξοπιστήσουν. ο Γεώργιος όμως, παρέμεινε άμετάπειστος, ομολογώντας τον Χριστό. Μάταια λαός και κλήρος προσπαθούσαν να τον πείσουν να δραπετεύσει από τη φυλακή. Αυτός επέμενε να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Τρεις φορές πού οδηγήθηκε στον κριτή, συνεχώς ομολογούσε την πίστη του. Έτσι τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 1838, ο Γεώργιος απαγχονίστηκε στην αγορά. Το λείψανο του παρέμεινε κρεμασμένο μέχρι της 19 Ιανουαρίου, έπειτα δωρήθηκε από τον Μουσταφά πασά στον Μητροπολίτη Ιωαννίνων Ιωακείμ και τάφηκε με τιμές δίπλα στο ιερό Βήμα του Μητροπολιτικού ναού του Αγίου Αθανασίου. Την 26η Οκτωβρίου 1971 έγινε ή ανακομιδή των Ιερών λειψάνων του Αγίου, στο ναό πού έφερε το όνομα του και κτίστηκε στον τόπο πού πριν ήταν το σπίτι του.

Απολυτίκιο. Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.

Τον πανεύφημον Μάρτυν Χριστού Γεώργιον, Ιωαννίνων το κλέος και πολιούχον λαμπρών, εν ωδαΐς πνευματικαϊς άνευφημήσωμεν ότι ένήθλησε στερρώς και κατήνεγκεν έχθρόν, του Πνεύματος τη δυνάμει και νυν άπαύστως πρεσβεύει, έλεηθήναι τάς ψυχάς ημών.

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Ρώσος)

ό ιδρυτής Ί.Μ. Αγίου Νικολάου (+ 13ος αι.).

28 thoughts on “Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Ιανουαρίου”

 1. Χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν (π. Παϊσιος)

  Ο άνθρωπος ,αν θέλη να μη βασανίζεται, πρέπει να πιστέψη στο « χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν »,που είπε ο Χριστός. Να απελπισθή δηλαδή από τον εαυτό του με την καλή έννοια και να πιστέψη στην δύναμη του Θεού. Όταν κανείς απελπισθή με την καλή έννοια από τον εαυτό του ,τότε βρίσκει τον Θεό. « Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι » . Ακόμη και οι πιο πνευματικοί άνθρωποι δεν έχουν εξασφαλίσει την ζωή τους, για αυτό και κρατούν συνέχεια τον εαυτό τους στην ασφάλεια του Θεού, ελπίζουν στον Θεό και απελπίζονται μόνον από το « εγώ » τους, διότι το « εγώ » φέρνει στον άνθρωπο όλη την πνευματική δυστυχία.

  Η αυτοπεποίθηση είναι ο μεγαλύτερος και χειρότερος εχθρός μας , γιατί μας τινάζει ξαφνικά αλύπητα στον αέρα και μας αφήνη δυστυχισμένους στους δρόμους. Όταν ο άνθρωπος έχη αυτοπεποίθηση , δένεται και δεν μπορεί να κάνη τίποτε ή παλεύει μόνος του. Τότε επόμενο είναι να νικηθή από τον εχθρό ή να αποτύχη και να συντριβή το εγώ του. Ο Καλός Θεός πολλές φορές οικονομάει πολύ σοφά να δούμε και την θεία Του επέμβαση και την αποτυχία που είχαμε με την αυτοπεποίθησή μας. Όταν κανείς παρακολουθή και εξετάζη κάθε γεγονός που συμβαίνει στην ζωή του, αποκτάει πείρα, προσέχει και έτσι προοδεύει.

  Ο Χριστός ζητούσε πρώτα την πίστη στην δύναμη του Θεού και ύστερα έκανε το θαύμα. « Αν πιστεύης στην δύναμη του Θεού, θα γιατρευθής » , έλεγε. Όχι όπως λένε λανθασμένα μερικοί σήμερα: « Ο άνθρωπος έχει δυνάμεις , και αν πιστεύη στις δυνάμεις του , μπορεί να κάνη τα πάντα. « Να πιστεύης » δεν λέει και το Ευαγγέλιο; Συμφωνούμε επομένως ». Ναι, και ο Χριστός έλεγε « πιστεύεις ; » ,αλλά εννοούσε: « Πιστεύεις στον Θεό; Πιστεύεις ότι μπορεί ο Θεός; » . Ζητούσε την διαβεβαίωση του ανθρώπου ότι πιστεύει στον Θεό, και τότε βοηθούσε. Πουθενά το Ευαγγέλιο δεν λέει να πιστεύω στον εγωισμό μου, αλλά να πιστεύω στον Θεό, ότι μπορεί ο Θεός να με βοηθήση, να με θεραπεύση. Αυτοί όμως τα παίρνουν ανάποδα και λένε: « Ο άνθρωπος έχει δυνάμεις και πρέπει να πιστεύη στον εαυτό του » . Το να πιστεύη κανείς στον εαυτό του έχει ή εγωισμό ή δαιμονισμό.

  – Γέροντα, αυτοί οι άνθρωποι, όταν γίνεται ένα θαύμα, λένε ότι αυτό συνέβη, επειδή πίστευε ο άνθρωπος ότι θα γίνη.

  – Πίσω από αυτήν την εγωιστική τοποθέτηση κρύβεται η ενέργεια του διαβόλου. Μπλέκουν αυτό που είπε ο Χριστός « πιστεύεις ; » με το δικό τους « πιστεύω » . Από εκεί ξεκινάει όλος αυτός ο δαιμονισμός που υπάρχει στον κόσμο. Σου λένε μετά « να μη σέβεσαι ούτε μεγάλο, ούτε μικρό, για να αποκτήσης προσωπικότητα » . Για αυτό ακούς κάτι συνθήματα: « Πάτησέ τους , σύντριψέ τους, για να πετύχης » . Ο σεβασμός θεωρείται κατεστημένο και ο διάβολος θριαμβεύει. Εδώ ένα παιδί, λίγο αν μιλήση με αναίδεια στους γονείς ή στους μεγαλυτέρους, το εγκαταλείπει η Χάρις του Θεού και δέχεται επιδράσεις δαιμονικές, πόσο μάλλον να το κάνη « τυπικό » αυτό ο άνθρωπος!

  – Γέροντα, όταν κάποιος λέη ότι πιστεύει στον Θεό , αλλά δεν πιστεύει ότι ο Θεός μας προστατεύει;

  – Τότε κάνει τον εαυτό του Θεό. Πως πιστεύει στον Θεό;

  – Κάνει κάθε πρωί τον σταυρό του κ.λ.π.

  – Αυτός λέει: « Πιστεύω στον Θεό, αλλά ο Θεός μας έδωσε μυαλό για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε ». Ή λέει: « Είμαι Θεός. Η Γραφή δεν λέει “; θεοί έστε και υιοί Υψίστου πάντες “; ; Δεν σκέφτεται ότι για να είναι κανείς κατά χάριν Θεός, πρέπει να έχη Χάρη Θεού. Αλλά με το μυαλό του κάνει τον εαυτό του θεό. Άλλο να έχει Χάρη Θεού και να γίνη κατά χάριν Θεός , και άλλο να κάνη τον εαυτό του θεό. Αυτό είναι το μπέρδεμα:Τον εαυτό του τον κάνει θεό και τελικά καταλήγει να είναι άθεος.

  Like

  1. Φιλοσοφία της ανεπροκοπής και της κακομοιριάς.
   Ποιά η συμβολή άλλωστε των καλογέρων στην πρόοδο και την ευμάρεια της ανθρωπότητας;

   Like

   1. Ματθαιος 5′ 3
    Μακαριοι οι πτωχοι τω πνευματι οτι αυτων εστιν η Βασιλεια των Ουρανων.

    Like

  2. Πρωτίστως Είμαι Έλληνας.
   Πρωτίστως είμαι Υπερασπιστής της Πατρίδος μου Ελλάδας!

   ΕΣΥ ΔΟΥΛΕ, Λές ότι είσαι πρωτίστως, και μόνον, υπερασπιστής της Πίστεως.
   Μά δεν λές τίποτε το ιδιαίτερο διότι το ίδιο λένε εκ κοινού,
   Ο Χριστιανισμός, ψελλίζοντας στο ταβάνι,
   Ο Ιουδαϊσμός, ψελλίζοντας στον τοίχο
   Ο Ισλαμισμός, ψελλίζοντας στο πάτωμα,

   ὀτι:

   Εγώ είμαι σωστός, εσύ λανθασμένος.

   Ο θεός μου είναι ο ΜΟΝΟΣ Θεός, ο δικός σου Θεός δεν υπάρχει.

   Εγώ είμαι καλλίτερος, εσύ υποδεέστερος.

   Και το κοινό αυτών των τριών είναι ότι ο θεός τους, τους Λέει «ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ!», και τους διατάσσει να σκοτώνουν τους άπιστους εις αυτόν.

   « Ι-(6) …τό να Αφήσεις κάποιον να χαρίσει την ζωή σε άλλον και να του δείξει μεγάλη αγάπη και καλοσύνη ενάντια στο διάταγμα του Θεού… να δείξεις ευσπλαχνία και να μην σκοτώσεις άλλον θα είναι πιο ανίερο από οποιαδήποτε δολοφονία. Διότι είναι το θέλημα του Θεού και όχι η φύση των πραγμάτων που κάνει τις ίδιες πράξεις καλές ή κακές… ΙΙ-(2) … Ο άνθρωπος που έφερε κάτω (σκότωσε) τον προφήτη λυτρώθηκε, ενώ εκείνος που χάρισε στον προφήτη την ζωή, τιμωρήθηκε.
   Γιατί; Για να μάθετε ότι, όταν ο Θεός διατάζει, δεν πρέπει να αμφισβητήσετε πάρα πολύ τη φύση της πράξεως. πρέπει μόνο να υπακούσετε …, ο Θεός το διατάζει. Μήν αναζητάς περαιτέρω. Είναι ο Βασιλιάς που το καθορίζει. σεβασμό στόν βαθμό αυτού που διοικεί και με όλη του την προθυμία να λάβει υπόψη τον λόγο του …
   [ΙΔΟΥ η Υποστήριξη για ΔΟΥΛΕΙΑ] (4)… ” Επειδή αφήσατε να φύγει από το χέρι σας (να μην φονεύσετε) έναν άνθρωπο άξιο θανάτου, θα χάσετε τήν ζωή σας αντί της ζωής του και θα θανατωθεί λαός σας αντί του λαού του …(6)
   Αυτός που διασώζει μια ζωή τιμωρείται. Ο άλλος, ο οποίος σκότωσε έναν άνθρωπο, αναβαθμίστηκε σε εκτίμηση … και αυτός που δολοφώνισε τούς άλλους, του δόθηκε η τιμή της ιεροσύνης
   [ΝΑ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ οι ΆΓΙΟΙ]. Η πράξη του αυτή της αιματοχυσίας δεν βεβήλωσε τα χέρια του. Τά καθίστησε ακόμη πιο καθαρά…(7) Βλέπετε λοιπόν ότι αυτός που σκότωσε τον προφήτη πηγαίνει ελεύθερος, ενώ αυτός που αρνείται να τον σκοτώσει τιμωρείται: βλέπετε ότι εκείνος που διασώζει τη ζωή ενός ανθρώπου τιμωρείται, ενώ εκείνος που αρνήθηκε να χαρίσει μια ζωή κρατιέται σε εκτίμηση. Επομένως, εξετάστε πάντοτε τα διατάγματα του Θεού προτού λάβετε υπόψη τη φύση των πράξεών σας. Κάθε φορά που βρίσκετε κάτι που συμφωνεί με το διάταγμα Του θεού, εγκρίνετε αυτό – και μόνο αυτό…»
   Ιωάννης Χρυσόστομος,
   Εναντίων των Ιουδαίων
   Ομιλία 4.
   Παραδόθηκε στην Αντιόχεια στη Μεγάλη Εκκλησία.
   Βy Roger Pearse, Ipswich, UK, 2011
   Early Church Fathers.

   Το κάθε έγκλημα που πράττουν οι ΠΙΣΤΟΙ είναι στον Όνομα του ΑΛΗΘΟΥΣ ΘΕΟΥ!
   Και κάθε ΠΙΣΤΟΣ πιστεύει ακράδαντα ότι Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΤΟΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ, ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ είναι Ο ΜΟΝΟΣ ΘΕΟΣ!

   Εφόσον όλοι οι ΠΙΣΤΟΙ αυτών των τριών θρησκειών είναι θνητοί, και από-Φασισμέ-νοι ότι ο ΘΕΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙ, τότε στα σίγουρα ΥΠΑΡΧΟΥΝ 3 ΘΕΟΙ, ο καθείς των οποίων ισχυρίζεται ότι είναι ο ΜΟΝΟΣ!!

   Και εάν ισχυρισθείς ότι ο ίδιος θεός αντιπροσωπεύει και τις τρείς θρησκείες, τότε παραδέχεσαι ότι αυτός Ο ΕΝΑΣ και ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ διατάζει τους ΠΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑ ΑΛΛΗΛΟΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΙ!!!

   Οι άνθρωποι ποτέ δεν κάνουν το κακό με τόση επιτυχία και ολοκλήρωση, ως και με τόση ικανοποίηση, όσο όταν το κάνουν από θρησκευτική πεποίθηση – Blaise Pascal.

   Τότε αυτός ο Θεός είναι σαν Ρωμαίος αυτοκράτορας και οι ΠΙΣΤΟΙ του είναι gladiators! Μονομάχοι!
   Και η Γη ΟΥΛΗ, είναι το Κολοσσαίο του.
   Χαρά στον θεό σας τον Τρομοκράτη και ΣΑΔΙΣΤΗ!!
   Ζήτω Ρώμη, και ας μην σταματήσουμε εδώ!
   Ζήτω Μουσολίνι,
   και Ζήτω Χίτλερ,
   και Ζήτω Μπίν Λάντεν!
   Ζήτω Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ τους!

   Ο Χίτλερ: σκοτώνει δεκάδες εκατομμύρια, και αναγνωρίζεται ως Τύραννος.
   Ο Θεός: Πνίγει ολόκληρον το πλανήτη και γίνεται ιστοριούλα ύπνου για παιδάκια.
   Εγώ θα ασχοληθώ με έναν από αυτούς τους 3 θεούς, αυτόν τον θεό που το Ρωμαϊκό Πατριαρχείο μετά αυτοκρατορικών διαταγμάτων επέβαλε στους Έλληνες να προσκυνούν ως ΔΟΥΛΟΙ, υπό Ποινή Θανάτου, και που διατάζει την δολοφονία των Ελλήνων.

   Και επιστρέφω σε αυτό που είμαι, αυτό που αντανακλάται εις τα λόγια μου!
   Πρωτίστως Είμαι Έλληνας.
   Πρωτίστως είμαι Υπερασπιστής της Πατρίδος μου Ελλάδας!

   Γιατί είμαι πρωτίστως Έλληνας;

   Είμαι Έλληνας ΔΙΟτι ο θεός,
   μου έδωσε την Πατρίδα μου την Ελλάδα,
   ως γεννήτορα του σώματος μου,
   ως κοσμήτορα του Πνεύματος μου,
   ως πηγή της Ψυχής μου.

   Βλέπω του Θεού την Παντοδυναμία, και ΕΝΝΟΩ ότι ο θεός ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ.

   Βλέπω την Πατρίδα ΜΟΥ, στο στόχαστρο των βέβηλων ορδών.
   Και ΕΝΝΟΩ ότι η Φωτοβόλος Ελλάδα ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΜΟΥ!

   Για αυτήν θα αμυνθώ.
   Για αυτήν θα εξοβελίσω τους Εισβολείς.
   Για την Αγάπη μου και Πίστη μου στην θεία δημιουργία της Ελλάδας και Ύπαρξη της, ακόμα και τον Χάρο θα παλέψω.

   Μου το προστάζει η Μητέρα Ελλάδα! ΔΙΟτι είναι Ιερόν μου καθήκον να τιμώ τα Προγονικά μου Πατρώα Εδάφη, αυτά που μου έδωκε ο Θεός Δημιουργός του Σύμπαντος, εκατομμύρια αιώνες πρίν την ανόητη δημιουργία του εκλεκτού λαού, από τον Βιβλικό θεό , που ερήμην των Ελλήνων τυγχάνει να είναι και ΔΗΜΙΟΣ της Ελληνικής Φυλής.

   Βλέπεις, ΠΙΣΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΕ;
   Εσύ προτιμάς να είσαι, γέννημα 4-6 χιλιετηρίδων Εβραϊκής μοιχείας!

   Όμως αυτή η ταπείνωση δεν είναι υποφερτή, στο Έλληνα.

   ΔΕΝ είμαι από τα προϊόντα του Αδάμ και Εύας, που, μετά χιλιετηρίδων αιμομιξίας, δήθεν, παρήγαγε εμένα τον ΈΛΛΗΝΑ!

   Γόρδιος ο Δεσμός εδώ! Ε;

   Για αυτόν τον λόγο το Πατριαρχείο και οι Ρωμαίοι Αυτοκράτορες
   χρησιμοποίησαν την ΜΑΧΑΙΡΑ να προβατοποιήσουν τους Έλληνες.

   Πώς αλλιώς να χωρέσεις το Πανάρχαιο, προ-υπάρχον Ελληνικό Γονίδιο DNA, στην μεταγενέστερη στάνη του Αδάμ και Εύας.

   Ως Έλλην, γεννήθηκα στην Ελλάδα.
   Οι προπάτορές μου Πελασγοί! Πατέρας μου ο Δευκαλίωνας ( Υιός Του Τιτάνα Προμηθέα) και Μητέρα μου η Πύρρα. Το πρώτο τους τέκνον ο Έλλην!

   ΕΙΜΑΙ θρέμμα και γέννα της Ελλάδας.
   Έτσι το όρισε ο Θεός.
   Οι Ευθύνες μου ΕΙΝΑΙ, να ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΩ την Ελλάδα γη που μου έδωκε ο Θεός, και να την κάνω Διαθήκη στα τέκνα μου, και εκείνα στα τέκνα τους επί τους αιώνας των αιώνων!
   Και Εχθροί της Ελλάδας είναι όλοι εκείνοι, που πάνε ενάντια στού Θεού την βούληση, να κλέψουνε την Ιερή αυτή Γή την Ελληνική, και να εξαφανίσουνε από αυτήν τον Πελασγό Ελληνικό λαό που φύτεψε ο Θεός στο χώμα της.

   Ο Θεός μου έδωσε την Ελλάδα ΚΕΙΜΗΛΙΟ, ως μου έδωσε και το σώμα μου.
   Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κλέψει την Πατρίδα μου, και να σκοτώσει το σώμα μου, που ο Θεός μου έδωκε να φυλάγω ως Ιερόν Ναό.

   Εσύ λοιπόν πού βάζεις Υπεράνω Πατρίδας την Πίστη σου, δεν τολμάς να Διαλαλήσεις, ότι βάζεις την Πίστη σου Υπεράνω του Θεού Δημιουργού!

   Διότι ο Θεός δεν είναι ψυχοπαθής ανθρωπάκος.

   Ένας Παντογνώστης Θεός δεν κάνει βλακώδεις και εσφαλμένες, γενναιοδωρίες, και μετά σαν πληγωμένο εγωιστικό αγοράκι να λέει: «Δώσε μου πίσω το δώρο μου. Δεν σε αγαπώ πιά! Εάν όχι, να!, και να! να! θα σε χτυπήσω!!!»

   Ένας Πάνσοφος Θεός δεν δημιουργεί λάθος παιδιά.

   Ένας Πανάγαθος Θεός, δεν ορίζει ΜΙΣΟΣ: αυτό-διαμελίσεις, εγκλήματα, βασανιστήρια, εκτελέσεις, αφορισμούς, γενοκτονίες…,

   Η πιο επικίνδυνη πτυχή της θρησκείας είναι η τάση της να δοξάζει το ΠΑΡΑΛΟΓΟ και να δικαιολογεί το ΑΠΕΧΘΕΣ!
   Πανάγαθος = ΑΓΑΠΗ

   Αναγκάζοντας τους ανθρώπους να σε αγαπούν ή να βασανίζονται αιωνίως
   δεν είναι αγάπη, είναι ακραία καταπίεση και βαρβαρότητα.

   Η ΑΓΑΠΗ είναι ΆΚΡΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΟΣ! Ως και η Ημέρα είναι άκρως αντίθετη της νυχτός, και το Καλοκαίρι άκρως αντίθετο του Χειμώνα!

   Τότε ποιος ο λόγος για την Υπεράσπιση της Πίστεως υπεράνω της Υπερασπίσεως της Πατρίδας;

   Απλούστατο!
   Φόβος!

   «4 …Οι εκκλησίες μας… …Είναι πραγματικά τρομακτικές και γεμάτες από φόβο. Η παρουσία του Θεού κάνει αυτόν τόν τόπο τρομακτικό γιατί αυτός έχει δύναμη πάνω στη ζωή και τον θάνατο. [Και ο κάθε Δήμιος έχει αυτήν την δύναμη-Ιερά Εξέταση] Στις εκκλησίες μας ακούμε αμέτρητες ομιλίες για αιώνιες τιμωρίες, για ποτάμια φωτιά, για δηλητηριώδη σκουλήκια, για δεσμούς που δεν μπορούν να σπάσουν, ή για έξωθεν σκοτάδι…»
   Ιωάννης Χρυσόστομος, Εναντίων των Ιουδαίων. Ομιλία 1

   Ο Κόλακας κάνει το πάν! την ΔΟΥΛΙΚΗ αφοσίωση, τήν Πολέμια κατήχηση, την αμετάκλητη άσπλαχνη Εγκληματική ΑΠΕΙΛΗ και Πράξη(σε έναν και μύριους), για ότι ίσως θα μπορούσε να αποδυναμώσει την ΠΙΣΤΗ, που πρέπει, να παραμένει Ακλόνητη!!!

   Γιατί να παραμείνει ακλόνητη;;;;;

   Γιατί; τόσο ΔΟΥΛΙΚΑ να ΜΙΣΕΙΣ τον συνάνθρωπό σου, και αυτόν δίπλα σου και αυτόν στο άλλο άκρο της γης, που ούτε γνωρίζεις, ούτε σου έκανε τίποτε;

   ΦΟΒΑΣΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΘΑ ΣΟΥ ΣΥΜΒΕΙ, ΚΑΤΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΘΑ ΕΧΑΝΕΣ αν αγαπούσες και έδειχνες ευσπλαχνία!

   Γιατί τόσο να επαινείς και να κολακεύεις τον θεό, με ασταμάτητα τροπάρια, και κυλιόμενος εις πατώματα; Λές και θέλεις να τον πείσεις ότι είσαι με το μέρος του!
   Λές και ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ! αν δεν ήσουνα με το μέρος του.

   Καλλίτερα δηλαδή να είσαι το χέρι του ΔΗΜΙΟΥ Θεού σου, παρά να είσαι ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ ΤΟΥ!

   ΦΟΒΑΣΑΙ!
   ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ ΕΠΛΑΣΕΣ με την παθητική φαντασία σου, στο ομοίωμα σου!

   ΦΟΒΑΣΑΙ, γιατί γνωρίζεις στον ΘΕΟ ΣΟΥ, τον εαυτό σου, τον σκληρό, τον άδικο, τον εγωιστή, τον άπληστο, τον ακόρεστο, τον τιποτένιο και άχαρο.
   Και όσο πιο πολλά πλεονεκτήματα σου λείπουν, τόσο πιο πολύ φοβάσαι το Θεϊκό Ίδαλμα σου – κάτοπτρο του εαυτού σου. ΦΟΒΑΣΑΙ!

   ΦΟΒΑΣΑΙ! Για την κόλαση που δημιουργείς εδώ στην γη, για τους άλλους. ΦΟΒΑΣΑΙ μήπως ως τιμωρία σου, καταλήξεις στήν Αιώνια Κόλαση σαν πεθάνεις.
   Το αισθάνεσαι μέσα σου. Είναι άσβεστη Φωτιά. Και σε καίει!
   Και γίνεσαι σκληρότερος στους άλλους, βρίζοντας τους, μισώντας τους, χλευάζοντας τους, απειλώντας την ζωή τους, μέσω μεγαλύτερης υποταγής στην σωτήρια ΠΙΣΤΗ σου, μήπως, ίσως, και ξεφύγεις την Νέμεση, τον Θείο, τον Άγραφο Νόμο.

   Και έκανες έναν εκ φαντασίας σου Θεό Παρόμοιό σου, μα ποιόν Δυνατό, αντί όχι πιο Ενάρετον, να σε κρατάει μην πέσεις στην ΦΩΤΙΑ της κόλασης που εσύ, το μίσους έκτρωμα, ανάβεις για τους άλλους, που δεν συμμερίζονται την καταχθόνια σκέψη σου, και πάθηση!

   “4… Εσείς σπάσατε τον ζυγό “και αυτό είναι το έγκλημα των άγριων ζώων, τα οποία είναι ανεξέλεγκτα και απορρίπτουν τον κανόνα … 6) Αν και αυτά τα κτήνη είναι ακατάλληλα για εργασία, είναι κατάλληλα για σφαγή…, γι ‘αυτό και ο Χριστός είπε: «Όσο για αυτούς τους εχθρούς μου, που δεν ήθελαν να είμαι βασιλιάς τους, φέρε τους εμπρός μου και σφάξε τους”.
   Ιωάννης Χρυσόστομος, Εναντίων των Ιουδαίων. Ομιλία 1

   Ο Χριστιανισμός εξαπλώθηκε στα πλάτη της γης όχι λόγω της ποιότητας των αξιών της αλλά την υπερβολική ποσότητα της ΒΙΑΣ της.

   Like

   1. ΤΊ ΣΆΠΙΑ ΚΟΜΜΆΤΙΑ ΌΖΖΟΝΤΟς ΚΚΕ ΒΡΩΜΕΡΟΎ ΠΡΟΪΌΝΤΟς ΞΕΡΝΆΕΙ ΤΟ ΠΑΡΤΑΛΙΑΖΖΜΜΈΝΟ ΤΟ ΜΟΥΝΊ ΣΟΥ ΡΕ, ΚΑΡΙΟΛΟΠΟΥΤΆΝΑς ΕΞΆΡΤΗΜΑ ?
    ΆΝΤΕ ΓΑΜΏ ΤΟ ΜΠΆΤΟ ΣΟΥ ΣΤΡΑΒΟΕΛΛΗΝΌΦφΩΝΕ ΚΕΡΑΤΆ .
    ΓΙΑΤΊ ΡΕ ΣΊΧχΑΜΜΑ ΔΈΝ ΜΙΛΆς ΣΕ ΤΉΝ ΓΛΏΣΣΑ ΤΏΝ ΠΡΟΓΌΝΩΝ ΣΟΥ ?
    ΔΙΑΒΟΛΌΠΟΥΣΤΑ, Η ΠΑΤΡΊΔΑ ΜΟΥ ΕΊΝΑΙ ΗΜΙΘΑΝΉς ΚΚΕ ΣΎ ΤΉΝΕ ΧΤΥΠΆς ΚΑΚΉΝ-ΚΑΚΏς, ΣΑΝ ΚΑΜΜΙΑ ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΤΆΝΑ ΠΟΥ ΣΕ ΞΕΜΑΛΛΙΆΣΑΝΕ ΚΚΕ ΣΈ ΞΕΜΟΥΝΙΆΣΑΝΕ ΚΚΕ ΣΈ ΞΕΚΩΛΙΆΣΑΝΕ ΚΚΕ ΚΚΈ ΣΈ ΜΕΛΑΝΙΆΣΑΝΕ , ΠΑΡ’ ΌΛ’ ΑΦφΦΤΆ ΌΜΩς, ΤΉΝΕ ΧΤΥΠΆς, ΌΠΩς ΜΠΟΡΕΊς .
    ΓΑΜΏ ΤΟ ΜΑΜΜΩΝΆ ΣΟΥ, ΠΕΤΣΟΚΟΜΜΈΝΕ ΣΚΑΤΟΓΙΆΧχΟΥΝΤΕ, ΕχΧΘΡΈ ΤΉς ΠΑΤΡΊΔΟς ΜΟΥ ΚΚΕ ΤΏΝ ΠΑΙΔΙΏΝ ΜΟΥ, ΤΟ ΑΛΟΓΑΤΆΚΙ ΣΑς ΕΊΝΑΙ ΚΟΥΤΣΌ . ΜΌΝΟΝ ΑΦφΤΌ ΝΑ ΞΈΡΕΤΕ, ΤΡΎΠΟΥΣΤΕς .

    Ά, ΝΑ ΜΉΝ ΞΕΧχΆΣΩ,ΜΙΆς ΚΚΕ ΒΡΕΘΉΚΑΜΕ, ΕΔΏ ΣΕ ΤΟ ΚΑΦφΕΝΕΊΟΝ “ΟΛΥΜΠΊΑ.ΓΡ”, ΘΕΝΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΈΣΩ ΝΑ ΠΕΊς ΣΕ ΤΟΝΕ “DEMETRES”, ΠΩς ΤΟΎ ΓΑΜΙΈΤΑΙ Η ΓΕΝΙΆ ΚΚΕ Η ΑΝΙΟΎΣΑ ΚΚΕ Η ΚΑΤΙΟΎΣΑ, ΌΠΩς ΕΠΊΣΗς ΚΚΕ Η ΠΟΘΑΜΜΈΝΗ ΚΚΕ Η ΓΕΝΝΗΜΜΈΝΗ ΚΚΕ Η ΑΓΈΝΝΗΤΗ .

    Like

   2. ΟΛΟΙ ΣΕ ΑφΦΤΟΝ ΤΆφΦφΤΟΝΕ ΤΟΝ ΚΑφΦφΕΝΈΝ ΜΠΣΗφΦφΊΖΟΜΕΝ ΤΟΝΕ ΝΙΌΝΙΟΝΕ, ΝΑΊ ΣΙΥ ΛΙΕΟΥΩ, ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΌΔΟΞΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΝ ΈΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΈΧΟΝΤΑ. Α ΡΕ ΝΑΊ, ΟΥ ΜΗΝ ΑΛΛΆ ΚΚΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΕΖΙΚΗΝΕ ΓΝΏΣΣΙΝ ΚΑΙ ΣΟΦΊΑΝ ΜΕ ΤΑ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΑ, ΝΑΙ ΡΕ, ΕΜΠΝΕΒζΖζΜΕΝΑ ΣχΧχΌΛΙΑ ΤΟΥ

    Like

   3. ΚΚΕ ΕΓΩ θΘθΑΒΜΆζΖζΩ ΑΠΕΊΡΩς ΤΑ ΜΟΡφΦφΩΤΙΚΆ ΣχΧχΌΛΙΑ ΤΟΥ ΑΦφΦΤΌχΧχΘθΘΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΟΡθΘθΌΔΟΞΟΥ ΓΕΝΝΟΚΤΟΝΟΎΜΕΝΟΥ ΝΙΌΝΙΟΥ.
    Α ΡΕ ΝΑΊ ΡΕ ΣΙΥ ΛΙΈΟΥΩ.

    Like

   4. ΚοροϊδέψΨτε ρε μουνάκια, κοροϊδέΨψτε . ο αθυροβρωμόστομος ο χΧαζζονιόνιος ρε, μαραγγιαζζμμένα βλιήτα, ναί ρέ χΧορταΖΖΖμενίλλες, “φΦτύνει αίμα”, εδώ κκέ τρείς κκε ήμισυ δεκαετίες περίπου, ΑΡΈ ΝΑΊ ΡΕ ΚΛΟΎΒΙΟΙ ΚΚΕ ΣΟΥΒΛΊΤΣΕς, Παλεύων κκε ΜαχΧχόμμενος, πολεμώντας με τίς καριόλες τίς “σκιές” κκε με τόνε ΣΙΧχΧΑΜΜΈΝΟΝΕ τόνε “παίχΧχτη” αφΦΦφτών .

    ΉΜΑΡΤΟΝ ΕΝΏΠΙΌΝ ΣΟΥ ΚΎΡΙΕ ΤΏΝ ΔΥΝΆΜΕΩΝ, ΕΛΈΗΣΟΝ ΗΜΆς ΚΚΈ ΦΈΞΕ ΜΑς ΤΟ ΣΚΌΤΟς .
    ΉΜΑΡΤΟΝ ΓΈΡΟΝΤΑ ΆΓΙΕ ΑΝΤΏΝΙΕ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕΝ ΣΈ, ΌΠΩς ΑΕΊ ΠΡΕΣΒΕΎΕΙς, ΧΡΙΣΤΏ ΤΏ ΘΕΏ, ΥΠΈΡ ΗΜΏΝ, ΝΑΊ, ΜΑ ΚΚΕ ΥΠΈΡ ΟΛΟΝΏΝΕ, ΤΏΝΕ ΨψΥχΧΙΚΏς, ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΏΝ .

    Like

   5. Κόψε κάτι ρε Νιόνιο, όχι σε τα μας!
    Ροχάλες και μαλακίες φτύνεις και έχεις γίνει το πρώτο νούμερο.

    Like

   6. ΣΕ ΤΑ ΑΡΧχΊΔΙΑ ΜΑς ΚΚΕ ΜΆς, “ΣΈ ΤΑ ΣΆς” ΛΈΩ “ΦφΊΛΕ ΜΟΥ”, ΝΑΊ, ΚΚΕ ΆΝ ΚΌΨψΨΩ ΚΆΤΙ ΌΠΩς ΜΕ ΛΈς, ΝΑΊ ΡΈ ΣΈ ΛΈΩ, ΚΌΒΩ ΤΉΝΕ ΦφΦΑΡΜΑΚΕΡΉΝ ΚΑΦφΕΠΟΤΕΊΑΝ -ΜΑΧχΧΑΊΡΙ ΣΈ ΛΈΩ- ΚΚΕ ΣΠΆΖΖΩ ΚΚΕ ΤΉΝΕ ΚΟΎΠΑΝ ΜΕ ΤΑ ΡΕΒΥΘΟΚΑΤΑΚΆΘΙΑ ΣΑς, ΑΠΟ ΤΟΝΕ “ΚΑΦφΈ” ΠΟΥ ΜΕ ΣΕΡΒΊΡΕΤΕ ΕΔΏ ΜΈΣΑ, ΑΠΑΤΗΛΟΊ, ΗΜΙΚΑΒΟΥΡΝΤΙΖΖΜΜΈΝΟΥ ΡΕΒΎΘΟΥ ΚΑΦφΕΤΖΖΉΔΕς, ΣΚΑΖΖΜΜΈΝΟΙ ΣΕ ΤΟ ΦφΦΑΪ ΜΈΝ, ΑΧχΌΡΤΑΓΟΙ ΚΚΈ ΆΠΛΗΣΤΟΙ ΛΩΠΟΔΎΤΕς ΔΈ .

    Like

 2. «Τὸ μονοπάτι τοῦ καλοῦ ἀνθρώπου» (Σαράντος Ι. Καργάκος)
  ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ἄρθρο μας εἴχαμε γράψει ὅτι ἡ κρίση τοῦ σχολείου εἶναι πρωτίστως κρίση ἀνθρωπιᾶς. Καὶ σὲ ἀκόμη πιὸ παλαιὸ ἄρθρο εἴχαμε σημειώσει ὅτι δὲν θὰ ἔλθει ποτὲ ὁ καλύτερος κόσμος, ἄν δὲν ἔλθει ὁ καλύτερος ἄνθρωπος. Καὶ αὐτὸ εἶναι –μᾶλλον θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι– ἡ πρωταρχικὴ ἀποστολὴ τοῦ σχολείου. Ἡ παιδεία εἶναι ἀνθρωποπλαστικὸ ἰδανικὸ καὶ, κατὰ τὴν πλατωνικὴ ἔννοια, ἄσκηση ἀρετῆς καὶ ἀξία αὐθύπαρκτη. Συνεπῶς, στόχος τοῦ σχολείου δὲν εἶναι ὁ καλὸς μαθητὴς μὲ τὶς καλὲς μαθησιακὲς καὶ βαθμολογικὲς ἐπιδόσεις ἀλλὰ ὁ καλὸς ἄνθρωπος. Δυστυχῶς, ἡ παιδεία ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, λόγῳ τῆς κυριαρχίας ἑνὸς ὠφελιμιστικοῦ πνεύματος, ἔχει χάσει τὸ «μονοπάτι τοῦ καλοῦ ἀνθρώπου», ὅπως τὸ εἶπε ὁ Ἰνδιάνος ἀρχηγὸς στὴν ταινία «Χορεύοντας μὲ τοὺς λύκους», στὴν ὁποία πρωταγω­νιστοῦσε ὁ Κέβιν Κόστνερ. Ἄξονας τῶν προσπαθειῶν τοῦ σημερινοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος εἶναι ἡ παραγωγὴ καὶ προαγωγὴ κάποιων δεξιοτήτων ποὺ θὰ κάνουν τὸ παιδὶ ἱκανὸ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς ἀπαιτήσεις μιᾶς χρησιμοθηρικῆς ἐποχῆς. Ἀλλ’ ὄχι νὰ ζήσει μιὰ ζωὴ μὲ πλοῦτο σὲ αἰσθήματα ζωῆς…

  Κάποτε ὁ Τσώρτσιλ εἶχε πεῖ: «Ἕνας ἐπιστήμονας πρέπει πρῶτα ἀπ’ ὅλα νὰ εἶναι τζέντλεμαν. Ἄν ξέρει καὶ γράμματα ἀκόμη καλύτερα»! Κατὰ τὸν Βρεττανό πολιτικό, ἀπὸ τὸν ὁποῖο δὲν ἔλειψε ποτὲ ὁ ρεαλισμὸς, τὸ προέχον σὲ ἕναν ἐπιστήμονα δὲν εἶναι ἡ ποσότητα τῶν γνώσεών του ἀλλὰ ἡ ποιότητα τοῦ ἤθους του. Ἡ βαθιὰ πληγὴ τοῦ σύγχρονου κόσμου δὲν ὀφείλεται στὴν ἔλλειψη γνώσεων ἀλλὰ στὸν ὑποβιβασμὸ τοῦ ἤθους. Ἕνα ἁπλὸ παράδειγμα: τὸ σημερινὸ οἰκονομικὸ κατρακύλισμα τῆς Ἑλλάδος δὲν ὀφείλεται σὲ ἔλλειψη καταρτισμένων ἀνθρώπων. Τέτοιους εἴχαμε καὶ παραεἴχαμε. Αὐτὸ ποὺ ἔλειψε γενικὰ ἦταν τὸ ἦθος. Γινόταν ἐπίδειξη πλούτου καὶ χλευασμὸς τοῦ ἤθους. Ὁ ἱκανὸς καὶ ἠθικὸς χαρακτηριζόταν «κορόιδο» καὶ ἀπομα­κρυνόταν ἤ ἔμπαινε σὲ καραντίνα, γιατὶ, κατὰ τὸ κοινὰ λεγόμενο, «χαλοῦσε τὴν πιάτσα».
  Μοιραῖα φθάσαμε ἐδῶ ποὺ φθάσαμε ἐπειδὴ προτάξαμε σὰν κοινωνικὴ ἀξία τὴν καπατσοσύνη, τὴν ἀτσιδοσύνη, τὴ μαγκιὰ, τὴν παραπλάνηση, τὴν ἐξαπάτηση καὶ τὴν… κλεφτοσύνη! Τὰ λεφτὰ, λέγαμε, σκεπάζουν καὶ τὰ ἠθικὰ κενὰ. Πάντα; Δὲν τὸ νομίζω. Κάποτε ἕνας σπουδαῖος δημοσιογράφος τοῦ ραδιοφώνου ξαφνιάστηκε ὅταν μὲ ἄκουσε νὰ λέω σὲ κάποια ἐκπομπὴ ὅτι τὸ καλύτερο μαξιλάρι γιὰ νὰ κοιμηθεῖ κανεὶς εἶναι μιὰ ἠθικὴ συνείδηση. Καὶ μὲ κάλεσε καὶ κάναμε μαζὶ μιὰ ὡριαία ἐκπομπὴ πάνω στὸ ζήτημα αὐτὸ. Ὅσο κι ἄν φαίνεται περίεργο, ἡ ἐκπομπὴ αὐτὴ ἔσπασε ρεκόρ.
  Ὁ κόσμος σήμερα ζεῖ μὲ τὴν ἀγωνία μιᾶς πυρηνικῆς καταστροφῆς. Τὰ μαχαίρια ἔχουν ἤδη βγεῖ ἀπὸ τὰ θηκάρια τους. Εἴμαστε ἕτοιμοι γιὰ μιὰ καινούργια σφαγὴ ποὺ θὰ ἔχει μορφὴ οἰκουμενικοῦ ὁλοκαυτώματος. Διερωτῶμαι συχνὰ τοῦτοι, ὅλοι ποὺ μᾶς κυβερνᾶν σὲ ποιὰ ἄσκηση ἤθους ἔχουν ὑποβληθεῖ; Πόσα δείγματα ἀρετῆς μᾶς ἔχουν δώσει; Ξέρουμε γιὰ τὸν τὰδε ποιοὺς καὶ πόσους ἔχει σκοτώσει, ποιούς καὶ πόσους προδώσει καὶ γιὰ τὸν δεῖνα ξέρουμε πιὸ πλατιὰ σὲ πόσα σκάνδαλα, σὲ πόσες βρομιὲς καὶ ἀπάτες ἔχει μπλεχτεῖ. Ἀλλὰ γιὰ «ἆθλα ἀρετῆς» δὲν ξέρει κανείς. Πρὸ ἐτῶν παρακολουθοῦσα στὴν Ἰταλία μιὰ χρυσοστόλιστη λιτανεία τοῦ Ἐσταυρωμένου. Οἱ ἐξάρχοντες κληρικοὶ θύμιζαν τὰ χρυσᾶ καὶ ἀδαμαντοκόλλητα παγώνια τοῦ Ἐρμιτάζ. Καὶ ὁ σταυρωμένος Χριστὸς ἔμοιαζε σὰν νὰ μονολογεῖ: «Venio iterum crucifigi» (=Ἦλθα πάλι γιὰ νὰ σταυρωθῶ)! Τὸν κάναμε θέαμα, ὄχι παράδειγμα.

  Like

 3. «Μού αρκεί μόνο να σε βλέπω, πάτερ»

  Από τη διδασκαλία του Μ. Αντωνίου (17 Ιανουαρίου)

  Είπε ο αββάς Αντώνιος: «Είδα όλες τις παγίδες του εχθρού (δηλαδή του διαβόλου) απλωμένες πάνω στη γη. Και στέναξα και είπα: Ποιος άραγε θα τις προσπεράσει χωρίς να τον πιάσουν; Και άκουσα φωνή να μου λέει: Η ταπεινοφροσύνη.»

  Είπε πάλι: «Είναι μερικοί που έλιωσαν τα σώματά τους με την άσκηση, επειδή όμως τους έλειπε η διάκριση, βρέθηκαν μακριά από τον Θεό».

  Κάποιος που κυνηγούσε στην έρημο άγρια ζώα, είδε τον αββά Αντώνιο να αστειεύεται με τους αδελφούς και σκανδαλίστηκε. Θέλοντας δε ο γέροντας να τον διδάξει ότι είναι ανάγκη πού και πού να συγκαταβαίνει κανείς στους αδελφούς, τού λέγει: «Βάλε μια σαϊτα στο τόξο σου και τέντωσέ το». Το έκαμε εκείνος. Τού λέγει: «Τέντωσέ το πιο πολύ». Και το τέντωσε. Και πάλι τού λέγει: «Ακόμη πιο πολύ». Τού απαντά τότε ο κυνηγός: «Αν το τεντώσω υπερβολικά, θα σπάσει το τόξο». Και ο γέροντας τού λέει: «Έτσι και στο έργο του Θεού. Αν τεντώσουμε υπερβολικά τη συμπεριφορά μας απέναντι στους αδελφούς, θα σπάσουν και αυτοί. Πρέπει λοιπόν πού και πού να συγκαταβαίνουμε στους αδελφούς». Και έφυγε πολύ ωφελημένος από τον γέροντα. Οι δε αδελφοί, στηριγμένοι, έφυγαν και πήγαν στον τόπο τους.

  Πήγαν κάποτε μερικοί γέροντες στον αββά Αντώνιο και ήταν ο αββάς Ιωσήφ μαζί του. Και θέλοντας ο γέροντας να τους δοκιμάσει, τους πρόβαλε ένα ρητό της Γραφής και άρχισε, από τους πιο νέους, να τους ρωτά για το νόημά του. Και καθένας απαντούσε κατά τη δύναμή του. Ο δε γέροντας έλεγε στον καθένα: «Δεν το βρήκες». Ύστερα από όλους, λέει στον αββά Ιωσήφ: «Εσύ τί έχεις να πεις πάνω σ’ αυτό το ρητό;» Αποκρίνεται εκείνος: «Δεν ξέρω». Λέει λοιπόν ο αββάς Αντώνιος: «Πάντως ο αββάς Ιωσήφ βρήκε τον δρόμο, γιατί είπε, «δεν ξέρω».»

  Τρεις από τους πατέρες είχαν τη συνήθεια να πηγαίνουν κάθε χρονιά στον μακάριο Αντώνιο. Και οι μεν δύο τον ρωτούσαν σχετικά με τους λογισμούς και τη σωτηρία της ψυχής. Ο άλλος όμως σιωπούσε πάντα, μη ρωτώντας τίποτε. Μετά λοιπόν από πολύ καιρό, του λέγει ο αββάς Αντώνιος: «Τόσο καιρό έρχεσαι εδώ και τίποτε δεν με ρωτάς». Και εκείνος του αποκρίνεται και του λέγει: «Μου αρκεί μόνο να σε βλέπω, πάτερ».

  Like

  1. Ώστε μας επιτρέπεται που και που να αστειευόμαστε και να μην είμαστε φανατικοί μουντρούχοι;
   Σε τί ποσοστό δηλαδή;

   Like

  1. Ούτε άχνα από το ελληνορθόδοξον ποίμνιον για τα εγκλήματα του “αγίου”.
   Ο επίσκοπος Μεδιολάνων Αμβρόσιος πάντως, κατόπιν του αποτρόπαιου εγκλήματος στον Ιππόδρομο Θεσσαλονίκης τον υποχρέωσε σε δημόσια συγνώμη και μετάνοια για να τον αφήσει να εκκλησιαστεί στο Μιλάνο όταν κατοικούσε.
   Σημειωτέον ότι άγιος θεωρείται μόνον από την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι Δυτικοί έδειξαν πιό τσίπα.

   Like

   1. Όλα, ολονώνε τα πεπραγμμένα, τά έν Λόγω ή εν Έργω ή εν Διανοία, τα εκούσια ή/κκε τα ακούσια,
    μπαίνουνε σε το Ζύγι τής Μετανοίας . Για τό, “ποιόνανε” χρίζουμε, εμείς οι στραβοχυμμένοι “Άγιον” κκέ “Μέγαν”
    [ή ακόμη εγκληματίαν κκέ απΆνθρωπον], θένα δώκουμε Λόγον κκε γι’ αφΦφτό .

    Η ΜΕΤΆΝΟΙΑ, Η ΆΔΟΛΟς ΚΚΕ Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΉς, Η, ΌΧΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΙΚΆ ΜΑς ΜΈΤΡΑ ΚΚΕ ΣΤΑΘΜΆ, ΕΊΝΑΙ, ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΆ ΤΟΝΕ ΚΑΚΟΎΡΓΟΝ ΚΚΕ ΛΗΣΤΉΝ ΣΈ ΆΓΙΟΝ ΚΚΕ ΤΟΝΕ -π.χ.- ΑΡΧΙΠΡΩΤΟΣΎΓΓΕΛΟΝ ΣΈ ΔΙΆΟΛΟΝ .

    Like

 4. Υπομονή Συναξαριστή και θα πούμε για τα εγκλήματα αυτών των “αγίων” .που τα βυζαντινορθόδοξα πρόβατα προσκυνάνε και δοξάζουνε ,
  επειδή κατάστρεψαν την ΠΑΤΡΙΔΑ.
  Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ,από τον χθεσινό καταστροφέα ,τον οποίο τιμά η ανθελληνική και προδοτική ορθοδοξία…Η …τριανδρία λοιπόν ,την οποία απαρτίζουν οι…” ένδοξοι” ,Πεύσιππος , Ελάσιππος και Μέσιππος ,εκάλεσαν δια να εορτάσουν την…μάμμην των Νεονίλλαν ή οποία
  τους καθοδηγούσε ,ΠΕΡΙΠΕΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ .Η καθοδήγηση αυτή ,έγινε δι αυτούς τους νέους ΑΙΤΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ και ΣΩΤΗΡΙΑΣ….Ευθύς
  λοιπόν οι τρεις Άγιοι ,ΕΚΡΗΜΝΙΣΑΝ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ…. ( Μέγας Συναξαριστής Τόμος Α’ Σελ.352 )
  Άλλοι τρείς λοιπόν… φιλέλληνες “άγιοι” ,που η ορθοδοξία ,μας επιβάλλει ,να δοξάζουμε…..επειδή έδειξαν μεγάλο ζήλο ,για την ισοπέδωσην του Ελληνικού πολιτισμού….Άφερήμ μπρέ αυτοί ήταν ποιο αποτελεσματικοί από εμάς !
  Πάμε τώρα στον σημερινό ορθόδοξο …ήρωα ..τον ..Μέγα Αντώνιο ,ο οποίος ,όπως λέει ο ορθόδοξος Συναξαριστής …* ήταν απονήρευτος ,πλήν όμως γράμματα δεν ηθέλησε να μάθη…* ( κρατήστε το αυτό ,για την συνέχεια ). * …κάποτε ο άγιος συνήντησεν ,Έλληνες
  φιλοσόφους ,οίτινες ενόμιζον ότι θα χλευάσουν αυτόν. Αυτός είπεν εις αυτούς – Τι είναι πρώτον ο νούς ή τα γράμματα ; Οι δε απεκρίθησαν-
  – Ο νούς .Λέγει προς αυτούς ο άγιος – Όστις λοιπόν έχει υγιά τον νούν δεν χρειάζεται τα γράμματα. Όθεν εθαύμασαν εκείνοι ,βλέποντες τοσαύτην σύνεσιν . Ελθόντες δε μετά ταύτα και έτεροι φιλόσοφοι ή μάλλον ειπείν ΜΩΡΟΛΟΓΟΙ και ΑΣΟΦΟΙ ,εδοκίμαζαν με συλλογισμούς να
  τον νικήσωσι . Ο δε μάλλον ενίκησεν αυτούς και δημηγορήσας σοφώτατα, εστηλίτευσε την των ΕΙΔΩΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑ ,διότι
  εγίνωσκε τας ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ των….
  Μια λοιπόν και μιλήσαμε για μυθολογίες ,δείτε πώς , Ω …του θαύματος ,ο “απονήρευτος” και αγράμματος Αθανάσιος.. κατατρόπωσε τους Έλληνες φιλοσόφους ,υποστηρίζοντας ,ότι όποιος διαθέτει ” νούν” ,δεν χρειάζεται τα γράμματα….
  Με αυτές τις ανοησίες αυτοί οι “άγιοι “, κρατούσαν τον Ελληνισμό επί αιώνες στην αμάθεια ,με αποτέλεσμα το Γένος, να εξελιχθεί σε μία αγέλη αμαθών ραγιάδων ,που έκαναν ότι τους πρόσταζε το ανθελληνικό παπαδαριό.
  Παροιμιώδης βέβαια είναι και η αλαζονεία αυτών των Παυλιστών (και όχι Χριστιανών ) ,οι οποίοι σε κάθε ευκαιρία ,ακόμη και σήμερα ,χλευάζουν την προσήλωση ανθρώπων σε ιερά και όσια ,τα οποία δεν τους είναι αρεστά ,πιστεύοντας ότι γνωρίζουν την ΜΟΝΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ !
  Πάντως στον Αντώνιο ,πρέπει να πιστώσουμε ,εξ όσων γνωρίζουμε ,μέχρι τώρα ,ότι δεν ήταν ούτε δολοφόνος ,ούτε καταστροφέας..
  Κρίνεται μόνον ,για την αμάθειά του ,την αλαζονεία του και το υβρεολόγιο του…ας κριθεί από τον Ελληνισμό ,με κάποια επιείκεια ,έναντι των
  δολοφόνων και των καταστροφέων ,ομοδόξων του.

  Like

 5. Άκουσα το όνομα Εφραίμ και το μυαλό μου πήγε ( κακώς) ,στον οικοπεδέμπορα αγιορίτη ,που έλεγε ότι του ανήκει ολόκληρη λίμνη ,σε βάρος των φτωχών ψαράδων .που προσπαθούσαν να βγάλουν το ψωμί τους…Για να δούμε λοιπόν ποιος είναι αυτός ο περιβόητος Εφραίμ ….
  Σκάνδαλο Μονής Βατοπεδίου: Πως η δημόσια περιουσία, μετετράπη σε «σκωλήκων βρώμα και δυσωδία»….
  «Δεν έχει σχέση ο μοναχισμός, αδελφοί μου, με τον ανθρωποκεντρισμό… Ένας άνθρωπος που πάει για μοναχός, φεύγει από τη ματαιότητα… Ο μοναχός, αδελφοί μου, δεν έχει σκοπούς ιδίους, δεν έχει συμφέρον… Ο μοναχός αγκαλιάζει την ακτημοσύνη».
  Εφραίμ – Ηγούμενος Μονής Βατοπεδίου
  Ο πρωταγωνιστής μάλιστα του σκανδάλου, ο εκ Κύπρου ψευδοκήρυκας της ακτημοσύνης, καλόγερος-επιχειρηματίας Εφραίμ (κατά κόσμον Βασίλης Κουτσού),ήταν «πνευματικό» τέκνο του παιδεραστή μοναχού Ιωσήφ του Βατοπεδινού ,αυτουνού, με το ηλίθιο «αιώνιο χαμόγελο», που διαφημίζουν κιόλας οι χριστιανοταλιμπανικές ιστοσελίδες.
  Σαν και αυτόν ,είναι η πλειοψηφία ,αυτών των ανθελλήνων, τεμπέληδων παπαδοκαλόγερων ,που η Πατρίδα μας ,τους ταίζει ,τους απαλλάσσει από φόρους
  και τους συνταξιοδοτεί ,για να μεσολαβούν ,λέει ,στον Θεό ,για την … σώτηρία μας !
  Δοξάστε τους ΠΡΟΒΑΤΑ !

  Like

 6. Η σχέση της Ορθοδοξίας με την λογική και τη γνώση

  “Πίστευε και μη ερεύνα”, “Ερευνάτε τας Γραφάς”, ή “Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι”;
  Το “πίστευε και μη ερεύνα” ήταν μια συνηθισμένη φράση που λεγόταν συχνά παλιά, όταν ήταν αδύνατον να απαντηθούν λογικές ερωτήσεις σε θέματα θρησκείας και το ποσοστό των ορθοδόξων στην χώρα ήταν 98%. Μια καραμέλα που αποστόμωνε τον κάθε ένα περίεργο που ξεπερνούσε τα εσκαμμένα. Μετά την επταετία και την καλύτερη επαφή της χώρας μας με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, με κάπως καλύτερους θεσμούς και περισσότερη ελευθερία, έχει ατονήσει και απαξιωθεί, και μάλιστα, επειδή δεν υπάρχει αυτούσια όπως λέγεται μέσα στις γραφές, οι χριστιανοί απολογητές θέλουν να ξεχάσουμε τι λένε τα κείμενα τους και ποια ήταν η ιστορία τους, σαν αυτή η φράση να μην ειπώθηκε ποτέ, ή σαν να βγήκε από το μυαλό μας. Έτσι σήμερα θα διερευνήσουμε την σχέση του Χριστιανισμού και εδικά της Ορθοδοξίας, με την λογική και την έρευνα, διερευνώντας τις αρχές που έχει σχετικά, και την ιστορική της δράση.
  Η Έρευνα έχει σχέση με την λογική και η λογική έχει άμεση σχέση με τη γνώση. Η γνώση είναι αποτέλεσμα της λογικής διεργασίας, αλλά ταυτόχρονα και τροφοδότης της. Η έλλειψη γνώσης, η άγνοια των ανθρώπων για τις διαδικασίες της φύσης και την φύση του ανθρώπου, ήταν αυτή που δημιούργησε την ανάγκη ονομασίας των υπερφυσικών και άγνωστων δυνάμεων όπως τις έβλεπε τότε, σαν θεούς ή ενέργειες θεών. Η άγνοια είναι αυτή που δημιούργησε το υπόβαθρο για τις θρησκείες, η δε ηθική αρχαίων εποχών και τα ιερατεία, η αιτία διαμόρφωσης και δημιουργίας του μύθου τους που ακόμα σήμερα τους λένε ως θεόσταλτα συμβάντα.
  Η χριστιανική θρησκεία είναι μια εξέλιξη της εβραϊκής, και δημιουργήθηκε την ταραγμένη για τους Εβραίους εποχή της οριστικής ήττας τους από τους Ρωμαίους και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Μιας εποχής που κυριαρχούσε η μεσσιανική αναμονή και εμφανιζόντουσαν χριστοί και μεσσίες ο ένας μετά τον άλλον, με σκοπό να απελευθερώσουν την φυλή τους. Όταν πλέον δεν υπήρχε περιθώριο για κάτι άλλο, δημιουργήθηκε ή αναθερμάνθηκε ο μύθος ότι ο μεσσίας που περίμεναν ήδη είχε έρθει, αλλά το μήνυμα ήταν άλλο από αυτό που φανταζόντουσαν, και οι Εβραίοι, λένε, δεν το κατάλαβαν
  Μια από τις πρώτες διενέξεις στους κόλπους της νέας θρησκείας τον 2ο-4ο αιώνες, ήταν αυτοί των ανθρώπων της πίστεως και των Γνωστικών που πίστευαν εκτός των άλλων, στον λυτρωτικό χαρακτήρα της γνώσης. Το ευαγγέλιο του Ιωάννη μάλιστα που απηχεί κάποιες γνωστικές επιρροές, αρχίζει με την έκφραση: Εν αρχή ην ο Λόγος. Και όχι εν αρχή ην ο Θεός. Η θέση όμως περί απόλυτης πίστης σε μια “αποκεκαλυμμένη αλήθεια” επικράτησε, με υποχώρηση έως μηδενισμό των γνωστικών και με αποτέλεσμα όταν η Εκκλησία απέκτησε πλήρη δύναμη στην αυτοκρατορία, να έχουμε ύφεση της φιλοσοφικής δραστηριότητας, ύφεση της έρευνας και της επιστήμης, και την εμφάνιση του Μεσαίωνα όπως είπαμε ήδη. Ο Λόγος τελικά ευνουχίστηκε.
  Με την εγκαθίδρυση του Χριστιανισμού ως υποχρεωτική θρησκεία από τον Θεοδόσιο, και τον υποχρεωτικό νηπιοβαπτισμό από τον Ιουστινιανό, με τα δεκάδες διατάγματα και νόμους, με τις ορδές των καλογήρων που με την συνδρομή του στρατού, γκρέμιζαν αγάλματα και ναούς, με τις συλλήψεις αρχαιολατρών με την κατηγορία της “ανθρωποθυσίας” ή της στάσης, οι ανταγωνιστές του χριστιανισμού και οι ελεύθερες φωνές των φιλοσόφων, υποχρεωτικά σίγησαν, αφού εθεωρούντο πλέον παράνομοι στην νέα τάξη πραγμάτων που επέβαλε η Νέα Ρώμη.
  Στην πραγματικότητα δεν έγινε ποτέ πραγματικός διάλογος με τους φιλοσόφους και τις άλλες λατρείες· ανταλλάχθηκαν κάποιες επιστολές ή κείμενα απολογητών και φιλοσόφων, αλλά με την επικράτηση της Εκκλησίας, όλα τα κείμενα των αντιπάλων της έχουν καεί ή εξαφανισθεί. Αυτή η αντίθετη στον Λόγο και την λογική πράξη, συνέχισε και αργότερα με τα κείμενα των αιρετικών. Οτιδήποτε αντίθετο με την κυρίαρχη άποψη της Εκκλησίας συλλέγεται, καίγεται συνέχεια μέχρι τον 20ο αιώνα και διώκεται. Διαβάστε εδώ για την αντιμετώπιση της “άλλης άποψης” από την Ορθοδοξία στο Βυζάντιο.
  Η ίδια η θέση των πατέρων της Εκκλησίας για την γνώση είναι ξεκάθαρη. Ο Βασίλειος Καισαρείας στην προς τους νέους επιστολή, λέει ότι καλό είναι να διαβάσουν από την αρχαία γραμματεία, μόνο ότι είναι ηθοπλαστικό και εν τέλει συμβατό με την χριστιανική πίστη.
  Οι κατάρες κατά των Ελλήνων της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου της Εκκλησίας του 8ου αιώνα, αναφέρουν ρητά “Ανάθεμα (τρεις) σε όσους αποδέχονται τις διδασκαλίες των Ελλήνων και δεν τις σπουδάζουν μόνο για μόρφωση, αλλά ακολουθούν και τις ιδέες τους τις μάταιες και τις πιστεύουν ως αληθινές”, ή “Σε όσους λένε ότι είναι καλύτεροι κατά πολύ οι σοφοί των ΕΛΛΗΝΩΝ”, ή “Σε όσους δέχονται και διαδίδουν τις μάταιες αντιλήψεις των ΕΛΛΗΝΩΝ”. Το ποιες είναι οι αντιλήψεις των Ελλήνων για να μην σας πουν τίποτα βλακείες για το Δωδεκάθεο, τις αναφέρει η πρώτη κατάρα από όλες “Σε όσους…εισάγουν με θράσος…τις ασεβείς δοξασίες των ΕΛΛΗΝΩΝ για τις ανθρώπινες ψυχές και για τον ουρανό και τη γη και για τα άλλα κτίσματα” δηλαδή στην ουσία όλους τους σοφούς και φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδας, αυτούς που δημιούργησαν τις βάσεις του σύγχρονου πολιτισμού. Ας μας εξηγήσουν λοιπόν οι σύγχρονοι χριστιανοί απολογητές, πως δεν αντίκειται η θρησκεία τους στην έρευνα, την γνώση και την λογική, όταν κάθε χρόνο εδώ και 13 αιώνες, επαναλαμβάνονται από τις Εκκλησίες τους αυτές οι κατάρες κατά των Ελλήνων φιλοσόφων μέσα στις εκκλησίες τους; Με τι μούτρα μας λένε ότι δεν έχει η Εκκλησία τους σχέση με το “Πίστευε και μη ερεύνα”;
  Η προώθηση της πίστης έναντι της λογικής, φαίνεται από τον τρόπο που η Εκκλησία επέλυσε τα εσωτερικά της προβλήματα, με την ποινικοποίηση της δικής της αντίθετης γνώμης δηλαδή των αιρέσεων και τον τρόπο που αντιμετώπισε όσους λόγιους στο Βυζάντιο προσπάθησαν να ξεφύγουν από τα καθιερωμένα, όπως ο ύπατος των “φιλοσόφων” Ιταλός που αγαπούσε υπερβολικά τον Πλατωνισμό, περισσότερο από την θρησκεία.
  Βλέπετε, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να γίνει διάλογος δύο μερών με διαφορετική άποψη σε ένα θεοκρατικό καθεστώς, για ένα δογματικό θέμα και αυτό να δουλέψει θετικά, όπως αντίστοιχα έγινε στην Δύση και προχώρησε η Γνώση. Αυτό γίνεται γιατί όταν ισχυρίζεσαι ότι γνωρίζεις θέματα για τα οποία στην ουσία κανείς δεν ξέρει τίποτα, ή θέματα που είναι δημιουργία φαντασιώσεων ή μυθολογίας, όταν απαρνείσαι την λογική στην έρευνα, τότε και ο κάθε ένας μπορεί να ισχυριστεί ότι θέλει. Έτσι ο Λόγος δεν έχει πλέον αξία σαν αντικείμενο διαΛόγου, αλλά μόνο σαν αντικείμενο μονόδρομου κηρύγματος. Αυτός που έχει καλύτερη πειθώ για να παρασέρνει τους αδαείς και να κάνει μεγαλύτερη αυλή και αυτός που έχει τον προσεταιρισμό των νόμων και των στρατιωτών του Βυζαντίου, είναι και αυτός που κερδίζει τελικά. Έτσι ο Λόγος ή μάλλον η διαστρέβλωσή του, οδηγεί στον φασισμό. Την τελική λύση έδιναν τα βυζαντινά στρατεύματα που έσφαζαν και εξουδετέρωναν κάθε εστία αίρεσης με “αγάπη”.
  Όπως ήδη αναφέρθηκε, η πλήρης επικράτηση του Χριστιανισμού ήταν και η αρχή του Μεσαίωνα στην Ευρώπη .
  Στη χώρα μας, η Εκκλησία θέλει να έχει λόγο στην εκπαίδευση των παιδιών μας και θέλει να τα προσηλυτίζει στα σχολεία. Έχει ήδη αντιδράσει και καταφέρει να αποσυρθούν πολλά βιβλία που η Εκκλησία είναι αντίθετη, γιατί όσο πιο πολύ θολώνεται η εικόνα και λιγότερα ερωτήματα τίθενται από τα παιδιά τόσο σε λιγότερη δύσκολη θέση μπαίνουν οι προσηλυτιστές της Εκκλησίας, ακριβώς γιατί σήμερα το “πίστευε και μη ερεύνα” πλέον δεν μπορεί να είναι επιχείρημα.
  Τα στοιχεία είναι συντριπτικά, ότι ο Χριστιανισμός και κυρίως η Ορθοδοξία δεν τα πάνε καλά με την γνώση, και την λογική και αναγκάζονται από την πράξη να μας τα λένε διαφορετικά σήμερα, ότι δεν έχουν πρόβλημα με την έρευνα και την γνώση και ότι δεν έχουν καμία διάσταση με την επιστήμη.
  Ας μην αναζητούμε λοιπόν αλλού το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Η κακή επίδραση της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας είναι αυτή που κράτησε την γνώση και τον ορθολογισμό μακριά από την χώρα μας, τον λαό μας λιγότερο δημοκρατικό και επιρρεπή σε σενάρια συνωμοσίας, ψεκασμών, αγυρτείας, μαγγανείας, αστρολογίας και θαυμάτων.

  Like

  1. κατι ειναι οτι αρχισες να ντρεπεσαι να μας πεις απο που τις σηκωνεις τις σαχλαμαρες , ειναι μια μικρη προοδος..

   Like

   1. Ακόμη να αντιληφθείς βλάκα ,ότι δεν θέλω καμία επαφή μαζί σου ; Eίναι ανθέλληνα ,δούλε του Ιεχωβά ,η τελευταία φορά που απαντώ στις ανοησίες σου.

    Like

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s