Μήνυμα διαμαρτυρίας Φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ ἐνάντια στὸ σχέδιο ἵδρυσης «Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν»

ΙσλαμιστέςὩς φοιτητὲς τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ, ἔχοντας πληροφορηθεῖ μόλις προσφάτως τὰ σχέδια ὁρισμένων προσώπων γιὰ ἵδρυση «τμήματος ἰσλαμικῶν σπουδῶν» ἐντός τῆς ἱστορικῆς Σχολῆς μας, ἐπιθυμοῦμε νὰ τοποθετηθοῦμε καὶ νὰ διατρανώσουμε την πλήρη καὶ κάθετη ἀντίθεσή μας πρὸς κάθε ἐμπλεκόμενο!

Ἡ ἀντίθεσή μας αὐτή, δὲν εἶναι αὐθαίρετη καὶ ἀναιτιολόγητη, οὔτε καταφέρεται ἐνάντια σὲ ὅσους ἀνθρώπους θρησκεύουν στὸ Ἰσλάμ, ἄλλωστε ἡ πίστη τοῦ καθενὸς ἀποτελεῖ ἀναφαίρετο θεμελιῶδες δικαίωμα, τὸ ὁποῖο κατοχυρώνεται θεσμικὰ  ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα.  Αὐτὸ τὸ ὁποῖο μᾶς κάνει στὴ συγκεκριμένη περίπτωση ἀντίθετους σὲ ἕνα τέτοιο σχέδιο εἶναι:…

Α) τὸ γεγονὸς πὼς γιὰ πρώτη φορὰ σὲ πανευρωπαϊκὸ ἐπίπεδο καὶ δὴ σὲ χώρα Ὀρθόδοξη, ἐπιχειρεῖται μὲ προκλητικὸ τρόπο τὸ ἀντισυνταγματικὸ ἐγχείρημα τῆς θεσμικῆς καθιέρωσης καὶ ἀναγνώρισης στὸν εὐαίσθητο χῶρο τῆς παιδείας, καὶ μάλιστα στὴν ἀνώτατη βαθμίδα, ποὺ εἶναι τὸ Πανεπιστήμιο, ἑνὸς θρησκευτικοῦ μορφώματος ποὺ ἀπορρίπτει τὸ βασικὸ δόγμα τῆς Τριαδικότητας τοῦ Ἁγίου Θεοῦ, καὶ ποὺ καθυβρίζει τὴ θεότητα τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κάτι ποὺ ἀποτελεῖ ξεκάθαρα «βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Ἐπειδὴ τὸ θέμα τῆς σωτηριολογίας, ἐξ ἀπόψεως ὀρθοδόξου, φαίνεται πῶς δὲν ἀπασχολεῖ τοὺς ὑπέρμαχους αὐτοῦ τοῦ σχεδίου, τοὺς ὑπενθυμίζουμε ἁπλῶς ὅτι ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης τονίζει ξεκάθαρα πώς «τὶς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι  Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός; οὗτος ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν. πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει.»[1].

