ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ: Σαν σήμερα ο Γρηγόριος ο Ε” ήρε τον αφορισμό στους αγωνιστές του 1821… Όμως δεν το διδάσκουν πουθενά!

20140404-102907.jpg

Βέβαια το ότι ήρε τον αφορισμό και τα υπόλοιπα συγκλονιστικά στοιχεία, δε θα τα μάθετε ΠΟΤΕ, επειδή κάποιοι δε θέλουν να γνωρίζουμε την Αλήθεια…

Θα είστε «υποχρεωμένοι» όμως να μαθαίνετε , τις ψευτο-απόψεις κάποιων ανιστόρητων – αγράμματων που έχουν άποψη … μιας και αυτές παίζουν παντού. Υποχρέωση όσων αγαπούν την Αλήθεια, να διαδοθεί το παρακάτω, ως μία ακόμα απάντηση με ιστορικά στοιχεία στα φερέφωνα της νέας α-πάτριδος τάξης.
.
Την Μεγάλην Δευτέραν του 1821, τρεις ώρας μετά το μεσονύκτιον, εν ω

άπαντες οι εν τω Πατριαρχείω εκοιμώντο, ο Πατριάρχης κατήρχετο την κλίμακα, φέρων εις χείρας κλείδα και υπό των αγίων συνοδικών, των Μητροπολιτών Καισαρείας, Δέρκων, Εφέσου, Χαλκηδόνος, Νικομηδείας και Νικαίας ακολουθούμενος. Κατελθών εις την αυλήν του μεγάρου διηυθύνθη προς την θύραν του Πατριαρχικού ναού και ήνοιξεν αυτήν. Αφού δε πάντες εισήλθον, εκλείδωσεν αυτήν ένδοθεν. Θεία γαλήνη εκράτη εν τω ναώ.

Ουδέν άλλο φως έλαμπεν εν αυτώ ειμή το αμυδρόν ακοίμητον της κανδήλας της προ του Εσταυρωμένου και το της όπισθεν του αρτοφορείου της Αγίας Τραπέζης.

Η σιγή, το τρέμων φως των δύο κανδήλων, η μαρμαρυγή των αγίων εικόνων, αίτινες εφαίνοντο κινούμενοι υπό το ασθενές των κανδήλων φως, το σοβαρόν και ιεροπρεπές της Εκκλησίας, η παρουσία επτά ρασοφόρων, των επισημοτέρων ποιμένων της Ανατολικής Ποίμνης, παρίστων θέαμα εξαίσιον και απερίγραπτον.

– Άγιοι αδελφοί και συλλειτουργοί, είπε προς αυτούς ο Πατριάρχης, προχωρήσαντας μέχρι των αγίων θυρών του ιερού βήματος, ένθα συνετάχθησαν εις κύκλον, έχοντες αυτόν εν τω μέσω, ιδού συνήλθομεν, εν τω ναώ του Θεού. Ουδείς άλλος μας βλέπει ειμή ο ακοίμητος αυτού οφθαλμός και ουδέν άλλο ους μας ακούει ειμή το ους το κλίνοντος αυτό εις τας δεήσεις και των δικαίων και των αμαρτωλών. Προ μικρού απηυθύναμεν αφορισμόν ακούσιον κατά των επαναστατών αδελφών ημών χριστιανών, των υπέρ Πίστεως και Πατρίδος υπό την σημαίαν του Σταυρού μαχομένων.

Ο Σωτήρ ημων ενετείλατο ημίν το «εύχεσθαι και μη καταράσθε», ημείς δε κατηράσθημεν έργον άγιον, πράξιν θείου μαρτυρίου, θυμάτων ιερών υπέρ της πίστεως του Χριστού προσφερθέντων εις ολοκαύτωσιν.

Κατηράσθημεν τους τον βαρύν ζυγόν της δουλείας απειθήσαντας, ίνα ελευθερώσωσι την Πατρίδα από τους υβριστάς της αγίας ημών πίστεως και τους καταπιεστάς της εθνικότητος ημών. Όθεν ο ακοντιστείς παρ΄ ημών αφορισμός κατ΄ αυτών, ου μόνον επιβαρύνει τον τράχηλον ημών, αλλά και τους αγωνιζομένους κατέθλιψε, καίτοι ακούσιος, δι΄ ο οφείλομεν να άρωμεν αυτόν τη παρακλήσει του παναγίου Πνεύματος.

– Αλλ΄ ημείς, Παναγιώτατε Πατριάρχα, επράξαμεν έργον ακούσιον. Υπετάχθημεν εις την βίαν και εις την ανάγκην ίνα μη ερεθίσωμεν την οθωμανικήν κυβέρνησιν εις μείζονας κατά των χριστιανών κακώσεις, απεκρίθη ο Μητροπολίτης Εφέσου, απομάξας δάκρυ συμπαθείας και μετανοίας.

– Αληθώς επράξαμεν έργον ακούσιον, επανέλαβεν ο Πατριάρχης, και καθ΄ ην στιγμήν υπεγράφομεν τον αφορισμόν ενώπιον της εξουσίας, αι καρδίαι ημών ηύχοντο. Οφείλομεν εν τούτοις να τον λύσωμεν. Ακούσατε αδελφοί.

Το μεσονύκτιον του παρελθόντος Σαββάτου, αφ΄ ου ο διάκονός μου μοι ανέγνωσε το μεσονυκτικόν, επορευόμην εις την κλίνην μου, ότε δ΄ έκλεισα την θύραν του κοιτώνος μου και επλησίασα ολίγα βήματα προς αυτήν, μορφήν φωτεινή ώφθη αίφνης ενώπιόν μου».

«Ετοιμάσου, μοι είπεν εις το μαρτύριον, ευλόγησον ους κατηράσθης και μιμήθητι τον Χριστόν τον υπέρ της σωτηρίας των ανθρώπων αποθανόντα, επί του Σταυρού. Το μαρτύριόν σου έσεται η σωτηρία των πιστών».

Ήτο τοσούτον η φωνή αρμονική και πραεία, ώστε ως ηδύτατον βάλσαμον εισέδυσεν εν τη καρδία μου. Όλην εκείνην την νύκτα διήλθον εν προσευχή και η ψυχή μου επληρώθη αγαλλιάσεως.

Ήδη δε περιμένω το μαρτύριον, μαρτύριον εις σωτηρίαν των χριστιανών.

Οι συνοδικοί εθεώρουν εν πλήρει σιγή και κατανύξει τον Πατριάρχην της Ανατολικής Εκκλησίας, με τους οφθαλμούς πλήρεις δακρύων να συγκινήσεως και αγάπης προς το Έθνος των.

Άγομεν, εξηκολούθησεν ο Γενάρχης. Το μαρτύριόν μου θέλει ακολουθήσει και ημείς μετά μικρόν αδελφοί, ίνα γίνη πλήρης η θυσία.

Και στραφείς ο Μητροπολίτης Νικομηδείας :
-Συ είσαι ο νεώτερος πάντων ημών, είπε. Άναψε τας λαμπάδας της Αγίας Τραπέζης. Πρόθυμος εκτελεστής της εντολής του αρχηγού ο Ιεράρχης έδραμε προθύμως και λαβών κηρίον το ήναψε, καταβιβάσας την κανδήλα του Σταυρού, και εισήλθεν εις το Άγιον Βήμα, το οποίον εν ακαρεί εγένετο κατάφωτον.

– Ενδυθείτε τας ιερατικάς υμών στολάς, είπεν ο Πατριάρχης, εν ω συγχρόνως ενεδύετο και ούτος διακονούμενος υπό του Νικομηδείας.

Εισήλθον είτα πάντες εις το Ιερόν. Ο Πατριάρχης έστη ενώπιον της Αγίας Τραπέζης και οι Συνοδικοί περιεκύκλωσαν αυτόν πέριξ αυτής ιστάμενοι.

Και μετά σύντομον ακολουθίαν, λαβών ο Πατριάρχης τον αφορισμόν έθηκεν αυτόν επί ενός τρίποδος παρά την Αγίαν Τράπεζαν και απήγγειλε την εξής προσευχήν, ακροωμένων των Συνοδικών:
«Θεέ Παντοκράτωρ, Συ ο αποστείλας τον Μονογενή σου υιόν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν εις τον κόσμον, ίνα λάβη σάρκαν, δια Πνεύματος Αγίου παρά της αειπαρθένου Μαρίας και ν΄ αποθάνη επί του Σταυρού υπέρ υμών, συγχώρησον πρώτον ημίν τοις ημαρτηκόσι σοι δια της παραβάσεως της εντολής του Μονογενούς Σου υιού, του εντειλαμένου ημίν «Εύχεσθε και μη καταράσθε». Είτα καθά δέδωκας ημίν εντολήν του δεσμείν και λύειν, καταλύομεν τον αφορισμόν τούτον, ον ακουσίως απηυθύναμεν κατά του Χριστεπωνύμου ποιμνίου Σου. Ναι Κύριε Βασιλεύ, επάκουσον ημών και ενίσχυσον και σώσον αυτό τω βραχίονί Σου τω υψηλώ ότι δεδοξασμένος υπάρχεις συν τω Μονογενεί Σου Υιώ και τω Παναγίω σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων Αμήν».

Και λαβών μία των λαμπάδων της Αγίας Τραπέζης, ενέπρισε τον αφορισμόν, όστις έπεσεν εις σποδόν προ των ποδών αυτού.

Απεξεδύθησαν είτα τα ιερά άμφια οι Ποιμένες, τα φώτα εσβέσθησαν και προπορευομένου του Γρηγορίου εξήλθον του Ναού.

Εξ ημέρας βραδύτερον ο Εθνάρχης εκρεμάτο ως κακούργος εις τα πρόθυρα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, άπνους έχων εστραμμένους τους οφθαλμούς προς τον ουρανόν τα δε χείλη ημιηνεωγμένα, ως να παρεκάλει τον ουράνιο πατέρα υπέρ της απελευθερώσεως απάσης της Ελληνικής Φυλής…

ΠΗΓΕΣ :
1. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Η βιογραφία και το μαρτύριον του πατριάρχου Γρηγορίου του Ε’: Άγνωστοι λεπτομέρειαι προκαλούσαι ρίγη ιεράς συγκινήσεως και λατρείας προς το σεπτόν σκήνωμα και την μνήμην του αοιδίμου πατριάρχου,[χ.τ.] (Έκδοσις Μαργαρίτας Ραφτοπούλου Πρόσφυγος ) [χ.χ.], σσ. 25 – 28.
2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ . ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Συλλογή εκ των γραφέντων και παραδοθέντων περί του Οικουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄. Αθήνησι :Εκ του Τυπογραφείου ¨Μερίμνης¨, 1863, σσ. 351 – 353.
3. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Βιογραφία και το μαρτύριον του πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄. Άγνωστοι λεπτομέριαι Εκδίδεται υπό ειδικής επιτροπής της κοινής των αλυτρώτων Ελλήνων επιτροπείας, και παρέχεται δωρεάν εις τους προσφέροντας τον έρανον αυτών[sic]. [Εν Αθήναις] Τυπογραφεία & Βιβλιοδετεία «Θάρρους¨,[χ.χ.], σσ. 29 κ.ε.
4. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Του ιερομάρτυρος Γρηγορίου Ε” πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως βιογραφία και τα κατά την εν Οδησσώ μεν κηδείαν εις Αθήνας δε μετακομιδήν, των Λειψάνων αυτού /υπό ***.Εν Αθήναις :Τέλεσί τε και Τύποις Κ. Αντωνιάδου,1871, σσ. 39 – 40.
5. ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΥ Χ. ΤΑΚΗ, Ιστορία του Εθνομάρτυρος Γρηγόριου του Ε΄, Εν Αθήναις 1909 σ. 219.
http://www.hellasforce.com/blog/σαν-σήμερα-ο-γρηγόριος-ο-ε-ήρε-τον-γνωσ/

118 σκέψεις σχετικά με το “ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ: Σαν σήμερα ο Γρηγόριος ο Ε” ήρε τον αφορισμό στους αγωνιστές του 1821… Όμως δεν το διδάσκουν πουθενά!”

 1. Οπότε δεν το ήρε ο Γρηγόριος ‘Ε, αλλά η » μορφήν φωτεινή» στην οποία δεν μπορούσε να αντισταθεί ο πάτερ. Ο Γρηγόριος ‘Ε ήτανε ο μεσάζοντας, η απόφαση επάρθει από αλλού. Δεν πρόκειται για συμφωνία, αλλά για εκτέλεση εντολής στην οποία δεν μπορούσε να αντισταθεί. Οι υπόλοιποι συμφωνήσανε με τον Γρηγόριο Ε και εκτελέσαν τις εντολές του, ενώ μπορούσαν να φέρουν αντίσταση μια και δεν τους επισκέφτηκε και αυτούς η «μορφήν φωτεινή». Αναρωτιέμαι πως γίνεται ενώ στον Γρηγόριο ‘Ε για να ήρει την απόφαση του, μία τόσο σοβαρή απόφαση χρειάστηκε να παρουσιαστεί η «μορφήν φωτεινή», ενώ οι υπόλοιποι αλλάξανε γνώμη σε μία τόσο σοβαρή απόφαση επειδή τους το είπε απλά ο Γρηγόριος ‘Ε. Πως μπορεί κάποιοι τόσο εύκολα να αλλάζουνε τόσο βαριές αποφάσεις ; Ας πιστέψουμε στον ένα το θαύμα…οι υπόλοιποι ?

  Μου αρέσει!

   1. Είναι γνωστές ακόμη και οι σχέσεις του με φιλικούς, προς τους οποίους έδινε συμβουλές για το χειρισμό σειράς θεμάτων, όταν προετοιμαζόταν η επανάσταση. Άλλωστε ο ίδιος ο αρχηγός των επαναστατών Αλέξανδρος Υψηλάντης, που αναθεματίστηκε από τον Πατριάρχη όταν ξεκινούσε την εκστρατεία του στη Μολδοβλαχία, καλούσε τους επαναστάτες να μην δίνουν σημασία στις αναφορές αυτές, καθώς, όπως έγραφε στον Κολοκοτρώνη λίγο πριν ξεσπάσει επίσημα η επανάσταση, τα γράμματά του ήταν προϊόν βίας από την υψηλή πύλη. «Εσείς όμως να θεωρήτε ταύτα ως άκυρα, καθότι γίνονται με βίαν και δυναστείαν και άνευ θελήσεως του Πατριάρχου», έγραφε χαρακτηριστικά. Η άγρια δολοφονία του Γρηγορίου και η σκύλευση του πτώματός του δείχνουν, άλλωστε, ότι ο σουλτάνος θεώρησε πως οι παρεμβάσεις του κατά των αρχηγών της επανάστασης δεν εξέφραζαν τις πραγματικές του διαθέσεις απέναντι στην επανάσταση.

    Στο έγγραφο της καταδίκης του (τουρκιστί «γιαφτάς»), αναφέρεται η αιτία του απαγχονισμού του:

    «.…Ἀλλ’ ὁ ἄπιστος πατριάρχης τῶν Ἑλλήνων… ἐξ αἰτίας τῆς διαφθορᾶς τῆς καρδίας του, ὄχι μόνον δὲν εἰδοποίησεν οὐδ’ ἐπαίδευσε τοὺς ἀπατηθέντας, ἀλλὰ καθ’ ὅλα τὰ φαινόμενα ἦτο καὶ αὐτός, ὡς ἀρχηγός, μυστικὸς συμμέτοχος τῆς Ἐπαναστάσεως… ἀντὶ νὰ δαμάσῃ τοὺς ἀποστάτας καὶ δώση πρῶτος τὸ παράδειγμα τῆς εἰς τὰ καθήκοντα ἐπιστροφῆς τῶν, ὁ ἄπιστος οὗτος ἔγινεν ὁ πρωταίτιος ὅλων τῶν ἀνεφυεισῶν ταραχῶν.

    Εἴμεθα πληροφορημένοι ὅτι ἐγεννήθη ἐν Πελοποννήσῳ καὶ ὅτι εἶναι συνένοχος ὅλως τῶν ἀταξιῶν, ὄσας οἱ ἀποπλανηθέντες ραγιάδες ἔπραξαν κατὰ τὴν ἐπαρχίαν Καλαβρύτων…

    Ἐπειδὴ πανταχόθεν ἐβεβαιώθημεν περὶ τῆς προδοσίας του ὄχι μόνος εἰς βλάβην τῆς ὑψηλῆς Πύλης, ἀλλὰ καὶ εἰς ὄλεθρον αὐτοῦ τοῦ ἔθνους του, ἀνάγκη ἦτο νὰ λείψη ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἀπὸ τοῦ προσώπου τῆς γῆς καὶ διὰ τοῦτο ἐκρεμάσθη πρὸς σωφρονισμὸ τῶν ἄλλων».

    Μου αρέσει!

   2. Εθνική ταυτότητα δεν έχουν οι σκοταδιστές θεοκράτες μεσαιωνιστές, η λέπρα της ανθρωπότητας,τα παράσιτα και οι βδέλλες του έθνους και του πολιτισμού. Ως δεδηλωμένοι εχθροί του ελεύθερου και ανθρωπιστικού πνεύματος πλαστογραφούν τον θεό, τον άνθρωπο, το πνεύμα και το έθνος αναισχύντως.
    Θεό τους έχουν μοναδικό το αξίωμά τους και έθνος τους το μαντρωμένο παγιδευμένο τους ποίμνιο που απομυζούν συστηματικά, παρασιτικά.

    Προς τούτοις και ως εξουσία του βαθέος κράτους παίζουν σε πολλά ταμπλό κι όπου σταθεί η μπίλια, γνωστό αυτό από την εποχή του ¨ήξεις, αφίξεις.¨

    Αυτή την βυζαντινή κατάρα πληρώνει κληρονομικά και σήμερα και το έθνος μας μη μπορώντας να στεριώσει κράτος δικαίου. Αυτές γαρ τις φαναριώτικες διεφθαρμένες και πελατειακές δομές διοίκησης κληρονόμησαν κράτος και πολιτικά κόμματα. Γι αυτό πάμε φούντο κατά Ισραήλ, εβραιόδοξοι και εβραιόψυχοι, χριστιανορθόδοξα ανελλήνιστοι. Ένα εβραιοτουρκόλαγνο Ελλαδιστάν.

    Μου αρέσει!

   3. AAAAAΒΑΔΙΣΤΑ

    ΕΙΜΑΙ Ο ”ARIS” H ΓΝΩΣΤΗ ΒΟΛΕΜΕΝΗ ΛΟΥΓΚΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΦΑΕΙ ΜΕ 10 ΜΑΣΕΛΕΣ ΕΠΙ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΝΩ ΨΩΝΙΣΤΙΡΙ ΣΕ ΑΓΟΡΑΚΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ !!!!!!!

    ΑΓΟΡΑΚΙΑ ΤOY ΟΛΥΜΠΙΑ, ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΕ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΑΡΗ ΠΟΥ ΚΑΝΩ ΠΙΑΤΣΑ ΤΟΧΟΥΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΑΣ!!!!!!!!!

    ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΘΑ ΜΕ ΒΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΙΑΤΣΑ ΣΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΟ ΧΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ARIS.

    ΤΑ ΚΑΝΩ ΟΛΑ!!!!!!!! ΕΛΑΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ!!!!!
    ΦΕΡΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟ ΜΑΖΙ!!!!!!!!!!

    Μου αρέσει!

