olympia.gr

Για την Ελλάδα με όπλο την αλήθεια. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας.

Πως απάντησε λοιπον ο Χριστός στην Τρόικα και το μνημονιο της εποχής του;

Posted by olympiada on February 15, 2015

“δεσμεύουσι γὰρ φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά.
Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα.”
Διαβάσαμε με μεγαλο ενδιαφερον αυτο: ΠΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ; ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ…
Πόσο επίκαιρος μοιάζει σήμερα ο Ελληνοκεντρικός λόγος του Χριστού που κατακεραυνώνει την αδικία. Η φυσική συνέχεια του κώδικα αξιών που γεννήθηκε στην Αγία Ελληνική Γη, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπου γεννήθηκε η έννοια του Δικαίου. Μα τι ειναι το “Δίκαιο”;
Είναι το ατσάλινο χέρι που υψώνεται και εμποδίζει το ξίφος του ισχυρού να πέσει πάνω στον αδύναμο. Ναι, για πρώτη φορά στην πατριδα μας η γυναίκα, το παιδί, ο κοινωνικά αδύναμος έλαβαν προστασία, όταν ακόμα και σήμερα, 3000 χρόνια μετά δισεκατομμύρια ψυχές εξακολουθούν να λογίζονται ως “αντικείμενα”.
Και ήλθε μετά ο Χριστός να διδάξει σε μία παρηκμασμένη κοινωνία όπου βασίλευε η αδικία, το Δίκαιο και την Αλήθεια.
Δεν δίδαξε αερολογίες ο Χριστός, ούτε φαντασιώσεις. Κάθε του λέξη ήταν κλειδί για μια καλύτερη επίγεια ζωή, για μια ανθρώπινη κοινωνία δικαίου, αγάπης και αλληλεγγύης. Γι’ αυτό και η Ορθοδοξία είναι η μοναδική θρησκεία σημερα με ευεργετική έκφανση σε μια κοινωνία. Γι’ αυτό και η Ορθοδοξία ειναι ο μεγάλος εχθρός των βουλιμικων, απανθρωπων εξουσιαστών. Που τρεμουν την κοινωνική αλληλεγγύη, γιατί από αυτή γεννιούνται οι τυραννοκτόνοι.
Η ιστορία το έχει δείξει.
Θέλουν κοινωνίες με μουλάδες για να φτιάχνουν μικρούς τυράννους στην οικογενεια και την γειτονιά. Θέλουν προτεστάντες που δολοφονούν την αλληλεγγύη και την κάνουν “φιλανθρωπικά γκαλά” για τους καημένους.
Γι’ αυτό ο λόγος του Χριστού είναι εξαιρετικά επίκαιρος και σήμερα και πάντα. Διαβάστε και ακολουθεί η “μετάφραση”:

1 Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 2 λέγων· ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. 3 πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι. 4 δεσμεύουσι γὰρ φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά. 5 πάντα δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν ποιοῦσι πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις. πλατύνουσι γὰρ τὰ φυλακτήρια αὐτῶν καὶ μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα τῶν ἱματίων αὐτῶν, 6 φιλοῦσι δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις καὶ τὰς πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς 7 καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ραββὶ ραββί. 8 ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε ραββί· εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ διδάσκαλος, ὁ Χριστός· πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. 9 καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατήρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 10 μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί· εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητής, ὁ Χριστός. 11 ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος. 12 ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 13 Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα. 14 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. 15 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν. 16 Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει. 17 μωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσός ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν; 18 καί· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει. 19 μωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; 20 ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ· 21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν· 22 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. 23 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες! 25 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας. 26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν. 27 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. 28 οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 29 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 30 καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 31 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας. 32 καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. 33 ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; 34 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν, 35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος ῎Αβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 36 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.