Β) διότι τὸ Ἰσλὰμ ἀποτελεῖ ἕνα ἀντιδημοκρατικό, βίαιο καὶ ρατσιστικὸ ἀνθρωποπαθὲς κατασκεύασμα, ἡ διδασκαλία τοῦ ὁποίου -διὰ μέσου τοῦ ανίερου Κορανίου- προτρέπει τοὺς «πιστοὺς» σὲ πράξεις βίας εἰς βάρος τῶν «ἀπίστων», ὅλων ὅσων δηλαδὴ δὲν ἀσπάζονται τὸ Ἰσλάμ, μὲ βάση τὸ Κοράνι. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδεχθοῦμε στοὺς κόλπους μίας ὀρθόδοξης, ἐπὶ τὴ βάση της, Θεολογικῆς Σχολῆς, νὰ διδάσκεται μία θρησκεία μὲ ἔντονα στοιχεῖα φασισμοῦ, πού καταπιέζει πληθώρα κοινωνικῶν ὁμάδων, ὅπως εἶναι οἱ γυναῖκες, ἐπὶ παραδείγματι, πού ἐξευτελίζονται μὲ βαρβαρότητα «ἐν ὀνόματι τῆς πίστεως»; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐνστερνιζόμαστε τὴν «ἀπαίτηση» τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Ἰσλάμ, νὰ λάβουν βῆμα ἐκπαιδευτικὸ σὲ μία, πνευματικά, ἑτέρου γένους χώρα, ὡς δικαίωμα ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν «ἀρχὴ τῆς ἀναλογικότητας», ὅταν οἱ ἴδιοι οἱ ἰσλαμιστὲς στὶς χῶρες τους καταπατοῦν κάθε ἔννοια θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καὶ δικαίου; Πῶς παραγνωρίζουμε τὸ γεγονὸς ὅτι, σχεδὸν σὲ καθημερινὴ βάση, πολλοὶ Χριστιανοὶ μαρτυροῦν στὰ χέρια μουσουλμάνων φονταμενταλιστῶν στὶς ἰσλαμικὲς χῶρες;

Γ) ἐπειδὴ οἱ λόγοι τοὺς ὁποίους ἐπικαλοῦνται οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ σχεδίου εἶναι τάχα «ἐθνικοί», γιὰ νὰ ἐκπαιδεύονται οἱ ἱεροδιδάσκαλοι τῆς μειονότητας σὲ ἐπίπεδο πανεπιστημιακὸ κι ὄχι ἀπὸ τὶς παράνομες μουφτεῖες τοῦ τουρκικοῦ προξενείου, ἐρωτοῦμε: Ἀκόμα κι ἂν πρόκειται γιὰ πολιτικὸ σχεδιασμὸ τοῦ «κεντρικοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν», πόσο ἀξιόπιστη μποροῦμε νὰ θεωρήσουμε μία τέτοια πολιτική, ὅταν τὸ ἑλληνικὸ κράτος παραμένει μονίμως ἐνδοτικὸ στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική του, μὴ διεκδικώντας οὔτε τὰ ἱστορικὰ δίκαιά του, στὰ πλαίσια τῆς «ἀρχῆς τῆς ἀναλογικότητας»; Ποιὸς μπορεῖ ἄραγε νὰ ἀποκλείσει τὸ ἐνδεχόμενο, πίσω ἀπὸ τὴν ἵδρυση ἑνὸς «τμήματος ἰσλαμικῶν σπουδῶν» νὰ βρίσκεται μία στρατηγικὴ ἐπιδίωξη τῆς Ἄγκυρας γιὰ «μετατόπιση» τοῦ θρακικοῦ ζητήματος πρὸς τὴν ἐνδοχώρα; Ἐπιπλέον, ποιὸς μπορεῖ νὰ διασφαλίσει ὅτι οἱ «ἐκπαιδευτὲς» τοῦ ἐν λόγω τμήματος, δὲν θὰ συνεχίσουν νὰ ὁρίζονται ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα;

Δ) σὲ μία ἐποχὴ ποὺ γίνεται πολλὴ φασαρία γιὰ τὸν ὁμολογιακὸ ἢ μή, χαρακτήρα ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἔχει τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὴν ἑλληνικὴ δημόσια ἐκπαίδευση, μὲ ποιὸ κριτήριο ὁρισμένοι πολέμιοι τοῦ ὁμολογιακοῦ μαθήματος, εἰσηγοῦνται καὶ ἀποδέχονται τὴν ἵδρυση ἑνὸς «τμήματος ἰσλαμικῶν σπουδῶν», ποὺ ἡ διδασκαλία του θὰ βασίζεται στὸ Κοράνιο, καὶ ἄρα στην «ὁμολογιακὴ κατάρτιση» τῶν μουσουλμάνων; Ἄραγε ἰσχύουν ἄλλα κριτήρια γιὰ τὸν τρόπο διδασκαλίας τοῦ Ἰσλάμ, καὶ ἄλλα γιὰ τὸν τρόπο διδασκαλίας τῆς Ὀρθοδοξίας;

Ε) τέλος, θὰ πρέπει νὰ θυμίσουμε σὲ κάποιους ὅτι ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης, ἀποτελεῖ παγκόσμιο σημεῖο ἀναφορᾶς γιὰ τὶς σπουδὲς Ὀρθοδόξων, ἀλλὰ καὶ μὴ Ὀρθοδόξων, ἕνα οἰκουμενικὸ κέντρο Ὀρθοδόξων Σπουδῶν. Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης εἶναι ἕνας τίτλος τιμῆς ἀπὸ μόνη της, γιὰ ὅσους εἶχαν καὶ ἔχουν τὴν εὐλογία νὰ σπουδάζουν στὰ ἱερὰ χώματα τῆς Συμβασιλεύουσας τοῦ Βυζαντίου, καὶ πόλεως τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου καὶ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Διερωτώμεθα λοιπόν, πῶς θὰ ἐπιτρέψουμε ἔτσι, «ἐλαφρὰ τῆ καρδία», αὐτὸ τὸ παγκοσμίου φήμης πανορθόδοξο κέντρο σπουδῶν, νὰ ἀλωθεῖ μὲ ὑπογραφὴ δική μας, ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ φονταμενταλιστικοῦ Ἰσλάμ;

Ἐν κατακλείδι, ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀναφέρουμε πὼς ὡς Ὀρθόδοξοι πρωτίστως φοιτητὲς τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ, προβληματιστήκαμε ἰδιαιτέρως ὅταν πληροφορηθήκαμε ὅτι ἐπίκειται αὐτὴ ἡ αἰφνιδιαστικὴ ἐξέλιξη γιὰ τὴν ἀγαπημένη μας Σχολή. Ἐνθυμούμενοι μάλιστα τὸ τραγικὸ γεγονὸς ποὺ ἔλαβε χώρα πρὶν ἀπὸ περίπου ἕνα χρόνο στὸ Λονδίνο, ὅταν ἕνας φονταμενταλιστὴς ἰσλαμιστὴς ἀποκεφάλισε στὴ μέση τοῦ δρόμου δύο ἄτυχους χριστιανοὺς πολίτες καὶ ἐρευνώντας στὸ διαδίκτυο κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες τῆς ὑπόθεσης, μὲ ἔκπληξη διαπιστώσαμε πὼς ὁ σφαγέας τοῦ Λονδίνου εἶχε προσηλυτιστεῖ ἐντός τοῦ ἀγγλικοῦ ἐδάφους, ἀπὸ σχολὴ ἰσλαμική, ἡ ὁποία εἴχε κρατικη στήριξη καὶ χρηματοδότηση. Δὲν ἀποτελοῦσε δηλαδὴ ἡ φρίκη αὐτὴ προϊὸν ἔλευσης ἰσλαμιστῶν μεταναστῶν, ἀλλὰ δημιουργίας τρομοκρατῶν ἐντός τοῦ ἀγγλικοῦ ἐδάφους ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μέχρι τὸ τέλος, μέσω προσηλυτισμοῦ [2]. Ἀναλογιζόμενοι λοιπὸν αὐτὸ τὸ πρόσφατο τραγικὸ περιστατικὸ σὲ μία εὐρωπαϊκὴ πρωτεύουσα, εὐχόμαστε καὶ ἐλπίζουμε νὰ πρυτανεύσει ἡ σύνεση μεταξὺ ὅλων τῶν ἐμπλεκόμενων ἁρμόδιων φορέων, ποὺ θὰ κληθοῦν νὰ ἀποφασίσουν γιὰ αὐτὸ τὸ τόσο σημαντικὸ ζήτημα ποὺ ἀφορᾶ τὴν ταυτότητα τῆς Σχολῆς μας.

____________________________

[1] Α΄ Ἰω. β΄ 22-23

[2]https://olympia.gr/2013/05/24/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7-%CF%83%CE%BF%CE%BA-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD/#more-27532

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2014/03/blog-post_7.html

15 thoughts on “Μήνυμα διαμαρτυρίας Φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ ἐνάντια στὸ σχέδιο ἵδρυσης «Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν»”

 1. ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΒΡΩΜΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 500 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ!!!!

  ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟ!

  ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΜΕ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ ΚΙ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑ!

  ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ “ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ” ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ!
  ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ!

  Like

 2. Και για όσους θέλουν σε λίγα λεπτά να διαπιστώσουν την αγάπη που διδάσκει το ισλάμ καθώς και γιατί ο Αλλάχ είναι μεγάλος, ας δουν το παρακάτω video:
  https://olympia.gr/2014/03/05/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CF%86%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B9/

  Like

 3. Για όνομα του Θεού βρε δουλικά, ούτε ιερό ούτε όσιο δεν έχετε; Σώνει και καλά να νομιμοποιήσετε το σκοταδισμό μέσα απο Ελληνικό Πανεπιστήμιο εκεί που διδάσκεται η Ορθοδοξία; Τί στον κόρακα θα αφήσετε όρθιο πιά σε αυτή τη χώρα; Χειρότεροι ξεπουλητάδες απο το ΓΑΠ καταντήσατε, θα μείνετε στην ιστορία ως οι τελευταίοι εκτελεστές της χώρας με τη χαριστική βολή απο το χέρι σας άχρηστοι πολιτικάντηδες, τσουτσέκια των νεοταξιτών. Και κανείς δεν παραιτείται, συνείδηση μηδέν απο τους εξασφαλισμένους του κοινοβουλίου. Ο ένας κρατάει τον άλλον μην πέσουν με πάταγο και διαλυθούν οι συνένοχοι. Αισχος.

  Like

 4. θα προσπαθήσω να γράψω όσο πιό κόσμια μπορώ με τους επικίνδυνους ανθρώπους που φωνάζουν για τα δικαιώματα των αλλόθρησκων στην χώρα μου.
  αφού κόπτεσθε τόσο πολύ για τα δικαιώματά τους,να πάτε στην χώρα τους να πείσετε τους εκεί άρχοντες για τα δικαιώματά τους και να δείτε απο κοντά πως ειναι να μην έχεις την ελευθερία της έκφρασης που εδώ την έχετε δεδομένη και την χρησιμοποιείτε για να γινόσαστε δήθεν ανθρωπιστές και επικίνδυνοι για εμάς.

  Like

 5. Σε τι θα εξυπηρετεί η ίδρυση ενός τέτοιου τμήματος στο πανεπιστήμιο??? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά????

  Στη σημερινή εποχή , δεν είδα και δεν άκουσα , ότι σε χριστιανικό κράτος , να έγινε διωγμός ανθρώπων , άλλης θρησκείας. Αντίθετα ακούμε τι γίνεται από ισλαμοφασίστες .

  Η εκκλησία που είναι???? Τι κάνει ο Αρχιεπέσκοπος.

  Αν ζούσε ο μακαρίτης Χριστόδουλος , θα συνέβαιναν αυτά?????

  Τελικά η παροιμία ”δώσε θάρρος στο χωριάτη , να σ’ ανέβει στο κρεβάτι” επιβεβαιώνεται. (Για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση και εγώ από χωριό κατάγομαι)

  Like

 6. Αναμένω με προσμονή τη θέση των καινοφανώς παραστάτες της έννοιας του “έθνους” του σύριζα να λάβουν μια ξεκάθαρη θέση.
  Θέση!
  Όχι 1-2-χ.
  Δεν θέλω να χειροκροτήσω τον Μιχελογιαννάκη, την Φωτίου και να βρίσω τον “κακό” Σταθάκη ή τον Μηλιό.
  Επίσημη θέση, σε επίπεδο κρυστάλλινου νερού, ντομπροσύνης.

  Στο ζήτημα των θεολογικών σπουδών, έχει πραγματοποιηθεί ένα διαχρονικό εξω-εσωτερικό πλιάτσικο που τις έχει υπονομεύσει.
  Κατά την συναναστροφή μου με αποφοίτους των θεολογικών σπουδών, έχω πραγματικά εκπλαγεί για το υψηλό επίπεδο γνώσεων σε συνδυασμό με το ταπεινό τους φρόνημα.
  Πρόκειται για τους πιο αδικημένους και κατασυκοφαντημέους έλληνες επιστήμονες.

  Φυσικά η Θεολογία του Χρυσοστόμου ελιναι ηθικά πολύτιμος θησαυρός, εξω-κανονιστικός, αναφέρομαι στην κανονιστική θεολογία, ως σποδές.

  υ.γ
  Το έθνος είναι συνείδηση κοινωνίας, άρα όχι όσα η νεοτερικότητα προτάσσει ως κρατική διαμόρφωση κομμάνη και ραμμένη στα μέτρα των κομμάτων σήμερα

  Like

 7. Ε, όχι και κρατική σχολή ισλαμικών σπουδών.
  Δεν έχει καμμιά δουλειά το κράτος με σχολές θρησκευτικών δογμάτων.
  Κι επειδή πολλοί θέτουν τώρα ζητήματα σε βάρος της πατρίδας, ας επανεξεταστεί και το θέμα των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων των μουφτήδων σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου κλπ. στη μειονότητα.
  Ενας κοινός πολιτικός νόμος (αστικός κώδικας) θα πρέπει να ισχύει για όλους τους φέροντες την ιδιότητα του Ελληνα πολίτη, είτε πρόκειται για χριστιανούς, ορθόδοξους και μη, μουσουλμάνους, ισραηλίτες, βουδιστές, ινδουιστές κλπ. είτε για οπαδούς της πατροπαράδοτης θρησκείας-12θέου είτε για άθρησκους ή άθεους ή αγνωιστικιστές.
  Οι θρησκευτικές ομάδες δεν έχουν κανένα λόγο σε γενικές δικαιοδοτικές αρμοδιότητας. Για παράδειγμα το διαζύγιο μεταξύ μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών θα πρέπει να διέπεται και ρυθμίζεται από την κείμενη νομοθεσία του Α.Κ. και όχι από το Κοράνι.
  Και ορθώς τίθεται και το ζήτημα της αμοιβαιότητας. Οι χώρες που ζητούν την ανέγερση ναών και την ίδρυση θρησκευτικών σχολών τί έχουν κάνει σχετικά με το μείζον θέμα της ελεύθερης και ακώλυτης άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων, τελετών κλπ;
  Τί κάνουν επ’ αυτών το Κατάρ, η Σαουδ. Αραβία, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές κλπ. και ιδίως η Τουρκία;
  Αυτοί δεν είναι που, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτούν τους φονιάδες που βασανίζουν, αποκεφαλίζουν και λιθοβολούν χριστιανούς και αλλόδοξους μουσουλμάνους στη Συρία;
  Ποιά είναι η θέση τους έναντι των αθέων και αθρήσκων;
  Δεν πάει πολύ να γίονται αποδεκτά τα αιτήματά τους, χωρίς τον όρο της αμοιβαιότητας και με επιβάρυνση του αγρίως πτωχοποιημένου Ελληνα φορολογούμενου;
  Σε σύγχρονο δημοκρατικό, κοινωνικό κράτος δικαίου δεν νοείται να χρηματοδοτεί αυτό, δηλ. ο κάθε φορολογούμενος, θρησκευτικές δραστηριότητες.
  Αν αύριο Ελληνες πολίτες, οπαδοί του 12θέου, ζητήσουν τη χρηματοδότηση ανέγερσης ναών και ίδρυσης σχετικών σχολών, θα συναινέσει αυτό το συγκεκριμένο το κράτος;
  Καθεμιά θρησκευτική κοινότητα θα πρέπει να μπορεί ελεύθερα να δραστηριοποιείται, εννοείται τηρώντας το Σύνταγμα, τους νόμους και σεβόμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά να το κάνει αποκλειστικά με δικές της δαπάνες, χωρίς προνόμια και εξαιρέσεις.
  Και ας δωρίσει το κράτος τις Θεολογικές Σχολές στην Εκκλησία της Ελλάδος, για να τις λειτουργήσει εκείνη, με ευθύνη και δαπάνες της, για την ανανέωση του κλήρου και για ό,τι άλλο θέλει, απεμπλεκόμενο από τη γνωσ΄τη ‘συναλληλία’.
  Αλλά σε καμμιά περίπτωση να μην επιβαρύνει τον Ελληνα πολίτη με δαπάνες ανέγερσης τεμενών και ίδρυσης μουσουλμανικών σχολών, χωρίς μάλιστα να έχει απαιτήσει και επιτύχει το σεβασμό στην πράξη της χριστιανικής θρησκείας και κάθε άλλης δοξασίας από τις ισλαμικές χώρες. Οποιος μετανάστης θέλει τζαμί, να βάλει το χέρι στην τσέπη, να ιδρυθεί-κατασκευασθεί νομίμως, να λειτουργεί διαφανώς και να υπόκειται σε έλεγχο του κράτους, ώστε να μην υπάρχει εύκολο έδαφος για υα γνωστά φονταμενταλιστικά “μαντράσας”, εντός μάλιστα της χώρας.
  Μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι οι θρησκείες, όπως λειτουργούν, αντί να ενώνουν τους λαούς και να τους βελτιώνουν και εξανθρωπίζουν, τους χωρίζουν, γιατί πολλά ιερατεία εμπλέκονται στενά και αδιάσπαστα με τα κάθε είδους οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.

  Like

 8. ΜΑΖΕΥΤΕ ΜΑΖΕΥΤΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΙ ΘΑ ΜΑΖΕΨΟΥΜΕ ΑΝ ΤΟ ΜΑΖΕΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ;;;

  Like

 9. Τωρα ξυπνησατε …κοροιδα μορφωμενο???

  αργα…κοροιδα …αργα…

  ηδη εχετε ημερα ….αφανειας απο τα σχολεια……

  Like

 10. σκοταδιστες οσοι διαμαρτυρονται. ουτε οι ισλαμιστες δεν κανουν ετσι.

  Like

 11. Ορθόδοξος φονταμενταλισμός
  ταλιμπανικός στρουθοκαμηλισμός
  και θρησκευτικός κρετινισμός!

  Θλιβεροί!

  Υ.Γ. Για να μην παρεξηγούμαι
  την πολιτική σκοπιμότητα να γίνεται δική μας “παραγωγή” του ισλαμικού ιερατείου μπορεί να την εκτιμήσει κανείς με τα δικά του μέτρα
  και να είναι υπερ η κατά
  Από εκεί και πέρα
  όχι μόνο ισλαμικές σπουδές στα Παναπιστήμια δεν θα πρέπει να υπάρχουν
  αλλά να πετάξουν στις κλωτσιές και τι δικές μας θεολογικές!
  Τι σχέση έχουν ας πούμε με την Επιστήμη, την Γνώση την Σκέψη και την Σοφία
  τοποθετήσεις όπως των παραπάνω γελαδιών
  που αύριο θα ξεχυθούν και στα σχολεία να “μορφώνουν” τα παιδιά μας;

  Μνημείο κρετινισμού και σκοταδισμού η παραπάνω ανακοίνωση!

  Like

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s