   4. ΑΠΕΛΛΗΣ

    Προτείνω όπως κατ’ επανάληψη δηλώσει σ’ αυτό το ηλεκτροβήμα ΈΝΑ αξιοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης με διακριτά και περιχαρακωμένα τα όρια διάκρισης των τριών εξουσιών και κυρίως της δικαστικής ώστε να υπάρχει ισονομία, ισοφορολόγιση και η εξ αυτών απορρέουσα αξιοκρατία.
    Αν κατηγορούμε τον μεσαίωνα δεν είναι για να τον αντικαταστήσουμε όπως έγινε – γι αυτό και αποτυχημένα – στην θρησκευτικά ομογάλακτη Ρωσία με ένα νέον τοιούτον άθεης η παγανιστικής μορφής όπως υπαινίσσεσαι.
    Η Δύση βγήκε από τον Μεσαίωνα όταν έμαθε πολιτική, κι έμαθε πολιτική από τον σοφό Αριστοτέλη.μέσω Γάλλου Μοντεσκιέ και Άγγλου Λοκ.
    Τι έλεγε αυτή η πολιτική;
    Μέχρι τότε ο ελέω θεού – πατριάρχη (του θρησκευτικού βαθέος κράτους δηλαδή) Βασιλεύς ή απόλυτος Μονάρχης κυβερνούσε με το ανακτοβούλιό του έχοντας και τις τρεις κρατικές εξουσίες στα χέρια του (Νομοθετική, Εκτελεστική, Δικαστική.) Από την γαλλική επανάσταση και μετά η Βασιλεία και συν αυτή θεοκρατία άρχισε στην Δύση να καταργείται. Το ανακτοβούλιο αντικαταστάθηκε απ’ το σημερινό ¨δημοκρατικό¨κοινοβούλιο και ο εκάστοτε εκλεγόμενος απ’ τον λαό πρωθυπουργός υπόκειτο στον έλεγχο κυρίως της δικαστικής εξουσίας.
    Στην Δύση όμως αυτά, την καταραμένη Δύση, κι όχι φυσικά στην ευλογημένη καθ’ ημάς ισλαμορθόδοξη ανατολή. Όπου η εξουσία παρέμεινε κατ’ ουσίαν μεσαιωνική, ( άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα αλλιώς τουτέστιν δημοκρατικά.)
    Ούτως ώστε ο κάθε Σαμαράς είναι στην ουσία ένας αιρετός Μονάρχης-πρωθυπουργός για μια 4ετία συγκεντρώνοντας και τις τρεις εξουσίες στα χέρια του. (Για παράδειγμα διορίζει και παύει κατά βούλησιν την ηγεσία της δικαστικής εξουσίας ή απολύει υπουργούς εν πτήσει για μικροκομματικούς λόγους κι όχι εθνικούς φυσικά) απολαύων προνομιακής ασυλίας και απυροβλήτου από τα διαπλεκόμενα Μ.Μ.Ε.που ούτε ο μεσαιωνικός βασιλεύς θα μπορούσε να φανταστεί.
    Αίσχος!!!.
    Και το ερώτημα που προκύπτει είναι; Λύνονται τα πολιτικά προβλήματα με μετάνοιες, μαγικές λειτουργίες και καλογερίστικες προφητείες όπως διατείνεται για τους δικούς της κερδοσκοπικούς λόγους η εκάστοτε θρησκεία ή με την ορθή πολιτική παιδεία και αγωγή;

    Η ευνομία και ο υγιής πολιτισμός δεν μιλά με θρησκευτικούς όρους, δεν είναι υποκριτικά και αποπροσανατολιστικά θεοκεντρικός αλλά ανθρωποκεντρικός, ανθρωπιστικός.
    Ευτυχώς λοιπόν ή δυστυχώς μόνο ο αρχαιοελληνικός προχριστιανικός πολιτισμός έχει να επιδείξει τέτοια ποιότητα εν’ώπιον της οποίας υποκλίνεται και θα υποκλίνετια εσαεί η πολιτισμένη και ελεύθερη ανθρωπότης.
    Γιατί άραγε; Έχουμε ποτέ ως άτομα και έθνος ειλικρινώς διερωτηθεί;

    Η θρησκεία χυλοποιεί τους λαούς και τους αποκτηνώνει με άφθονο θρησκευτικό αναισθητικό – ο αβρααμικός εβραιογενής μονοθεϊσμός περισσότερο εξ όλων – για να είναι ευχειράγωγοι από την τυραννική εξουσία και εν ειρήνη και εν πολέμω.

    Αυτόν τον ελληνικό πολιτικό πολιτισμό μιμήθηκαν και οικειοποιήθηκαν οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες ( Αναγέννηση, ανθρωπισμός, διαφωτισμός ) και ξεκόλλησαν κάπως απ’ τον μεσαίωνα. Ενώ εμείς είμαστε κολλημένοι ακόμα εκεί, στον τουρκόλαγνο μεσαιωνικό βυζαντινισμό και το ¨χουμε και καμάρι μας, τρομάρα μας.
    Γι αυτό σε κοινωνικοπολιτική και κρατική διαφθορά οι Ισλαμορθόδοξοι είναι κοντά στο 100% ενώ οι Καθολικοί στο 60% και οι Προτεστάντες στο 40% Και καθόλου παράξενο που οι τελευταίοι εξουσιάζουν τον πλανήτη ως οι ολιγότερο μέχρι στιγμής διεφθαρμένοι και σχετικώς πιο ενάρετοι.

    Η ανθρωπότης δεν έχει ανάγκη από νταβατζήδες είτε επίγειους είτε επουράνιους αλλά από απελευθερωτές. Κι αυτό μόνο μέσω της ελεύθερης, απ’ την ασφυκτική αγκάλη της παρασιτικής θρησκείας, παιδείας μπορεί να γίνει. Ας πληρώσουν τους φόρους τους που φοροδιαφεύγουν όπως ο χειρότερος Λάτσης ( Η εξουσία είναι δική τους, το 70% των βουλευτών εκλέγονται και ελέγχονται απ’ αυτούς) κι ας κάτσουν στ’ αυγά τους και στην σπηλιά τους να τα επωάσουν όσο θέλουν.
    Τα υπόλοιπα έρχονται μόνα τους

    Υ.Γ. Η λάμψη των αρχαιοελληνικών θρησκειών (Δεν ήταν μόνο το δωδεκάθεο αλλά πολλές ) είναι ετερόφωτη κι όχι αυτόφωτη. Την παίρνει εξ αντανακλάσεως από το ελεύθερο επιστημονικό πνεύμα των Ελλήνων ( Κοσμολογία, φιλοσοφία, πολιτική σκέψη) και την αποκαλυπτική ομορφιά του. Δεν τις έπαιρνε κι αλλιώς. Δεν ήλεγχε το κράτος η θρησκεία τότε αλλά ο λαός. Και λαός δεν σημαίνει θρησκεία αλλά κάτι ανώτερο. Εθνική συνείδηση κι Εθνική ταυτότητα της οποίας η θρησκευτική τοιαύτη είναι απλά διακοσμητική και συμπληρωματική.
    Γιατί δεν έχει λάμψη η κάθε αποχρώσεως θρησκεία. Μόνο την μαγεία, την μαύρη μαγεία του σκότους και του μυστικισμού έχει να προσφέρει και να πουλήσει ακριβά. Εξ ου και η συνεχής της ενασχόληση και διατριβή με τους νεκρούς και τα πτώματα. (Νεκρολαγνεία και πτωματολαγνεία.)

    Μου αρέσει!

   5. Αgm

    ο επιστημονισμός είναι τόσο θρησκεία όσο και ο μωαμεθανισμός ή ο ινδουισμός…

    και ασφαλώς εξαρτάται απο τους χρηματοδοτες του….οι οποίοι «εντελώς τυχαία» είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι εδώ και πολλούς αιώνες , κυρίως ασχολούμενοι με την παραγωγή μέσων καταστροφής …

    Μου αρέσει!

   6. Ναί «αλήθεια» είναι.Εσένα θα σού άρεσε να συνεννοούνται οί άνθρωποι μαζί σου με τέτοιες «αλήθειες»???.Ξέρεις ότι διαμορφώνουμε τρόπο σκέπτεσθαι, αναλόγως της θέσης πού παίρνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις σε νεαρά άτομα πού δεν έχοτν διαμορφωθεί ακόμα? Τετοιους ανθρώπους ελει να διαμορφώσει η αριστερά? Ντρέπομαι σαν άνθρωπος- ακόμα καί άθεη, η οποιουδήποτε θρησκεύματος να ήμουνα-όταν μού παρουσιάζουν σαν αλήθεια ότι ο Πατριάρχης αφόρισε την Επανάσταση.

    Μου αρέσει!

   7. Μ–α

    Μα, γιατί ψάχνετε παντού για θρησκείες; (Αν κατάλαβα καλά.)
    Οι θρησκείες είναι από την φύση τους είδωλα του λόγου. Μαγική υποβολή, παγίδα διανοητική, για εύπιστους, ανώριμους, φοβισμένους και δουλοπρεπείς.
    Το θρησκευτικό συναίσθημα και η ανάλογη πίστη είναι μια ατροφική λογική όπως και μια απλοϊκή επιστήμη. Οι παιδικές αρρώστιες του πνεύματος. Π,χ. η παιδική πίστη στον δωροθέτη Άη Βασίλη.

    Η αλήθεια δεν παίζει σε κανένα πολιτικάντικο πολλώ δε μάλλον θρησκευτικό γήπεδο. Μόνο σε εθνικό. (Το Σολωμικόν εκείνο. ¨Εθνικόν, το αληθές¨)

    Η ελληνική δε εθνική αλήθεια φτάνει πολύ βαθιά και πολύ ψηλά. Φτάνει και ξεπερνά την καταγωγή του γήινου ανθρώπου, φτάνοντας μέχρι τις Ησιόδειες Θεομαχίες και Τιτανομαχίες που σημειωτέον δεν σταμάτησαν ποτέ ούτε στον ουρανό ούτε και στην γη…

    Γιατί τελικά φαίνεται ότι δεν είμαστε παιδιά του ίδιου θεού… Υπάρχουν ανθρώπινες διαφορές και συμπεριφορές, εσωτερικές κι έξωτερικές, που κάνουν ¨κρα ¨!…

    Το λένε και τα ¨ιερά ¨ βιβλία, αν τα διαβάσεις μ’ ελεύθερη αμάγευτη ματιά.

    Μου αρέσει!

   8. ΑΠΕΛΛΗΣ (2)

    Τι έγινε, άνθρωπε; Μουγκαθήκαμε;

    Εγώ τα ¨φυλλοκάρδια μου τα έδειξα, δεν κρύβω τίποτα, δεν είμαι μυστικιστής. Καθαρός ουρανός , που λένε… Διαφανής συνειδητοποιημένος Έλλην είμαι χωρίς επίθετα. θρησκευτικού ψυχαναγκασμού.

    Ή δεν σου έδωσε την άδεια ο ¨πνευματικός΄ σου; .
    Δυστυχώς είσαι ο κανόνας – εβραιόδοξος κι εβραιόψυχος λανθάνων Γιαχβιστής και ανελλήνιστος εν πολλοίς – κι όχι η εξαίρεση σ’ αυτήν την τρισένδοξη, ηρωική αλλά και τραγική χώρα.

    Μου αρέσει!

   9. Agm

    η αναπαραγωγή των θεωρημάτων Ντώκινς,

    περι μακαρονοτέρατος κλπ ακουγονται περισσοτερο

    αστείες όταν συνοδευονται απο τα αθεοπαγανιστικά περί ….

    Ησιοδειων Τιτανομαχιών….

    Ο άνθρωπος είναι φυσει θρησκευτικό όν…
    ακομα κι όταν δηλωνει άθεος, λατρευει τον αθεϊσμό του…

    Μου αρέσει!

   10. Agm, αντιγράφω από άλλη ανάρτηση της Ολυμπίας, https://olympia.gr/2009/12/19/%CE%AC-%CE%AF-%CE%AD/

    Πυθαγόρας: 80 χρονών, στην εξορία από πείνα.
    Μιλτιάδης: 65 χρονών, στη φυλακή.
    Αριστείδης: 72 χρονών, στην εξορία από πείνα.
    Θεμιστοκλής: 66 χρονών, στην εξορία.
    Αισχύλος: 69 χρονών, στην εξορία.
    Περικλής: 66 χρονών, κατηγορήθηκε.
    Φειδίας: 66 χρονών, στη φυλακή.
    Αναξαγόρας: 72 χρονών, στην εξορία.
    Ηρόδοτος: 59 χρονών, στην εξορία.
    Ικτίνος: 58 χρονών, στην εξορία.
    Σοφοκλής: 90 χρονών, στην εξορία από πείνα.
    Ευριπίδης: 74 χρονών, στην εξορία.
    Αλκιβιάδης: 48 χρονών, στην εξορία.
    Σωκράτης: 71 χρονών, ήπιε το κώνειο.
    Θουκυδίδης: 64 χρονών, στην εξορία.
    Αριστοφάνης: 61 χρονών, στην εξορία από πείνα.
    Πλάτων: 80 χρονών, στην εξορία.
    Ισοκράτης: 99 χρονών, στην εξορία.
    Δημοσθένης: 62 χρονών, πήρε δηλητήριο.

    Επίσης, ένας σύνδεσμος περί δουλείας στην αρχαία Ελλάδα: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1

    Κατά τ’ άλλα, «ευτυχώς λοιπόν ή δυστυχώς μόνο ο αρχαιοελληνικός προχριστιανικός πολιτισμός έχει να επιδείξει τέτοια ποιότητα εν’ώπιον της οποίας υποκλίνεται και θα υποκλίνετια εσαεί η πολιτισμένη και ελεύθερη ανθρωπότης».

    Ας μην καταφεύγουμε σε ρομαντικές ωραιοποιήσεις και γενικεύσεις.

    Επίσης γράφεις, «η θρησκεία χυλοποιεί τους λαούς και τους αποκτηνώνει με άφθονο θρησκευτικό αναισθητικό – ο αβρααμικός εβραιογενής μονοθεϊσμός περισσότερο εξ όλων – για να είναι ευχειράγωγοι από την τυραννική εξουσία και εν ειρήνη και εν πολέμω».

    Αν κάποτε διευκολυνθείς, διάβασε κάποιους από τους βίους αυτών που ζωγραφίζουμε στους τοίχους των εκκλησιών μας (αναφέρομαι στους ορθόδοξους χριστιανούς). Κατά προτίμηση εκείνων που μαρτύρησαν. Μπορεί να αναθεωρήσεις. Μπορεί και όχι.

    Μου αρέσει!

   11. Μ—α (2)
    Αν σε κάνει καλύτερο άνθρωπος αυτό που πιστεύεις, ουδέν πρόβλημα. Ο καθείς δίνει λόγο πρωτίστως; στην συνείδησή του.
    Ο Γιαχβέ πάντως είναι αντιθεός υπανθρωποδημιουργός όπως και η αντίθεη, αιμοβόρα, σεληνιασμένη φάρα του,
    Οι διαστημάνθρωποι ¨θεοί¨ δημιούργησαν τις ανθρώπινες φυλές κατ’ εικόνα τους. Οι Ανδρομέδιοι γέννησαν τους θεοειδείς Έλληνες-λευκή φυλή, με σαφή θεϊκή πολιτισμική προδιάθεση και αποστολή.
    Οι αποστάτες διαβολικοί Κρονο-δρακογιαχβέδες όμως έπλασαν με χώμα τους σαυρόμορφους δουλόφρονες Ασιάτες με γενετικό μηχανικό προγραμματισμό την αλλοίωση και εξολόθρευση των πρώτων.

    Οι θεομαχίες συνεχίζονται… φανερά και μυστικά. Όλα είναι επιστήμη γιατί είναι γνώση και σοφία.
    Η θρησκεία είναι η μαύρη μαγεία των αποστατών θεών που θέλουν ν’ ακυρώσουν την έμφυτη έφεση του ανθρώπου για επιστημονική ανεξάρτητη γνώση προκειμένου ν’ απομείνει μόνο ο υπάνθρωπος άβουλος εργάτης, ο αναλώσιμος δούλος τους για τις κολασμένες διαστημικές τους ληστοπειρατείες… . .

    Μου αρέσει!

   12. Αgm

    ok..έγινες αντιληπτος….

    ο χριστιανισμός και η ρωμιοσύνη σε ενοχλούν …

    αλλά με τους «ανδρομέδιους» είσαι οκ….

    γι αυτη την κατάσταση υπάρχει μια λέξη στην καθ ημάς Παράδοση αλλά δεν θα την πω βραδιάτικα….

    καλη φώτιση να χουμε όλοι μας….

    Μου αρέσει!

   13. Προς agm και aris και των συν αυτώ…!

    Η ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 – ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

    Ανυπολόγιστης αξίας είναι και η καθαρώς πολεμική προσφορά της Εκκλησίας.

    Το 1575 κήρυξε επανάσταση στη Μάνη ο Αρχιεπίσκοπος Επιδαύρου Μακάριος Μελισίδης, και το 1770 στο Αίγιο ο Μητροπολίτης Πατρών Παρθένιος και στην Κόρινθο ο Μητροπολίτης Μακάριος Νοταράς.

    Το 1600 και το 1609 έκανε επαναστατικό κίνημα ο Διονύσιος Φιλόσοφος, Μητροπολίτης Τρικάλων, ο οποίος τελικά βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα Γιάννενα το 1611.

    Το 1684 ο Μητροπολίτης Άμφισσας Φιλόθεος πολέμησε κοντά στην Κόρινθο με δικό του σώμα εναντίον των Τούρκων, όπου και τραυματίστηκε θανάσιμα.

    Τον ίδιο χρόνο ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Τιμόθεος Τυπάλδος συγκρότησε επαναστατικό σώμα με 150 κληρικούς κι έλαβε μέρος σε απελευθερωτικές προσπάθειες……….
    0ι Μητροπολίτες Σαλώνων Τιμόθεος, Θηβών Ιερόθεος, Λάρισας Μακάριος, Εύβοιας Αμβρόσιος, διετέλεσαν οπλαρχηγοί.

    Ο Παπαβλαχάχας ήταν αρχηγός των αρματολών των Χασίων. Βρήκε, μάλιστα, τραγικό θάνατο από τον Αλή Πασά στα Γιάννενα.

    Ο διάκος του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε’ Νικηφόρος Ρωμανίδης, αφού χειροτονήθηκε ιερέας και χειροθετήθηκε και Αρχιμανδρίτης, υπηρέτησε και διακρίθηκε ως ναυμάχος κάτω από τις διαταγές του Α. Μιαούλη.

    Ο Ησαΐας Σαλώνων κήρυξε την επανάσταση στις 27.3.1821 στην περιφέρειά του, μέσα στο Μοναστήρι του οσίου Λουκά Βοιω¬τίας.

    Η Μονή του οσίου Λουκά, μετά τη σύσκεψη του Δεσπότη Σαλώνων στα μέσα του Μάρτη του 1821 με τους οπλαρχηγούς της περιφέρειας Αθ. Διάκο, κ.ά., έγινε κέντρο επαναστατικό και κατασκευής φυσεκιών.

    Ο Δ. Υψηλάντης είχε το αρχηγείο του στο Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου Πέτρας.

    Ο Αρχιστράτηγος της Ρούμελης Γ. Καραϊσκάκης είχε τ’ ορμητήριό του στη Μονή Προυσού της Ευρυτανίας.

    Ο Ιερομόναχος Σεραφείμ από το Φανάρι Θεσσαλίας ηγήθηκε της επανάστασης των Αγραφιωτών.

    Το Μοναστήρι του Ομπλού Πατρών ήταν στρατηγείο των επαναστατών της περιοχής.

    Ο Άνθιμος Αργυρόπουλος, ιερομόναχος, δέχτηκε στο Μοναστήρι του την οικογένεια Μπότσαρη και την περιέθαλψε, μετά την άλωση του Σουλίου. Ο ίδιος στη Ζάκυνθο, κατά τον ιστοριογράφο Π. Χιώτη, όρκισε μέλη της Φιλικής Εταιρίας το Θ. Κολοκοτρώνη, τους Β. και Κ. Πετιμεζά και τον Νικηταρά. Εργάστηκε δε ως παράγοντας με ασυνήθιστο ζήλο για την ευόδωση της Επανάστασης.

    Ο Χρύσανθος Πηγάς, Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Καλαμάτας, το 1819 μπήκε στη Φιλική Εταιρία κι εργάστηκε εντατικά για την προετοιμασία της Επανάστασης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη του από τους Τούρκους, το κλείσιμο του στις φυλακές της Τρίπολης, όπου μαζί με άλλους φυλακισμένους Μητροπολίτες πέθανε κι αυτός από τις κακουχίες της φυλακής.

    Στη Φ. Εταιρία είχαν μυηθεί όλοι σχεδόν οι μητροπολίτες και πολλοί διακεκριμένοι ιερείς και μοναχοί και ιδιαίτερα οι αγιορείτες.

    Την Επανάσταση του ’21, όπως είναι γνωστό, την κήρυξε Μητροπολίτης, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, μέσα στο Μοναστήρι της άγιας Λαύρας. Έστω κι αν η ηρωική Καλαμάτα, που κήρυξε την επανάσταση στις 23 του Μάρτη και που την ευλόγησαν 24 κληρικοί, διεκδικεί τα πρωτεία, γεγονός είναι ότι τα παλληκάρια της περιοχής ορκίστηκαν μέσα στην ιστορική Μονή.

    Ο Διάκος, ο Παπαφλέσσας κι ο Σαμουήλ είναι ανεπανάληπτες κληρικές μορφές του 21.

    Ο Υψηλάντης έλεγε για τον Παπαφλέσσα ότι «είναι το άλλο μου εγώ».

    Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υψηλάντης ξεκίνησε τον απελευθερωτικό του αγώνα από την εκκλησία. Μέσα στον ι. ναό των Τριών Ιεραρχών του Ιασίου έλαβε το πολεμικό ξίφος από το Μητροπολίτη Μολδαυΐας Βενιαμίν Κωστάκη, ο οποίος ευλόγησε και τη σημαία του αγώνα του.

    Ακόμα, πολλά Μοναστήρια καταστράφηκαν από τους Τούρκους γιατί λάβαιναν μέρος σ’ απελευθερωτικά κινήματα. Αναφέρουμε μόνο ένα για παράδειγμα, τη Μονή Στροφάδων που κατέστρεψε ο Σουλεϊμάν Β’ (1520-60). Και γενικά οι Τούρκοι κάθε τόσο ζητούσαν από την Εκκλησία τις ευθύνες για κάθε απελευθερωτικό κίνημα. Αυτήν αιματοκυλούσαν γιατί αυτήν θεωρούσαν πνευματική και εθνική Αρχή του Έθνους. Και μόνο αυτή η στάση των Τούρκων απέναντι στην Εκκλησία, της οποίας πολλές φορές σκότωναν τους φορείς της, τα λέει όλα. Είναι χαρακτηριστική και η σχετική ομολογία του Μακρυγιάννη για την τεράστια προσφορά των Μοναστηριών στον αγώνα: «…Τα μοναστήρια ήταν τα πρώτα προπύργια της επανάστασής μας… Οι περισσότεροι καλόγεροι σκοτώθηκαν εις τον αγώνα». Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν το Α και το Ω για το υπόδουλο γένος. Το ράσο κόλπωνε μέσα του τη ρωμιοσύνη και η ρωμιοσύνη κολπωνόταν μέσα στο ράσο. Αυτό δεν μπορεί να το ανατρέψει καμιά δύναμη. Η ρωμιοσύνη και η ορθόδοξη Εκκλησία και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας πορεύτηκαν αντάμα το δρόμο του μαρτυρίου τους, το δρόμο της σταυρικής τους πορείας κι’ επιβίωσαν χάρις στην πίστη τους στην Τριαδική Θεότητα. Χάρις στην ορθόδοξη παράδοση με τις άπειρες και παντοδύναμες διαστάσεις της. Μέσα από τη βυζαντινή εικόνα και το εκκλησιαστικό μέλος, μέσα από τα συναξάρια των αγίων και μέσα από τη ζωή των αρχαίων ηρώων κρατήθηκε η ελληνική ψυχή όρθια ως ότου βρήκε τη δύναμη και τίναξε από πάνω της τον τουρκικό ζυγό. Όσες προπαγάνδες κι αν θελήσουν ν’ αλλοιώσουν αυτή την ιστορική πραγματικότητα δεν θα το κατορθώσουν, γιατί μιλούν τα ίδια τα γεγονότα.

    Εδώ όμως πρέπει να σταματήσουμε, γιατί αν επεκταθούμε πιο πολύ σε πρόσωπα και σε γεγονότα, σχετικά με τη συμβολή της Εκκλησίας στον αγώνα της ελευθερίας του έθνους, δεν θα μας φτάσουν, όπως είπαμε και στην αρχή, τόμοι ολόκληροι.

    Πιστεύουμε όμως ότι όσα δειγματικά αναφέραμε είναι ικανά να πείσουν κάθε αντικειμενικό κριτή, σχετικά με τον πρώτο ρόλο της Εκκλησίας κατά τη μακραίωνη τούρκικη σκλαβιά και κατά την εθνεγερσία του ’21.

    Θα ‘ταν όμως παράλειψη κι εδώ αν στο κεφάλαιο αυτό δεν αναφέραμε δύο αντιπροσωπευτικές γνώμες Φιλελλήνων και ξένων περιηγητών, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αντικειμενικότητά τους.

    Ο Άγγλος Humphreys γράφει ότι «Ανάμεσα στους στρατιώτες βρίσκονταν και μεγάλος αριθμός παπάδων. Αυτοί ήταν οι πρωτεργάτες του ξεσηκωμού».

    Ο Κορσικανός Πρόξενος της Ολλανδίας στην Αθήνα Domenico Origone λέει πως «Οι Τούρκοι στην Αθήνα κάνουν τα πάντα για να συλλάβουν παπάδες, γιατί, όπως διαδίδεται, οι παπάδες είναι αρχηγοί των επαναστατών.

    Ακόμα και το πιο καταπληκτικό: Το βιβλίο της Γ’ Λυκείου της Τουρκίας γράφει: «ο Πατριάρχης και ο ανώτερος Κλήρος των Ρωμιών ήταν επικεφαλής του Έθνους των Γραικών σ’ αυτή την Επανάσταση, μαζί με τους καλόγερους».

    Και μία ανάλογη βεβαίωση από τη μακρυνή Αμερική, η οποία παρά την απόστασή της, βοήθησε τον αγώνα υλικά και ηθικά.

    Στις 16 Ιουνίου 1821 η εφημερίδα «Γκαζέττ» της Μασαχουσέτης πληροφορούσε τους αναγνώστες της ότι «…στο Μοριά ένοπλοι… με επικεφαλής τον ΚΛΗΡΟ εξεγέρθησαν εναντίον των Τούρκων….»

    Και ας ξανατονιστεί ότι η συμβολή του κλήρου στον αγώνα ήταν βαθειά συνείδηση του γένους, που την έκφραζε και στα δημοτικά του τραγούδια.

    Χαρά που τόχουν τα βουνά τα κάστρα περηφάνια, Γιατί γιορτάζει η Παναγιά γιορτάζει κι η Πατρίδα,
    Σαν βλέπουν διάκους με σπαθιά παπάδες με τουφέκι, Σαν βλέπουν και τον Γερμανό της Πάτρας τον Δεσπότη να ευλογάει τ’ άρματα να εύχεται τους λεβέντες.

    Μου αρέσει!

   14. Απάντηση σε ανιστόρητες απόψεις για την Εκκλησία και το 1821 εξέδωσε η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος και αναφέρει πως «Όσοι έζησαν τα γεγονότα, Έλληνες και ξένοι, αγωνιστές και λόγιοι, παραδέχονται ότι χωρίς τον ορθόδοξο κλήρο οι Έλληνες δεν θα είχαν ελευθερωθεί.»

    Αναλυτικά η ανακοίνωση:

    Χωρίς τον ορθόδοξο κλήρο δεν θα πετύχαινε η μεγάλη εθνική εξόρμηση του 1821. Ορισμένοι προπαγανδιστές ξεπερασμένων ιδεολογιών αρνούνται τον ρόλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως φάνηκε και από δημοσιεύματα και τηλεοπτικές εκπομπές των τελευταίων ημερών. Αποδεικνύονται ανιστόρητοι και εμπαθείς.

    Ο Γάλλος Πρόξενος Πουκεβίλ, ο οποίος έζησε τα γεγονότα της Ελληνικής Επαναστάσεως, γράφει ότι 100 Πατριάρχες και Επίσκοποι θανατώθηκαν κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και του Αγώνος. 80 κινήματα έκαναν οι Έλληνες πριν από το 1821 και στα περισσότερα πρωτοστατούσαν Επίσκοποι. Θυμίζω ότι από το 1680 έως το 1700 η Ανατολική Στερεά ήταν ελεύθερη μετά από την εξέγερση δύο Επισκόπων, του Θηβών Ιεροθέου και του Σαλώνων Φιλοθέου.

    Το 1821 βάφεται με το αίμα του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ και του Πατριάρχη Κυρίλλου Στ΄, του από Ανδριανουπόλεως. Εκτός από τον Επίσκοπο της Πάτρας Γερμανό που ευλόγησε το λάβαρο στην Αγία Λαύρα (17 Μαρτίου 1821) και στην Πάτρα (25 Μαρτίου 1821), ο Σαλώνων Ησαΐας κηρύσσει την Επανάσταση στη Φωκίδα και θυσιάζεται στην Αλαμάνα. Στην Πάτμο έρχεται γι’ αυτόν τον σκοπό ο Πάτμιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος Παγκώστας και υψώνει και αυτός λάβαρο επαναστατικό. Από τότε δεν ξαναγύρισε στον θρόνο του.
    Οι περισσότεροι Επίσκοποι της Πελοποννήσου κλείσθηκαν στη φυλακή του πασά της Τριπολιτσάς από τις αρχές Μαρτίου 1821 και μόνον τρεις βρέθηκαν ζωντανοί όταν μπήκαν οι Έλληνες μετά από 6,5 μήνες. Αυτή τη θυσία των κληρικών ας μην την λησμονούμε.
    Στην Κύπρο ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός είχε μυηθεί στη Φιλική Εταιρία. Οι Τούρκοι το πληροφορήθηκαν και στις 9 Ιουλίου 1821 έγινε η μεγάλη σφαγή στη Λευκωσία. Θανατώθηκε ο Κυπριανός και όλοι οι Επίσκοποι και οι Αρχιμανδρίτες του νησιού μαζί με τους προκρίτους.

    Πολλοί άλλοι Επίσκοποι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον Αγώνα όπως ο Έλους Άνθιμος, ο Βρεσθένης Θεοδώρητος, ο Ανδρούσης Ιωσήφ, ο Ταλαντίου Νεόφυτος. Και στη μεγαλειώδη Έξοδο του Μεσολογγίου ο Επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ, βοηθός του Μητροπολίτη Άρτης Πορφυρίου, θυσιάζεται ανατινάζοντας τον Ανεμόμυλο.

    Αλλά και στην ηθική και πνευματική προετοιμασία του 1821 ο ρόλος της Εκκλησίας και του Ράσου είναι μαχητικός και πανθομολογούμενος. Το ελληνορθόδοξο φρόνημα και η εθνική ταυτότητα διαφυλάχθηκαν με τη βοήθεια της Παιδείας, η οποία ήταν κατ’ εξοχήν έργο του ορθοδόξου κλήρου. Σε κρυφά και φανερά σχολεία, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούσαν, τα ελληνόπουλα μάθαιναν από τους ιερείς την Πίστη τους, την γλώσσα τους και εγαλουχούντο με τον πόθο για Ελευθερία. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, από τη γέννηση του οποίου συμπληρώνονται τριακόσια χρόνια, ήταν ιερομόναχος, ίδρυσε διακόσια σχολεία και κήρυξε σε εκατοντάδες πόλεις και χωριά την ελπίδα για το «ποθούμενον», την απελευθέρωση. Οι Νεομάρτυρες, οι πρώτοι αντιστασιακοί της δουλείας, αρνήθηκαν να τουρκέψουν και δεν φοβήθηκαν τον δήμιο. Την πνευματική τους υποστήριξη και ενθάρρυνση είχαν αναλάβει οι κληρικοί που τους εξομολογούσαν, οι λεγόμενοι «αλείπται».

    Ορισμένοι διαδίδουν ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο «αφόρισε τον Ρήγα Φεραίο». Τούτο είναι ανακριβές. Η αλήθεια είναι ότι μετά από τις απειλές και τις φορτικές πιέσεις του Σουλτάνου ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ απέστειλε επιστολή στον Μητροπολίτη Σμύρνης Άνθιμο, με την οποία εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για το κείμενο του Ρήγα που είχε τίτλο «Νέα Πολιτική Διοίκησις», χωρίς να απαξιώνεται η προσωπικότητα του Εθνομάρτυρος.

    Είναι εύκολο να ξαναγράφει κάποιος την Ιστορία κατά το δοκούν. Όμως Ιστορία είναι η μελέτη των πηγών. Οι προσωπικές ερμηνείες και παρερμηνείες καταδεικνύουν φανατισμό, εθελοτυφλία και άγνοια των πηγών. Όσοι έζησαν τα γεγονότα, Έλληνες και ξένοι, αγωνιστές και λόγιοι, παραδέχονται ότι χωρίς τον ορθόδοξο κλήρο οι Έλληνες δεν θα είχαν ελευθερωθεί. Διαβάστε τον Νικόλαο Κασομούλη, τον Φωτάκο Χρυσανθόπουλο, τον Ιωάννη Μακρυγιάννη και τόσους άλλους αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων. Ακούστε τι λέει ο λαός μας μέσω του δημοτικού τραγουδιού. Επισκεφθείτε τα αμέτρητα πεδία των μαχών και τους τόπους του μαρτυρίου των ορθοδόξων κληρικών, Πατριαρχών, Επισκόπων, ιερέων, ιερομονάχων, διακόνων και απλών μοναχών.

    Μου αρέσει!

   15. Μ–α (3)

    Μίλησα. Και πιστεύω ότι φώτισα λίγο κάποια σκοτεινά σημεία κι απάντησα το κατά δύναμιν σε κάποια λανθάνοντα ερωτηματικά.

    Ειρήνη στο πνεύμα σου και γαλήνη στην ψυχή σου.

    Μου αρέσει!

   16. Agm.

    Τι σε έκανε να πιστεύεις ότι…»μουγκάθηκα»;;;
    Δεν υπάρχει περίπτωση να έχω και άλλες δουλειές να κάνω στη ζωή μου, εκτός του να κάθομαι μπροστά στον υπολογιστή;; Για αυτό θριαμβολογείς; Πολύ εύκολος είσαι στο να αυτοδικαιώνεις τις «νίκες» σου!!

    Και γιατί παρακαλώ, όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί;
    Εμπίπτουν και αυτοί μέσα στο πλέγμα των «επιχειρημάτων» σου;
    Έπρεπε από την αρχή να μας πεις ότι διαβάζεις πολύ Λιακόπουλο και έτσι δε θα χάναμε το χρόνο μας.
    Να υποθέσω λοιπόν ότι εσύ είσαι Ανδρομέδιος και εγώ δρακόνιος!
    Άρα εσύ μας προτείνεις επιστροφή στο δωδεκάθεο και στην Ανδρομέδα. Μάλιστα!!

    Να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις και εγώ.

    1. Το Μ-α που βάζεις με αριθμούς σημαίνει «Μαλακία» (1), «Μαλακία» (2), ή κάτι άλλο;

    2. Ποια ήταν η κατάσταση της Ελλάδας ανάμεσα στο 146 π.Χ έως το 0, ας πούμε!. Διότι ο Πλούταρχος μας λέει ότι δεν είχε μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα από τους Ρωμαίους σε μια χώρα καθημαγμένη.

    3. Ήταν τελικά καλύτερη ή χειρότερη η κατάσταση των Ελλήνων του 1000 μΧ,, όταν η αυτοκρατορία και η επιρροή τους απλωνόταν πλέον σε όλα τα ανατολικά παράλια της Μεσογείου, σε σύγκριση με εκείνων της περιόδου που σου είπα;

    Δεν θα επανέλθω, διότι είναι μάταιο!
    Κανονικά, θα έπρεπε να ήσουν τρόφιμος σε κάποιο ίδρυμα!
    Λυπάμαι που στο λέω…αλλά είναι αλήθεια…..

    Μου αρέσει!

  1. Αγαπητέ xolidoxos το θαύμα δεν συντελείται πάντοτε μετά μορφών φωτεινών, πυροτεχνημάτων, ή άλλων τινών φαντασμαγορικών εκδηλώσεων. Πολλές φορές το θαύμα συντελείται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα.

   Αλλά ως μία βροχή, έλεγε ο γέρος του Μοριά, έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας. Κανείς δεν αναρωτιέται πως και χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση ο Κολοκοτρώνης, αλλά και γιατί ή πως έτσι ξαφνικά μπήκε αυτή η επιθυμία μέσα τους;

   Μου αρέσει!

   1. Όπως οι περισσότεροι έχετε πια καταλάβει υπάρχει συντονισμένη δράση εναντίων των Ελλήνων και ακόμη περισσότερο εναντίων των χριστιανών και μέσα στα μπλοκς.

    Θα έχετε ήδη παρατηρήσει την επαναληψιμότητα των επιθέσεων τους με δήθεν ‘’δημοκρατικες’’ και δήθεν ‘’σύγχρονες’’ απόψεις οι οποίες όμως πάντα έχουν στόχο την ορθοδοξία αλλά και το πατριωτικο αίσθημα και την αυτοεκτίμηση των Ελλήνων…. Και αναρωτιέται κανείς τι έχουν να κερδίσουν? Γιατί το κάνουν? Ο εχων τη στοιχειώδη λογική μπορεί να καταλάβει… δεν χρειάζετε πολύ προσπάθεια… όπως δρούσαν οι ΜΚΟ δρουν και αυτοί στο διαδίκτυο…. Υποκινούνται από τα ιδια κέντρα και χρηματοδοτούνται από τα γνωστά δίκτυα…..

    Όπως επίσης θα έχετε παρατηρήσει και οι περισσότεροι έχουν φτιάξει και ομαδίτσες που δρουν συντονισμένα και φυσικά επικοινωνούν μεταξύ τους και γνωρίζονται…. Υπάρχει ο ‘’σκληρος’’ ο πιο ‘’μαλακος’’ και ο ‘’μέτριος’’ (σαν τα καφεδάκια να πούμε…..) και ανοίγουν και διαλόγους μεταξύ τους συμφωνώντας τελικά για τις απόψεις τους για να περάσουν στους αδαείς το μήνυμα ‘’του σωστού τρόπου σκέψης’’……

    Οπλα τους είναι πάντα η λάσπη , ως συνήθως , μέσω των χαρακτηρισμών ‘’είσαι ναζιστής , φασίστας , χρυσαυγήτης’’ (!!!!!!) και αποδεικνύει περίτρανα ότι ο Γκεμπελισμος δυστυχώς είναι ακόμη ζωντανος….

    Μην τους φοβάται κανείς και μην τους δίνει σημασία κανείς…. Να ξέρετε ότι τα πατριωτικά σχόλια προσφέρουν υψίστη υπηρεσία στους καιρούς που ζούμε και αυτό αποδεικνύετε από τις ‘’ομαδίτσες’’ που ανέφερα παραπάνω που δρουν με σκοπό να χτυπήσουν ακριβώς αυτό…. Το πατριωτικο και το ορθόδοξο αίσθημα…

    Καλω όλους τους σχολιαστές που έχουν καταλάβει το παιχνίδι τους να ‘’πιάσουν’’ δουλειά… ας αρχίσει η επανάσταση και η ανακατάληψη της αξιοπρέπειας και της πατρίδας μας από κάτι τόσο απλο που μπορεί να γίνει και από τον καναπέ……

    Μου αρέσει!

   2. Συμφωνούμε Κάποιε. Το Α αλλάζει σε Β. Δύναται όμως το Β να ξαναλλάξει σε Α. Σε έναν άνθρωπο, καθ΄όλη τη ζωή του, συμβαίνουν τέτοιες μεταβολές έως ότου πάει στα θυμαράκια.Τότε είμαστε σίγουροι τι έκανε στη ζωή του και όχι τι ήθελε να κάνει, έαν θα μπορούσαμε να μελετήσουμε ένα τέτοιο γράφημα μεταβολών πράξεων. Μετανιώνω, μετανοώ, μεταμελούμαι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε δύναμαι να επιστρέψω, ξανακυλήσω στο λάθος όσο απομένει χρόνος ζωής.Το μυαλό-πνεύμα, η ψυχή-καρδιά και το σώμα του ανθρώπου είναι ευαίσθητο, ευάλωτο όπως και η ζωή.

    Μου αρέσει!

   3. Πάνανδρε, αν απευθύνεσαι και σε εμένα, θα σου πω ότι δε τους φοβάμαι αυτούς που αναφέρεις. Ούτε θεωρώ πως η ορθοδοξία έχει ανάγκη της υπερασπίσεώς μου. Διωκόμενη ήταν, διωκόμενη είναι και διωκόμενη θα παραμείνει. Επίσης όμως είναι και προ-ορισμένη να θριαμβεύσει και θα θριαμβεύσει, όχι για κανέναν άλλο λόγο, απλώς και μόνο διότι έχει κεφαλή της και οδηγό της τον Ιησού Χριστό. Προσωπικά χρωστώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αρκετούς Έλληνες κι Ελληνίδες bloggers, οι οποίοι με διαφώτισαν σε πολλά θέματα, και μου πρόσφεραν το κουράγιο που είχα ανάγκη για να μην απελπίζομαι. Τώρα πια ξέρω. Όμως, δεν είμαι διατεθειμένος να ανοίξω συζήτηση με κάποιον που δεν το θέλει, ούτε να επιδίδομαι σε κυνήγι μαγισσών. Όσοι έχουν το απαιτούμενο στομάχι, ας το κάνουν. Εγώ μια γνώμη λέω, κι όποιος θέλει την ψάχνει και όπως θέλει την ερμηνεύει. Και ειδικά για αυτό το δεύτερο, φαντάζομαι το ξέρεις, δεν μπορώ να κάνω και πολλά.

    Xolidoxos, συμφωνώ και φαντάζομαι (από τον τρόπο που γράφεις) ότι ήδη γνωρίζεις πως κι αν ακόμα ήμασταν σε θέση να γνωρίζουμε αυτό το γράφημα που αναφέρεις πράξεων και μεταβολών, και πάλι δε θα ήμασταν σε θέση να πούμε ότι ξέρουμε με ασφάλεια τον άνθρωπο που αφορούν. Διότι δεν ήμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το βάθος της ψυχής του. Οι ψυχολόγοι και ίσως και κάποιοι ιερείς θα έχουν να πουν πολλές ιστορίες φαντάζομαι, ανθρώπων που ενώ δεν θέλουν να κάνουν κάτι, εξακολουθούν και το κάνουν.

    Μου αρέσει!

   4. xolidoxos

    Το σχόλια μου ήταν για τον ‘’ xolidoxos’’. Συμφωνώ όμως με τις απόψεις και το ήθος σου και σε συγχαίρω…. Κι εγώ εδώ μέσα έχω μάθει άπειρα πράγματα από τους σχολιαστές και είμαι ευγνώμων , αλλά , και αισιόδοξος γιατί βλέπω ότι υπάρχουν ακμαιότατα ελληνικά μυαλά….

    Μου αρέσει!

 2. «φέρων εις χείρας κλείδα και υπό των αγίων συνοδικών, των Μητροπολιτών Καισαρείας, Δέρκων, Εφέσου, Χαλκηδόνος, Νικομηδείας και Νικαίας ακολουθούμενος. Κατελθών εις την αυλήν του μεγάρου»

  ΔΕ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΠΑΙΔΙΑ…ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ?…
  ΠΟΥ Ε?…ΠΟΥ?

  Μου αρέσει!

  1. Ειναι επτα Μητροπόλεις που στην Αγια Γραφη συμβολίζονται ως οι Επτά Λυχνίες και περιλαμβάνονται και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου.
   Αλλά που πήγαν όμως μετά την Επανάσταση….που?
   Ελα…μου ντε..που πήγανε….

   Μου αρέσει!

  1. Άλλο να ξέρετε ποιον έχετε απέναντι σας, άλλο να πιστέψετε ποιον έχετε απέναντι σας. Αλλά ότι και να σας πω, ούτε θα ξέρετε, ούτε θα πιστέψετε. Οπότε πιο το ώφελος ? Για να θεωρήσω αληθή τη δεύτερη πρότασή σου, θα έπρεπε είτε να σε ξέρω, είτε να σε πιστεύω.

   Μου αρέσει!

  2. Στον άνθρωπο μόνο την κάθε πράξη του ξεχωριστά μπορείς να πιστέψεις και να γνωρίσεις. Όταν με το καλό πάει στα Θυμαράκια, κάνεις μια σούμα και τότε όλο και κάπως θα προσεγγίσεις το ποιον του.

   Μου αρέσει!

  3. xolidoxos

   Εσυ ήθελα να ήξερα τι κέρδος εχεις και σπαταλάς το μελάνι και το χρόνο σου για πείσεις ορθοδόξους ότι δεν υπάρχει ορθοδοξία ….. μπορείς να απαντήσεις?

   Μου αρέσει!

   1. Αυτός ο οποίος λέει τη γνώμη του, έχει κέρδος ? Αυτός ο οποίος λέει τη γνώμη του σπαταλά τη ζωή του ? Αυτός ο οποίος λέει τη γνώμη του σπαταλά το χρόνο του ? Αυτός ο οποίος λέει τη γνώμη του θέλει να πείσει ? Αυτός ο οποίος λέει τη γνώμη του θέλει να πείσει τους ορθόδοξους και μη, ότι δεν υπάρχει ορθοδοξία ?

    Εσύ δηλαδή, όταν λες τη γνώμη σου, έχεις κέρδος, σπαταλάς μελάνι και χρόνο για να πείσεις τους ορθόδοξους και μη ότι υπάρχει ορθοδοξία ?

    Βέβαια ακόμη και αν μου απαντήσεις, ούτε θα το ξέρω, ούτε θα το πιστέψω. Υπάρχει ώφελος να μου απαντήσεις ?

    Μου αρέσει!

   2. xolidoxos

    Φυσικά και θα σου απαντήσω και φυσικά υπάρχει και όφελος… εσύ θα μου το υποδείξεις με τους πονηρούς σκοπούς σου? Θα απαντήσεις για μένα???
    Καλά το ‘’παίζεις ‘’ αλλά δε με πείθεις…. Όλοι εντός και εκτός Ελλάδος , εντος και εκτός μπλοκ , έχετε λυσσάξει με την ορθοδοξία γιατί βλέπεις είναι ο συνδετικός κρίκος των ελλήνων όποτε αφού ζητάτε διάσπαση δε χτυπάτε τίποτα άλλο πέρα από αυτό…

    Και γιατί να μπεις σε ένα διάλογο μεταξύ χριστιανών αφού δε πιστεύεις ? και ποιος ζήτησε τη γνώμη σου όταν ήδη έχει διαλέξει θρησκεία? Γιατί να θέλεις να τους πείσεις για το αντίθετο…..?

    Δεν χρειάζεται ξέρεις να πιέσω ένα λαό , ένα κράτος , που είναι κέντρο και πρωτεύουσα της ορθοδοξίας παγκοσμίως , ότι υπάρχει ορθοδοξία… το γνωρίζουν……

    Ο σκοπός σου είναι φανερά πονηρός…..

    Για περισσότερες απαντήσεις εδω:
    Τώρα ποιος είναι ο γραφικός; Ο χριστιανός η ο αντίχριστος;

    H**p://www.katohika.gr/2014/03/tora-poios-einai-o-grafikos-o-xristianos-i-o-antixristos.html

    Μου αρέσει!

   3. Άκου λοιπόν Πάνανδρε Έλλην. Το όφελός μου, είναι η επικοινωνία. Έχεις σκεφτεί ποτέ να ήσουνα πάνω στη γη μόνος σου ή καθώς εισαι τώρα μαζί με όλους αυτούς τους ανθρώπους και να μη μπορούσατε να μιλήσετε ? να επικοινωνήσετε ? Χαίρομαι που υπάρχει ο διπλανός μου και μιλάμε. Αν δεν χαιρόμουνα για την ύπαρξή μας και την επικοινωνία μας, τότε υπάρχει πονηρός σκοπός. Αντίθετος είμαι, σε οποιονδήποτε είναι ενάντια ή βλάπτει την ύπαρξη και επικοινωνία των ανθρώπων. Τι κακό θα μπορούσε να προκαλέσει μία γνώμη η οποία είναι μάλιστα υπέρ της ύπαρξης και της επικοινωνίας ?

    Τώρα με ξέρεις ή με πιστεύεις ?Τίποτα από τα δύο.
    Να υπάρχουμε και να βρισκόμαστε να τα λέμε.

    Μου αρέσει!

   4. xolidoxos

    Είσαι υπερβολικά ευγενικός , διπλωμάτης και σίγουρα καλλιεργημένος……πολύ δυνατά όπλα…. επειδή όμως οι καιροί είναι πολύ πονηροί εμένα εξακολουθούν να με βασανίζουν ερωτήματα…..

    Μου αρέσει!

   5. Πάνανδρε Έλλην, το κλειδί, σε όποιον καιρό, μόνο στο Θεό το εμπιστεύομαι, ούτε καν στον εαυτό μου, αλλά εγώ το κρατώ ο άνθρωπος και ακόμη κι αν αμφιβάλλω, σε άνθρωπο θα το παραδόσω. Να είσαι καλά και να προβληματίζεσαι.

    Μου αρέσει!

 3. Πρέπει να είναι πολύ ηλίθιος κάποιος (ή πληρωμένο σκουπίδι) για να ισχυρίζεται πως ο Γρηγόριος ήρε τον αφορισμό. Αν κάποιος ξέρει πώς ανέβαιναν στον πατριαρχικό θρόνο επί τουρκοκρατίας, καταλαβαίνει πάραυτα πως ΟΛΑ αυτά είναι μπούρδες.

  Μου αρέσει!

   1. Κόριννα

    όλα αυτα τα νεοταξιτικα αθεοπαγανά μορφωνονται περι τα εκκλησιαστικά
    απο τους απάτριδες νεοφιλελεδες, συνεργάτες της Ντόρας
    που διαχειρίζονται τον ιστοχώρο
    roides….

    Μου αρέσει!

   2. Μίσα ακριβώς εκεί μαθαίνεις πάρα πολλά για την πραγματική ιδεολογία κάποιων. Βρωμίζουν την κομμουνιστική ιδεολογία, ενώ είναι απλώς φανατικοί άθεοι, ψυχωτικού τύπου ορισμένες φορές.

    Μου αρέσει!

 4. Περισσότερο σεβασμό στα Όσια και τα Ιερά μας σας παρακαλώ.
  Το να κατηγορείς τους άλλους και μάλιστα τους νεκρούς είναι το πιο εύκολο πράγμα.
  Κάτι τελευταίο, «το στόμα του καθενός εκφράζει το περίσευμα της καρδιάς του».

  Μου αρέσει!

  1. άσχημο πράγμα ο φανατισμός! Εγινες ρεζίλι στούς σοβαρούς σχολιαστές καί αναγνώστες με ένα σχόλιο πού υποτιμά την νοημοσύνη σου από μίσος γιά τον Χριστιανισμό.Αν εσύ,λοιπόν γιά έναν τόσο δευτερεύοντα, μηδαμινό, λόγο » είπες, ξείπες» στο ύψος της σοβαρότητας πού έχεις αποφασίσει να έχεις, φαντάσου ποσο δικάιωμα είχε ο Πατριάρχης να πεί καί να ξεπεί, αφού είδε ότι χρειαζόταν. σε έναν δισ.φορές σοβαρότερο.

   Μου αρέσει!

   1. Δεν μισώ ΚΑΝΕΝΑΝ(ούτε καν τους Ισλαμοφασίστες)..Ο καθένας είναι άξιος των πιστεύω και ιδεοληψιών του,Αννούλα!…Απλά πολεμάω (όπως δύναμαι)τις παρωπίδες!

    Μου αρέσει!

   2. …ο Αθανάσιος Διάκος μαρτύρησε γιατί έμεινε συνεπής στα πιστεύω του!(αν και του δόθηκε η επιλογή να αλλαξοπιστήσει)…ΑΥΤΟΝ όμως τον έχουμε ξεχάσει ε;…ήταν ένας απλός διάκων βλέπεις!

    Μου αρέσει!

   3. Εχουμε ξεχάσει τον Αθανάσιο Διάκο?????!!!!! για ρώτησε στον δρόμο 10-20 ανθρώπους, ενας η δύο θα γνωριζουν τον Γρηγόριο Ε,’ καί όλοι. η έστω σχεδόν όλοι, τον Αθανάσιο Διάκο! Πως σού ήρθε τέτοια σκέψη??

    Μου αρέσει!

 5. Δεν είναι ένας απλός άνθρωπος είναι Άγιος και αυτό το δείχνει ο μαρτυρικός του θάνατος.
  Όσο αφορά τον αφορισμό της επανάστασης αυτός ήταν καθαρά εικονικός για να σώσει την ζωή του ποιμνίου του.
  Ας κάτσουμε μπροστά σε ένα καθρέπτη και ας αναρωτηθούμε εμείς στην θέση του τι θα κάναμε; Το πιο πιθανό οι περισσότεροι από εμάς θα παίρναμε τα γρόσα του Πασά σαν σύγχρονοι Ιούδες και θα το βουλώναμε.
  Μετά αναρωτιόμαστε γιατί φτωχεύσαμε και γιατί μας κυβερνάνε οι ξένοι. Ο λόγος είναι προφανής, έχουμε αγαπητοί μου πτωχεύσει πρωτίστως ηθικά και πνευματικά και σαν αποτέλεσμα της κατάντια μας, ήρθε και το οικονομικό στραπάτσο.
  Ξυπνήστε Έλληνες, χάσαμε την λεβεντιά μας και κινδυνεύουμε να χάσουμε και την ψυχή μας.

  Μου αρέσει!

  1. Συμφωνώ απόλυτα!Τα στερνά τιμούν τα πρώτα!Ακόμα και να μη εκβιάστηκε ο Γρηγόριος Ε’ από τους Τούρκους για να αφορίσει τους επαναστάτες Έλληνες(πράγμα τελείως απίθανο), ο μαρτυρικός του θάνατος τον εξιλεώνει στους αιώνες των αιώνων!Φυσικά για να ΄΄συγχωρεί΄΄ κάποιος πρέπει να έχει αισθήματα φιλευσπλαχνίας και περίσσευμα αγάπης στην καρδιά του!Δυστυχώς τέτοιες ιδιότητες δεν διαθέτουν αρκετοί από τους σχολιαστές της παραπάνω ανάρτησης!Και είναι επιπλέον και υποκριτές γιατί ΑΥΤΟΙ σε πολύ απλές και »ανώδυνες»περιπτώσεις του καθημερινού τους βία έχουν κάμψει κεφαλή και γόνυ!Το γνωρίζω!Απαιτεί δύναμη να συγχωρείς!Όταν οι προαναφερόμενοι σχολιάζουν απλά για να αποδομήσουν τη Χριστιανική Θρησκεία τι να περιμένει κανείς;Όμως αυτοί που συνήθως σε τέτοια θέματα θρησκευτικής και εθνικής πίστης μαζεύονται σαν σμήνη .νυχτερινών εντόμων στο Φώς, καίγονται τελικά από τη θεία φλόγα του!..

   Μου αρέσει!

 6. GIAYTO EDOSE KAI O THEOS NA EINAI AKOMI MESA STIN TOURKIA TO PATRIARXEIO KONSTANTINOUPOLEOS.
  TIN KONSTANTINOUPOLI TIN EKTISE O ROMAIOS ,KONSTANTINOS O MEGAS,ROMAIOS ,ITALOS ,
  KAI OPOS OLOI DEN KSERETE
  OI PLOUSIOI TIS KONSTANTINOUPOLIS PAREDOSAN TIN POLI STIN TOURKIA.
  KSERETAI POS?
  DEN DOSAN TA XRIMATA STON PALAIOLOGO NA AGORASEI TA KANONIA TOU OUGROY KAI AUTOS TA POULISE META STON MOAMETH.
  MALISTA ,KATAGEGRAMENI APANTISI TOUS EINAI I EKSEIS.
  PALAIOLOGE EMEIS TA XRIMATA MAS THA TA EXOUME EITE ME SENA EITE ME TON MOAMETH.
  ME TA KANONIA O MOAMETH MPORESE NA RIKSEI MEGALO MEROS TON TEIXON ,KAI NA EISBALEI STIN POLI.
  TA PERI KERKOPORTAS EINAI PARAMYTHIA.

  Μου αρέσει!

 7. Να που οι ιστορικοί πιάνονται αδιάβαστοι και έχουν πολλά να μάθουν
  με πηγές … άστα να πάνε …
  (είναι απίστευτη η ταχύτατη διάδοση του παραπάνω άρθρου στο διαδίκτυο, έχει αναμεταδοθεί copy&paste από όλα σχεδόν τα «πατριωτικά» και θρησκευτικά ιστολόγια, είναι σίγουρη και η επιτυχία του βιβλίου
  αν ήταν κάποιο πραγματικό ιστορικό βιβλίο αξίας θα έμενε στα αζήτητα και ο συγγραφέας στην φτώχεια.
  ενώ η κ. Ραφτοπούλου-πρόσφυγας σίγουρα θα πλουτίσει)

  Και μια δική μου απορία
  αυτή η μανία κάποιων ιστορικολογούντων να ανατρέψουν τα ιστορικώς γνωστά
  έχει ως κίνητρο την λατρεία προς την ιστορική αλήθεια
  ή την λατρεία σε κάποια ανομολόγητη προπαγάνδα;

  Και τι νομίζουν ότι θα αλλάξει εν τέλει αν περάσουν τις απόψεις τους για τις οποίες τόσος κόπος και εμμονή;
  Νομίζουν ότι ενδιαφέρουν τον κόσμο τόσο πολύ, ότι είναι βασικό υπαρξιακό του ερώτημα;
  Θα ενισχυθεί η Εκκλησία αν βγάλουν τον Γρηγόριο Ε’ … λαμπάντε;
  Αυτòς τους χαλάει το …image?

  Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αποδείξω ότι καμιά ιστορική αλήθεια δεν είναι η κάψα τους
  αλλά κάψα για κάποια συγκεκριμένη προπαγάνδα και μόνον!
  Έλα όμως που τον κόσμο δεν τον μαζεύεις με τέτοια
  αλλά με πιό ουσιώδη και ενδιαφέροντα πράγματα!
  Πολύ κακό για το τίποτα!

  Μου αρέσει!

  1. Κερκυραίος από την Αλβανία

   Σιγά μη δε τρύπωνες εδώ…… γι’ αυτό δε σε πληρώνουν?

   Φυσικά το νεοταξικο σκουλήκι του Σ(κ)ορος και του Τσίκνα δε θα μπορούσε να λείπει από ένα τέτοιο άρθρο…. Οπου υπάρχει πατριωτισμός και χριστιανισμός θα μπουν πρώτοι να ειρωνευτούν , να παραπλανήσουν και να μπουρδολογισουν ευελπιστώντας να πείσουν τους αδαείς να στραφούν ενάντια στον εαυτό τους

   Καλω όλους τους σχολιαστές που έχουν καταλάβει το παιχνίδι τους να ‘’πιάσουν’’ δουλειά… ας αρχίσει η επανάσταση και η ανακατάληψη της αξιοπρέπειας και της πατρίδας μας από κάτι τόσο απλο που μπορεί να γίνει και από τον καναπέ……

   Κερκυραίε για τη συλλογή σου: φτου σου ρε σκουλήκι….

   ‘’ όποιος διαφωνεί μαζί μου είναι φασιστής , χρυσαυγήτης , ξενόφοβος , ναζιστής , ομοφοβικός κλπ. κλπ. ‘’

   Μου αρέσει!

   1. Φυσικά και χάνεις και το χρόνο σου μαζί μας και το έχεις καταλάβει….. Οι αμνοί είναι ο στόχος σου …. κι εσύ και ο Σ(κ)ορος αυτούς κυνηγάτε …….. κι εμείς αυτούς θέλουμε να προστατέψουμε….. τους αμνούς….

    Έλα τώρα αλβανοκερκυραιε μπανάνα μπανάνα ου ου ου ….!!!!!!! Στα τέσσερα ξέρεις εσύ…. τη φυσική σου στάση……..

    χαχαχαχαχαχαχαχαχαχααχ

    Αν διαφωνείς μαζί μου είναι φασιστής , χρυσαυγήτης , ξενόφοβος , ναζιστής , ομοφοβικός κλπ. κλπ.

    Μου αρέσει!

   2. Έλα τώρα αλβανοκερκυραιε μπανάνα μπανάνα ου ου ου ….!!!!!!! Στα τέσσερα ξέρεις εσύ…. τη φυσική σου στάση……..

    χαχαχαχαχαχαχαχαχαχααχα

    Προδοταρε συνέχεια θα σε ακολουθώ όπως αξίζει στους προδότες…… θα νιώθεις πάντα την ανάσα μου στη πλάτη σου…. μην εκνευρίζεσαι που σε ξεσκεπάζω…… δε το παίζεις καλά το παιχνίδι….. υποτίθεται ότι έπρεπε να σφυρίξεις αδιάφορα ανθέλληνα….. θα σε μαζέψουν τα αφεντικά σου για σεμινάρια πάλι….

    Σου έκοψαν το μισθό η μήπως πρέπει να αλλάξεις ψευδώνυμο……..?

    Τα περί φασισμού εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα μιας και Γκεμπελική προπαγάνδα που κάνεις εναντίων των ελλήνων και της ορθοδοξίας είναι πρώτης τάξεως παράδειγμα προπαγάνδας φασιστικών καθεστώτων….

    Και κάτι άλλο ….. έμενα μη μου κάνεις τα μάγκα αριστερή π@υστ@γρια…… γιατί από κοντά ούτε πίπα δε θα φτάνεις να μου πάρεις….. παίξτο μάγκας πίσω από την ανωνυμία….. όλες οι γνήσιες λούγκρες έτσι κάνουν…. Σιγά την πρωτοτυπία….

    Αν διαφωνείς μαζί μου είσαι φασιστής , ρατσιστής , χρυσαυγήτης , ξενόφοβος , ναζιστής , ομοφοβικός κλπ. κλπ.

    Μακια ροζ λουγκρακι………

    Έλα τώρα αλβανοκερκυραιε μπανάνα μπανάνα ου ου ου ….!!!!!!!

    Μου αρέσει!

   1. Σκιάζεται. Στο πρόσωπο των ιερέων μισεί αυτούς πού με το ζόρι τον έκαναν παπαδάκι όταν ήταν μικρός. Ολοι οι φανατικοί άθεοι που γνωρίζω ίδια περίπτωση.

    Μου αρέσει!

  2. Κερκυραίε εγώ έχω διαπιστώσει ότι στην μεγάλη του πλειοψηφία ο κόσμος -ΚΑ’Ι ΣΎΝΤΡΟΦΟΊ ΑΚΌΜΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ- συζητάει με πολύ ενδιαφέρον τέτοια θέματα.Είπα ότι δεν θα συζητάω μαζί σου-αν δεν δηλώσεις συγγνώμη-καί το εννοώ. Στά θέματα Χριστιανισμού όμως, το κατά δύναμιν, δεν θα σε αφήνω να αλωνίζεις ασύδοτος. Καί κάτι άλλο: Αν θέλω κατι πάρα πολύ είναι να πεθάνει αυτή η αριστερά πού προκειμένου να καλύψει τις ιδεοληψίες της προσπαθουσε να περάσει τέτοια τρομερά ψεύδη. Κι αυτόε είναι ο λόγος πού σε πειραξε η ευρεία δημοσιότητα ενος τέτοιου άρθρου. Λιγα τα ψωμιά σας. Όπως και ακρως φανατισμένων σαν τον Αgm πού μιλάει με τον τρόπο που κατηγορεί ότι διακρίνει τις θρησκείες, πολλαπλασιασμένο, εκτός τού ότι τις βάζει όλες στο ίδιο τσουβάλι. Αυτό Αγγμ λέγεται καί είναι πλύση εγγεφάλου. Μας έχεις πεί την γνώμη σου γιά τον Χριστιανισμό περίπου χίλιες φορες.Περιγραφοντας τον, δεν το συνειδητοποιούσες, αλλά περιέγραφες τον εαυτό σου. Κλασσική προβολή.

   Μου αρέσει!

   1. Άννα

    η εθνομηδενιστικη / κοσμοπολιταν ψευδοαριστερά πρεπει να πεθάνει…
    γιατι απλά δεν ηταν ποτέ αριστερά, δλδ στο πλευρό του απλού , λαϊκού ανθρώπου
    ο οποίος βασανίζεται από τους τραπεζίτες και τον καζινοκαπιταλισμό …

    Μου αρέσει!

   2. Δεν κατάλαβα γιατί πράμα πρέπει να ζητήσω συγνώμη.
    Πάμε και τα αλλα
    1) Δεν δίνω δεκάρα γαι κανέναν χριστιανισμό ή άλλο -ισμό. Μόνο η αλήθεια με ενδιαφέρει.
    2) Αν νομίζεις ότι αλωνίζω ασύδοτος και θα με κόψεις εσύ, καλύτερα να συμμαχήσεις και με τον ΑΝΑΝΔΡΟ ΕΛΛΗΝΑ. Να δούμε τι μετράτε ντουέτο.
    3) Με την αριστερά μην ανακατεύεσαι, δεν έχεις καμμία σχέση! Τα πας πολύ καλύτερα με Φωτεινούλες, Φαιούλες, Σοφούλες, Ηλεκτρούλες, Κορινούλες, Καρπουζούλες κλπ.
    5) Αν δεν ξέρεις την ιστορία γύρω από τον Γρηγόριο Ε’ δεν θα στην πω εγώ. Να ανοίξεις ένα πραγματικό βιβλίο ΙΣΤΟΡΙΑΣ να την μάθεις και όχι συναξάρια από την ενορία σου.
    6) Αν νομίζεις ότι ζούμε ακόμα στο Μεσαίωνα να απαγορεύετε ότι δεν σας είναι αρεστό … και να καίτε αιρετικούς και άθεους στη πυρά … έχετε χάσει εδώ και κάμποσους αιώνες!

    Μου αρέσει!

   3. Κερκυραίος από Καζαμπλάνκα !!!!!!!!

    Όλες οι γνήσιες λούγκρες μισούν τις γυναίκες και φυσικά συνέχεια τους επιτίθενται από … ζήλια αλλά και ανταγωνισμό…..

    Πάλι αποδεικνύεις τη φτηνή ποιότητα του χαρακτήρα σου , το μηδενιστικό – υλιστικό σκεπτικό σου και φυσικά τον ρηχό χαρακτήρα σου

    Καμία αλήθεια δεν σε ενδιαφέρει γιατί ολόκληρος είσαι ένα ψέμα…. Είσαι το παράδειγμα του ανθρώπου που κατάγεται από τον πίθηκο αλλά κινείται σαν το φίδι….. σέρνοντας στο χώμα και στα περιττώματα……

    Σωστά το λες…. Δεν έχεις καμία σχέση με τους ανθρώπους που δημιουργήθηκαν από τον Κύριο αλλά είσαι γνήσιο τέκνο του εξαποδιτη….. Η εξουσία σας σύντομα τελειώνει και ο κόσμος θα απαλλαγεί από φίδια του είδους σας….

    Και τώρα έλα μη ντρέπεσαι…. Για λέγε ,,,,, Καζαμπλάνκα πήγες για την ‘’αλλαγή’’????

    Έλα τώρα αλβανοκερκυραιε μπανάνα μπανάνα ου ου ου ….!!!!!!! Στα τέσσερα ξέρεις εσύ…. τη φυσική σου στάση……..

    χαχαχαχαχαχαχαχαχαχααχα

    Αν διαφωνείς μαζί μου είναι φασιστής , ρατσιστής , χρυσαυγήτης , ξενόφοβος , ναζιστής , ομοφοβικός κλπ. κλπ.

    Μου αρέσει!

   4. Αννα

    προχθές σου έγραψα
    πως θα διαπιστώσεις την αλήθεια των όσων είχα γραψει…
    για την κουμκουατιά …

    ούτε αριστερος είναι , ούτε έλληνας….
    ένα συμπίλημα λάιφ στάιλ και αντιχριστιανισμού…
    ουδεν περαν αυτού…

    Μου αρέσει!

   5. Βδέλυγμα σκατόπαπα σιχαμένε
    τσακίσου εξαφανίσου από μπροστά μου
    που θα πάρω διαπιστευτήρια από ένα μουνόπανο σαν και σένα!

    Βρωμερέ αλήτη που θα πουλήσεις και ιδεολογία!

    Μου αρέσει!

   6. Για όσους δεν γνωρίζουν γιατί στολίζω έτσι αυτό το απόβρασμα

    -https://olympia.gr/2014/03/29/%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4/comment-page-1/#comment-1573439

    και δίνει συνέχεια στην χυδαιότητα μέχρι τέλους

    Μου αρέσει!

   7. Миша – Αννα

    Μη μου στεναχωρείται τον ψευτο Κερκυραίο τον αντίχριστο φουστη ρε παιδιά….. εγώ με τη θα παίζω μετά?

    Μη μου κάνετε τέτοια χουνέρια…. Πάνω που βρήκα ένα ροζ σατανικό ποντικάκι και παίζω πατέ να μου σκοτώσετε??

    Το μόνο ‘’φθηνό’’ πράγμα που έμεινε να διασκεδάζω σε αυτή τη κρισαρα είναι αυτός….. ε ντροπή πια….

    Μου αρέσει!

   8. Κερκυραίος από Καζαμπλάνκα !!!!!!!!

    Εσύ το μόνο που μπορείς να στολίσεις λουλου είναι το λάγνο κορμάκι σου με ροζ δαντέλες σαν τις σύγχρονες αριστερές μπουμπούδες…… πάτε έμαθα για καινούργια μεγάλη παρέλαση ‘’υπερήφανιας’’ στη Σαλονικη…..?? Για λεγε μωρη με τι θα παρελασεις?

    Ωραίες πληροφορίες διοχέτευσε ο Μισα……. Για να τις έχω για το μέλλον όταν θέλω να σε ‘’αναζωογονήσω’’ λίγο……

    Έλα τώρα αλβανοκερκυραιε μπανάνα μπανάνα ου ου ου ….!!!!!!! Στα τέσσερα ξέρεις εσύ…. τη φυσική σου στάση……..

    χαχαχαχαχαχαχαχαχαχααχα

    Αν διαφωνείς μαζί μου είναι φασιστής , ρατσιστής , χρυσαυγήτης , ξενόφοβος , ναζιστής , ομοφοβικός κλπ. κλπ.

    Μου αρέσει!

  3. 1 στα 5,5 σχόλια είναι σχολιαστή, ο οποίος αφιέρωσε τα δύο από τα 20(!) σχόλια του, γιά να μας τονίσει, ότι το θέμα είναι άνευ σημασίας, καί ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν. Τον ίδιο πάντως, από το πλήθος των σχολίων του, φαίνεται να τον ..ζεματάει.

   Μου αρέσει!

 8. O άγιος Γρηγόριος ο Ε τιμάτο ως άγιος από τους χριστιανούς εντός και εκτός της τοτε Οθωμανικης αυτοκρατορίας …
  αμέσως μετά τον απαγχονισμό του.

  Το τιμιο λειψανο του μεταφέρθηκε στην Οδησσό ενα χρονο μετά το μαρτυριο του, απο κεφαλονιτη καπετάνιο και παραδοθηκε στον έλληνα Μαρασλή, εφορο των ελληνων της πολης και ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ!!!

  Μου αρέσει!

 9. …εν..κλειστω κυκλω…βεβαιως..!

  Επειδη ειμαστε καχυποπτοι…

  γιατι αμεσως μετα την απελευθερση

  δεν …δεν …εκανε παταγο??????

  γιατι μερι σημερα …περπατα στα κουφα και σιωπηλα???

  Καιρος λοιπον…ΕΠΙΤΑΓΗ..ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ…

  να αφησει τους…τυπους και τα μικροσυμφεροντα η…απαρτιζοντες αρχοντες της εκκλησιας..

  και εν ..ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΩ …ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΕΡΟ..ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ…

  ΕΟΡΤΑΣΜΟ..

  ΝΑ ΑΡΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΤΥΠΗΜΑ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ…

  ΤΟΝ ΑΦΟΡΙΣΜΟ!

  ΞΑΚΟΥΣΤΟ ΤΟΝ ΕΚΑΝΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ …ΤΟΤΕ… (δικαιολογημενα ή Αδικαιολογητα…)

  ΞΑΚΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΡΕΙ!!!!!

  Αντε να τελειωνουμε ε τα ..τυπικα …γιατι εχουμε μπροστα μας πολυ…δουλεια…

  Και ψιλοπραγματακια για καποιους …

  ΝΑ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΟΥΝ….

  Μου αρέσει!

 10. Tι τριχες κατσαρες γραφετε, εκκλησια – παπαδαριο και τουρκοι ειναι κολος και βρακι εσαι

  Γρηγόριος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ρώμης και Oικουμενικός Πατριάρχης.

  Οι τω καθ’ ημάς αγιωτάτω, πατριαρχικώ, αποστολικώ και οικουμενικώ θρόνω υποκείμενοι ιερώτατοι μητροπολίται και υπέρτιμοι και θεοφιλέστατοι αρχιεπίσκοποι τε και επίσκοποι, εν αγίω Πνεύματι αγαπητοί αδελφοί και συλλειτουργοί, και εντιμότατοι κληρικοί της καθ’ ημάς του Χριστού μεγάλης εκκλησίας και εκάστης επαρχίας ευλαβέστατοι ιερείς και οσιότατοι ιερομόναχοι, οι ψάλλοντες εν ταις εκκλησίαις της Πόλεως, του Γαλατά και όλου του Καταστένου και απανταχού, και λοιποί απαξάπαντες ευλογημένοι Χριστιανοί, τέκνα εν Κυρίω ημών αγαπητά, χάρις είη υμήν και ειρήνη παρά Θεού, παρ’ ημών δε ευχή, ευλογία και συγχώρεσις.

  Η πρώτη βάσις της ηθικής, ότι είναι η προς τους ευεργετούντας ευγνωμοσύνη είναι ηλίου λαμπρότερον και όστις ευεργετούμενος αχαριστεί είναι ο κάκιστος των ανθρώπων. Αυτήν την κακίαν βλέπομεν πολλαχού στηλιτευομένην και παρά των ιερών γραφών και παρ’ αυτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ασυγχώρητον, καθώς έχομεν το παράδειγμα του Ιούδα. Όταν δε η αχαριστία ήναι συνωδευμένη και με πνεύμα κακοποιόν και αποστατικόν εναντίον την κοινής ημών ευεργέτιδος και τροφού, κραταιάς και αηττήτου βασιλείας, τότε εμφαίνει και τρόπον αντίθεον, επειδή ουκ έστι, φησί, βασιλεία και εξουσία ειμή υπό Θεού τεταγμένη όθεν και πας ο αντιττατόμενος αυτή τη θεόθεν εφ’ ημάς τεταγμένη κραταιά βασιλεία, τη του Θεού διαταγή ανθέστηκε.

  Και τα δύο ταύτα ουσιώδη και βάσιμα ηθικά και θρησκευτικά χρέη κατεπάτησαν με απαραδειγμάτιστον θρασύτατα και αλαζονείαν ο,τε προδιορισθείς της Μολδαυίας ηγεμών ως μη ώφειλε, Μιχαήλ, και ο του γνωστού αγνώμονος και φυγάδος Υψηλάντου αγνώμων υιός Αλέξανδρος Υψηλάντης. Εις όλους τους ομογενείς μας είναι γνωστά τα άπειρα ελέη, όσα η αένναος της εφ’ ημάς τεταγμένης κραταίας βασιλείας πηγή εξέχεεν εις τον κακόβουλον αυτόν Μιχαήλ’ από μικρού και ευτελούς τον ανύψωσεν εις βαθμούς και μεγαλεία από αδόξου και ασήμου τον προήγαγεν εις δόξας και τιμάς· τον επλούτισε, τον περιέθαλψε, τέλος πάντων τον ετίμησε και με τον λαμπρότατον της ηγεμονίας αυτής θρόνον και τον κατέστησεν άρχοντα λαών.

  Αυτός όμως, φύσει κακόβουλος ων, εφάνη τέρας έμψυχον αχαριστίας και συνεφώνησε μετά του Αλεξάνδρου Υψηλάντου, υιού του δραπέτου και φυγάδος εκείνου Υψηλάντου, όστις παραλαβών μερικούς ομοίους του βοηθούς ετόλμησε να έλθη αίφνης εις την Μολδαυίαν, και αμφότεροι απονενοημένοι επίσης, αλαζόνες και δοξομανείς, ή μάλλον ειπείν, ματαιόφρονες, εκήρυξαν του γένους ελευθερίαν και με την φωνήν αυτήν εφείλκυσαν πολλούς των εκεί κακοήθεις και ανοήτους, διασπείραντες και αποστόλους εις διάφορα μέρη δια να εξαπατήσωσι και να εφελκύσωσιν εις τον ίδιον της απωλείας κρημνόν και άλλους πολλούς των ομογενών μας.

  Διά να δυνηθώσι δε τρόπον τινά να ενθαρρύνωσι τους ακούοντας μετεχειρίσθησαν και το όνομα της Ρωσσικής Δυνάμεως, προβαλλόμενοι, ότι και αυτή είναι σύμφωνος με τους στοχασμούς και τα κινήματά των πρόβλημα διόλου ψευδές και ανύπαρκτον, και μόνον της ιδικής των κακοβουλίας και ματαιοφροσύνης γέννημά τε και αποκύημα επειδή, εν ω το τοιούτον είναι αδύνατον ηθικώς και πολλής προξένον μομφής εις την ρωσσικήν αυτοκρατορίαν, και ο ίδιος ενταύθα εξοχώτατος πρέσβυς αυτής έδωκεν έγγραφον πληροφορίαν, ότι ουδεμίαν ή είδησιν ή μετοχήν έχει το ρωσσικόν κράτος εις αυτήν την υπόθεσιν, καταμεμφόμενον μάλιστα και αποτροπιαζόμενον του πράγματος της βδελυρίαν και προσεπιπλέον η αυτού εξοχότης ειδοποίησεν εξ επαγγέλματος τα διατρέχοντα, υπομνήσας το βασίλειον κράτος, ότι ανάγκη πάσα να φροντίση ευθύς εξ αρχής τον αποσκορακισμόν και την διάλυσιν των τοιούτων κακών· και τόσον εκ της ειδοποιήσεως ταύτης, όσον και από τα έγγραφα, τα οποία επιάσθησαν από μέρους των μουχαφίσιδων των βασιλικών σερχατίων, και από άλλους πιστούς ομογενείς επαρρησιάσθησαν, έγεινε γνωστή εις το πολυχρόνιον κράτος η ρίζα και η βάσις όλου αυτού του κακοήθους σχεδίου.

  Με τοιαύτας ραδιουργίας εσχημάτισαν την ολεθρίαν σκηνήν οι δύο ούτοι και οι τούτων συμπράκτορες φιλελεύθεροι, μάλλον δε μισελεύθεροι, και επεχείρησαν εις έργον μιαρόν, θεοστυγές και ασύνετον, θέλοντες να διαταράξωσι την άνεσιν και ησυχίαν των ομογενών μας πιστών ραγιάδων της κραταιάς βασιλείας, την οποίαν απολαμβάνουσιν υπό την αμφιλαφή αυτής σκιάν με τόσα ελευθερίας προνόμια, όσα δεν απολαμβάνει άλλο έθνος υποτελές και υποκείμενον, ζώντες ανενόχλητοι με τας γυναίκας και τα τέκνα των, με τας περιουσίας και καταστάσεις, και με την ύπαρξιν της τιμής των, και κατ’ εξοχήν με τα προνόμια της θρησκείας, ήτις διεφυλάχθη και διατηρείται ασκανδάλιστος μέχρι της σήμερον επί ψυχική ημών σωτηρία.

  Αντί λοιπόν φιλελευθέρων εφάνησαν μισελεύθεροι, και αντί φιλογενών και φιλοθρήσκων εφάνησαν μισογενείς, μισόθρησκοι και αντίθεοι, διοργανίζοντες, φευ, οι ασυνείδητοι με τα απονενοημένα κινήματά των την αγανάκτησιν της ευμενούς κραταιάς βασιλείας εναντίον των ομογενών μας υπηκόων της, και σπεύδοντες να επιφέρωσι κοινόν και γενικόν τον όλεθρον εναντίον παντός του γένους. Και αγκαλά είναι γνωστόν, ότι, όσοι είναι κατηρτισμένοι τω όντι εις την ευσέβειαν, όσοι νουνεχείς και τίμιοι και των ιερών κανόνων και θείων νόμων ακριβείς φύλακες δεν θέλουν δώσει ευηκοιαν εις τας ψευδολογίας των αχρείων εκείνων και κακόβουλων· επειδή όμως είν’ ενδεχόμενον να σηνηρπάσθησάν τινές και παρασυρθώσι και άλλοι, διά τούτο προκαταλαμβάνοντες εκ προνοίας εκκλησιαστικής υπαγορεύομεν πάσιν υμίν τα σωτήρια, και γράφοντες μετά των περί ημας ιερωτάτων συναδελφών, του μακαριωτάτου πατριάρχου των Ιεροσολύμων, των εκλαμπροτάτων και περιφανεστάτων προυχόντων του γένους, των τιμιωτάτων πραγματευτών, των αφ’ εκάστου ρουφετίου προκριτωτέρων και όλων των εν τη βασιλευούση ορθοδόξων μελών εκάστης τάξεως και εκάστου βαθμού, συμβουλεύομεν και παραινούμεν και εντελλόμεθα και παραγγέλλομεν πάσιν υμίν τοις κατά τόπον αρχιερεύσι, τοις ηγουμένοις των ιερών μοναστηρίων, τοις ιερεύσι των εκκλησιών, τοις πνευματικοίς πατράσι των ενοριών, τοις προεστώσι και ευκαταστάτοις των κωμοπόλεων και χωρίων, και πάσιν απλώς τοις κατά τόπον προκρίτοις να διακηρύξετε την απάτην των ειρημένων κακοποιών και κακοβούλων ανθρώπων, και να τους αποδείξετε και να τους στηλιτεύσετε πανταχού ως κοινούς λυμεώνας και ματαιόφρονας, και να προσέχετε όσον το δυνατόν εις τας απάτας αυτών και ραδιουργίας, γινώσκοντες, ότι η μόνη απόδειξις της αθωότητος των είναι να εμφανίσωσιν όσα γράμματα λάβωσι τυχόν εις χείρας περί της αυτής υποθέσεως, ή ειδήσεις μάθωσι, και να παρρησιάσωσιν οι μεν ενταύθα εν βασιλευούση προς ημάς, οι δ’ εν τοις έξω μέρεσιν εις τους κατά τόπον αρχιερείς και τους διοριζομένους παρ’ ημών εκκλησιαστικούς εξάρχους και τους βασιλικούς εξουσιαστάς και διοικητάς, δηλοποιούντες και παραδίδοντες και εκείνους τους απλουστέρους, όσοι ήθελαν φωραθή ότι ενεργούν ανοίκεια του ρεαγιαδιακού χαρακτήρος, καθότι οι τοιούτοι διαταράττουσι την γενικήν ησυχίαν, και κατακρημνίζουσι τους αδυνάτους και αθώους ομογενείς μας εις της απωλείας το βάραθρον.

  Και τόσον υμείς οι αρχιερείς, οι μοναστηριακοί, οι ιερωμένοι, και οι προεστώτες και ευκατάστατοι και πρόκριτοι εκάστου τόπου με την άγρυπνον προσοχήν σας, όσον και οι λοιποί εκάστης τάξεως και βαθμού άνθρωποι με τας εκ μέρους σας αδιαλείπτους συμβουλάς και νουθεσίας, και κατά τας πατρικάς και προνοητικάς εκκλησιαστικάς ημών οδηγίας και παραινέσεις να γενήτε εδραίοι και αμετακίνητοι επί του κέντρου του ρεαγιαλικίου, και εξ όλης ψυχής και καρδίας σας να διαφυλλάττετε την πίστιν και κάθε υποταγήν και ευπείθειαν εις αυτήν την θεόθεν εφ’ ημάς τεταγμένην κραταιάν και αήττητον βασιλείαν, και να αποδεικνύετε εντελώς με όλα τα πραγματικά της ειλικρινείας σημεία, καθότι η μετ’ ευχαριστίας και ειλικρινείας υποταγή χαρακτηρίζει και την προς Θεόν αγάπην και πίστιν, και την προς τας θείας αυτού εντολάς και τας υπαγορεύσεις των θείων νόμων και ιερών κανόνων υπακοήν, και την ευγνωμοσύνην της καρδίας ημών διά τ’ άπειρα ελέη, οπού απολαμβάνομεν παρά της βασιλικής φιλανθρωπίας.

  Επειδή δε προς τοις άλλοις εγένετο γνωστόν, ότι οι το σατανικόν της δημεγερσίας φρόνημα επινοήσαντες, και εταιρίαν τοιαύτην συστησάμενοι προς αλλήλους συνεδέθησαν και με τον δεσμόν του όρκου, γινωσκέτωσαν, ότι ο όρκος αυτός είναι όρκος απάτης, είναι αδιάκριτος, και όμοιος με τον όρκον του Ηρώδου, όστις, διά να μη φανή παραβάτης του όρκου του, απεκεφάλισεν Ιωάννην τον βαπτιστήν. Αν ήθελεν αθετήσει τον παράλογον όρκον του, τον οποίον επενόησεν η άλογος επιθυμία του, έζη βέβαια τότε ο θείος πρόδρομος, ώστε ενός απλού όρκου επιμονή έφερε τον θάνατον του προδρόμου. Η επιμονή άρα του όρκου εις διατήρησιν των υποσχεθέντων παρά της φατρίας αυτής, πραγματευομένης ουσιωδώς την απώλειαν ενός ολοκλήρου γένους, πόσον είναι ολεθρία και θεομίσητος είναι φανερόν· εξ εναντίας, η αθέτησις του όρκου αυτού, απαλλάττουσα το γένος εκ των επερχομένων απαραμυθήτων δεινών, είναι θεοφιλής και σωτηριώδης. Διά τούτο τη χάριτι του παναγίου Πνέυματος έχει η εκκλησία αυτόν διαλελυμένον, και αποδέχεται και συγχωρεί εκ καρδίας τους μετανοούντας και επιστρέφοντας, και την προτέραν απάτην ομολογούντας, και το πιστόν ρεαγιαλίκι αυτών εναγκαλιζομένους ειλικρινώς.

  Ταύτα αμέσως να κοινολογήσετε εις όλους του γνωστούς σας, και να κατασταθήτε όλοι προσεκτικώτεροι, ανατρέποντες και διαλύοντες ως αραχνιώδη υφάσματα, όσα η απάτη και η κακοβουλία των πρωταιτίων εκείνων καθ’ οιονδήτινα τρόπον συνέπλεξε. Επειδή, εάν, ο μη γένοιτο, δεν ήθελε καθαρισθή η θανατηφόρος αύτη λύμη, και φωραθώσί τινες τολμώντες εις επιχειρήματα εναντία των καθηκόντων του ρεαγιαλικίου, κοντά οπού οι τοιούτοι έχουσι να παιδευθώσι χωρίς ελέους και οικτιρμών (μη γένοιτο, Χριστέ βασιλεύ!) αμέσως θέλει εξαφθή η δικαία οργή του κράτους του καθ’ ημών, και ο θυμός τής εκδικήσεως γενικός των εχλιϊσλάμιδων, και θέλουν εκχυθή τόσων αθώων αίματα αδίκως και παραλόγως, καθώς αποκριματίστως ταύτα πάντα διεσάλπισεν η κραταιά και αήττητος βασιλεία διά του εκδοθέντος και επ’ ακροάσει κοινή ημών αναγνωσθέντος υψηλού βασιλικού προσκυνητού ορισμού.

  Εκείνους δε τους ασεβείς πρωταιτίους και απονενοημένους φυγάδας και αποστάτας ολεθρίους να τους μισήτε και να τους αποστρέφεσθε και διανοία και λόγω, καθότι και η εκκλησία και το γένος τους έχει μεμισημένους, και επισωρεύει κατ’ αυτών τας παλαμναιοτάτας και φρικωδεστάτας αράς· ως μέλη σεσηπότα, τους έχει αποκεκομμένους της καθαράς και υγιαινούσης χριστιανικής ολομελείας· ως παραβάται δε των θείων νόμων και κανονικών διατάξεων, ως καταφρονηταί του ιερού χρήματος της προς τους ευεργέτας ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας, ως εναντίοι ηθικών και πολιτικών όρων, ως την απώλειαν των αθώων και ανευθύνων ομογενών μας ασυνειδήτως τεκταινόμενοι, αφωρισμένοι υπάρχειεν και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι, και μετά θάνατον άλυτοι, και τω αιωνίω υπόδικοι αναθέματι, και αυτοί, και όσοι τοις ίχνεσιν αυτών κατηκολούθησαν του λοιπού, αν μη θελήσωσιν εννοήσαι την αρπαγήν και απάτην, και επιστραφήναί τε και βαδίσαι την ευθείαν της σωτηρίας οδόν, αν δεν αναλάβωσιν, ό εστι, τον εντελή χαρακτήρα του ρεαγιαδικού αυτών επαγγέλματος.

  Τα αυτά δε και κατά της αρχιερωσύνης σας και ιερωσύνης σας επανατείνομεν, εαν μη βαδίσετε, εις όσα εν Πνέυματι αγίω αποφαινόμεθα δια του παρόντος εκκλησιαστικώς, εάν δεν δείξετε εν έργω την επιμέλειάν σας και προθυμίαν εις την διάλυσιν των σκευωριών, εις την αναστολήν των καταχρήσεων και αταξιών, εις την επιστροφήν των πλανηθέντων, εις την άμεσον και έμμεσον καταδρομήν και εκδίκησιν των επιμενόντων εις τα αποστατικά φρονήματα, εάν δεν συμφωνήσετε τη εκκλησία του Θεού, και, εν ενί λόγω, εάν καθ’ οιονδήτινα τρόπον δολιευθήτε και κατενεχθήτε κατά της κοινής ημών ευεργέτιδος κραταιάς βασιλείας, έχομεν υμάς αργούς πάσης ιεροπραξίας, και τη δύναμει του παναγίου Πνεύματος εκπτώτους του βαθμού της αρχιεροσύνης και ιερωσύνης και το πυρί της γεέννης ενόχους, ως την κοινήν του γένους απώλειαν προτιμήσαντας. Ούτω τοίνυν γινώσκοντες, ανανήψατε προς Θεού και ποιήσατε καθώς γράφομεν εκκλησιαστικώς και γενικώς παρακελευόμεθα, και μη άλλως εξ αποφάσεως, ότι περιμένομεν κατά τάχος την αισίαν των γραφομένων αποπεράτωσιν, ίνα και η του θεού χάρις και το άπειρον έλεος είη μετά πάντων υμών.
  αωκα’ εν μηνί Μαρτίω.

  Υπεγράφη συνοδικώς επάνωθεν του ιερού θυσιαστηρίου παρά της ημών μετριότητος και της μακαριότητός του και πάντων των συναδέλφων αγίων αρχιερέων.

  Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως αποφαίνεται.
  Ο Ιεροσολύμων Πολύκαρπος συναποφαίνεται.
  Ο Καισαρίας Ιωαννίκιος.
  Ο Νικομηδείας Αθανάσιος.
  Ο Δέρκων Γρηγόριος.
  Ο Αδριανουπόλεως Δωρόθεος.
  Ο Βιζύης Ιερεμίας.
  Ο Σίφνου Καλλίνικος.
  Ο Ηρακλείας Μελέτιος.
  Ο Νικαίας Μακάριος.
  Ο Θεσσαλονίκης Ιωσήφ.
  Ο Βερροίας Ζαχαρίας.
  Ο Διδυμοτοίχου Καλλίνικος.
  Ο Βάρνης Φιλόθεος.
  Ο Ρέοντος Διονύσιος.
  Ο Κυζίκου Κωνστάντιος.
  Ο Χαλκηδόνας Γρηγόριος.
  Ο Τουρνόβου Ιωαννίκιος.
  Ο Πισειδίας Αθανάσιος.
  Ο Δρύστας Ανθιμος.
  Ο Σωζοπόλεως Παίσιος.
  Ο Φαναρίου και Φερσάλων Δαμασκηνός.
  Ο Ναυπάκτου και Άρτης Άνθιμος.

  Μου αρέσει!

   1. Ρε Κερκυραίε από την Αλβανία αληθεύουν αυτά που είπε ένας σχολιαστής για σένα?

    Ότι δηλαδή

    ‘’ούτε αριστερός είναι , ούτε έλληνας….
    ένα συμπίλημα λάιφ στάιλ και αντιχριστιανισμού…
    ουδέν πέραν αυτού…’’

    Αληθεύουν μωρη ροζ κρεμάστρα?

    χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

    Έλα τώρα αλβανοκερκυραιε μπανάνα μπανάνα ου ου ου ….!!!!!!! Στα τέσσερα ξέρεις εσύ…. τη φυσική σου στάση……..

    χαχαχαχαχαχαχαχαχαχααχα

    ++
    Αν διαφωνείς μαζί μου είναι φασιστής , ρατσιστής , χρυσαυγήτης , ξενόφοβος , ναζιστής , ομοφοβικός κλπ. κλπ.

    Μου αρέσει!

  1. «Επειδή χρέος των ανωτέρων και των αρχηγών, οιουδήποτε έθνους, είναι το επαγρυπνείν νυχθημερόν επί των εις την επιτήρησιν αυτών εμπεπιστευμένων προσώπων, το πληροφορείσθαι περί πασών των πράξεων αυτών και αναφέρειν εις την κυβέρνησιν πάντα τα μεταξύ αυτών ανακαλυπτόμενα εγκλήματα και οι Πατριάρχαι, όντες επίσης, ως εκ της θέσεως αυτών, ανώτεροι και αρχηγοί των υπηκόων, οίτινες ζώσιν εν ασφαλεία υπό την σκιάν της αυτοκρατορικής εξουσίας, οφείλουσιν, ίνα προ πάντων ώσιν άμωμοι, έντιμοι, χρηστοί και ειλικρινείς κεκτημένοι δε τας ιδιότητας ταύτας, αφ’ ου εννοήσωσι τας αγαθάς και κακάς κλίσεις λαού τίνος, οφείλουσιν, ίνα προλαμβάνωσιν εγκαίρως τας κακάς δι’ απειλών τε και συμβουλών, εν ανάγκη δια τιμωριών κατά τα παραγγέλματα της θρησκείας αυτών, και πληρούσιν ούτω μέρος της ευγνωμοσύνης ην οφείλουσι τη υψηλή Πύλη δια τας ευεγερσίας και τας ελευθερίας, ην απολαύουσιν υπό την αγοθοεργόν αυτής σκιάν.

   Αλλ’ ο άπιστος Έλλην Πατριάρχης, όστις όμως έδωκε προηγουμένως τοσαύτα αφοσιώσεως δείγματα, δεν ηδυνήθη να μη συμμεθέξη νυν εις τας στάσεις και την επανάστασιν του έθνους αυτού, επιχειρισθείσαν υπό διαφόρων διεφθαρμένων ανθρώπων, επιλαθομένων εαυτών και παρασυρομένων υπό διαβολικών και χιμαιρικών ιδεών χρέος δε αυτού ην, όπως διδάξη τους αμαθείς, ότι προέκειτο ενταύθα περί επιχειρήσεως ματαίας, ουδέποτε δυναμένης ίνα πραγματοποιηθή, επειδη τα κακα σχέδια ουδέποτε θριαμβεύουσι κατα της μωαμεθανικης ισχύος και θρησκείας, λαβουσών την ύπαρξιν αυτών παρά του θεού από χιλίων και πλέον ετών, και διατηρηθησομένων μέχρι της τελευταίας κρίσεως, ως βεβαιεί ημάς ο ουρανός δια αποκαλύψεων και θαυμάτων. Εν τούτοις ένεκα της διαφθοράς της καρδίας αυτού ου μόνον δεν εγνωστοποίησεν, ουδ’ ετιμώρησε τους απλούς ανθρώπους, οίτινες επλανήθησαν, αλλά, κατά πάσαν πιθανότητα, αυτός ο ίδιος μετέσχε κρυφίως ως αρχηγός της επαναστάσεως, ώστε αναποφεύκτως σχεδόν άπαν το Ελληνικόν έθνος, εν υπάρχουσι πολλοί αθώοι και δυστυχείς υπήκοοι, ουδέ την ελαχίστην ταύτης γνώσιν έχοντες, θέλει καταστραφή ίσως εκ θεμελίων και καταστή το αντικείμενον της οργής του Θεού.

   Όταν η αστυνομία επληροφορήθη περί της επαναστάσεως, και αφ’ ου αυτή εγνώσθη υπό του κοινού, η υψηλή Πύλη, υπό μόνης της συμπαθείας προς τους δυστυχείς αυτής υπηκόους ορμουμένη, εζήτησεν ίνα επαναγάγη αυτούς δια της γλυκύτητος εις την οδόν της σωτηρίας, και διεύθυνεν επί τούτω προς τον Πατριάρχην προσταγήν, διαλαμβάνουσαν διαταγάς και συμβουλάς αναλόγους προς τον σκοπόν τούτον, μετά διαταγής προς τον Πατριάρχην, όπως αναθεματίση πάντα τα μέρη του τόπου, ένθα ο τρόπος ούτος κατέστη αναγκαίος κατά των συμμετασχόντων της επαναστάσεως υπηκόων.

   Άλλ’ αντί να δαμάση αυτούς, και πρώτος αυτός να επανέλθη εις το χρέος αυτού, αυτός ο άπιστος υπήρξεν υπέρ πάντα άλλον ο άξων πασών των αταξιών, των μέχρι του δεδιαταραξασών την κοινήν ησυχίαν, επείσθημεν, ότι και αυτός εγεννήθη εις Πελοπόννησον, και ότι συμμετέσχε πασών των βιαίων πράξεων, ας τινές υπήκοοι πεπλανημένοι έπραξαν εκεί και εις την επαρχίαν των Καλαβρύτων. Ούτω λοιπόν αυτός ο ίδιος υπήρξεν αίτιος της εξοντώσεως και της απωλείας, ην βεβαίως θέλουσιν υποστεί τη βοήθεια του Θεού. Επειδή δε επείσθημεν απανταχόθεν περί της προδοσίας αυτού ου μόνον κατά της υψηλής Πύλης, αλλά και κατά του ιδίου αυτού έθνους, αναγκαίον κατέστη, όπως αφαιρεθή το σώμα του από της γης και δια τούτο απηγχονίσθη, ίνα χρησιμεύση εις παράδειγμα δια τους λοιπούς.»

   Εξεδόθη την 19 του μηνός Ρετζέπ έτος 1230
   10 Απριλίου 1821

   Σαν περίεργα να μας τα λένε οι Τούρκοι…

   Μου αρέσει!

   1. … επείσθημεν, ότι και αυτός εγεννήθη εις Πελοπόννησον, και ότι συμμετέσχε πασών των βιαίων πράξεων, ας τινές υπήκοοι πεπλανημένοι έπραξαν εκεί και εις την επαρχίαν των Καλαβρύτων.

    κι αυτά τα λεν οι Μεμέτηδες για τον αγ.Γρηγόριο τον Ε;;;

    μα δεν ρωτησαν τον «κερκυραιο» να τους ενημερωσει;;

    Μου αρέσει!

   2. Να σε ρωτήσω κάτι κυριε Κάποιε
    εσύ, ως αντικειμενικός κριτής, σε τι θα έδινες μεγαλύτερη βάση ισχύος;
    Σε αυτά που οι ίδιοι συνέταξαν, μετά περισσής θέρμης μάλιστα και συνυπέγραψαν άπαντες «συνοδικώς επάνωθεν του ιερού θυσιαστηρίου» ως εκφράζοντα τις αντιλήψεις και στάσεις τους επί του προκειμένου
    ή μιά έκθεση καχυποψιών των Τούρκων αναφορικά με αυτό;
    Υπενθυμίζω, τό ένα είναι αντικειμενικό γεγονός, μη επιδεχόμενον ουδεμίαν αμφισβήτισιν
    το άλλο υποκειμενικές υποθέσεις του τύπου «επείσθημεν» και τα τοιαύτα.
    Τι λοιπόν θα δεχόσουν ως πλέον βαρύνον;

    Μου αρέσει!

   3. Το μονο αντικειμενικο γεγονος, gay prider
    είναι ο απαγχονισμός του αγ.,Γρηγοριου του Ε
    με την συγκεκριμένη αιτιολογηση
    και η επακολουθος πανδημος τιμη του ως αγίου απο τη Φιλικη Εταιρεία στην Οδησσό

    Μου αρέσει!

   4. Κερκυραίος από Καζαμπλάνκα !!!!!!!!

    Ρε ροζ συννεφάκι κερκυραίε τι παντόφλα έφαγες σήμερα!!!!! Ούτε τα ζα δε τα δέρνουν έτσι ρε…
    Χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

    Μαυρο σ’ε εκανε ο Миша ………Σε προσφώνησε και εγγλέζικα !!!!!!!!!!!! gay prider !!!!!!!!!! χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

    Για κοιτάξτε ρε κάτι ρετάλια που πιάνουν στόμα τους τον ελληνισμό και την ορθοδοξία !!!!! χαχαχαχαχαχαχαχα τα ροζ μπουκλάκια της Λευλα της πολυχρονεμένης!!!!!! χαχαχαχαχα

    Έλα τώρα αλβανοκερκυραιε μπανάνα μπανάνα ου ου ου ….!!!!!!! Στα τέσσερα ξέρεις εσύ…. τη φυσική σου στάση……..
    χαχαχαχαχαχαχαχαχαχααχα

    Αν διαφωνείς μαζί μου είναι φασιστής , ρατσιστής , χρυσαυγήτης , ξενόφοβος , ναζιστής , ομοφοβικός κλπ. κλπ.

    Μου αρέσει!

   5. Ρε Κερκυραίε από την Αλβανία αληθεύουν αυτά που είπε ένας σχολιαστής για σένα?

    Ότι δηλαδή…

    ‘’ούτε αριστερός είναι , ούτε έλληνας….
    ένα συμπίλημα λάιφ στάιλ και αντιχριστιανισμού…
    ουδέν πέραν αυτού…’’

    Αληθεύουν μωρη ροζ κρεμάστρα?

    χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

    Έλα τώρα αλβανοκερκυραιε μπανάνα μπανάνα ου ου ου ….!!!!!!! Στα τέσσερα ξέρεις εσύ…. τη φυσική σου στάση……..

    χαχαχαχαχαχαχαχαχαχααχα

    Αν διαφωνείς μαζί μου είναι φασιστής , ρατσιστής , χρυσαυγήτης , ξενόφοβος , ναζιστής , ομοφοβικός κλπ. κλπ.

    Μου αρέσει!

   6. Κερκυραίε μιας και με ρωτάς, θα προσπαθήσω να δω όλα τα γεγονότα και αναλόγως θα βγάλω συμπέρασμα.

    Επί κατοχής, πολλοί απέκτησαν κτήματα κυριολεκτικά για ένα πιάτο φαΐ όπως ίσως θα γνωρίζεις. Όπως επίσης ίσως θα γνωρίζεις, πολλοί που προσέφυγαν νομικά, τα πήραν πίσω. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί ο δικαστής ακυρώνει ένα υπογεγραμμένο συμβόλαιο εκατέρωθεν; Διότι υπεγράφη σε ώρα ανάγκης, σχεδόν εκβιαστικά, προκειμένου να σώσει κάποιος τη ζωή του. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι θα υπέγραφε ή τι θα συνομολογούσε ένας γονιός υπό την απειλή της σφαγής των παιδιών του; Μπορούμε έτσι εύκολα κι άκριτα να τον κατηγορήσουμε που δεν είχε το σθένος να τα δει να σφάζονται για να μην ομολογήσει κάτι που δεν πιστεύει;

    Για να απαντήσω πιο συγκεκριμένα στο ερώτημά σου, θα έπαιρνα μάλλον το μέρος σου αν το μόνο που γνώριζα περί του Γρηγορίου ήταν το ανάθεμα. Όμως το σύνολο των πεπραγμένων του αλλά και των αναφορών άλλων περί του προσώπου του με κάνουν να πιστεύω το αντίθετο. Για να μην αρχίσω τα copy-paste, ας γράψει όποιος το επιθυμεί στο Google Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄, ας διαβάσει κι ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Κι αν τέλος πάντων ο Γρηγόριος υπήρξε προδότης, τότε πως ερμηνεύεται η άρνησή του να διαφύγει; Η δε αιτιολόγηση της απαγχονίσεώς του από τους δολοφόνους του, αποτελεί για μένα το καλύτερο τεκμήριο αθωότητας που θα μπορούσε να έχει δεδομένων των συνθηκών.

    Σίγουρα η ιστορία της Εκκλησίας έχει σκοτεινές φιγούρες και στιγμές, όπως έχει γενικότερα και η ιστορία των Ελλήνων από την αρχαιότητα έως σήμερα, αλλά και η ιστορία κάθε λαού και συστήματος. Για μένα ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄, δεν εντάσσεται σε αυτές. Συνηγορούν πολλά προς το αντίθετο.

    Καλή μέρα να έχουμε.

    Μου αρέσει!

   7. Κάποιε,
    δεν θα αμφισβητήσω το προσωπικό ποιόν του Γρηγοριόυ Ε’ , δεν θα κάνω εγώ τον Άγιο Πέτρο να τον κρίνω συνολικά.
    Αλλά το θέμα μας δεν είναι ο χαρακτήρας του
    είναι η θέση και στάση του σε μιά πολύ κρίσιμη ιστορική στιγμή
    και όχι μόνον αυτού αλλά και όλων των συνυπογραφόντων τον αφορισμό.

    Στο χωριό μου λένε ή παπάς παπάς ή ζευγάς-ζευγάς.
    Και αυτός (και οι συν αυτώ) επέλεξε συνειδητά το πρώτο.
    Το οποίον πρώτο, για την εποχή που συζητάμε, καμία σχέση δεν έχει με τις καταστασεις της κατοχής που αναφέρεις και ούτε είναι καθόλου συγκρίσιμο.
    Τι σήμαινε Πατριαρχικός θρόνος επί Τουρκοκρατίας και κατ’ επέκτασιν επισκοπικός, θεμελιώθηκε ήδη εξ’ αρχής από τον Γεννάδιο Σχολάριο και τους ακολουθήσαντες αυτόν
    όπου έναντι της διατήρησης των ισχυρων ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ που απολάμβανε ως ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ πόλος μαζί με τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα, ανέλαβε την διακιοδοσία επί της συμπεριφοράς των χριστιανικών πληθυσμών, γενόμενος ισχυρός πολός ΣΥΝ-ΕΞΟΥΣΙΑΣ και στήριξης του Σουλτανικού θρόνου.
    Ποτέ λοιπόν δεν βρέθηκε σε θέση ανάγκης ούτε εκβιασμού από την Οθωμανική εξουσία, αλλά σε ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΗ θέση μεγάλης ΙΣΧΥΟΣ για να διατηρήσει την πνευματική ΕΞΟΥΣΙΑ επί των χριστιανών υπηκόων, αναντιρρήτως στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Σουλτάνου.

    Αν είχε αισθήματα φιλελληνικά και φιλεπαναστατικά δεν το γνωρίζω, αλλά και ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ καθόλου!
    Οι ΗΓΕΤΕΣ δεν μπορούν να το θέλουν για ηγέτες μόνο για τα προνόμια και όσο επικρατεί «τάξις και ασφάλεια» για να καλοπερνούν
    Οι ΗΓΕΤΕΣ στις κρίσιμες Ιστορικές στιγμές φαίνονται και αναλαμβάνουν τις Ιστορικές τους ΕΥΘΥΝΕΣ!
    Και ο Γρηγόριος ο Ε’ προτίμησε τον Πατριαρχικό θρόνο του και την διαιώνιση της Πατριαρχικής Εξουσίας ΥΠΟ τον Σουλτάνο αντί την Ελληνική Επανάσταση!

    Άλλοι έπαιξαν τα πάντα, και την ζωή τους κορώνα-γράμματα για την Επαναστατική υπόθεση,
    ας τολμησουμε μόνο να τον συγκρίνουμε με έναν ΞΕΝΟ, τον Λόρδο Βύρωνα, μεγάλο Άγγλο αριστοκράτη και αναγνωρισμένο ποιητή που θυσίασε τα πάντα -και τον εαυτό του- για την Ελληνική υπόθεση!
    Ας αναλογιστούμε από την άλλη τι διαφορετική ορμή και τροπή θα είχε η Ελληνική Επανάσταση, εάν ως πνευματικός ηγέτης των Ελλήνων, ετίθετο επί κεφαλής του Αγώνα,
    όχι για να σφαχθεί από τους Τούρκους την άλλη ώρα
    αλλά καταφεύγοντας στην Μολδοβλαχία π.χ. υπο την προστασία του Υψηλάντη ή αλλού
    και καλώντας όλους τους Έλληνες σε μαζικό ξεσηκωμό!
    Προτίμησε όμως τα προνόμια του Πατριαρχείου ΥΠΟ τον Σουλτάνο!

    Έχουν δίκιο οι θρησκευτικοί κύκλοι που τον αναγόρευσαν άγιό τους
    έκανε ότι καλύτερο μπορούσε για την διαιώνιση της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ εξουσίας
    πράγμα που φαίνεται και από τον σημερινό θρίαμβό της σε αυτό εδώ το κρατίδιο
    αλλά και η κατάντια κατά τα λοιπά αυτού εδώ του κρατιδίου
    συμβολίζεται άριστα στο πρόσωπο του Γρηγορίου Ε΄
    και στο τι ΔΕΝ έκανε γι’ αυτό!

    Από τους τραγικά ΟΛΙΓΙΣΤΟΥΣ της Ιστορίας μας!

    Μου αρέσει!

   8. Εννοείται ότι η σφαγή του από τους Τούρκους δεν λέει απολύτως τίποτα
    όταν αποτυγχάνεις στον ρόλο που σου ανατέθηκε είναι νόμος ότι θα το πληρώσεις
    και πάντα κάποιος πρωτοκλασσάτος θα εξοντωθεί για σκληρό παραδειγματισμό!
    Νόμοι της Εξουσίας!

    Ούτε να τζογάρει δεν ήξερε
    ή μάλλον τζογάρισε υπερ του Σουλτάνου
    για να τον καθάρισει ο Σουλτάνος για την αποτυχία του και την επιτυχία της Επανάστασης των Ελλήνων!

    Μου αρέσει!

   9. Λέει ο gayprider αντιχριστιανός….

    «Ας αναλογιστούμε από την άλλη τι διαφορετική ορμή και τροπή θα είχε η Ελληνική Επανάσταση, εάν ως πνευματικός ηγέτης των Ελλήνων, ετίθετο επί κεφαλής του Αγώνα,
    όχι για να σφαχθεί από τους Τούρκους την άλλη ώρα
    αλλά καταφεύγοντας στην Μολδοβλαχία π.χ. υπο την προστασία του Υψηλάντη ή αλλού
    και καλώντας όλους τους Έλληνες σε μαζικό ξεσηκωμό!»

    κι ερχεται η ΑΜΕΙΛΙΚΤΗ ιστορικη πραγματικοτητα να αποκαλύψει ΞΑΝΑ τα ανθελληνικά σκύβαλα:

    «Στις 12 Απριλίου 1820 υπογράφεται πρακτικό με το οποίο τα μέλη της Φιλικής Εταιρίας αναγνωρίζουν τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ως “ Γενικόν Έφορον της Ελληνικής Εταιρίας, ίνα εφορεύη και επιστατή εν πάσι οσα κρίνονται αναγκαία και ωφέλιμα”, ο οποίος εκδίδει αμέσως την προκήρυξη ανεξαρτησίας: «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος”. Παραιτείται από τον τσαρικό Στρατό, περνάει τον ποταμό Προύθο στις 22-2-1821 και υψώνει τη σημαία της Επαναστάσεως στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας όπου οι τοπικοί άρχοντες ήταν έλληνες Φαναριώτες.

    Στις 26-2-1821 στο ναό των Τριών Ιεραρχών τελείται δοξολογία και ο Μητροπολίτης Βενιαμίν ευλογεί σημαία με έμβλημα τον Σταυρό, και κατά το βυζαντινό τυπικό, παραδίδει το ξίφος στον Υψηλάντη. »

    επίσης μαζί με τον αγ.Γρηγόριο τον Ε απαγχονισθηκε και ο Σειχουλισλάμης , ο «πατριαρχης» του Ισλαμ ,
    επειδή αρνηθηκε να εκδόσει τον φετφα που του ζητουσε ο Σουλτάνος για γενική σφαγή των χριστιανών της Πόλης και της Μικρασίας…

    και τι έγινε μετά τον απαγχονισμό του αγίου και απο ποιους ;;

    «Επέπρωτο δε ίνα αφεθή εις τους Εβραίους η βδελυρωτέρα σελίς του μαρτυρίου. Η Πύλη προθύμως παρεχώρησε το σκήνωμα εις εικοσάδα μαινομένων Εβραίων …οι δε Εβραίοι δέσαντες τους πόδας του λειψάνου έσυραν αυτό εις τας οδούς, υβρίζοντες και πτύοντες τον νεκρόν»

    Μου αρέσει!

   10. Εγώ θα έδινα σημασία σε αυτό. Διότι περισσότερο αξίζει η μαρτυρία ενός εκ των πρωταγωνιστών και σύγχρονου του Πατριάρχη, παρά οι ερμηνείες και τα προσωπικά συμπεράσματα, που είναι πολλές φορές προϊόντα προκατάληψης

    ο ίδιος ο αρχηγός των επαναστατών Αλέξανδρος Υψηλάντης, που αναθεματίστηκε από τον Πατριάρχη όταν ξεκινούσε την εκστρατεία του στη Μολδοβλαχία, καλούσε τους επαναστάτες να μην δίνουν σημασία στις αναφορές αυτές, καθώς, όπως έγραφε στον Κολοκοτρώνη λίγο πριν ξεσπάσει επίσημα η επανάσταση, τα γράμματά του ήταν προϊόν βίας από την υψηλή πύλη. «Εσείς όμως να θεωρήτε ταύτα ως άκυρα, καθότι γίνονται με βίαν και δυναστείαν και άνευ θελήσεως του Πατριάρχου», έγραφε χαρακτηριστικά

    Βέβαια, αν κάποιος δεν θέλει να δει το προφανές για χψ λόγους, έχει κάθε λόγο να εγείρει αντίλογο δυσπιστίας και αμφισβήτησης επ΄άπειρον. Δεν είναι πάντως αυτή, η κυρίαρχηιστορική άποψη.
    Σε κάθε περίπτωση, ο Πατριάρχης με το αίμα του ξεπλήρωσε κάθε λογαριασμό και έσκισε τελικά τον αφορισμό, αφού αν το είχε κάνει και πάλι το ίδιο τέλος θα είχε….

    Μου αρέσει!

   11. Ξέρω ότι δεν μπορώ να αλλάξω αντιλήψεις με δύο επιχειρήματα, όσο λογικά και καλά θεμελιωμένα,
    ξέρω επίσης ότι ο καθένας θα συνεχίσει να προτιμά εξηγήσεις που βολεύουν και δικαιολογούν την ήδη ειλημένη τοποθέτησή του
    και θα δίνει διαφορετική αξιακή βαρύτητα σε κάθε στοιχείο.

    Κατά την δική μου αξιολόγηση π.χ., εντελώς υποκειμενική ερμηνεία και προσωπικό συμπέρασμα είναι να θέλεις την «μαρτυρία» του ΑΦΟΡΙΣΜΕΝΟΥ από τον Πατριάρχη Υψηλάντη ως ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ.στοιχείο περί του αντιθέτου
    όταν αμέσως σε μιάν ερώτηση προς τον εαυτό μας «τι θα κάναμε εμείς στην θέση του» με ένα χαρτί αφορισμού στο χέρι
    έχουμε αμέσως και την απάντηση!
    Ή τα παρατάς …
    ή λες ψέμματα και το πολεμάς!

    Ο Υψηλάντης φέρθηκε με καθαρά ΠΟΛΙΤΙΚΑ κριτήρια επί του προκειμένου και καλά έκανε!
    Δεν είχε άλλη επιλογή αν ήθελε να συνεχίσει τον αγώνα παρά να παρουσιάζει τον Πατριάρχη σαν κρυφό σύμμαχο παρά τα περί αντιθέτου στοιχεία! Ποιός μπορούσε άλλωστε να το ελέγξει;

    Έτσι είναι με όλα τα πράγματα πάντως
    δέχονται ένα σωρό υποκειμενικές ερμηνείες και αξιολογήσεις στοιχείων που μπορούν να οδηγήσουν και σε αντιδιαμετρικά συμπεράσματα
    γυμνή και απόλυτη αλήθεια σχεδόν ποτέ δεν υπάρχει
    αν θέλουμε μιά όσο το δυνατόν αντικειμενική προσεγγιση όμως κατά την γνώμη μου
    μπορεί να είναι μόνον αυτή που αντέχει και στην πιό σκληρή και αμείλικτη λογική επεξεργασία των δεδομένων!

    Υ.Γ. Και σε κάθε περίπτωση
    είναι τελείως ανώφελο να βυζαντικονολογούμε επ’ αυτού
    γιατί όπως είπα και παραπάνω τελικά ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ καθόλου!
    Αν το έγραψε με το στανιό ή όχι δεν έχει πλέον καμιά απολύτως σημασία!

    Αυτό που είναι πρωταρχικής σημασίας κατά την δική μου αξιολόγηση
    είναι ότι φάνηκε τραγικά ΟΛΙΓΙΣΤΟΣ σαν ΗΓΕΤΗΣ σε μιά κρισιμότατη Ιστορική στιγμή!

    Μου αρέσει!

   12. Για τον ίδιο λόγο που κατηγορούμε σήμερα τον Καραμανλή
    ότι φοβήθηκε για τον κώλο του και λούφαξε!
    Και δεν το συγχωρούμε σε έναν πρωθυπουργό!

    Πόσο πιό κρίσιμη και καθοριστική ήταν εκείνη η Ιστορική στιγμή για τον Πατριάρχη ως ηγέτη όλων των σκλαβωμένων;
    Για μένα ΕΠΟΝΕΙΔΙΣΤΟΣ!

    Μου αρέσει!

   13. Φίλε Απελλή

    στον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε προτάθηκε από ξένους πρέσβεις η ασφαλής διαφυγή του …
    όπως συνέβη αργότερα και με τον έτερο εθνοῑερομάρτυρα τον Σμύρνης Χρυσόστομο

    ΑΡΝΗΘΗΚΕ…..!!! εν γνωσει του πως το τέλος του θα είναι μαρτυρικό.

    Επίσης ένα άλλο στοιχείο που αποδεικνύει την εθνικώς επωφελή στάση του είναι
    πως τα κείμενα κατά των επαναστατών δεν τα υπέγραψαν εκβιαστικώς μόνο οι δεσποτάδες
    και ο πατριαρχης
    αλλά και άλλα 49 επιφανή μέλη της ελληνικής κοινότητας της Πόλης

    Μια πολύ καλή εξιστόρηση των συμβάντων κάνει ο Ανδρέας Μαρκιδης ->

    h..p://www.mikres-ekdoseis.gr/2011/04/e.html

    Μου αρέσει!

   14. Και ας τον συγκρίνουμε με έναν άλλον λαϊκό διαβολόπαπα
    επίσης καταραμένο από τους δεσποτάδες
    ας συγκρίνουμε την μικρότητα του Πατριάρχη προς το Μεγαλείο του Παπαφλέσσα!

    Μου αρέσει!

   15. Σφαγμένος σαν κατσίκι και ξεφτιλισμένος ο ένας
    φιλί-προσκύνημα στο μεγαλείο του από τον ΑΝΤΙΠΑΛΟ του ο άλλος!

    Η αληθινή ιστορία πραγματικά εκδικείται
    αλλά και επιβραβεύει !

    Μου αρέσει!

   16. Κερκυραίος είπε

    Απριλίου 5, 2014 στις 8:45 μμ
    Και ας τον συγκρίνουμε με έναν άλλον λαϊκό διαβολόπαπα
    επίσης καταραμένο από τους δεσποτάδες
    ας συγκρίνουμε την μικρότητα του Πατριάρχη προς το Μεγαλείο του Παπαφλέσσα!
    ____________________
    Τον Παπαφλέσσα τον αξιολογείς εκ των υστέρων.
    Τον Πατριάρχη τον αξιολογείς εκ των προτέρων.
    Γιατί;

    Κερκυραίος είπε

    Απριλίου 5, 2014 στις 8:50 μμ
    Σφαγμένος σαν κατσίκι και ξεφτιλισμένος ο ένας
    φιλί-προσκύνημα στο μεγαλείο του από τον ΑΝΤΙΠΑΛΟ του ο άλλος!

    Η αληθινή ιστορία πραγματικά εκδικείται
    αλλά και επιβραβεύει !
    ______________

    Η ΙΣΤΟΡΙΑ ούτε εκδικείται ούτε επιβραβεύει
    Η Ιστορία απλώς δι-δ-ασκει, δίδει και ασκεί.
    Το ζητούμενο είναι με ποιά μέθοδο ξεχωρίζει ο ιστορικός απ΄τον ιστοριογραφέα;
    Ο ιστορικός βάζει ίδια μέτρα και ίδια σταθμά
    Ο ιστοριογραφέας ( δηλ. ο επί πληρωμή ) κρύβει ή απαξιώνει ΓΕΓΟΝΟΤΑ.

    Μου αρέσει!

   17. Κερκυραίος

    Είσαι τέρας αντιλογίας! Επ΄άπειρον, θα προφασίζεσαι την «λογική», αν και δεν έχεις πρόβλημα ενίοτε να την εγκαταλείπεις, όταν θέλεις να ξεφύγεις, όπως τώρα.
    Δικαίως λοιπόν ο Πατριάρχης κρεμάστηκε, αφού ήταν συνεργάτης των Οθωμανών! Αλλά, αν δεν ήταν, τι θα του έκαναν αλήθεια;; Μάλλον θα τον κέρναγαν μπακλαβάδες!
    Έφτασες μέχρι του σημείου να αποδέχεσαι ακόμη και το «φιλί» του Ιμπραήμ στον Παπαφλέσσα, παρά το γεγονός ότι για πολλούς είναι και αυτό ένας μύθος, μόνο και μόνο για να κάνεις μια ακόμη ατυχή σύγκριση σε βάρος του Πατριάρχη!
    Εντάξει! Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
    Για μένα και οι δύο είναι ηρωϊκοί, δε μπαίνω στη διαδικασία της σύγκρισης.
    Αύριο το πρωί ο ήλιος θα βγει από την ανατολή όπως πάντα. Μήπως χρειάζεται να αποδείξουμε ότι αυτό λέγεται ημέρα;
    Καλή συνέχεια…

    Μου αρέσει!

   18. Γειά σου κερκυραίε, με τα τσιτάτα σου στα δύσκολα και την χολή σε κάθε τι ΕΛΛΗΝΙΚΟ.
    Τόχει η μοίρα σου να σκούζεις και να βρίζεις.
    Κι όσο ποιό πολύ βρίζεις τόσο ποιό πολύ αποδεικνύεις την ήττα σου
    Αααα και πούσαι
    Διάβασε «ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ: Σαν σήμερα ο Γρηγόριος ο Ε” ήρε τον αφορισμό στους αγωνιστές του 1821… Όμως δεν το διδάσκουν πουθενά!»
    Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου
    Άρα
    _____________________________
    Κερκυραίος είπε

    Απριλίου 5, 2014 στις 9:02 μμ
    Και ποιόν ανακήρυξαν άγιο οι ελληναράδες χριστιανοί;
    Τον ποντικαρά Γρηγόριο!
    Ο Παπαφλέσσας παραμένει αφορισμένος!
    _________________________________

    Γνωρίζεις ανάγνωση;
    Ο Γρηγόριος ο Ε’ ήρε τον αφορισμό
    Πως παραμένει αφορισμένος ο Παπαφλέσσας;

    Μου αρέσει!

   19. Εγώ το ξέρω που έχεις μεγάλα νοητικά προβλήμτα
    εσύ δεν το ξέρεις!

    Ξαναδιάβασε!
    Μια διηγηματική μυθοπλασία κάποιου ασχετολογούντος θρησκοληπτικού
    εσύ την πέρασες για ιστορικό ντοκουμέντο!

    Πρόβλημα δικό σου
    εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα!

    Και επαναλαμβάνω
    είναι μεγάλη βλακεία η βυζαντινολογία για τα είπα-ξείπα του Γρηγορίου
    αυτό που μετράει είναι ότι προ των ευθυνών του στην πιό κρίσιμη Ιστορική στιγμή
    αποδείχθηκε άδειος τενεκές!

    Αλλα΄σαν πολύ στα βαθειά σε βάζω
    εσύ πνίγεσαι και σε μπανιέρα …

    Μου αρέσει!

   20. Κερκυραίε νομίζω καταλαβαίνω την συλλογιστική σου. Μέρος αυτών που γράφεις τα σκέφτηκα κι εγώ. Κυρίως είναι ερμηνείες όπως το είπες, συμφωνώ, και μάλιστα εκατέρωθεν κατά τη γνώμη μου. Αν μπορώ να συνοψίσω με τρεις λέξεις τα όσα έγραψες επί του θέματος νομίζω θα ήταν: Γρηγόριο ή Παπαφλέσσα; Αν και η παρόρμησή μου είναι να απαντήσω Παπαφλέσσα, δεν μπορώ έτσι ελαφρά τη καρδία να πετάξω τον άλλο.

    Σίγουρα είσαι άλλη στόφα ανθρώπου από εμένα. Κι εκεί που εσύ κάνεις το άλμα, εγώ το σκέφτομαι. Καλώς, κακώς, έτσι έχει. Ναι, έχω τα πιστεύω μου τα οποία δε με κάνουν αμερόληπτο (έστω κι αν προσπαθώ στο μέτρο που μπορώ να παραμένω τέτοιος), όμως σου λέω τα απέκτησα με πολύ πόνο (κι όχι επειδή έτσι μου δόθηκαν) όπως υποψιάζομαι κι εσύ τα δικά σου. Αυτό που ξέρω σίγουρα, είναι πως για τον Θεό είμαστε όλοι χρήσιμοι. Αυτά και κλείνω.

    Μου αρέσει!

  2. Θάλασσα… τα έχεις κάνει θάλασσα! μάλλον δεν διάβασες το παραπάνω άρθρο, αλλά θα συμπληρώσω και στο παρακάτω στοιχεία που εθελοτυφλωμένα δεν δέχεστε !!!

   Η ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 – ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

   Ανυπολόγιστης αξίας είναι και η καθαρώς πολεμική προσφορά της Εκκλησίας.

   Το 1575 κήρυξε επανάσταση στη Μάνη ο Αρχιεπίσκοπος Επιδαύρου Μακάριος Μελισίδης, και το 1770 στο Αίγιο ο Μητροπολίτης Πατρών Παρθένιος και στην Κόρινθο ο Μητροπολίτης Μακάριος Νοταράς.

   Το 1600 και το 1609 έκανε επαναστατικό κίνημα ο Διονύσιος Φιλόσοφος, Μητροπολίτης Τρικάλων, ο οποίος τελικά βρήκε μαρτυρικό θάνατο στα Γιάννενα το 1611.

   Το 1684 ο Μητροπολίτης Άμφισσας Φιλόθεος πολέμησε κοντά στην Κόρινθο με δικό του σώμα εναντίον των Τούρκων, όπου και τραυματίστηκε θανάσιμα.

   Τον ίδιο χρόνο ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Τιμόθεος Τυπάλδος συγκρότησε επαναστατικό σώμα με 150 κληρικούς κι έλαβε μέρος σε απελευθερωτικές προσπάθειες……….
   0ι Μητροπολίτες Σαλώνων Τιμόθεος, Θηβών Ιερόθεος, Λάρισας Μακάριος, Εύβοιας Αμβρόσιος, διετέλεσαν οπλαρχηγοί.

   Ο Παπαβλαχάχας ήταν αρχηγός των αρματολών των Χασίων. Βρήκε, μάλιστα, τραγικό θάνατο από τον Αλή Πασά στα Γιάννενα.

   Ο διάκος του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε’ Νικηφόρος Ρωμανίδης, αφού χειροτονήθηκε ιερέας και χειροθετήθηκε και Αρχιμανδρίτης, υπηρέτησε και διακρίθηκε ως ναυμάχος κάτω από τις διαταγές του Α. Μιαούλη.

   Ο Ησαΐας Σαλώνων κήρυξε την επανάσταση στις 27.3.1821 στην περιφέρειά του, μέσα στο Μοναστήρι του οσίου Λουκά Βοιω¬τίας.

   Η Μονή του οσίου Λουκά, μετά τη σύσκεψη του Δεσπότη Σαλώνων στα μέσα του Μάρτη του 1821 με τους οπλαρχηγούς της περιφέρειας Αθ. Διάκο, κ.ά., έγινε κέντρο επαναστατικό και κατασκευής φυσεκιών.

   Ο Δ. Υψηλάντης είχε το αρχηγείο του στο Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου Πέτρας.

   Ο Αρχιστράτηγος της Ρούμελης Γ. Καραϊσκάκης είχε τ’ ορμητήριό του στη Μονή Προυσού της Ευρυτανίας.

   Ο Ιερομόναχος Σεραφείμ από το Φανάρι Θεσσαλίας ηγήθηκε της επανάστασης των Αγραφιωτών.

   Το Μοναστήρι του Ομπλού Πατρών ήταν στρατηγείο των επαναστατών της περιοχής.

   Ο Άνθιμος Αργυρόπουλος, ιερομόναχος, δέχτηκε στο Μοναστήρι του την οικογένεια Μπότσαρη και την περιέθαλψε, μετά την άλωση του Σουλίου. Ο ίδιος στη Ζάκυνθο, κατά τον ιστοριογράφο Π. Χιώτη, όρκισε μέλη της Φιλικής Εταιρίας το Θ. Κολοκοτρώνη, τους Β. και Κ. Πετιμεζά και τον Νικηταρά. Εργάστηκε δε ως παράγοντας με ασυνήθιστο ζήλο για την ευόδωση της Επανάστασης.

   Ο Χρύσανθος Πηγάς, Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Καλαμάτας, το 1819 μπήκε στη Φιλική Εταιρία κι εργάστηκε εντατικά για την προετοιμασία της Επανάστασης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη του από τους Τούρκους, το κλείσιμο του στις φυλακές της Τρίπολης, όπου μαζί με άλλους φυλακισμένους Μητροπολίτες πέθανε κι αυτός από τις κακουχίες της φυλακής.

   Στη Φ. Εταιρία είχαν μυηθεί όλοι σχεδόν οι μητροπολίτες και πολλοί διακεκριμένοι ιερείς και μοναχοί και ιδιαίτερα οι αγιορείτες.

   Την Επανάσταση του ’21, όπως είναι γνωστό, την κήρυξε Μητροπολίτης, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, μέσα στο Μοναστήρι της άγιας Λαύρας. Έστω κι αν η ηρωική Καλαμάτα, που κήρυξε την επανάσταση στις 23 του Μάρτη και που την ευλόγησαν 24 κληρικοί, διεκδικεί τα πρωτεία, γεγονός είναι ότι τα παλληκάρια της περιοχής ορκίστηκαν μέσα στην ιστορική Μονή.

   Ο Διάκος, ο Παπαφλέσσας κι ο Σαμουήλ είναι ανεπανάληπτες κληρικές μορφές του 21.

   Ο Υψηλάντης έλεγε για τον Παπαφλέσσα ότι «είναι το άλλο μου εγώ».

   Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υψηλάντης ξεκίνησε τον απελευθερωτικό του αγώνα από την εκκλησία. Μέσα στον ι. ναό των Τριών Ιεραρχών του Ιασίου έλαβε το πολεμικό ξίφος από το Μητροπολίτη Μολδαυΐας Βενιαμίν Κωστάκη, ο οποίος ευλόγησε και τη σημαία του αγώνα του.

   Ακόμα, πολλά Μοναστήρια καταστράφηκαν από τους Τούρκους γιατί λάβαιναν μέρος σ’ απελευθερωτικά κινήματα. Αναφέρουμε μόνο ένα για παράδειγμα, τη Μονή Στροφάδων που κατέστρεψε ο Σουλεϊμάν Β’ (1520-60). Και γενικά οι Τούρκοι κάθε τόσο ζητούσαν από την Εκκλησία τις ευθύνες για κάθε απελευθερωτικό κίνημα. Αυτήν αιματοκυλούσαν γιατί αυτήν θεωρούσαν πνευματική και εθνική Αρχή του Έθνους. Και μόνο αυτή η στάση των Τούρκων απέναντι στην Εκκλησία, της οποίας πολλές φορές σκότωναν τους φορείς της, τα λέει όλα. Είναι χαρακτηριστική και η σχετική ομολογία του Μακρυγιάννη για την τεράστια προσφορά των Μοναστηριών στον αγώνα: «…Τα μοναστήρια ήταν τα πρώτα προπύργια της επανάστασής μας… Οι περισσότεροι καλόγεροι σκοτώθηκαν εις τον αγώνα». Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν το Α και το Ω για το υπόδουλο γένος. Το ράσο κόλπωνε μέσα του τη ρωμιοσύνη και η ρωμιοσύνη κολπωνόταν μέσα στο ράσο. Αυτό δεν μπορεί να το ανατρέψει καμιά δύναμη. Η ρωμιοσύνη και η ορθόδοξη Εκκλησία και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας πορεύτηκαν αντάμα το δρόμο του μαρτυρίου τους, το δρόμο της σταυρικής τους πορείας κι’ επιβίωσαν χάρις στην πίστη τους στην Τριαδική Θεότητα. Χάρις στην ορθόδοξη παράδοση με τις άπειρες και παντοδύναμες διαστάσεις της. Μέσα από τη βυζαντινή εικόνα και το εκκλησιαστικό μέλος, μέσα από τα συναξάρια των αγίων και μέσα από τη ζωή των αρχαίων ηρώων κρατήθηκε η ελληνική ψυχή όρθια ως ότου βρήκε τη δύναμη και τίναξε από πάνω της τον τουρκικό ζυγό. Όσες προπαγάνδες κι αν θελήσουν ν’ αλλοιώσουν αυτή την ιστορική πραγματικότητα δεν θα το κατορθώσουν, γιατί μιλούν τα ίδια τα γεγονότα.

   Εδώ όμως πρέπει να σταματήσουμε, γιατί αν επεκταθούμε πιο πολύ σε πρόσωπα και σε γεγονότα, σχετικά με τη συμβολή της Εκκλησίας στον αγώνα της ελευθερίας του έθνους, δεν θα μας φτάσουν, όπως είπαμε και στην αρχή, τόμοι ολόκληροι.

   Πιστεύουμε όμως ότι όσα δειγματικά αναφέραμε είναι ικανά να πείσουν κάθε αντικειμενικό κριτή, σχετικά με τον πρώτο ρόλο της Εκκλησίας κατά τη μακραίωνη τούρκικη σκλαβιά και κατά την εθνεγερσία του ’21.

   Θα ‘ταν όμως παράλειψη κι εδώ αν στο κεφάλαιο αυτό δεν αναφέραμε δύο αντιπροσωπευτικές γνώμες Φιλελλήνων και ξένων περιηγητών, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αντικειμενικότητά τους.

   Ο Άγγλος Humphreys γράφει ότι «Ανάμεσα στους στρατιώτες βρίσκονταν και μεγάλος αριθμός παπάδων. Αυτοί ήταν οι πρωτεργάτες του ξεσηκωμού».

   Ο Κορσικανός Πρόξενος της Ολλανδίας στην Αθήνα Domenico Origone λέει πως «Οι Τούρκοι στην Αθήνα κάνουν τα πάντα για να συλλάβουν παπάδες, γιατί, όπως διαδίδεται, οι παπάδες είναι αρχηγοί των επαναστατών.

   Ακόμα και το πιο καταπληκτικό: Το βιβλίο της Γ’ Λυκείου της Τουρκίας γράφει: «ο Πατριάρχης και ο ανώτερος Κλήρος των Ρωμιών ήταν επικεφαλής του Έθνους των Γραικών σ’ αυτή την Επανάσταση, μαζί με τους καλόγερους».

   Και μία ανάλογη βεβαίωση από τη μακρυνή Αμερική, η οποία παρά την απόστασή της, βοήθησε τον αγώνα υλικά και ηθικά.

   Στις 16 Ιουνίου 1821 η εφημερίδα «Γκαζέττ» της Μασαχουσέτης πληροφορούσε τους αναγνώστες της ότι «…στο Μοριά ένοπλοι… με επικεφαλής τον ΚΛΗΡΟ εξεγέρθησαν εναντίον των Τούρκων….»

   Και ας ξανατονιστεί ότι η συμβολή του κλήρου στον αγώνα ήταν βαθειά συνείδηση του γένους, που την έκφραζε και στα δημοτικά του τραγούδια.

   Χαρά που τόχουν τα βουνά τα κάστρα περηφάνια, Γιατί γιορτάζει η Παναγιά γιορτάζει κι η Πατρίδα,
   Σαν βλέπουν διάκους με σπαθιά παπάδες με τουφέκι, Σαν βλέπουν και τον Γερμανό της Πάτρας τον Δεσπότη να ευλογάει τ’ άρματα να εύχεται τους λεβέντες.

   Μου αρέσει!

   1. Απάντηση σε ανιστόρητες απόψεις για την Εκκλησία και το 1821 εξέδωσε η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος και αναφέρει πως «Όσοι έζησαν τα γεγονότα, Έλληνες και ξένοι, αγωνιστές και λόγιοι, παραδέχονται ότι χωρίς τον ορθόδοξο κλήρο οι Έλληνες δεν θα είχαν ελευθερωθεί.»

    Αναλυτικά η ανακοίνωση:

    Χωρίς τον ορθόδοξο κλήρο δεν θα πετύχαινε η μεγάλη εθνική εξόρμηση του 1821. Ορισμένοι προπαγανδιστές ξεπερασμένων ιδεολογιών αρνούνται τον ρόλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως φάνηκε και από δημοσιεύματα και τηλεοπτικές εκπομπές των τελευταίων ημερών. Αποδεικνύονται ανιστόρητοι και εμπαθείς.

    Ο Γάλλος Πρόξενος Πουκεβίλ, ο οποίος έζησε τα γεγονότα της Ελληνικής Επαναστάσεως, γράφει ότι 100 Πατριάρχες και Επίσκοποι θανατώθηκαν κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και του Αγώνος. 80 κινήματα έκαναν οι Έλληνες πριν από το 1821 και στα περισσότερα πρωτοστατούσαν Επίσκοποι. Θυμίζω ότι από το 1680 έως το 1700 η Ανατολική Στερεά ήταν ελεύθερη μετά από την εξέγερση δύο Επισκόπων, του Θηβών Ιεροθέου και του Σαλώνων Φιλοθέου.

    Το 1821 βάφεται με το αίμα του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ και του Πατριάρχη Κυρίλλου Στ΄, του από Ανδριανουπόλεως. Εκτός από τον Επίσκοπο της Πάτρας Γερμανό που ευλόγησε το λάβαρο στην Αγία Λαύρα (17 Μαρτίου 1821) και στην Πάτρα (25 Μαρτίου 1821), ο Σαλώνων Ησαΐας κηρύσσει την Επανάσταση στη Φωκίδα και θυσιάζεται στην Αλαμάνα. Στην Πάτμο έρχεται γι’ αυτόν τον σκοπό ο Πάτμιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος Παγκώστας και υψώνει και αυτός λάβαρο επαναστατικό. Από τότε δεν ξαναγύρισε στον θρόνο του.
    Οι περισσότεροι Επίσκοποι της Πελοποννήσου κλείσθηκαν στη φυλακή του πασά της Τριπολιτσάς από τις αρχές Μαρτίου 1821 και μόνον τρεις βρέθηκαν ζωντανοί όταν μπήκαν οι Έλληνες μετά από 6,5 μήνες. Αυτή τη θυσία των κληρικών ας μην την λησμονούμε.
    Στην Κύπρο ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός είχε μυηθεί στη Φιλική Εταιρία. Οι Τούρκοι το πληροφορήθηκαν και στις 9 Ιουλίου 1821 έγινε η μεγάλη σφαγή στη Λευκωσία. Θανατώθηκε ο Κυπριανός και όλοι οι Επίσκοποι και οι Αρχιμανδρίτες του νησιού μαζί με τους προκρίτους.

    Πολλοί άλλοι Επίσκοποι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον Αγώνα όπως ο Έλους Άνθιμος, ο Βρεσθένης Θεοδώρητος, ο Ανδρούσης Ιωσήφ, ο Ταλαντίου Νεόφυτος. Και στη μεγαλειώδη Έξοδο του Μεσολογγίου ο Επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ, βοηθός του Μητροπολίτη Άρτης Πορφυρίου, θυσιάζεται ανατινάζοντας τον Ανεμόμυλο.

    Αλλά και στην ηθική και πνευματική προετοιμασία του 1821 ο ρόλος της Εκκλησίας και του Ράσου είναι μαχητικός και πανθομολογούμενος. Το ελληνορθόδοξο φρόνημα και η εθνική ταυτότητα διαφυλάχθηκαν με τη βοήθεια της Παιδείας, η οποία ήταν κατ’ εξοχήν έργο του ορθοδόξου κλήρου. Σε κρυφά και φανερά σχολεία, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούσαν, τα ελληνόπουλα μάθαιναν από τους ιερείς την Πίστη τους, την γλώσσα τους και εγαλουχούντο με τον πόθο για Ελευθερία. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, από τη γέννηση του οποίου συμπληρώνονται τριακόσια χρόνια, ήταν ιερομόναχος, ίδρυσε διακόσια σχολεία και κήρυξε σε εκατοντάδες πόλεις και χωριά την ελπίδα για το «ποθούμενον», την απελευθέρωση. Οι Νεομάρτυρες, οι πρώτοι αντιστασιακοί της δουλείας, αρνήθηκαν να τουρκέψουν και δεν φοβήθηκαν τον δήμιο. Την πνευματική τους υποστήριξη και ενθάρρυνση είχαν αναλάβει οι κληρικοί που τους εξομολογούσαν, οι λεγόμενοι «αλείπται».

    Είναι εύκολο να ξαναγράφει κάποιος την Ιστορία κατά το δοκούν. Όμως Ιστορία είναι η μελέτη των πηγών. Οι προσωπικές ερμηνείες και παρερμηνείες καταδεικνύουν φανατισμό, εθελοτυφλία και άγνοια των πηγών. Όσοι έζησαν τα γεγονότα, Έλληνες και ξένοι, αγωνιστές και λόγιοι, παραδέχονται ότι χωρίς τον ορθόδοξο κλήρο οι Έλληνες δεν θα είχαν ελευθερωθεί. Διαβάστε τον Νικόλαο Κασομούλη, τον Φωτάκο Χρυσανθόπουλο, τον Ιωάννη Μακρυγιάννη και τόσους άλλους αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων. Ακούστε τι λέει ο λαός μας μέσω του δημοτικού τραγουδιού. Επισκεφθείτε τα αμέτρητα πεδία των μαχών και τους τόπους του μαρτυρίου των ορθοδόξων κληρικών, Πατριαρχών, Επισκόπων, ιερέων, ιερομονάχων, διακόνων και απλών μοναχών.

    Μου αρέσει!

   2. Πρωταγόρα

    συγκλονιστική εικόνα
    μια απο τις πολλές

    Στήριγμά τους σ’ αυτή την τιτάνια προσπάθεια κατά του Ιμπραήμ, που αποφάσισε να επιτεθεί κατά της Μάνης με 8000 στρατό, και απόβαση 1500 στο Διρό της Μέσα Μάνης, οι Μανιάτισσες είχαν όλους τους ιερείς, που σπεύσανε και από τα γύρω χωριά,

    με επικεφαλής τον Επίσκοπο Μαΐνης Ιωσήφ Βουδικλάρη από την Κίττα, τον μετέπειτα Επίσκοπο Οιτύλου, με τη σημαία στα χέρια και με την αρχιερατική του στολή.

    Μετά από το κατόρθωμα των γυναικών στο Διρό και των ανδρών στο Αλμυρό ο Ιμπραήμ δεν τόλμησε να ξαναενοχλήσει τη Μάνη.

    Μου αρέσει!

 11. 1.Θέλω να επισημάνω το γεγονός ότι ο ισότιμος τού δικού μας Πατριάρχη Τούρκος δεν δέχθηκε να υπογράψει την σφαγή των Ελλήνων με αποτέλεσμα να τον σφάξει ο Σουλτάνος.
  2.Οτι τα Τουρκόπουλα ξέρουν καλύτερα από τα Ελληνόπουλα, τον ρόλο τού Ορθόδοξου κλήρου στο 1821. Φρικτό. Ας κρατήσουμε όλοι στο αρχείο μας το υπέροχο σχόλιο που μας ενημέρωσε. Τού χρόνου την 25η Μαρτίου πάμε στην παρέλαση με το παιδάκι μας, η το εγγονάκι μας, τη σημαιούλα μας, καί μοιράζουμε καί 200-300 φωτοτυπίες ( 2200 είναι το ρεκόρ μου) Δεν θα μας κάνουν άμορφη μάζα. Ερχόμαστε από πολύ μακρυά, καί πάμε ακόμα μακρύτερα. Τιμή καί δόξα στούς προγόνους μας.
  3. 15 από τα 110 (1 στα 7) σχόλια ήταν σχολιαστή πού μας τόνισε δυό φορές στην αρχή καί στο τέλος, με κεφαλαία γράμματα ότι δεν έχει ενδιαφέρον το θέμα.
  4 Αντίστοιχα πρέπει να δουλέψουμε καί τώρα. Αρχίζουμε καί συζητάμε γιά την οργάνωση συλλαλητηρίου με τούς ιερείς της ενορίας μας επί κεφαλής, ανά ενορία, καί με σημαία τον προστάτη της Αγιο.
  Ο Θεός μεθ’ημών ουδείς κατ’ημών.
  Ούτοι εν άρμασι καί ούτοι εν ίππεις ( Μ.εσα Μ.αζικής Ε.γκληματικότητας), ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθησόμεθα, αυτοί συνεποδίσθησαν καί έπεσαν, ημείς δε ανέστημεν καί ανωρθώθημεν.

  Μου αρέσει!

 12. στην Α’Εθνοσυνελευση, απαντες αναγνωρισαντες την σκανδαλωδη Θεια Ευνοια για την επιτευξη της ελευθεριας της πατριδας ψηφισαν υπερ της ανοικοδομησης ιερου ναου αφιερωμενο στον Σωτηρα Χριστο.-ουτε ενα λευκο,ακυρο,παρων,εναντιον κλπ-
  αυτο το ψηφισμα αποτελει απληρωτη επιταγη και εθνικο ταμα.
  μονομερη διαγραφη χρεους μπορεις να κανεις,αλλα την Θεια Χαρη δεν μπορεις να κορο’ι’δευεις…
  κατα συνεπειαν,γευτηκαμε περιπου 2 αιωνες σχετικη ελευθερια αλλα η επανασταση του 1821 δεν τελειωσε ΠΟΤΕ,και αυτο στις μερες μας ειναι κατι παραπανω απο φανερο
  ειναι επειγον να επανελθουμε σαν ελληνισμος και να συνεχισουμε την μισοτελειωμενη επανασταση που για αλλη μια φορα κοντευει να σβησει.
  πιστευω πως δεν εχει σβησει αλλα βρισκεται σε φαση αντιστοιχη με την κατα ιμπραημ αποβαση.και αυτη τη φορα η αποβαση δεν ειναι στην πελοπονησο.ουτε στην ελλαδα.ειναι σε ολη την μπαλιτσα γη,οι δυναμεις που εχουμε να αντιπαλεψουμε συντρηπτικες, και κυριολεκτικα μονο με ανωτερες δυναμεις ειναι δυνατον να νικησουμε.το ανθρωπινο μετρο δεν αρκει.ευχομαι ο Θεος να ειναι μαζι μας.
  καθε αρνηση επικλησης Θειας παρεμβασεως ειναι τ’αλλουνου.-του εξω απο δω-

  Μου αρέσει!

Leave a Reply

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s