Μεταφραση

1 Τότε ο Ιησούς μίλησε στα πλήθη και στους μαθητές του, 2 λέγοντας: «Πάνω στην καθέδρα του Μωυσή κάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. 3 Όλα όσα σας πουν, λοιπόν, κάντε και τηρείτε, αλλά κατά τα έργα τους μην κάνετε. γιατί λένε και δεν κάνουν. 4 Δένουν, μάλιστα, βαριά και δυσβάστακτα φορτία, και τα θέτουν πάνω στους ώμους των ανθρώπων, αλλά αυτοί με το δάχτυλό τους δε θέλουν να τα κουνήσουν. 5 Και όλα τα έργα τους τα κάνουν, για να τους δουν με θαυμασμό οι άνθρωποι. Γιατί πλαταίνουν τα φυλαχτά τους και μεγαλώνουν τα κράσπεδα, 6 και αγαπούν το πρώτο κάθισμα στα δείπνα και τις πρωτοκαθεδρίες στις συναγωγές 7 και τους χαιρετισμούς στις αγορές και να καλούνται από τους ανθρώπους: “Ραβί”. 8 Εσείς όμως μην κληθείτε “Ραβί” – γιατί ένας είναι ο δικός σας δάσκαλος, ενώ εσείς όλοι είστε αδελφοί. 9 Και “πατέρα” σας μην καλέσετε κάποιον πάνω στη γη, γιατί ένας είναι ο δικός σας ο Πατέρας, ο ουράνιος. 10 Μήτε κληθείτε “καθοδηγητές”, γιατί καθοδηγητής σας είναι ένας, ο Χριστός. 11 Αλλά ο μεγαλύτερός σας να είναι διάκονός σας. 12 Όποιος, λοιπόν, υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. 13 Αλίμονο όμως σ’ εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κατατρώτε τις οικίες των χηρών και για πρόφαση κάνετε μακριές προσευχές. γι’ αυτό θα λάβετε περισσότερη καταδίκη. 14 Και αλίμονο σ’ εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κλείνετε τη βασιλεία των ουρανών μπροστά στους ανθρώπους. Γιατί εσείς δεν εισέρχεστε ούτε εκείνους που θέλουν να εισέλθουν τους αφήνετε να εισέλθουν. 15 Αλίμονο σ’ εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί γυρνάτε τη θάλασσα και την ξηρά για να κάνετε έναν προσήλυτο και, όταν γίνει, τον κάνετε γιο της γέεννας διπλά από εσάς. 16 Αλίμονο σ’ εσάς, οδηγοί τυφλοί, που λέτε: “Όποιος ορκιστεί στο ναό δεν είναι τίποτα. Όποιος όμως ορκιστεί στον χρυσό του ναού οφείλει να πράξει”. 17 Μωροί και τυφλοί, γιατί ποιος είναι μεγαλύτερος, ο χρυσός ή ο ναός που αγίασε τον χρυσό; 18 Και λέτε επίσης: “Όποιος ορκιστεί στο θυσιαστήριο δεν είναι τίποτα. Όποιος όμως ορκιστεί στο δώρο που είναι πάνω σ’ αυτό οφείλει να πράξει”. 19 Τυφλοί, γιατί ποιο είναι μεγαλύτερο, το δώρο ή το θυσιαστήριο που αγιάζει το δώρο; 20 Όποιος λοιπόν ορκίστηκε στο θυσιαστήριο ορκίζεται σ’ αυτό και σε όλα όσα είναι πάνω του. 21 Και όποιος ορκίστηκε στο ναό ορκίζεται σ’ αυτόν και σ’ Εκείνον που τον κατοικεί. 22 Και όποιος ορκίστηκε στον ουρανό ορκίζεται στο θρόνο του Θεού και σ’ Εκείνον που κάθεται πάνω του. 23 Αλίμονο σ’ εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί αποδεκατίζετε το δυόσμο και τον άνηθο και το κύμινο και αφήσατε τα σπουδαιότερα του νόμου: τη δίκαιη κρίση και το έλεος και την πίστη. Αυτά λοιπόν έπρεπε να κάνετε, κι εκείνα να μην αφήνετε. 24 Οδηγοί τυφλοί, που διυλίζετε το κουνούπι, αλλά καταπίνετε την καμήλα. 25 Αλίμονο σ’ εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί καθαρίζετε το απέξω του ποτηριού και του πιάτου, ενώ από μέσα είναι γεμάτα από αρπαγή και ακράτεια. 26 Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισε πρώτα το εντός του ποτηριού, για να γίνει και το έξω του καθαρό. 27 Αλίμονο σ’ εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί μοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οι οποίοι απέξω βέβαια φαίνονται ωραίοι, αλλά από μέσα είναι γεμάτοι από οστά νεκρών και από κάθε ακαθαρσία. 28 Έτσι κι εσείς απέξω βέβαια φαίνεστε στους ανθρώπους δίκαιοι, αλλά από μέσα είστε γεμάτοι υποκρισία και ανομία. 29 Αλίμονο σ’ εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και κοσμείτε τα μνήματα των δικαίων, 30 και λέτε: “Αν ήμασταν στις ημέρες των πατέρων μας, δε θα ήμασταν με αυτούς συμμέτοχοι στο αίμα των προφητών που έχυσαν”. 31 Ώστε μαρτυρείτε για τους εαυτούς σας ότι είστε γιοι εκείνων που φόνευσαν τους προφήτες. 32 Και εσείς συμπληρώστε το μέτρο της ανομίας των πατέρων σας. 33 Φίδια, γεννήματα εχιδνών, πώς θα αποφύγετε την κρίση της γέεννας; 34 Γι’ αυτό, ιδού, εγώ αποστέλλω προς εσάς προφήτες και σοφούς και γραμματείς. Από αυτούς άλλους θα σκοτώσετε και θα σταυρώσετε, και από αυτούς άλλους θα μαστιγώσετε στις συναγωγές σας και θα καταδιώξετε από πόλη σε πόλη. 35 για να έρθει πάνω σας κάθε αίμα δίκαιο που χύνεται πάνω στη γη, από το αίμα του Άβελ του δίκαιου ως το αίμα του Ζαχαρία, του γιου του Βαραχία, που φονεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. 36 Αλήθεια σας λέω, θα έρθουν όλα αυτά πάνω στη γενιά αυτή».
Θρήνος για την Ιερουσαλήμ
37 ῾Ιερουσαλὴμ ῾Ιερουσαλήμ, ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν! ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 38 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. 39 λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾿ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

35 Responses to “Πως απάντησε λοιπον ο Χριστός στην Τρόικα και το μνημονιο της εποχής του;”

 1. Άκης said

  Έχουμε πει πολλές φορές ότι καλό είναι να μην μπλέκουμε την θρησκεία μας στην πολιτική, γιατί κάθε τέτοια επίκληση οδηγεί, με σχεδόν μαθηματική βεβαιότητα, στην ασέβεια. Αυτό μας έλειπε τώρα, να αρχίσει η κάθε πλευρά να διαφημίζει το πόσο… κοντά στα λόγια του Χριστού είναι η πολιτική της!

  Ας μην παίζουμε «εν ου παικτοίς»…

  Like

  • ER said

   Ποιος μπορει να ειναι πλησιεστερα στην διδασκαλια Του με πραξεις ενας αθεος η ενας

   αθεοφοβος ?

   Ειναι ασεβεια η φοβος και τρομος λογω της υποκρισιας μας ?

   Χριστιανοι και μαλιστα ορθοδοξοι δεν δηλωνουμε οτι ειμαστε σε καθε μας βημα……………..

   Like

   • Άκης said

    Το ποιος είναι κοντά Του και ποιος δεν είναι, ποιος κάνει το θέλημά Του και ποιος όχι, το κρίνει Αυτός και μόνο.

    Εμείς σαν άνθρωποι συχνά έχουμε άποψη για όλα, αλλά πολλές φορές κάνουμε λάθος, οπότε κάθε υποκειμενική κρίση μας μικρή αξία έχει.

    Like

  • Θοδωρης. κερκυρα said

   Ο λόγος του Ιησού είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ και αφήστε τα επινοήματα των ανθρώπων στην άκρη.
   Οι θρησκείες έγιναν από τους ανθρώπους, ο λόγος όμως είναι ΕΝΑΣ.
   ΔΩΣΕ ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΣΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ.
   Και καλά τα ΔΥΟ. Αυτοί που έχουν ΧΙΛΙΑ ΔΥΟ.;;;;;;
   Μόνο μέσα από τον λόγο του ΙΗΣΟΥ μπορούμε να βρούμε τον δρόμο της ζωής μας.

   Like

   • Άκης said

    Ο Χριστιανισμός (της αρχικής μορφής του οποίου συνέχεια είναι η Ορθοδοξία) έχει ιδρυτή και Κεφαλή τον Ιησού Χριστό και τους μαθητές Του.

    Πολύ σωστά τα λες για την αγάπη ορος τον πλησίονα και ότι ο Χριστός είναι ο μόνος δρόμος προς την αληθινή ζωή…

    Like

  • Миша said

   Xαχα ο ακόλουθος τού , κατά δική του δήλωση, μη Χριστιανού Πάγκαλου παριστάνει και τον πιστό…
   Ξετσιπωσιά στο μη παρέκει…

   Ο Χριστός βεβαίως και έχει λάβει ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ , απο την στιγμή που απαγορεύει
   (και στο Ευαγγέλιο και στους κανόνες της Εκκλησίας ) τον τοκισμό και θεωρεί τον πλουτισμο μέγιστο εμπόδιο
   για την εισδοχή στη Βασιλεία του Θεού

   «Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 24 πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Ματθ.ιθ’23)

   τα υπολοιπα ψευδοχριστιανικά που αραδιάζει είναι επιπέδου κονκισταδόρων και χριστιανων τύπου Μπους και Άδώνιδος…

   Like

   • Άκης said

    Περί τις 100 φορές (και μία ακόμα χθες) σου έχω πει ότι η φράση Πάγκαλου που σε ενοχλεί (το «μαζί τα φάγαμε») δεν είναι δική του αποκλειστικότητα και ότι τα ίδια λέμε πολλοί από τη δεκαετία του 1980, αλλά είσαι τόσο… ειλικρινής που επαναλαμβάνεις συνειδητά τις ίδιες αθλιότητες ακόμα και σε τέτοια συζήτηση.

    Επί της ουσίας, τα περί… πολιτικών θέσεων του Χριστού είναι ασεβείς θεωρίες των σκληρότερων αθέων που έχει γνωρίσει ο πλανήτης, δηλαδή των κομμουνιστών, δηλαδή αυτών στους οποίους ο ίδιος λες ότι ανήκεις. Η δε άλλη φάρα στην οποία αυτοκατατάσσεσαι, οι αναρχικοί, ως γνωστόν στρέφονται εναντίον της κρατικής εξουσίας.

    Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση υπάρχει πολιτική συζήτηση (και μάλιστα περί πληρωμής φόρων) στο Ευαγγέλιο και εκεί η απάντηση είναι αποστομωτική:

    Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ (κατά Ματθαίον, κβ’, 21)

    Θυμήσου και τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, περί υποταγής προς τους άρχοντες, τους οποίους -λέει- έχει τοποθετήσει εκεί ο Θεός.

    Σου έχω ξαναπεί αρκετές φορές και με περισσή συστολή, ότι το μίσος που κουβαλάς και ο τρόπος που αντιμετωπίζεις κάθε «αντίπαλο», με την ακραιφνή εφαρμογή του «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», είναι ενδεικτικό του τι έχεις καταλάβει από τον Χριστιανισμό. Αφού λοιπόν είσαι τόσο σίγουρος για την… ορθή ερμηνεία σου, κάνε μια εκτύπωση αυτών που γράφεις εδώ μέσα και πήγαινέ τη σε έναν από τους Γέροντες που συναντάς, για να σε δικαιώσει για τον… αγώνα σου. Ή για να σε ξυπνήσει από το σκοτάδι του μίσους στο οποίο βουλιάζεις.

    Προσωπικά δεν θέλω να σχολιάζω τη «χριστιανικότητα» κανενός – ούτε εδώ μέσα, ούτε πουθενά. Κάθε τέτοια συζήτηση καταντάει ασεβής, όπως είπα εξ αρχής. Δεν αποκλείεται στα μάτια του μοναδικού Κριτή να είμαι 1.000 φορές χειρότερος από εσένα. Και 1.000.000 φορές χειρότερος από όλους τους άλλους. Και λάθος μου που συμμετέχω καν σε τέτοια συζήτηση.

    Λοιπόν, αν εσύ θεωρείς τον εαυτό σου άξιο για να κάνεις τον αξιολογητή ακόμα και σε αυτό το «εν ου παικτοίς» πεδίο, είναι όλο δικό σου…

    Like

   • Миша said

    Μνημονι-΄Ακη

    είσαι απίστευτα θρασύς …
    δεν φτάνει που 5 χρονια τωρα μας παινευες Πάγκαλο, Μπουμπουκο και εσχατως Σαμαρά..
    θες όλη αυτη την ΔΝΤμισανθρωπία να την επενδυσεις με ψευδοχριστιανικο μανδύα…
    επιλέγοντας – σαν πουρος αιρετικος προτεστάντης στο φρόνημα που εισαι –
    να διαστρέψεις ακομα και το ευαγγέλιο..
    Τράβα και διαβασε την παραβολη του Ζακχαιου για να να δεις ποια ειναι τα «του Καισαρος»…
    Φυσικά και γνωριζεις τι έχουν γραψει οι Μεγάλοι Πατερες , Γρηγοριοι Νυσσης και Θεολογος, Βασιλειος, Χρυσοστομος κλπ
    και τι λενε οι Κανονες της Εκκλησιας για τον τοκισμο ,
    αλλά η καπιταλιστικη σου ιδιοτητα επικαλυπτει αυτήν του χριστιανου που παριστάνεις…
    ακριβως όπως έκαναν οι παλιοι και συγχρονοι αποικιοκράτες…
    Ποιος έχασε την τσιπα για να την βρουν ι θεομπαιχτες σαν και του λογου σου, θα μου πεις…
    Πάρε τωρα και λιγο ΔΝΤ Ισπανίας στην πράξη (βιντεο αυτης της βδομαδας με εξωση ττριων μικρων παιδιώ ) και τραβα χωσου στην ΔΝΤ-ΝΔτρυπα σου …ζομπυ…

    Like

   • ΤΥΠΟΣ said

    Σταματα να διαστρεβλώνεις τα γραπτά του καθενός Misha κατα πώς σε βολεύει.
    Τον Ακη τον διαβάζω και εγώ σαν αναγνώστης και είναι απίστευτα μετριοπαθής
    στις εκφράσεις του. Ποτέ δεν υποστήριξε μπουμπούκο σαμαρά και μόμπυ ντίκ
    αλλα είχε πεί οτι ορισμένα πράγματα τα είπαν-έκαναν σωστά. Ξέρεις ποιό είναι
    το δικό σου πρόβλημα; Οτι θεωρείς τους “άλλους” ταξικούς σου εχθρούς και
    βράζεις μέσα σου να τους κατηγορήσεις, σπιλώσεις και θές πάντα να βγαίνεις
    απο πάνω. Είσαι αναξιόπιστος πέρα για πέρα. Και αυτά στα λέει άνθρωπος που
    δεν ψηφίζει το κόμμα του σαμαρά και δεν έχει κοινό σημείο με τον Άκη.

    Like

   • Миша said

    Τυπε

    σ ευχαριστω για τις νουθεσίες …
    αν διάβαζες απο παλιά τον πονηρ-΄Ακη
    θα ήξερες πως προκειται
    για καθεστωτικο ασπόνδυλο,
    φανατικο υποστηριχτη της ΔΝΤ-μισανθρωπιας …
    Ψαξε καποια παλιά ποστ με την Φωτεινη , τον Σπάρτακο κλπ
    ειναι πολυ διαφωτιστικά για τον εν λογω…
    όσο για περι δηθεν ταξικου μίσους,
    σε παραπεμπω στα λεγομενα του Γέρου του Μωρηα για τον δωσιλογο Νενεκο:

    «Όλα δε ταύτα έμαθεν ο Γενικός Αρχηγός, και αγανακτήσας ωρκίσθη ωρκίσθει παρρησία ημών εις τον Μεγάλον Θεόν των Ελλήνων και είπεν, ότι επιθυμεί τον φόνον του Νενέκου, και αν τον εύρισκε πουθενά με τα ίδια του τα χέρια τον εφόνευεν, πράγμα πολύ παράξενον και πρωτάκουστον από το στόμα του Κολοκοτρώνη να ομιλή περί φόνου, και ότι μόνος του θέλει να τον κάμη». (καταγραφή του Φωτάκου)

    Like

   • ΤΥΠΟΣ said

    Misha δεν είναι η δουλειά μου να διαβάζω παλιά δημοσιεύματα δεν ξέρω
    τί κάνεις εσύ. Ο Άκης έχει πεί οτι αυτό το κόμμα ψηφίζει χωρίς προσωπολατρείες
    και κολλήματα, είναι δικαίωμά του ή όχι εφόσον έχει τις θέσεις του; Στο πρόσωπο
    του Άκη βρίζεις και κάποιες χιλιάδες ανθρώπους που δεν ψηφίζουν με τη λογική
    τη δική σου. Σταμάτα λοιπόν τους χαρακτηρισμούς όπως δεν σε βρίζει ο άλλος
    εσένα. Εκτός εαν δεν πιστεύεις στην ελευθερία του λόγου και τη Δημοκρατία
    και νομίζεις οτι γράφεις στο blog anarchy.gr, δεν είναι έτσι όμως.
    Ο παραλληλισμός σου είναι άστοχος.

    Like

   • Άκης said

    Μιχάλη, έχω ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τα όριά μου σε ό,τι αφορά συζητήσεις που εμπλέκουν την θρησκεία μας.

    Τους διαλόγους στους οποίους ύπουλα παραπέμπεις τους έχουμε κάνει πολλές φορές, επαναλαμβάνοντας τα ίδια και τα ίδια. Τα «δεν δικαιούσθε δια να ομιλείτε σ’ εμένα δεν περνάνε, αλλά εν προκειμένω δεν θα επεκταθώ, γιατί ικανός είσαι, όπως ήδη κάνεις, να εκφυλίσεις τη συζήτηση με άσχετα copy-paste στα οποία θα πρέπει να απαντήσω. Ευχαρίστως όμως να την επαναλάβουμε σε οποιοδήποτε άλλο θέμα θέλεις και όσες φορές θέλεις. Πολύ ευχαρίστως επίσης να ανοίξει ειδικό άρθρο το Olympia.gr, στο οποίο να αναλύσεις εκτενώς το πόσο… «καθεστωτικο ασπόνδυλο», «φανατικο υποστηριχτη της ΔΝΤ-μισανθρωπιας», «αιρετικος προτεστάντης στο φρόνημα» και ό,τι άλλο… ευγενικό νομίζεις, είμαι ή όχι. Μπορεί να βοηθήσει και εσένα να ξυπνήσεις ένας τέτοιος διάλογος.

    Αλλά όχι εδώ μέσα και, γενικότερα, όχι σε τέτοιο θέμα συζήτησης.

    Σου επαναλαμβάνω, για πολλοστή φορά, αυτό που σου είπα πιο πάνω και που σου έχω ξαναπεί μερικές φορές στο παρελθόν: το τι είμαι ή δεν είμαι εγώ, ούτε στο ελάχιστο δεν καθορίζει ή εξωρραΐζει το τι είσαι ή τι κάνεις εσύ. Ο καθένας μας δίνει λόγο για τις πράξεις του και μόνο, όπως πολύ καλά γνωρίζεις.

    Λοιπόν, στην εκ δεξιών πλάνη στην οποία αυτάρεσκα και αυτοπροαιρέτως βουλιάζεις, θεωρώντας, όπως οι Σταυροφόροι και οι ιεροεξεταστές του Μεσαίωνα, ότι είναι τάχα… θεάρεστο έργο οι σχετικές πράξεις σου, δεν θα σε ακολουθήσω.

    Χρειάζεσαι βοήθεια και σου υπέδειξα μια εύκολη λύση: κάνε μια εκτύπωση αυτών που γράφεις εδώ μέσα και πήγαινέ τη σε έναν από τους Γέροντες που συναντάς, για να σε δικαιώσει για τον… αγώνα σου. Ή για να σε ξυπνήσει από το σκοτάδι του μίσους στο οποίο βουλιάζεις.

    Καλό βράδυ!

    Like

   • Миша said

    Tυπος

    τα στελεχη της ΝΔ που ψηφίζουν και εργάζονται με λογικη Μπουμπουκου και Πάγκαλου όπως κάνει ο Μνημονι-΄Ακης ειναι υπευθυνοι για την γενοκτονία του λαού μας και συνεπώς εχθροί των οικογενειων μας…
    και αντιμετωπίζονται όπως οι δωσιλογοι της α γερμανικης κατοχής …

    Μνημονι-΄Ακη

    αρκετόν εστί…σταμάτα να πουλάς χριστοκαπηλία ενω υπηρετείς της ΔΝΤ-ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΊΑ ενσυνειδητως και αμετανοητως…

    Like

   • Άκης said

    Εσύ κάνεις τον κριτή εδώ μέσα και όχι εγώ. Είσαι δε τόσο φανατικός, που πιθανόν να εκλαμβάνεις το γεγονός ότι δεν σε βρίζω με τα λόγια που ο ίδιος επιλέγεις, σαν περίπου… δικαίωση των συκοφαντιών σου. Όπερ έδει δείξαι, δηλαδή…

    Την ίδια ακριβώς στάση έχεις και πολύ πριν το 2010 που ξεκίνησε το Μνημόνιο, προς όποιον διαφωνεί μαζί σου. Δεν ξεκίνησες να φέρεσαι έτσι λόγω Μνημονίου, απλά είσαι Μισα-λλόδοξος. Με τη λογική σου, θα μπορούσε εύκολα να σου πει κανείς ότι «δωσιλογοι της α γερμανικης κατοχής» είστε εσύ και οι υπόλοιποι που με την ψήφο σας, «ενσυνειδητως και αμετανοητως», κρατήσατε στην πολιτική τον Παπανδρέου και τον Σαμαρά, για να ανακαλύψετε το… 2011 τι… προδότες είναι. Αλλάζεις την ψήφο σου κάθε τρεις και λίγο κατηγορώντας αυτούς που στήριζες μέχρι πρότινος για… προδότες, αλλά μόνο εσύ δεν κάνεις λάθος ποτέ.

    Όπως σου είπα, το πρόβλημά σου δεν είναι ο -όποιος- αντίπαλος, αλλά η πλάνη στην οποία «ενσυνειδητως και αμετανοητως» βουλιάζεις. Υπερβαίνει τα εσκαμμένα αυτό που λέω και με δυσκολία το γράφω, αλλά έχεις τα πνευματικά εφόδια να καταλάβεις την ορολογία και διατηρώ την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα σε συνεφέρει κάποιος από αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους με τους οποίους μας λες ότι συναναστρέφεσαι.

    Συμφωνώ ότι «αρκετόν εστί…»…

    Like

   • Миша said

    Κοιτα, το ίδιο νεοφιλελε παραμυθι πουλάς όσο καιρό σε διαβάζω..
    δεν είσαι φρεσκος στο ιδεολογημα αυτό…
    Με μισανθρωπους Κωνστες και Μπουμπουκους σαν και λογους σου λοιπόν,
    που πεταν φτωχους ανθρωπους απ τα σπιτια τους για να τα δωσουν στους τραπεζιτες
    μας χωριζει άβυσσος , που δεν γεφυρωνεται με σαβουάρ βιβρ Ζαμπουνη..

    Και επειδή αυτη την μισανθρωπία την επενδυεις και με μια προτεσταντικη ψευτοευσεβεια γι αυτό εισαι διπλα ενοχλητικος.

    Εξάλλου, μη παραπονιεσαι…ο «εθναρχης» σου ήταν απο τους πιο γνωστους αθυροστομους …
    τα μπινελικια που κατεβαζε εντος Βουλής ειναι γνωστά σε οσους εχουν μια επαφη με τον χωρο και τα προσωπα του…

    Like

   • Άκης said

    Το ποσοστό ευσέβειας του καθενός δεν το κρίνουμε εμείς, όπως γνωρίζεις.

    Ουσιαστικά, δεν σου φταίω εγώ, αλλά το γεγονός ότι δεν συμφωνώ μαζί σου.

    Επίσης, καλά τα λογοπαίγνια και οι δικολαβίες για την… αθυροστομία, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και ακριβώς επειδή καταλαβαίνεις και έχεις πλήρη επίγνωση του τι κάνεις, πέρυσι τέτοια περίοδο και για περίπου 40 ημέρες, είχες υιοθετήσει φυσιολογική συμπεριφορά και, σε όλες τις συζητήσεις μας, είχαμε κοσμιότατους διαλόγους, παραμένοντας φυσικά ο καθένας στην άποψή του. Για περίπου 40 ημέρες. Ο νοών νοείτω.

    Κοίτα λοιπόν στον καθρέφτη για την «μισανθρωπία» και την «προτεσταντικη ψευτοευσεβεια», μήπως στη φανατίλα σου κάνεις ακριβώς τα ίδια και χειρότερα από αυτά που κατακρίνεις. Και θυμήσου: το τι είμαι ή δεν είμαι εγώ, ούτε στο ελάχιστο δεν καθορίζει ή εξωρραΐζει το τι είσαι ή τι κάνεις εσύ…

    Like

 2. soulis said

  Δηλαδη εκτος απο Λεωνιδα και Κωνσταντινο Παλαιολογο πρεπει να τον βλεπουμε τωρα και σαν Χριστο τον Τσιπρα ;
  Φανταζομαι σκηνη τον στουμπο Τσιπρα σαν Χριστο οπου αντι για το “ηλι ηλι λαμα σαβαχθανι” να αναφωνει “δις ις νοτ ονλυ τροικα δις ις καταστροικα” που ειπε σε αγγλοφωνους δημοσιογραφους (θα μπορουσε να τους εχει πει και “δις ις σκουληκομυρμηγκοτρυπα”).
  Και ο χοντροΠανως ποιος ειναι ;.Ο Σιμων ο Κυρηναιος που βοηθαει τον Τσιπρα να κουβαλησει τον Σταυρο ;.

  Like

 3. ΠΑΝ*ΑΞΙΑΚΟΣ said

  Οπως και να εχει, ο Κύριος όλα τα οικονομεί.

  Όσο για τους παγκαλους που όλα τα…κονομουν, ειναι η επιτομή της εγκληματοποίησης (criminalization), της τραυματικής αλληλοκοπριτολογιας, αυτοαπαξιωσης και διχόνοιας του λαού (Trauma Based Mind Control), του “Αρων άρων σταύρωσων Αυτόν (τον Λαό που εκμαυλιζες για να κάνεις την αρπαχτή σου), και του “Νίπτω τας Χείρας μου” (μαζί τα φάγαμε, εσεις θα πληρώσετε το λογαριασμό, εγώ θα μοιραστώ με τους αποικιοκράτες υποκριτές ξένους τα “ιμάτια” σας.

  Δεν νομίζω ότι αυτο λέγαμε τη δεκαετία του ’80. Δυστυχώς τοτε τα ρίχναμε στο λαό που εκμαυλιζεται απο το πασοκ, αλλα ούτε φανταζόμασταν ότι οι ευρωπαίοι τους οποίους θεωρούσαμε ευνομούμενες κοινωνίες ηταν πίσω απο ολο αυτο το πλιάτσικο με το σημηταριό και τις ζημενς της διαπλοκής να τους χρυσώνει για να μας φορτώνουν δάνεια και να αγοράζουμε και τα βρωμοπροϊόντα τους, που σήμερα μας τη στήσανε και τα θέλουν πίσω μαζί με τα χωράφια που μας άφησαν οι παππούδες μας… (προσωπικά ευτυχώς πιτσιρικάς σχεδόν ακομα ξέκοψα ΚΑΙ απο τη νεοδημοκρατική αυτή λογική επι μητσοτακη ’90-’93).

  Ευνομούμενη κοινωνία με τους σκελετούς των “αραπηδων” στην πίσω αυλή δεν νοείται.

  Ναι:

  Ουαί Υμίν Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί!

  Like

  • Άκης said

   Όχι αγαπητέ, υπήρχαμε μερικοί γραφικοί, από απλοί πολίτες έως πολιτικοί, που λέγαμε αυτό ακριβώς – και μάλιστα εντονότερα – από τη δεκαετία του 1980.

   Τότε που ο Πάγκαλος και όλος ο συρφετός του Ανδρέα Παπανδρέου και όσων (από όλα τα κόμματα) υιοθέτησαν τη νοοτροπία που εισήγαγε («ό,τι φάμε – ό,τι πιούμε…») σε κάθε έκφανση της ελληνικής ζωής, έκαναν όσα έκαναν και για τα οποία ορθώς κατηγορούνται.

   Λέγαμε λοιπόν το εντελώς προφανές, ότι δηλαδή η καλοπέραση με δανεικά έχει ημερομηνία λήξης. Και ότι δεν μπορεί να σταθεί κράτος (δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξει ευνομούμενη κοινωνία) όπου σχεδόν ο κάθε πολίτης (από τον φτωχό μέχρι τον μεγαλοεπιχειρηματία) χρειάζεται από δίπλα του έναν ελεγκτή σε καθημερινή βάση, για να μην ξεσκίζει έγγραφους και άγραφους νόμους όποτε του δίνεται η ευκαιρία.

   Δυστυχώς η διαφθορά έχει εμποτίσει το μεδούλι της ελληνικής κοινωνίας και επειδή είμαστε ενήλικες, η δικαιολογία «φταίνε οι πολιτικοί και εμείς τίποτα» χρησιμεύει απλώς στο να διαιωνίζει την κατάσταση.

   Και επειδή αναφέρθηκες στην περίοδο 1990-1993, υπενθυμίζω (σε περίπτωση που το ξέχασες) ότι το ΔΝΤ το γλιτώσαμε στο τσακ ακριβώς το 1990, πάλι με πολιτικές λιτότητας. Μαγική συνταγή για τη χρεωκοπία δεν υπάρχει.

   Like

   • Миша said

    χαχα…εσεις οι «μερικοι γραφικοι» που κατηγορουσατε για διαφθορα τον Αντρέα
    ήσασταν «τυχαία» υποστηρικτές του «αδιάφθορου» Μητσοτακη της Ζημενς…
    αυτού του λαμογιου που αναγνωρισε εξ υπαρχης και προσαυξημένο κατά 70% , το διαγραφεν επι Μεταξά προπολέμικό «χρέος» της χωρας και το οποιο πληρωναμε ως το 2009…

    Μεταξύ των «μερικών γραφικών» ήταν και ο Κύρτσος , αλλος «αδιαφθορος» αυτός…
    που μονο το 2008 πηρε 6 εκατομμυρια κρατικη διαφημιση
    όπως όλοι οι συνεπείς κρατικοδιαιτοι μεγαλοεπιχειρηματίες..

    Μη πουμε για την καταργηση ΜΟΜΑ επι Μητσοτακη, για τις πολιτικες ΔΝΤ(ΧΑΧΑΧΑΧΑ) που περιλαμβαναν χορηγηση ισοβιου επιδοματος στις πολυτεκνες μανες , το οποίο κοπηκε το 2011…
    τις Χοχτιφ και τις Καλτσεστρουτσι…

    ειστε για πολλές κλωτσιές …και επ απειρον…

    λαμογια …

    Like

   • Άκης said

    Όλη αυτή η ηθικολογία που κάνεις θα είχε αξία αν τα ίδια ακριβώς φαινόμενα διαφθοράς που περιγράφεις, όπου ισχύουν, δεν παρατηρούντο και στους «δικούς σου». Για παράδειγμα, ο Μητσοτάκης προφανώς και δεν είναι «αδιάφθορος», αλλά πρωταθλητής ήταν ο (κατά παρομοιώσεις σου) «Μέγας Αλέξανδρος» και «Μαύρος Καβαλάρης» Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος εκμαύλισε έναν ολόκληρο λαό, πέρα από τα δωράκια στα… pampers.

    Αυτό ακριβώς είπα και πιο πάνω: η διαφθορά έχει εμποτίσει το μεδούλι της ελληνικής κοινωνίας, από τον φτωχό μέχρι τον μεγαλοεπιχειρηματία και τον πολιτικό.

    Με το να κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον ότι πάντα φταίει κάποιος τρίτος, θα συνεχίσουμε, απλώς, να βουλιάζουμε…

    Like

   • Миша said

    Είσαι γνωστης και γι αυτό ένοχος, δεν έχεις ελαφρυντικά.
    Κι αν δεν γνωριζες το ποιον του Μητσοτάκη οταν ανέλαβε τη ΝΔ
    τον γνωρισες μετά και δεν δικαιολογεισαι να το παρουσιάζεις
    σαν παράγοντα εξυγίανσης.
    Και ναι , σε συγκριση με τον Μητσοτάκη και τον ΓΑΠ και τον Σαμαρά
    ο Αντρέας φαντάζει Μεγαλέξαντρος σε όλα τα επίπεδα..
    Αυτόν που υποστηρίζεις ειναι ΤΟ συμβολο της διαφθοράς στη χωρα,
    εξαγορασμένος απο την αποστασία του 1965….
    πριν προλάβει να επισυμβεί ο «εκμαυλισμός »,
    τότε που ο κοσμος που τον ψηφιζε ειχε βγει στους δρομους κραυγαζοντας
    «Μητσοτάκη κάθαρμα»…!!!

    Like

   • Άκης said

    Ο «Μεγαλέξαντρος σε όλα τα επίπεδα» Ανδρέας Παπανδρέου, εκτός από τα «δωράκια» που σε ενοχλούν στον Μητσοτάκη αλλά όχι σε εκείνον, εκμαύλισε ένα ολόκληρο έθνος. Ούτε καν ο Μητσοτάκης δεν έκανε τέτοια παλιανθρωπιά, τις συνέπειες της οποίας γύρευε πότε (ΑΝ ποτέ) θα τις ξεπεράσουμε ως χώρα. Το γεγονός ότι αυτός ο «Μεγαλέξαντρος σε όλα τα επίπεδα» μοίρασε ένα κομμάτι από τα δανεικά και τα κλεμμένα σε μεγάλες μερίδες του πληθυσμού, καθιστάμενος δημοφιλής, δεν δικαιολογεί τις πράξεις.

    Όσο για το «Μητσοτάκη κάθαρμα», ο λαός (δηλαδή, οι οπαδοί του Γεωργίου Παπανδρέου) μπορεί να είχε δίκιο όταν το έλεγε, αλλά αυτό δεν σε εμπόδισε να ψηφίζεις για κοντά 10 χρόνια κάποιον άλλον που του έσουρνε τα ίδια «ο λαός», δηλαδή τον Σαμαρά επί ΠΟΛΑΝ. Τα βιντεάκια, πάντως, που τον αποκαλούσαν ακριβώς το ίδιο οι νεοδημοκράτες το 1993 ξέρεις να τα βάζεις – άσε που έχεις φτάσει να με κατηγορήσεις ότι ψηφίζοντας ΝΔ ψηφίζω τον Σαμαρά που έριξε… ανήθικα τον Μητσοτάκη το 1993. Δηλαδή, από πουθενά δεν σε πιάνουμε και «ό,τι και να κάνει ο δικός μας δικαιολογείται επειδή είναι… δικός μας».

    Είπαμε: η ηθικολογία στην πολιτική (ειδικά σε επίπεδο κορυφής) είναι, δυστυχώς, άσκοπη, γιατί κανείς τους δεν περνάει τις σχετικές εξετάσεις. Τουλάχιστον εμείς οι «από κάτω» πρέπει να το καταλαβαίνουμε, αντί να δουλευόμαστε ότι ο όποιος «δικός μας» είναι… αγλάισμα ηθικής, σε αντίθεση με όλους τους άλλους.

    Έχοντας αλλάξει ψήφο και παράταξη τόσες φορές μέχρι τώρα, θα έπρεπε να το γνωρίζεις ήδη…

    Like

 4. ΕΛΛΗΝΑΣ said

  @…” ο Ελληνοκεντρικός λόγος του Ιησού ” !
  ” Εγώ δεν ήλθα δια να καταργήσω τον Μωσαικό νόμο, αλλά δια να τον συμπληρώσω “!!!
  Προφανώς λόγοι επιφανών Ελλήνων….

  Like

 5. ER said

  Like

 6. […] 38 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. 39 λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾿ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Πηγή […]

  Like

 7. […] 38 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. 39 λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾿ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Πηγή […]

  Like

 8. […] ΠΗΓΗ […]

  Like

Σχολιάστε Ελεύθερα !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: