olympia.gr

Για την Ελλάδα με όπλο την αλήθεια. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας ξανά να ζούμε! Ecology is not just a trend. It's Life itself. Ecosophy: The Olympian Way. 奥林山方式

Σαν σήμερα ο λόγος του εθνεγέρτη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνύκα

Posted by olympiada στο Οκτώβριος 8, 2017

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Ὁμιλία πρὸς τοὺς Γυμνασιόπαιδες στὴν Πνύκα

ἐξεφωνήθη ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ τῇ 8ῃ Ὀκτωβρίου 1838 καὶ ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἐφημερίδαν ΑΙΩΝ τῇ 13ῃ Νοεμβρίου 1838.

Παιδιά μου!

Εἰς τὸν τόπο τοῦτο, ὁποὺ ἐγὼ πατῶ σήμερα, ἐπατοῦσαν καὶ ἐδημηγοροῦσαν τὸν παλαιὸ καιρὸ ἄνδρες σοφοί, καὶ ἄνδρες μὲ τοὺς ὁποίους δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ συγκριθῶ καὶ οὔτε νὰ φθάσω τὰ ἴχνη των. Ἐγὼ ἐπιθυμοῦσα νὰ σᾶς ἰδῶ, παιδιά μου, εἰς τὴν μεγάλη δόξα τῶν προπατόρων μας, καὶ ἔρχομαι νὰ σᾶς εἰπῶ, ὅσα εἰς τὸν καιρὸ τοῦ ἀγῶνος καὶ πρὸ αὐτοῦ καὶ ὕστερα ἀπ᾿ αὐτὸν ὁ ἴδιος ἐπαρατήρησα, καὶ ἀπ᾿ αὐτὰ νὰ κάμωμε συμπερασμοὺς καὶ διὰ τὴν μέλλουσαν εὐτυχίαν σας, μολονότι ὁ Θεὸς μόνος ἠξεύρει τὰ μέλλοντα. Καὶ διὰ τοὺς παλαιοὺς Ἕλληνας, ὁποίας γνώσεις εἶχαν καὶ ποία δόξα καὶ τιμὴν ἔχαιραν κοντὰ εἰς τὰ ἄλλα ἔθνη τοῦ καιροῦ των, ὁποίους ἥρωας, στρατηγούς, πολιτικοὺς εἶχαν, διὰ ταῦτα σᾶς λέγουν καθ᾿ ἡμέραν οἱ διδάσκαλοί σας καὶ οἱ πεπαιδευμένοι μας. Ἐγὼ δὲν εἶμαι ἀρκετός. Σᾶς λέγω μόνον πὼς ἦταν σοφοί, καὶ ἀπὸ ἐδῶ ἐπῆραν καὶ ἐδανείσθησαν τὰ ἄλλα ἔθνη τὴν σοφίαν των.

Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ διέφεραν ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνοῦσαν τὲς πέτρες καὶ τὰ ξύλα. Ἀφοῦ ὕστερα ἦλθε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, οἱ λαοὶ ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τὸ Εὐαγγέλιό του, καὶ ἔπαυσαν νὰ λατρεύουν τὰ εἴδωλα. Δὲν ἐπῆρε μαζί του οὔτε σοφοὺς οὔτε προκομμένους, ἀλλ᾿ ἁπλοὺς ἀνθρώπους, χωρικοὺς καὶ ψαράδες, καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔμαθαν ὅλες τὲς γλῶσσες τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι, μολονότι ὅπου καὶ ἂν ἔβρισκαν ἐναντιότητες καὶ οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ τύραννοι τοὺς κατέτρεχαν, δὲν ἠμπόρεσε κανένας νὰ τοὺς κάμῃ τίποτα. Αὐτοὶ ἐστερέωσαν τὴν πίστιν.

Οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, οἱ πρόγονοί μας, ἔπεσαν εἰς τὴν διχόνοια καὶ ἐτρώγονταν μεταξύ τους, καὶ ἔτσι ἔλαβαν καιρὸ πρῶτα οἱ Ῥωμαῖοι, ἔπειτα ἄλλοι βάρβαροι καὶ τοὺς ὑπόταξαν. Ὕστερα ἦλθαν οἱ Μουσουλμάνοι καὶ ἔκαμαν ὅ,τι ἠμποροῦσαν, διὰ νὰ ἀλλάξῃ ὁ λαὸς τὴν πίστιν του. Ἔκοψαν γλῶσσες εἰς πολλοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ᾿ ἐστάθη ἀδύνατο νὰ τὸ κατορθώσουν. Τὸν ἕνα ἔκοπταν, ὁ ἄλλος τὸ σταυρό του ἔκαμε. Σὰν εἶδε τοῦτο ὁ σουλτάνος, διόρισε ἕνα βιτσερὲ [ἀντιβασιλέα], ἕναν πατριάρχη, καὶ τοῦ ἔδωσε τὴν ἐξουσία τῆς ἐκκλησίας. Αὐτὸς καὶ ὁ λοιπὸς κλῆρος ἔκαμαν ὅ,τι τοὺς ἔλεγε ὁ σουλτάνος. Ὕστερον ἔγιναν οἱ κοτζαμπάσηδες [προεστοὶ] εἰς ὅλα τὰ μέρη. Ἡ τρίτη τάξη, οἱ ἔμποροι καὶ οἱ προκομμένοι, τὸ καλύτερο μέρος τῶν πολιτῶν, μὴν ὑποφέρνοντες τὸν ζυγὸν ἔφευγαν, καὶ οἱ γραμματισμένοι ἐπῆραν καὶ ἔφευγαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, τὴν πατρίδα των, καὶ ἔτσι ὁ λαός, ὅστις στερημένος ἀπὸ τὰ μέσα τῆς προκοπῆς, ἐκατήντησεν εἰς ἀθλίαν κατάσταση, καὶ αὐτὴ αὔξαινε κάθε ἡμέρα χειρότερα· διότι, ἂν εὑρίσκετο μεταξὺ τοῦ λαοῦ κανεὶς μὲ ὀλίγην μάθηση, τὸν ἐλάμβανε ὁ κλῆρος, ὅστις ἔχαιρε προνόμια, ἢ ἐσύρετο ἀπὸ τὸν ἔμπορο τῆς Εὐρώπης ὡς βοηθός του, ἐγίνετο γραμματικὸς τοῦ προεστοῦ. Καὶ μερικοὶ μὴν ὑποφέροντες τὴν τυραννίαν τοῦ Τούρκου καὶ βλέποντας τὲς δόξες καὶ τὲς ἡδονὲς ὁποὺ ἀνελάμβαναν αὐτοί, ἄφηναν τὴν πίστη τους καὶ ἐγίνοντο Μουσουλμάνοι. Καὶ τοιουτοτρόπως κάθε ἡμέρα ὁ λαὸς ἐλίγνευε καὶ ἐπτώχαινε.

Εἰς αὐτὴν τὴν δυστυχισμένη κατάσταση μερικοὶ ἀπὸ τοὺς φυγάδες γραμματισμένους ἐμετάφραζαν καὶ ἔστελναν εἰς τὴν Ἑλλάδα βιβλία, καὶ εἰς αὐτοὺς πρέπει νὰ χρωστοῦμε εὐγνωμοσύνη, διότι εὐθὺς ὁποὺ κανένας ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ λαὸ ἐμάνθανε τὰ κοινὰ γράμματα, ἐδιάβαζεν αὐτὰ τὰ βιβλία καὶ ἔβλεπε ποίους εἴχαμε προγόνους, τί ἔκαμεν ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Ἀριστείδης καὶ ἄλλοι πολλοὶ παλαιοί μας, καὶ ἐβλέπαμε καὶ εἰς ποίαν κατάσταση εὑρισκόμεθα τότε. Ὅθεν μᾶς ἦλθεν εἰς τὸ νοῦ νὰ τοὺς μιμηθοῦμε καὶ νὰ γίνουμε εὐτυχέστεροι. Καὶ ἔτσι ἔγινε καὶ ἐπροόδευσεν ἡ Ἑταιρεία.

Ὅταν ἀποφασίσαμε νὰ κάμωμε τὴν Ἐπανάσταση, δὲν ἐσυλλογισθήκαμε οὔτε πόσοι εἴμεθα, οὔτε πὼς δὲν ἔχομε ἄρματα, οὔτε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν τὰ κάστρα καὶ τὰς πόλεις, οὔτε κανένας φρόνιμος μᾶς εἶπε «ποῦ πᾶτε ἐδῶ νὰ πολεμήσετε μὲ σιταροκάραβα βατσέλα», ἀλλὰ ὡς μία βροχὴ ἔπεσε εἰς ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας μας, καὶ ὅλοι, καὶ ὁ κλῆρος μας καὶ οἱ προεστοὶ καὶ οἱ καπεταναῖοι καὶ οἱ πεπαιδευμένοι καὶ οἱ ἔμποροι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ὅλοι ἐσυμφωνήσαμε εἰς αὐτὸ τὸ σκοπὸ καὶ ἐκάμαμε τὴν Ἐπανάσταση.

Εἰς τὸν πρῶτο χρόνο τῆς Ἐπαναστάσεως εἴχαμε μεγάλη ὁμόνοια καὶ ὅλοι ἐτρέχαμε σύμφωνοι. Ὁ ἕνας ἐπῆγεν εἰς τὸν πόλεμο, ὁ ἀδελφός του ἔφερνε ξύλα, ἡ γυναῖκα του ἐζύμωνε, τὸ παιδί του ἐκουβαλοῦσε ψωμὶ καὶ μπαρουτόβολα εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ ἐὰν αὐτὴ ἡ ὁμόνοια ἐβαστοῦσε ἀκόμη δυὸ χρόνους, ἠθέλαμε κυριεύσει καὶ τὴν Θεσσαλία καὶ τὴν Μακεδονία, καὶ ἴσως ἐφθάναμε καὶ ἕως τὴν Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τοὺς Τούρκους, ὁποὺ ἄκουγαν Ἕλληνα καὶ ἔφευγαν χίλια μίλια μακρά. Ἑκατὸν Ἕλληνες ἔβαζαν πέντε χιλιάδες ἐμπρός, καὶ ἕνα καράβι μίαν ἁρμάδα. Ἀλλὰ δὲν ἐβάσταξεν. Ἦλθαν μερικοὶ καὶ ἠθέλησαν νὰ γένουν μπαρμπέρηδες εἰς τοῦ κασίδη τὸ κεφάλι. Μᾶς πονοῦσε τὸ μπαρμπέρισμά τους. Μὰ τί νὰ κάμωμε; Εἴχαμε καὶ αὐτουνῶν τὴν ἀνάγκη. Ἀπὸ τότε ἤρχισεν ἡ διχόνοια, καὶ ἐχάθη ἡ πρώτη προθυμία καὶ ὁμόνοια. Καὶ ὅταν ἔλεγες τὸν Κώστα νὰ δώσῃ χρήματα διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ ἔθνους, ἢ νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸν πόλεμο, τοῦτος ἐπρόβαλλε τὸν Γιάννη. Καὶ μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο κανεὶς δὲν ἤθελε οὔτε νὰ συνδράμῃ οὔτε νὰ πολεμήσῃ. Καὶ τοῦτο ἐγίνετο, ἐπειδὴ δὲν εἴχαμε ἕναν ἀρχηγὸ καὶ μία κεφαλή. Ἀλλὰ ἕνας ἔμπαινε πρόεδρος ἕξη μῆνες, ἐσηκώνετο ὁ ἄλλος καὶ τὸν ἔριχνε, καὶ ἐκάθετο αὐτὸς ἄλλους τόσους, καὶ ἔτσι ὁ ἕνας ἤθελε τοῦτο καὶ ὁ ἄλλος τὸ ἄλλο. Ἴσως ὅλοι ἠθέλαμε τὸ καλό, πλὴν καθένας κατὰ τὴν γνώμη του. Ὅταν προστάζουνε πολλοί, ποτὲ τὸ σπίτι δεν χτίζεται οὔτε τελειώνει. Ὁ ἕνας λέγει ὅτι ἡ πόρτα πρέπει να βλέπῃ εἰς τὸ ἀνατολικὸ μέρος, ὁ ἄλλος εἰς τὸ ἀντικρινὸ καὶ ὁ ἄλλος εἰς τὸν Βορέα, σὰν να ἦτον τὸ σπίτι εἰς τὸν ἀραμπᾶ, καὶ να γυρίζει, καθὼς λέγει ὁ καθένας. Μὲ τοῦτο τὸν τρόπο δεν κτίζεται ποτὲ τὸ σπίτι, ἀλλὰ πρέπει να εἶναι ἔνας ἀρχιτέκτων, ὁποῦ νὰ προστάζῃ πῶς θὰ γενῇ. Παρομοίως καὶ ἡμεῖς ἐχρειαζόμεθα ἕναν ἀρχηγὸ καὶ ἔναν ἀρχιτέκτονα, ὅστις νὰ προστάζῃ καὶ οἱ ἄλλοι να ὑπακούουν καὶ νὰ ἀκολουθοῦν. Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ εἴμεθα εἰς τέτοια κατάστασιν, ἐξ αἰτίας τῆς διχονοίας, μᾶς ἔπεσε ἡ Τουρκιὰ ἐπάνω μας καὶ κοντέψαμε να χαθοῦμε, καὶ εἰς τοὺς στερνοὺς ἑπτὰ χρόνους δὲν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα.

Εἰς αὐτὴ τὴν κατάστασιν ἔρχεται ὁ βασιλεύς, τὰ πράγματα ἡσυχάζουν, καὶ τὸ ἐμπόριο καὶ ἡ γεωργία καὶ οἱ τέχνες ἀρχίζουν νὰ προοδεύουν καὶ μάλιστα ἡ παιδεία. Αὐτὴ ἡ μάθησις θὰ μᾶς αὐξήσῃ καὶ θὰ μᾶς εὐτυχήσῃ. Ἀλλὰ διὰ νὰ αὐξήσομεν, χρειάζεται καὶ ἡ στερέωσις τῆς πολιτείας μας, ἡ ὁποία γίνεται μὲ τὴν καλλιέργεια καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Θρόνου. Ὁ βασιλεύς μας εἶναι νέος καὶ συμμορφώνεται μὲ τὸν τόπο μας, δεν εἶναι προσωρινός, ἀλλ᾿ ἡ βασιλεία του εἶναι διαδοχικὴ καὶ θὰ περάσῃ εἰς τὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν του, καὶ μὲ αὐτὸν κι ἐσεῖς καὶ τὰ παιδιά σας θὰ ζήσετε. Πρέπει να φυλάξετε τὴν πίστη σας καὶ νὰ τὴν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἄρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ πατρίδος. Ὅλα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἔχουν καὶ φυλάττουν μία Θρησκεία. Καὶ αὐτοί, οἱ Ἑβραῖοι, οἱ ὁποῖοι κατατρέχοντο καὶ μισοῦντο καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη, μένουν σταθεροὶ εἰς τὴν πίστη τους.

Νὰ μὴν ἔχετε πολυτέλεια, να μὴν πηγαίνετε εἰς τοὺς καφενέδες καὶ τὰ μπιλιάρδα. Νὰ δοθεῖτε εἰς τὰς σπουδάς σας καὶ καλύτερα νὰ κοπιάσετε ὀλίγον, δύο καὶ τρεῖς χρόνους καὶ νὰ ζήσετε ἐλεύθεροι εἰς τὸ ἐπίλοιπο τῆς ζωῆς σας, παρὰ νὰ περάσετε τέσσαρους – πέντε χρόνους τὴ νεότητά σας, καὶ να μείνετε ἀγράμματοι. Νὰ σκλαβωθεῖτε εἰς τὰ γράμματά σας. Νὰ ἀκούετε τὰς συμβουλὰς τῶν διδασκάλων καὶ γεροντοτέρων, καὶ κατὰ τὴν παροιμία, «μύρια ἤξευρε καὶ χίλια μάθαινε». Ἡ προκοπή σας καὶ ἡ μάθησή σας νὰ μὴν γίνῃ σκεπάρνι μόνο διὰ τὸ ἄτομό σας, ἀλλὰ να κοιτάζῃ τὸ καλὸ τῆς κοινότητος, καὶ μέσα εἰς τὸ καλὸ αὐτὸ εὑρίσκεται καὶ τὸ δικό σας.

Ἐγώ, παιδιά μου, κατὰ κακή μου τύχη, ἐξ αἰτίας τῶν περιστάσεων, ἔμεινα ἀγράμματος καὶ διὰ τοῦτο σᾶς ζητῶ συγχώρηση, διότι δὲν ὁμιλῶ καθὼς οἱ δάσκαλοί σας. Σᾶς εἶπα ὅσα ὁ ἴδιος εἶδα, ἤκουσα καὶ ἐγνώρισα, διὰ νὰ ὠφεληθῆτε ἀπὸ τὰ ἀπερασμένα καὶ ἀπὸ τὰ κακὰ ἀποτελέσματα τῆς διχονοίας, τὴν ὁποίαν νὰ ἀποστρέφεσθε, καὶ νὰ ἔχετε ὁμόνοια. Ἐμᾶς μὴ μᾶς τηρᾶτε πλέον. Τὸ ἔργο μας καὶ ὁ καιρός μας ἐπέρασε. Καὶ αἱ ἡμέραι τῆς γενεᾶς, ἡ ὁποία σᾶς ἄνοιξε τὸ δρόμο, θέλουν μετ᾿ ὀλίγον περάσει. Τὴν ἡμέρα τῆς ζωῆς μας θέλει διαδεχθῇ ἡ νύκτα τοῦ θανάτου μας, καθὼς τὴν ἡμέραν τῶν Ἁγίων Ἀσωμάτων θέλει διαδεχθῇ ἡ νύκτα καὶ ἡ αὐριανὴ ἡμέρα. Εἰς ἐσᾶς μένει νὰ ἰσάσετε καὶ νὰ στολίσετε τὸν τόπο, ὁποὺ ἡμεῖς ἐλευθερώσαμε· καί, διὰ νὰ γίνῃ τοῦτο, πρέπει νὰ ἔχετε ὡς θεμέλια της πολιτείας τὴν ὁμόνοια, τὴν θρησκεία, τὴν καλλιέργεια τοῦ θρόνου καὶ τὴν φρόνιμον ἐλευθερία.

Τελειώνω τὸ λόγο μου. Ζήτω ὁ βασιλεύς μας Ὄθων! Ζήτω οἱ σοφοὶ διδάσκαλοι! Ζήτω ἡ Ἑλληνικὴ Νεολαία!

18 Σχόλια to “Σαν σήμερα ο λόγος του εθνεγέρτη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνύκα”

 1. Μέτων said

  O στρατηγός Κολοκοτρώνης, μέγας εθνικός επαναστάτης, δεν αναφέρει ούτε μία φορά την λέξη «δημοκρατία», ούτε ισχύριζεται ότι η Ελλάς είναι «το λίκνον της Δημοκρατίας», και εκ του λόγου τούτου πρέπει να είμεθα υπερήφανοι.

  Ο λόγος αυτός πρέπει να επανέλθῃ στα μαθητικά βιβλία και να τύχῃ ιδιατέρας προσοχής στην ερμηνεία του.

  Θα τρίζουν τα κόκκαλα του για τους σημερινούς γραικύλους που στήνουν τζαμί στα ιερά εδάφη της πόλεως της Αθηνάς Παλλάδος.
  Θάνατος στους απίστους μουσάλμανους.

  Αρέσει σε 2 άτομα

  • Ουστ φασισταριά! said

   Θάνατος στους απίστους λένε και οι όμοιοι σου ισλαμοφασίστες χριστιανοφασίστα ταλιμπάν.

   Μου αρέσει!

  • Διοννύσσιος Διονυσσίου [[[ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΉΤΩςΠΑΡΏΝ]]] said

   ΜΈΤΩΝΑ, ΕΊΜΑΣΤΕ ΕΚΤΌς ΈΔΡΑςς ΚΚΈ ΠΑΊΖΖΟΥΜΕ ΜΠΆΛΛΑ,
   ΜΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΚΚΑΜΠΊΔΔΙΑ,ΤΑ ΨΩΛΟΚΟΜΜΈΝΑ, ΚΚΈ ΜΥΑΛΟΣΧχΙΖΖΜΜΈΝΑ, ΝΑΊ,

   ,,,ΑΡΕ ΝΑΊ ΣΕ ΛΈΩΩ,
   ΚΚΈ ΜΕ ΑΠΟΒΛΗΘΕΊΣΑΣΑ ΤΗΝΕ ΜΙΣΉΝΕ ΌΜΆΔΑΝΝ ΜΑςς, ΝΑΊ,
   ΚΚΈ ΜΑς ΤΡΈΜΜΟΥΝΕ ΤΑ ΛΛΑΣΠΌΜΟΥΝΑ,
   ΣΑΝ ΝΑ ΤΟΥςς ΕΠΑΊΖΑΜΜΜΕ ΣΕ ΤΉΝΕ ΤΟΎΜΠΑΝΝ,

   ,,,,ΚΚΈ ΜΕ ΚΟΎΔΑΝ ΚΚΈ ΜΕ ΧΑΤΖΖΗΠΑΝΑΓΉΝΝ ΣΕ ΚΚΈφΦφΙΑ, ΝΑΊ,

   ,,ΑΡΈ ΝΑΊ ΩΡΈ ΜΈΤΩΝΑ ΣΕ ΛΈΩΩ .. .. .

   Μου αρέσει!

   • © ΧƦΙσ†☺Ϟ ®™. said

    Δεν είναι ότι στήνουν τζαμί στα ιερά εδάφη της πόλεως της Αθηνάς Παλλάδος.

    Είναι ότι το κάνουν ακριβώς επάνω στην Αρχαιότερη,
    την Ιερότερη Οδό του Κόσμου.

    + Εκείνην η οποία έχει διατηρήσει ανά τους αιώνες το ίδιο κι απαράλλακτο όνομα:
    ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ.

    Εκείνην που φέρει εις πείσμα των καιρών το ίδιο όνομα
    (όπου όλο υπόκεινται αλλαγές, επαναδιατυπώσεις και ανακαινίσεις)
    όπως όταν την πρωτοβάπτισαν: ΙΕΡΑΝ ΟΔΟ.

    Όταν όλες οι άλλες οδοί του κόσμου μπορεί να έχουν αλλάξει από μία έως -χι- φορές ο καθένας δρόμος ονομασία.

    Την ΙΕΡΑΝ ΟΔΟ βεβηλώνουν,
    επίτηδες,
    για να μας προσβάλλουν είτε να μας πατήσουν τον κάλο.

    Εναλλακτικές προτάσεις;
    Χιλιάδες.
    Δρόμοι, οδοί, οικόπεδα υπήρχαν σε εκατοντάδες περιοχές ώστε να επιλέξουν.
    Εκείιιιιι αυτοί.

    Την ΙΕΡΑ ΟΔΟ να δώσουν για να παρσιτάνουν οι κατσαπλιάδες τις ακρίδες.

    Μου αρέσει!

   • Διοννύσσιος Διονυσσίου [[[ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΉΤΩςΠΑΡΏΝ]]] said

    ΆΆΆΜΑΤΕ ΤΗΝ ΙΕΡΆΝ ΟΔΌΝ, ΝΑΊ ΩΡΈΈΈ,
    ΘΕΝΑ ΤΗς ΕΚΛΆΣΣΟΥΝΕ ΤΑ ΡΕΊΘΡΑ,
    ΑΡΈ ΝΑΙ ΩΡΈ ΝΤΑΡΝΤΑΝΟΣΚΏΛΙΗΚΑΑ,
    ΚΚΈ ΑΡΕΙΑΝΈ ΑΚΑΜΆΤΗ, ΝΑΊ, ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΕΞΕΦΤΈΛΙΣΕςςς,
    ΤΟ ΑΑΠΟΔΔΟΟΣφΦφΦΑΙΡΙΚΌΝΝ ΜΟΥ ΤΟ ΠΑΑΠΑRRΑΊΣΘΗΜΜΑΝ,

    ,,ΑΡΕΙΑΝΑΊ ΩΡΕ ΑΡΕΙΑΝΈ,
    ΠΟΥ ΣΕ ΤΟ ΛΈΩ ΥΠΈΈΈφΦφΦΘΥΝΑ, ΚΚΈ ΜΕΤΆ ΛΌΓΟΥ ΓΝΏΣΕΩςςς,

    ,,,ΞΑΝΑΜΑΝΑΝΑΊ.

    Μου αρέσει!

 2. amwmos said

  Αύριο τελειώνει και το παραμύθι των ΑΝΕΛ:
  http://amwmos.wordpress.com/2017/10/08/ksebrakwma/

  Μου αρέσει!

 3. Panos Diakos said

  «…πρέπει νὰ ἔχετε ὡς θεμέλια της πολιτείας τὴν ὁμόνοια, τὴν θρησκεία, τὴν καλλιέργεια τοῦ θρόνου(ηγεσιας) καὶ τὴν φρόνιμον ἐλευθερία.»
  δεν ηταν ταλιμπαν ετουτος κ. Βουτση μου , πως να το κανουμε..

  Αρέσει σε 1 άτομο

  • Panos Diakos said

   Οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, οἱ πρόγονοί μας, ἔπεσαν εἰς τὴν διχόνοια καὶ ἐτρώγονταν μεταξύ τους, καὶ ἔτσι ἔλαβαν καιρὸ πρῶτα οἱ Ῥωμαῖοι, ἔπειτα ἄλλοι βάρβαροι καὶ τοὺς ὑπόταξαν. Ὕστερα ἦλθαν οἱ Μουσουλμάνοι καὶ ἔκαμαν ὅ,τι ἠμποροῦσαν, διὰ νὰ ἀλλάξῃ ὁ λαὸς τὴν πίστιν του. Ἔκοψαν γλῶσσες εἰς πολλοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ᾿ ἐστάθη ἀδύνατο νὰ τὸ κατορθώσουν. Τὸν ἕνα ἔκοπταν, ὁ ἄλλος τὸ σταυρό του ἔκαμε.

   Αρέσει σε 1 άτομο

 4. foundas said

  Α ρε Γερο, πόσο τρίζουν τα κοκαλακια σου. …..

  Αρέσει σε 1 άτομο

 5. Panos Diakos said

  «Ἀλλὰ ἕνας ἔμπαινε πρόεδρος ἕξη μῆνες, ἐσηκώνετο ὁ ἄλλος καὶ τὸν ἔριχνε, καὶ ἐκάθετο αὐτὸς ἄλλους τόσους, καὶ ἔτσι ὁ ἕνας ἤθελε τοῦτο καὶ ὁ ἄλλος τὸ ἄλλο.»
  ……………………………………

  Ἀπὸ τότε ἤρχισεν ἡ διχόνοια, καὶ ἐχάθη ἡ πρώτη προθυμία καὶ ὁμόνοια.

  …………………………………..

  Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ εἴμεθα εἰς τέτοια κατάστασιν, ἐξ αἰτίας τῆς διχονοίας, μᾶς ἔπεσε ἡ Τουρκιὰ ἐπάνω μας καὶ κοντέψαμε να χαθοῦμε, καὶ εἰς τοὺς στερνοὺς ἑ π τ ὰ χρόνους δ ὲ ν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα.

  Αρέσει σε 1 άτομο

 6. Panos Diakos said

  » ὅλοι ἠθέλαμε τὸ καλό » – λιγο το’χεις αυτο γεροντα ? τωρα ουτε αυτο…

  Μου αρέσει!

 7. Panos Diakos said

  Ο περιεκτικοτερος λογος της ιστοριας αυτου του εθνους.

  Μου αρέσει!

 8. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ said

  Ελα να δεις Γέρο τι κάνουν στα μαθητούδια που μίλαγες τότε , οι κυβερνώντες σήμερα.
  Αλλαγή φύλου πουστρακια θέλουν τα παιδιά μας και τους το διδάσκουν στα σχολεία.
  Ελα να δεις πως ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν τούρκικη ενωση ξάνθης και να χαθούν πάτρια εδάφη χωρίς ντουφεκιά .
  ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ είπες τότε , το ίδιο θα έλεγες και σήμερα !

  Αρέσει σε 1 άτομο

  • Διοννύσσιος Διονυσσίου [[[ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΉΤΩςΠΑΡΏΝ]]] said

   ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ είπες τότε , το ίδιο θα έλεγες και σήμερα !
   —————–
   …ΕΆΝΝ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙςςς,
   ΝΑΊ ΩΡΕ ΛΕφΦΤΈΡΩΩΩ, ΜΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΙΜΗΜΜΈΝΟΝΝ ΣΟΥ ΌΝΟΜΜΑ, ΝΑΊ,
   ΚΚΈ ΣΕ ΤΟ ΒΕΒΑΙΒΏΏΝΩ, ΚΚΈ ΜΕΤΆ ΑΑΠΟΛΊΎΤΟΥ ΒΕΒΑΙΒΌΤΗΤΟςς, ΝΑΊ,

   ,,,ΠΩΠΏςςς, ΕΆΝ ΕΕΒΡΊΣΚΕΤΟ ΑΑΑΝΑΜΕΤΑΞΎ ΜΑςς, ΝΑΊ,
   Ο ΕΘΝΕΓΈΡΤΗςς ΑΑΑΡχΧΆΓΓΕΛΟςς, Ο ΘΕΌ-ΔΩΡΟςς, ΝΑΊ ΩΩΡΕ ΣΕ ΛΛΈΩΩ,
   ΘΕΝΑ ΤΟΥςς ΈΛΛΕΓΕ,

   ΦφΦΩΤΙΆ ΚΚΈ ΑΑΑΠΆΤΣΙ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
   Apache Helicopters are designed to be lethal killing machines.
   This video shows just how deadly they are, with combat/gun tape footage,
   plus takeoff and landing scenes.

   NA RE ΠΑAΠΠΑΠΆΆΆΝΝΑREEE ΚΚΈ ΜΜΑΜΑΜΑΚΚΆΚΆΛΛΑRRREEEEEE
   HEEELLFiRRREEEEEEEEEEE RRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

   SSKKiSSE TA MOUNNIAAAAAAAAA RE ΠΑΝΆΆΆΆΆRRRRAAAAAAAAA
   Exit Light – Enter Night – Great Night Time War

   ….KLΠA KLΠA KLΠAAAAAAAAAA

   Μου αρέσει!

   • Διοννύσσιος Διονυσσίου [[[ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΉΤΩςΠΑΡΏΝ]]] said

    ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ είπες τότε , το ίδιο θα έλεγες και σήμερα !
    —————–
    …ΕΆΝΝ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙςςς,
    ΝΑΊ ΩΡΕ ΛΕφΦΤΈΡΩΩΩ, ΜΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΙΜΗΜΜΈΝΟΝΝ ΣΟΥ ΌΝΟΜΜΑ, ΝΑΊ,
    ΚΚΈ ΣΕ ΤΟ ΒΕΒΑΙΒΏΏΝΩ, ΚΚΈ ΜΕΤΆ ΑΑΠΟΛΊΎΤΟΥ ΒΕΒΑΙΒΌΤΗΤΟςς, ΝΑΊ,

    ,,,ΠΩΠΏςςς, ΕΆΝ ΕΕΒΡΊΣΚΕΤΟ ΑΑΑΝΑΜΕΤΑΞΎ ΜΑςς, ΝΑΊ,
    Ο ΕΘΝΕΓΈΡΤΗςς ΑΑΑΡχΧΆΓΓΕΛΟςς, Ο ΘΕΌ-ΔΩΡΟςς, ΝΑΊ ΩΩΡΕ ΣΕ ΛΛΈΩΩ,
    ΘΕΝΑ ΤΟΥςς ΈΛΛΕΓΕ,

    ΦφΦΩΤΙΆ ΚΚΈ ΑΑΑΠΆΤΣΙ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
    Apache Helicopters are designed to be lethal killing machines.
    This video shows just how deadly they are, with combat/gun tape footage,
    plus takeoff and landing scenes.

    NA RE ΠΑAΠΠΑΠΆΆΆΝΝΑREEE ΚΚΈ ΜΜΑΜΑΜΑΚΚΆΚΆΛΛΑRRREEEEEE
    HEEELLFiRRREEEEEEEEEEE RRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

    SSKKiSSE TA MOUNNIAAAAAAAAA RE ΠΑΝΆΆΆΆΆRRRRAAAAAAAAA
    Exit Light – Enter Night – Great Night Time War

    ….KLΠA KLΠA KLΠAAAAAAAAAA

    Μου αρέσει!

 9. SELLAS...HELLAS...ΕΛΛΑΣ=ΦΩΣ-ΕΛΗΝΙΣΜΟΣ said

  ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΚΑΝΕΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ,ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΑΛΛΟΕΘΝΕΙΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: