ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ: ΕΙΠΑ ΟΧΙ ΣΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ» ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΕ ΚΡΕΜΑΓΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ!

20121028-113452.jpg

Οι πατέρες της «Νέας Τάξεως»: Το ιστορικό ντοκουμέντο που καταρρίπτει τους άθλιους μύθους περί «φιλελληνισμού» του Χίτλερ και δείχνει το μίσος των φασιστών στην Κλασσική παιδεία.

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΚΟΥΖΟΥΝ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ»!

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ.

 Ένα ιστορικό ντοκουμέντο πολύτιμο για το σήμερα.
-Ποιός οραματίστηκε τη «Νεα Τάξη» που σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή;
-Ήταν ο Χίτλερ «φιλέλληνας»; Ή απλώς ακολουθούσε τον δρόμο των βάρβαρων, ομόφυλων του Τούρκων που αποσκοπούσαν στην καπηλεία του μεγαλείου του Ελληνικού πολιτισμού για να καλύψουν την βάρβαρη, υπάνθρωπη φύση τους;
-Το μίσος του Μουσολίνι για την Ελλάδα έχει τις ίδιες ρίζες με το σημερινό μίσος του ρεπουσισμού. Η Κλασσική παιδεία είναι τείχος Ελευθερίας. Γι’ αυτό οι εχθροί της Ελευθερίας προτάσσουν χυδαία τον κεμαλοναζισμό στην εκπαίδευση.
-Ο διαχρονικός μισελληνισμός του Μουσολίνι δεν ήταν η αιτία της εισβολής. Η «Νέα Τάξις» του Χίτλερ ήθελε την Ελλάδα ακρωτηριασμένη. Καταρρέει το ψεύδος της «Χιτλερικής δυσαρέσκειας» για την φασιστική επίθεση.
-Η ύπαρξη της Ελλάδας είναι τροχοπέδη για κάθε απόπειρα εγκαθίδρυσης παγκόσμιου ολοκληρωτισμού. Αυτό αποδεικνύεται (και) σήμερα.
-Το «ΟΧΙ» όντως δεν ήταν του Μεταξά. Θα ήταν μονόδρομος για κάθε Έλληνα ηγέτη αφού το «ΝΑΙ» θα σήμαινε νέα γενοκτονία του Ελληνισμού και ακρωτηριασμός. Ας το σκεφτούν σοβαρά οι σημερινοί ηγέτες.

Ανακοίνωσις του Πρωθυπουργού Ι. Μεταξά προς τους ιδιοκτήτας και αρχισυντάκτας του Αθηναϊκού Τύπου εις το Γενικόν Στρατηγείον (ξενοδοχείον “Μεγάλη Βρεταννία”) εις τας 30 Οκτωβρίου 1940

Κύριοι,

Έχω λογοκρισίαν [1] και ημπορώ να σας υποχρεώσω να γράφετε μόνον ό,τι θέλω. Aυτήν την ώραν όμως δεν θέλω μόνον την πέννα σας. Θέλω και την ψυχήν σας. Γι’ αυτό σας εκάλεσα σήμερα για να σας μιλήσω με χαρτιά ανοιχτά. Θα σας ειπώ τα πάντα. Θα σας ειπώ ακόμη και τα μεγάλα μου πολιτικά μυστικά. Θέλω vα ξέρετε και σεις όλα τα σχετικά με την εθνικήν μας περιπέτεια ώστε να γράφετε, όχι συμμορφούμενοι προς τας οδηγίας μου, αλλά εμπνεόμενοι εις την προσωπική σας πίστιν από την γνώσιν των πραγμάτων.

Σας απαγορεύω να ανακοινώσητε σχετικά το παραμικρόν σ’ οποιονδήποτε. Απολύτως και γιά οιονδήποτε λόγον. Κάθε παράβασις αυτής της εντολής μου θα έχη δια τον υπεύθυνον -και
να είσθε βέβαιοι ότι θα ευρεθή ο υπεύθυνος- τας συνεπείας τας οποίας πρέπει να έχη σε πόλεμο ζωής ή θανάτου του Έθνους η προδοσία ενός μεγάλου μυστικού, έστω και αυτό αν έγινε από αφέλεια, χωρίς την παραμικρή κακή πρόθεσι. Φυσικά έχω τον λόγον σας…

Mη νομίσητε ότι η απόφασις του ΟΧΙ πάρθηκε έτσι, σε μια στιγμή. Μην φαντασθήτε ότι εμπήκαμε στον πόλεμο αιφνιδιαστικά. Ή ότι δεν έγινε παν ό,τι επετρέπετο και μπορούσε να γίνει δια να τον αποφύγωμε.
Από την εποχήν της καταλήψεως της Αλβανίας το Πάσχα πέρυσι το πράγμα άρχισε να φαίνεται. Από τον περασμένο Μάιο είπα καθαρά στον κ. Γκράτσι [2] ότι αν προσεβαλλόμεθα εις τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα, θα ανθιστάμεθα αντί πάσης θυσίας και δι’ όλων των μέσων. Συγχρόνως όμως μου ήρχοντο από την Ρώμην, από την Βουδαπέστην, από τα
Τίρανα, από παντού πληροφορίαι αντίθετοι [3].
Εις τας 15 Αυγούστου έγινεν ο τορπιλλισμός της ΕΛΛΗΣ. Γνωρίζετε ότι από την πρώτην στιγμήν διεπιστώθη ότι το έγκλημα ήτο Ιταλικόν. Εν τούτοις δεν επετρέψαμεν να γνωσθή ότι είχομεν και τας υλικάς πλέον αποδείξεις περί της εθνικότητος του εγκληματίου [4]. Συγχρόνως όμως διέταξα τα αντιτορπιλικά τα οποία συνώδευον τα πλοία που μετέφερον τους προσκηνητάς από την Τήνον μετά το έγκλημα, άν προσβληθούν από αεροπλάνα ή οπωσδήποτε άλλως να κάμουν αμέσως χρήσιν των όπλων των.
Θα σας αποκαλύψω τώρα, ότι τότε διέταξα να βολιδοσκοπηθή καταλλήλως το Βερολίνον. Μου διεμηνύθη εκ μέρους τον Χίτλερ, η σύστασις να αποφύγω οιονδήποτε μέτρον δυνάμενον να θεωρηθή από την Ιταλίαν πρόκλησις. Έκαμα το πάν διά να μη μπορούν οι Ιταλοί να εμφανισθούν ως δυνάμενοι να έχουν όχι αφορμάς ευλόγους, αλλ’ ούτε ευλογοφανές παράπονον εκ μέρους μας, αν και από την πρώτην στιγμήν αντελήφθην τι πράγματι εσήμαινεν η όλως αόριστος σύστασις του Βερολίνου. Σεις καλύτερον παντος άλλου γνωρίζετε ότι έκαμα το πάν διά να μη δώσωμεν αφορμήν εμφανίσεως της Ιταλίας ως δυναμένης να έχη ευλογοφανείς καν αφορμάς αιτιάσεων. Λόγω του επαγγέλματός σας έχετε παρακολουθήσει εις όλες τις λεπτομέρειες την ιστορίαν των ατελειώτων ιταλικών προκλήσεων δημοσιογραφικών και άλλων, αλλά και την χριστιανικήν υπομονήν την οποίαν ετηρίσαμεν, προσποιούμενοι ότι δεν τις καταλαβαίνουμε, περιοριζόμενοι μόνον σε δημοσιογραφικάς ανασκευάς των ιταλικών εναντίον μας κατηγοριών [5].
Ομολογώ ότι εμπρός εις την φοβεράν ευθύνην της αναμίξεως της Ελλάδος εις τέτοιον μάλιστα πόλεμον, έκρινα πώς καθήκον μου ήτο να δω εάν θα ήτο δυνατόν να προφυλάξω τοv τόπον από αυτόν έστω και διά παντός τρόπου, ο οποίος όμως θα συμβιβάζετο με τα γενικώτερα συμφέροντα του Έθνους. Εις σχετικάς βολιδοσκοπήσεις προς την κατευθυνσιν τον Άξονος μου έδόθη να εννοήσω σαφώς ότι μόνη λύσις θα μπορουσε να είναι μία εκουσία προσχώρησιν της Ελλάδος εις την «Νέαν Τάξιν» [6]. Προσχώρησις που θα εγένετο όλως ευχαρίστως δεκτή από τον Χίτλερ «ως εραστήν του Ελληνικού πνεύματος».
Συγχρόνως όμως μου εδόθη να εννοήσω ότι η ένταξις εις την Νέαν Τάξιν προϋποθέτει προκαταρκτικήν άρσιν όλων των παλαιών διαφορών με τους γείτονάς μας, και ναι μεν αυτό θα συνεπήγετο φυσικά θυσίας τινάς διά την Ελλάδα, αλλά αι θυσίαι θα έπρεπε να θεωρηθούν απολύτως «ασήμαντοι» εμπρός εις τα «οικονομικά και άλλα πλεονεκτήματα» τα οποία θα είχεν διά την Ελλάδα ή Νέα Τάξις εις την Ευρώπην και εις την Βαλκανικήν. Φυσικά με πάσαν περίσκεψιν και ανεπισήμως επεδίωξα δι’ όλων των μέσων να κατατοπισθώ συγκεκριμένως ποίαι θα ήσαν αι θυσίαι αυταί, με τας οποίας η Ελλάς θα έπρεπε να πληρώση την ατίμωσιν της εξ ιδίας θελήσεως προσφοράς της να υπαχθή υπό την Νέαν Τάξιν.
Με καταφανή προσπάθειαν αποφυγής σαφούς καθορισμού μου εδόθη να καταλάβω ότι η προς τους Έλληνας στοργή του Χίτλερ ήτο οι εγγυήσεις oτι αι θυσίαι αυταί θα περιορίζοντο «εις το ελάχιστον δυνατόν». Όταν επέμεινα να κατατοπισθώ, πόσον επί τέλους θα μπορουσε να είναι αύτο το έλάχιστον τελικώς, μάς εδόθη να καταλάβωμεν ότι τούτο συνίστατο εις μερικάς ικανοποιήσεις προς την Ιταλίαν δυτικώς μέχρι Πρεβέζης, ίσως και προς την Βουλγαρίαν ανατολικώς μέχρι Δεδεαγάτς [7].
Δηλαδή θα έπρεπε διά να αποφύγωμεν τov πόλεμον, να γίνωμεν εθελονταί δούλοι και να πληρώσωμεν αυτήν την τιμήν… με το άπλωμα του δεξιού χεριού της Ελλάδος προς ακρωτηριασμόν από την Ιταλίαν και του αριστερού προς ακρωτηριασμόν από την Βουλγαρίαν. Φυσικά δεν ήτo δύσκολον να προβλέψη κανείς ότι εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν οι Άγγλοι θα έκοβαν και αυτοί τα πόδια της Ελλάδος. Και με το δίκαιόν των.
Κυρίαρχοι πάντοτε της θαλάσσης δεν θα παρέλειπον, υπερασπίζοντες πλέον τον εαυτόν των, έπειτα από μίαν τοιαύτην αυτοδούλωσιν της Ελλάδος εις τους εχθρούς των να καταλάβουν την Κρήτην και τας άλλας νήσους μας τουλάχιστον. Το συμπέρασμα αυτό δεν προέκυψεν μόνον από την πλέον απλήν λογικήν, άλλά και από ασφαλείς και βεβαίας πληροφορίας εξ Αιγύπτου, καθ’ ας ειχεν ήδη προμελετηθή και αντιμετωπισθή η ενέργεια που θα έπρεπε να γίνη ως φυσικόν επακόλουθον πάσης τυχόv εκουσίας ή ακουσίας συνεργασίας της Ελλάδος με τον Άξονα, εις τας ελληνικάς νήσους και προς παρεμπόδισιν εν περιπτώσει της δυνατότητος διά τόν Άξονα να τας χρησιμοποιήση.
Δεν δύναμαι αφ’ ετέρου να μη παραδεχθώ ότι εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν το δίκαιον δεν θα ευρίσκετο με το μέρος της Κυβερνήσεως των Αθηνών και να μην αναγνωρίσω, ότι όταν ένας λαός, όπως ο αγγλικός, αμύνεται διά την ζωήν του, θα ήτο πλήρως δικαιολογημένος να κάνη τα ανωτέρω. Αλλά τότε ο Ελληνικός λαός δικαίως θα ετάσσετο εναντίον της κυβερνήσεως η οποία διά vα τον προφυλάξη από τον πόλεμον θα τον κατεδίκαζε εις εθελουσίαν υποδούλωσιν μετ’ εθνικού ακρωτηριασμού. Αυτή η δήθεν προφύλαξις θα ήτο διά την τύχην της εις το μέλλον Ελληνικής φυλής, πλέον ολεθρία και από τας χειροτέρας έστω συνεπείας οποιουδήποτε πολέμου. Το δίκαιον λοιπόν, δεν θα ήτο με το μέρος της Κυβερνήσεως των Αθηνών, εάν η τελευταία ενήργει κατά τας υποδείξεις του Βερολίνου που ανέφερα. Το δίκαιον θα ήτο με το μέρος του Ελληνικού Λαού, ο οποίος θα κατεδίκαζεν αυτήν, και των Άγγλων οι οποίοι υπερασπίζοντες την ύπαρξίν των επίσης δικαίως θα ελάμβανον τα μέτρα που εφέροντο έχοντες μελετήσει, εισακούοντες άλλωστε τας δικαίας αιτιάσεις των Ελλήνων, οίαι θα προέκυπτον εν καιρώ εάν εδίδετο ή εύλογος αυτή αφορμή.
Θα εδημιουργούντο έτσι όχι δύο, όπως το 1916, άλλά τρείς αυτήν την φοράν Ελλάδες [8].
Η πρώτη θα ήτο η επίσημος των Αθηνών η οποία είχεν φθάσει εις την πόρωσιν και το κατάντημα διά να αποφύγη τον πόλεμον να δεχθή να γίνη εθελοντής δούλος, πληρώνουσα μάλιστα την τιμήν αυτήν και με την συγκατάθεσίν της να αυτοακρωτηριασθή τραγικώτατα, παραδίδουσα εις την δουλείαν πληθυσμούς αμιγώς Ελληνικούς και μάλιστα δύναμαι να είπω τους Ελληνικωτέρους των Ελληνικών τοιούτους. Δευτέρα θα ήτο η πραγματική Ελλάς. Δηλαδή η παμψηφία της κοινής γνώμης του Έθνους, το οποίον ποτέ δεν θα απεδέχετο την εκουσίαν του υποδούλωσιν πληρωνομένην μάλιστα με εθνικόν ακρωτηριασμόν αφόρητον και ισοδυναμούσαν με οριστικήν ατίμωσιν και μελλοντικήν βεβαίαν εκμηδένισιν του Ελληνισμού ως εννοίας και οντότητος, εκμηδένισιν πρώτον ηθικήν και δεύτερον εν συνεχεία της ηθικής και υλικήν.
Tο Έθνος ουδέποτε θα συνεχώρει εις τόν Βασιλέα και την Εθνικήν Κυβέρνησιν της 4ης Αυγούστου, τοιαύτην πολιτικήν.
Τρίτη τέλος θα προέκυπτε μία ακόμη Ελλάς, η Ελλάς την οποίαν δεν θα παρέλειπον να δημιουργήσουν, φυσικά με την επίκλησιν του δημοκρατισμού, οι δημοκρατικοί Έλληνες υπό την κάλυψιν του βρετανικού Στόλου εις τα νήσους, Κρήτην και εις τας άλλας. Η τρίτη αυτή Ελλάς, η «Δημοκρατική» θα είχε με το μέρος της όχι μόνον την πρόθυμον υποστήριξιν της Αγγλίας εις την οποίαν θα έδιδε το δικαίωμα να καλύψη τας νήσους μας, καλυπτομένη και η ιδία εις την Βόρειον Αφρικήν, αλλά θα είχε με το μέρος της και το Εθνικόν δίκαιον. Η ηθική της δύναμις λοιπόν θα απερρόφα μοιραίως την επίσημον Ελλάδα, διότι θα διέθετεν η τρίτη αυτή Ελλάς, την ανεπιφύλακτον έγκρισιν και ενίσχυσιν της ανεπισήμου, της «δευτέρας» Ελλάδος, της Εθνικής δημοσίας γνώμης εν τη παμψηφία της.
Έζησα κύριοι την περίοδον του Εθνικού Διχασμού που εδημιουργήθη το 1916 όταν από την κατάστασιν εκείνην προέκυψαν δύο Ελλάδες, η των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Τον κίνδυνον από μίαν νέαν διαίρεσιν της Ελλάδος προκύπτουσαν συνεπεία του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, όπως η διαίρεσις του 1916 πρέκυψε συνεπεία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μίαν νέαν διαίρεσιν μάλιστα πολύ τραγικωτέραν, διότι όπως την εσκιαγράφησα δεν θα είναι καν διχασμός, αλλά τριχοτομισμός. Toν κίνδυνον αυτόν τον θεωρώ κύριοι, διά το Έθνος και το μέλλον του ασυγκρίτως χειρότερον από τον πόλεμον, έστω και αυτόν τον πόλεμον, από τον οποίον είναι δυνατόν και δουλωμένη ακόμη να βγη προσωρινώς η Ελλάς. Λέγω προσωρινώς, διότι πιστεύω ακράδαντα ότι τελικώς η νίκη θα είναι με το μέρος μας.
Γιατί οι Γερμανοί δεν θα νικήσουν. Δεν μπορεί να νικήσουν.
Υπάρχουν πολλά εμπόδια.
Η Ελλάς είναι αποφασισμένη να μη προκαλέση, μεν, με κανένα τρόπο κανένα, αλλά και με κανένα τρόπο να μη υποκύψη. Προ παντός είναι αποφασισμένη να υπερασπίση τα εδάφη της, έστω και αν πρόκειται να πέση. Ήδη δε, η απόφασίς της αυτή και η πολιτική της αυτή, χάρις εις την οποίαν απρόκλητα προσεβλήθη, χάρισαν στον τόπο και στον λαό μας το πλέον ανεκτίμητον των αγαθών και το μεγαλύτερον στοιχείον της δυνάμεως του: Αυτή η πολιτική έδωσεν εις τον λαόν την απόλυτη ψυχική, και πανεθνική ένωσί του [9].
Σήμερα όμως επί πλέον υπάρχουν και μερικοί άλλοι παράγοντες που προδικάζουν την τελική μας νίκη. Η Τουρκία δεν είναι όπως το 1916 σύμμαχος των Γερμανών. Είναι σύμμαχος των Άγγλων [10]. Η Βουλγαρία βέβαια ενεδρεύει και τώρα όπως και τότε, αλλ’ εν πάση περιπτώσει αυτήν την εποχήν τουλάχιστον προς το παρόν δεν τολμά. Ο καιρός όμως δεν δουλεύει για τον Άξονα. Δουλεύει για τους αντιπάλους του. Τέλος διά την Γερμανίαν η νίκη θα ήτο εν πάση περιπτώσει δυνατή μόνο με κοσμοκρατορίαν.
Αλλ’ η κοσμοκρατορία διά την Γερμανίαν κατέστη οριστικά αδύνατος στην Δουνκέρκη [11]. Ο πόλεμος διά τον Άξονα έχει χαθή, από την στιγμήν που η Αγγλία διεκήρυξε: «Θα πολεμήσωμεν έστω και μόνον εις το νησί μας και πέραν των θαλασσών, θα πολεμήσωμεν μέχρι της νίκης» [12]. Αλλά επί πλέον και ημείς οι Έλληνες πρέπει να γνωρίζωμεν ότι δεν πολεμούμεν μόνον διά την νίκην, αλλά και διά την δόξαν [13].
Δεν ξέρω αν κανείς αντιβενιζελικός από σας είναι πάντοτε αδιάλλακτος.
«Είμαι εγώ, κύριε Πρόεδρε», απήντησεν ο παριστάμενος παλαίμαχος και αδιάλλακτος αρθρογράφος του αντιβενιζελικού τύπου κ. Κρανιωτάκης [14].
Λοιπόν ακούστε διά να συνεννοηθούμε. Εγώ, κύριοι, όπως επαρκώς σας εξήγησα, ετήρησα μέχρι σήμερον την πολιτικήν του αειμνήστου Βασιλέως Κωνσταντίνου, δηλαδή την πολιτικήν της αυστηράς ουδετερότητος. Έκαμα το παν διά να κρατήσω την Ελλάδα μακράν της συγκρούσεως των μεγάλων κολοσσών. Ήδη μετά την άδικον επίθεσιν της Ιταλίας, η πολιτική την οποίαν ακολουθώ είναι η πολιτική του αειμνήστου Βενιζέλου. Διότι είναι η πολιτική του συνταυτισμού της Ελλάδος με την τύχην της δυνάμεως, διά την οποίαν η θάλασσα είναι ανέκαθεν όπως και διά την Ελλάδα, όχι το εμπόδιον που χωρίζει αλλά η υγρά λεωφόρος που συνδέει. Βέβαια εις την ιστορίαν μας την νεωτέραν δεν είχομεν μόνον ευγνωμοσύνης λόγους και αφορμάς διά την Αγγλίαν, της οποίας άλλως τε η μεταπολεμική, πολιτική των τελευταίων ιδίως ετών, είναι πολιτική μεγίστων και ιστορικών αγγλικών ευθυνών [15]. Αλλά τας ευθύνας της αυτάς η Αγγλία τας αποδίδει σήμερον με την υπερήφανον αποφαστικότητα λαού μεγάλου, σώζοντος την ελευθερίαν του κόσμου και του πολιτισμού. Διά την Ελλάδα η Αγγλία είναι η φυσική φίλη και επανειλημμένως εδείχθη προστάτρια, ενίοτε δε η μόνη προστάτρια. Η νίκη θα είναι και δεν μπορεί παρά να είναι δική της. Θα είναι νίκη του Αγγλοσαξωνικού κόσμου, απέναντι του οποίου η Γερμανία, η οποία αφού έως τώρα δεν ηδυνήθη να επιτύχη οριστικόν αποτέλεσμα, είναι καταδικασμένη να συντριβή. Διότι από τώρα και πέρα ο ορίζων δεν πρέπει να θεωρήται διά τον Άξονα ανέφελος ούτε προς Ανατολάς και η Ανατολή είναι πάντοτε μυστηριώδης [16]. Πάντοτε ήτο, αλλά σήμερον υπέρ ποτέ είναι γεμάτη απρόοπτα και μυστήριο. Τελικώς λοιπόν θα νικήσωμεν. Και θέλω φεύγοντες από την αίθουσαν αυτήν να πάρετε μαζί σας όλην την δική μου απόλυτη βεβαιότητα, ότι θα νικήσωμεν. Εν τούτοις πρέπει να σας επαναλάβω ό,τι επισημότερον διεκήρυξα από την πρώτην στιγμήν. Η Ελλάς δεν πολεμά διά την νίκην. Πολεμά διά την Δόξαν. Και διά την τιμήν της. Έχει υποχρέωσιν προς τον εαυτόν της να μείνη αξία της ιστορίας της.
Η Ιταλία είναι μεγάλη δύναμις, όταν δε προχθές έγινεν η πρώτη αεροπορική επιδρομή, ομολογώ ότι με έκπληξιν ήκουσα εις σχετικήν ερώτησίν μου την απάντησιν, ότι τα επιδραμόντα αεροπλάνα ήσαν μόνον ιταλικά [17]. Αυτό φθάνει να σας δώση να καταλάβετε με ποιες ιδέες μπήκα στον πόλεμο. Αλλά υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες ένας λαός οφείλει, αν θέλη να μείνη μεγάλος, να είναι ικανός να πολεμήση, έστω και χωρίς καμμίαν ελπίδα νίκης. Μόνον διότι πρέπει. Γνωρίζω ότι ο ελληνικός λαός θα ήτο αδύνατον να δεχθή άλλο τι αυτήν την στιγμήν. Διότι είναι ελεύθερος και απερίσπαστος εις την φυσικήν ευθυκρισίαν και υπερηφάνειαν, εφ’ όσον δεν εδόθη ευκαιρία να θολωθή η κρίσις του δι’ αγοραίων θορύβων και παραπλανητικών εκστρατειών. Εκάμαμεν ότι ήτο δυνατόν διά να μη έχωμεν το παραμικρόν άδικον. Και θα εξακολουθήσωμεν την ιδίαν τακτικήν μέχρι τέλους. Σας έχω στο τραπέζι μερικά έγγραφα. Είναι όλαι αι αποδείξεις της ιταλικής ενέδρας εκ προμελέτης. Όταν τελειώσω μπορείτε να τα δείτε. Περιττόν να πάρετε σημειώσεις. Συντομώτατα θα δημοσιευθούν εις την Λευκήν Βίβλον, η οποία διέταξα να εκδοθή το ταχύτερον. Δεν σας κρύβω κύριοι, ότι η κατάστασις είναι εξαιρετικά δύσκολη. Μας περιμένουν μάλιστα δοκιμασίαι μεγάλαι. Διά να μη δώσω ευκαιρίαν προς την επιζητουμένην διά παντός τρόπου αφορμήν κατασυκοφαντήσεώς μας, ευρέθην υποχρεωμένος να πάρω μίαν απόφασιν εξόχως σοβαράν. Να μην κάμω την επιστράτευσιν, όταν από καιρού την εζήτησε και εξηκολούθησεν επανειλημμένως να μού την ζητά το Επιτελείον… [18]
Ο ιταλικός όγκος λοιπόν ευρήκεν απέναντι του δυνάμεις πάρα πολύ ασθενείς, τουλάχιστον διά την κρούσιν των πρώτων ημερών. Ο ρόλος σας είναι σήμερον μεγάλος και επισημότατος.
Μη χάνετε το θάρρος σας, οτιδήποτε και αν γίνη. Διότι άλλως αδύνατον να φανήτε άξιοι του λαού σας και του καθήκοντος σας, το οποίον είναι να συντηρήσητε την ιερή φλόγα του ελληνικού λαού, να βοηθήσητε τον μαχόμενον Στρατόν, να υπάρξητε συνεργάται της Κυβερνήσεως, ότι και αν αισθάνεσθε δι’ αυτήν. Πρέπει να πιστεύσητε σεις διά να μπορέσετε να μεταδώσητε την πίστιν εις το κοινόν σας, μολονότι αυτήν την φοράν έχομεν όλοι μας να πάρωμεν από τον Ελληνικόν λαόν, και από το απερίγραπτον θάρρος του και όχι να του δώσωμεν.
Θέλω ακόμη να σας ειπώ κάτι. Ξέρω με βεβαιότητα ότι από την φοβεράν αυτήν δοκιμασίαν η Ελλάς θα υποφέρη. Ξέρω όμως επίσης με βεβαιότητα ότι τελικώς θα εξέλθη όχι μόνον ένδοξος αλλά και μεγαλύτερη. Θα προσέξατε το τηλεγράφημα του κ. Τσώρτσιλ το οποίον εδημοσιεύθη σήμερον εις τας εφημερίδας, ανακοινωθέν από του Υπουργείου Εξωτερικών [19]. Λοιπόν επειθυμώ να σας τονίσω τούτο: εκείνοι οι οποίοι εις το τηλεγράφημα αυτό δεν βλέπουν γραπτήν την επιβεβαίωσιν αγράφου συμφωνίας διά τα Δωδεκάνησα, δεν ξέρουν να διαβάζουν μέσα από τις γραμμές. Και κάτι άλλο. Τα Δωδεκάνησα προδικάζουν…

Σημειώσεις (Γ.Λ. Μπακοῦρος)

1. Τα άρθρα του Συντάγματος του 1911 τα οποία ανεστάλησαν την 4ην Αυγούστου 1936 ήταν τα 5,6,10,11,12,14,20 και 95. Το 14 εξασφάλιζε την ελευθερία του Τύπου και απαγόρευε την λογοκρισία.
2. Εμμανουέλλε Γκράτσι. Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα από 19 Απρ. 1939. Προσπάθησε να αποτρέψει τον Μουσσολίνι και τον Τσιάνο (υπουργό Εξωτερικών) από το να επιχειρήσουν ιταλικήν εισβολήν στην Ελλάδα. Οι προσπάθειές του σχολιάζονταν στην Ρώμη ειρωνικά. Ο ίδιος ο Μουσσολίνι τον είχε κατηγορήσει ότι ήταν «φιλέλληνας, αλλά ότι δεν έπρεπε να εκπλήσσεται κανείς, δεδομένου ότι είχε κλασσική μόρφωση». (Εμ. Γκράτσι, «Η Αρχή του Τέλους», ΕΣΤΙΑ 1980, σελ. 212.)
Για την Ελλάδα, ο Γκράτσι, στο ίδιο βιβλίο, σελ. 212, γράφει: «…τρέφω για την ευγενή εκείνη χώρα μια πολύ έντονη συμπάθεια…».
3. Ιδίως οι πληροφορίες που έστελνε ο πρέσβης μας στην Ρώμη Ιωάννης Πολίτης ήταν πολύτιμες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, με τηλεγράφημά του στις 23 Οκτωβρίου, προέβλεπε εκδήλωση της ιταλικής επιθέσεως το τεραήμερο 25 έως 28 Οκτωβρίου.
4. Με ανακοινωθέν του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού της 30ής Οκτωβρίου 1940, το Υπουργείο Ναυτικών ανεκοίνωσε, επισήμως πλέον, ότι τον τορπιλισμόν του ευδρόμου μας ΕΛΛΗ «…εξετέλεσεν ιταλικόν υποβρύχιον… το γεγονός τούτο δεν ανεκοινώθη μέχρι τούδε επισήμως διά λόγους πολιτικής σκοπιμότητος, οίτινες βεβαίως εξέλιπον ήδη».
5. Απαντήσεις στις ιταλικές αιτιάσεις έδινε το «Αθηναϊκόν Πρακτορείον». Είχε ιδρυθεί το 1905 με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών και λειτουργούσε κάτω από κρατική εποπτεία.
6. «Νέα Τάξις». Όρος της ναζιστικής προπαγάνδας. Η «Νέα Τάξις» θα επικρατούσε στην Ευρώπη μετά την επικράτηση του «χιλιόχρονου» Τρίτου Ράιχ!
7. Δεδεαγάτς. Ονομασία της Αλεξανδρουπόλεως επί Τουρκοκρατίας.
8. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει «προσωρινή» κυβέρνηση, στις 13 Σεπτεμβρίου 1916 (π.ημ.), αρχικώς στα Χανιά της Κρήτης και από 26 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη. Επί εννιά μήνες η χώρα έχει δύο κυβερνήσεις. Στις 22 Μαΐου 1917 απομακρύνεται από το θρόνο ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Στις 11 Ιουνίου 1917 παραιτείται ο Αλέξανδρος Ζαΐμης, πρωθυπουργός της κυβερνήσεως των Αθηνών, και στις 17 Ιουνίου επιστρέφει στην Αθήνα ο Βενιζέλος.
9. Είναι γεγονός ότι την 28η Οκτωβρίου 1940, ο λαός μας βρέθηκε, όσο ποτέ άλλοτε, ενωμένος. Τα πολλά «εγώ» έγιναν «εμείς».
10. Η Τουρκία θα παραβιάσει κατάφωρα την αγγλο-γαλλο-τουρκικήν συμμαχίαν της 19ης Οκτωβρίου 1939 και δεν θα βγει στον πόλεμον παρά μόνον στις 12 Φεβρουαρίου 1945, όταν η Γερμανία καταρρέει. Μέχρι τότε θα παίζει ένα ευφυιέστατο, αλλά ανέντιμο παιχνίδι. Θα ερωτοτροπεί και με τα δύο εμπόλεμα στρατόπεδα, εκθέτοντας σε πλειοδοτικό διαγωνισμό την εύνοιά της και θα προσπαθεί να αποκομίζει ανταλλάγματα, εις βάρος κυρίως της χώρας μας.
11. Πράγματι η Γερμανία έχασε την ευκαιρία να αιχμαλωτίσει στην Δουνκέρκη το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα και τις γαλλικές μεραρχίες του Βορείου Τομέως (28 Μαΐου έως 4 Ιουνίου 1940). Το «θαύμα» της εκκενώσεως της Δουνκέρκης στέρησε την Γερμανία από την δυνατότητα να κάμψει την αντίσταση της Βρετανίας και να κερδίσει τον πόλεμον το καλοκαίρι του 1940.
12. Από την μνημειώδη ομιλία του Τσώρτσιλ στο Βρετανικό κοινοβούλιο στις 4 Ιουνίου 1940.
13. Η φράση αυτή, καθώς και μια ιδιόχειρη σημείωση προς τον εκδότη της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ Γεώργιον Βλάχον, «υπέρ την Νίκην η Δόξα», θα δώσουν αφορμή σε ορισμένους να υποστηρίξουν ότι ο Μεταξάς δεν πίστευε ότι ήταν δυνατόν να νικήσουμε τους Ιταλούς. Παραπέμπουν και στο «Ημερολόγιό» του, όπου την δεύτερη μέρα του πολέμου σημειώνει: «Με ανησυχεί η υπεραισιόδοξος κοινή γνώμη». Βεβαίως, ένας υπεύθυνος ηγέτης πρέπει να αντιμετωπίζει όλα τα ενδεχόμενα. Δεν ήταν δυνατόν ο Μεταξάς, με το επιτελικό του δαιμόνιο, να συμμερισθεί την ανεύθυνη αισιοδοξία, με την οποίαν οι πιτσιρικάδες της Αθήνας έγραφαν με κιμωλία στα τραμ και τα λεωφορεία «ΑΘΗΝΑ-ΤΙΡΑΝΑ-ΡΩΜΗ», περιφρονώντας Γεωγραφία και Στρατηγική.
14. Πρόκειται, κατά πάσαν πιθανότητα, για τον Νικόλαον Κρανιωτάκην, αρχισυντάκτη της ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ και της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ.
15. Εννοεί την ηττοπαθή πολιτικήν, ιδίως του Νέβιλ Τσάμπερλαιν, που επέτρεψε στον Χίτλερ να κερδίσει χρόνο για συμπλήρωση των εξοπλισμών της Γερμανίας και να αποτολμήσει την ανακατάληψη της Ρηνανίας, την ενσωμάτωση της Αυστρίας, την διάλυση της Τσεχοσλοβακίας κ.λπ.
16. Ίσως να προβλέπει ο Μεταξάς ότι παρ’ όλον ότι υπάρχει το Σύμφωνον Ρίμπεντροπ-Μολότωφ της 23ης Αυγούστου 1939, δεν αποκλείεται, μελλοντικώς, αναμέτρηση της Γερμανίας με την Σοβιετική Ένωση.
17. Υπαινιγμός για το ότι κάποτε ο Χίτλερ θα σπεύσει να βοηθήσει τον Ιταλό δικτάτορα.
18. Η επιμονή του Μεταξά να μην κηρύξει επιστράτευση οφείλεται σε αρκετούς λόγους. Παρατεταμένη επιστράτευση σημαίνει τεράστιες δαπάνες, μείωση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, κόπωση και πτώση του ηθικού των επιστρατευμένων. Ειδικώς όμως για την περίοδο που προηγήθηκε της ιταλικής επιθέσεως, υπήρχε και ο κίνδυνος να θεωρηθεί ως πρόκληση από την κυβέρνηση της Ρώμης, η έστω και μερική επιστράτευση της Ελλάδος. Ο Άγγελος Σ. Βλάχος στο βιβλίο του «Μια φορά κι έναν καιρό ένας διπλωμάτης», τόμος Α’, σελ. 57, περιγράφει μια πολιτικοστρατιωτική σύσκεψη, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 1940, στην οποίαν έλαβε μέρος και ο ίδιος. Στην έντονη σύσταση του Στρατηγού Ι. Πιτσίκα, που ήταν Διοικητής του Τμήματος Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας, για άμεση επιστράτευση, ο Μεταξάς αποκρίθηκε: «Άκουσε Πιτσίκα! Δεν κινδυνεύεις εσύ να σε βγάλει προδότη η Ιστορία! Κινδυνεύω εγώ! Αν διατάξω επιστράτευση, για έναν στρατιώτη που θα στέλνω στα σύνορα ο Μουσσολίνι θα στέλνει δύο και τότε η ελάχιστη ελπίδα που έχουμε να μην επιτύχει το σχέδιό τους θα εξατμισθεί!».
[Σημ. Φ.Μ.: Αντί ασκόπου γενικής επιστρατεύσεως, είχε γίνει, όμως, μυστική επιστράτευσις συγκεκριμένων μονάδων, είχαν γίνει ασκήσεις και είχαν αναπτυχθεί λεπτομερή σχέδια επιστρατεύσεως, τα οποία εκτελέστηκαν υποδειγματικώς. (Βλ. π.χ. Χαράλαμπος Νικολάου, ταξίαρχος ε.α., τ. καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας ΣΣΕ, «Η οργάνωση και η προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού κατά τον πόλεμο του 1940-1941», στο «Ο Ελληνικός Στρατός και το Έπος της Β. Ηπείρου (1940-41)», εκδ. περιοδικού «Στρατιωτική Ιστορία», σειρά «Μεγάλες Μάχες», τ. 3, Οκτ. 2001.)]
19. Πρόκειται, προφανώς, για το γνωστό τηλεγράφημα του Τσώρτσιλ, το οποίον κατέληγε με την φράση: «Μαζί θα μοιρασθώμεν την Νίκην».

Πηγές:
http://pheidias.antibaro.gr/1940/metaxas.htm
http://kars1918.wordpress.com/2012/10/28/oxi-metaxas/

142 σκέψεις σχετικά με το “ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ: ΕΙΠΑ ΟΧΙ ΣΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ» ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΕ ΚΡΕΜΑΓΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ!”

   1. @ Captain

    O Φύσσας ήταν ένα θύμα χωρίς αιτία. Καμία σχέση με τον Ανταρσύα από της δηλώσεις της μάνας του

    Απλά οι Φασίστες, της από κει πλευράς το εκμεταλλεύτηκαν, και το τροποποίησαν, με την Βοήθεια των καναλιών

    Μου αρέσει!

  1. Ο ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΕΝ ΓΟΝΑΤΙΣΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΝΤ

   ΟΙ ΓΑΠ–ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ–ΣΑΜΑΡΑΣ– ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ

   ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΕΡΑΝ ΤΟ ΔΝΤ ΜΕ ΤΙΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

   ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΟΥΜΕ?????????????????????

   Μου αρέσει!

   1. ΣΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ARIS ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
    -Βενιζελική Ανώνυμη Εταιρεία
    http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2011/04/blog-post_11.html

    -ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ: Νὰ ποιὸς ἦταν ὁ Βενιζέλος.
    http://attikanea.blogspot.gr/2012/09/blog-post_6441.html

    -Η πραγματική καταγωγή του Βενιζέλου
    http://www.xgrt.gr/index.php/menuethnictopics/216-the-true-origin-of-eleftherios-venizelos

    ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΨΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΟ ΕΘΝΑΡΧΗΣ

    Μου αρέσει!

   2. ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΛΟΙΠΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΓΕΥΣΗ ΚΑΛΗ ΕΙΝΑΙ. ΠΡΙΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΕ ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΕ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΠΟΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΡΩΤΑΣ ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ!!!!

    H λίστα των μασόνων
    Τα ονόματα 244 επιφανών ελευθεροτεκτόνων από το 1800 ως το 1950 όπως καταγράφονται στην ιστοσελίδα της Στοάς

    Βασιλείς, πρίγκιπες, πρωθυπουργοί, πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, υπουργοί, στρατιωτικοί, καθηγητές, τραπεζίτες, βιομήχανοι, διπλωμάτες, ποιητές και πολλοί άλλοι επιφανείς άνθρωποι που διαμόρφωσαν με τη δράση τους την ιστορία της Νεότερης Ελλάδας ήταν ελευθεροτέκτονες (δηλαδή μασόνοι). Από τις αρχές του 19ου αιώνα ως και τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια οι μασόνοι των ελληνικών στοών διέπρεψαν στην πολιτική και κατέλαβαν σημαντικές θέσεις-κλειδιά σε τομείς του κράτους. Μετά την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής στην Αθήνα το 1941, καταστράφηκε σημαντικό τμήμα των αρχείων της Μεγάλης Στοάς των μασόνων της Ελλάδος, με αποτέλεσμα πολλά ονόματα να έχουν χαθεί. Ωστόσο έχουν διασωθεί 244 ονόματα σημαντικών ελλήνων μασόνων, τα οποία δημοσιοποιούνται σήμερα. Οι 244 άνδρες, η πορεία των οποίων καλύπτει 150 χρόνια – από το 1800 ως το 1950 -, ήσαν μέλη των στοών με ενδεικτικές ονομασίες που στην πλειονότητά τους παραπέμπουν στην αρχαιότητα και στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Σημειώνονται χαρακτηριστικά οι στοές «Πυθαγόρας», «Σκενδέρμπεης», «Ευαγόρας», «Μέλης», «Ιωνία», «Ορφεύς», «Φίλιππος», «Ησίοδος», «Δελφοί», «Βυζάντιον» «Πανελλήνιον», «Αθήνα», «Υψηλάντης», «Αναγέννησις», «Αδελφοποίησις», «Προμηθεύς», «Φοίνιξ» Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας, «Πατρίς», «Παλαιών Πατρών Γερμανός», «Θέμις», «Ηλιος», «Ραδάμανθυς», «Αχαϊκός Αστήρ», «Πρόοδος», «Κινύρας», «Μιαούλης», «Πίστις», «Πέλλα», «Εταιρεία Φιλικών», «Μέγας Αλέξανδρος», «Ομηρος», «Παρθενών», «Αρμονία», «Φως», «Ενωσις», «Σόλων», «Ηρα», «Ζήνων», «Παλαιστίνη», «Φίλοι του Βορρά», «Δωδώνη» και «Renaissance».
    Ανάμεσα στα ονόματα των μασόνων της νεότερης Ελληνικής Ιστορίας περιλαμβάνονται μορφές όπως ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1831 από τους Κωνσταντίνο και Γεώργιο Μαυρομιχάλη (αδελφός και γιος του Πετρόμπεη). Ως μασόνος στα σχετικά έγγραφα της «Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος» αναφέρεται επίσης ο Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά και ο εμπνευστής της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936 Ιωάννης Μεταξάς. Από τα αρχεία των μασόνων δεν λείπουν και ιστορικές φυσιογνωμίες της Εκκλησίας, όπως ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας και στη συνέχεια Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος Λαζαρίδης. και ο Μελέτιος Μεταξάκης, ο οποίος διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Οικουμενικός Πατριάρχης. Ως μασόνος αναφέρεται στα αρχεία της Στοάς των Αθηνών και ο επί 24 χρόνια Πατριάρχης Ιεροσολύμων Βενέδικτος Παπαδόπουλος.

    Μασόνος ήταν, σύμφωνα με τα μασονικά αρχεία, σημαντικοί άνδρες του Επαναστατικού Αγώνα του 1821, όπως ο «Γέρος του Μωριά» Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Από τα αρχεία δεν λείπουν και οι πρωτεργάτες της «Φιλικής Εταιρείας» Νικόλαος Σκουφάς, Εμμανουήλ Ξάνθος, Αθανάσιος Τσακάλωφ και ο επικεφαλής του Ιερού Λόχου Νικόλαος Υψηλάντης.

    Στις τάξεις των ελλήνων μασόνων περιλαμβάνονται και σημαντικά πρόσωπα του πνεύματος και των τεχνών, όπως ο Νίκος Καζαντζάκης και ο μουσουργός Νικόλαος Μάντζαρος ο οποίος μελοποίησε τον Εθνικό Υμνο. Πολλοί μασόνοι έγιναν κατά την περίοδο 1800-1950 δήμαρχοι Αθηναίων. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα ονόματα των Κωνσταντίνου Κοτζιά, Εμμανουήλ Μπενάκη, Γεωργίου Τσόχα, Αμβροσίου Πλυτά και του Τιμολέοντος Φιλήμονα.

    H πρώτη τεκτονική στοά της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1782 στην υπό βενετική διοίκηση Κέρκυρα με την ονομασία «Αγαθοεργία» (Beneficenza). Ανοιξε εκεί ως παράρτημα της Μεγάλης Στοάς της Βερόνα, η οποία έδρευε στην ιταλική Πάντοβα. Την ίδια εποχή λειτουργούσαν μασονικές στοές και στη Βιέννη. Το 1811 ο Διονύσιος Ρώμας ίδρυσε την πρώτη στοά στον ελληνικό χώρο υπό τον τίτλο «Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος, κατ’ Ανατολήν Κερκύρας» που αποτελεί τον πρόδρομο της «Μεγάλης Στοάς» η οποία υπάρχει και σήμερα. Το 1813, ο μετέπειτα κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας ίδρυσε στο Παρίσι το «Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον», το οποίο στη συνέχεια συνεργάστηκε και με τη «Φιλική Εταιρεία» την οποία ίδρυσαν στην Οδησσό στις 14 Σεπτεμβρίου 1814 οι Σκουφάς, Ξάνθος και Τσακάλωφ. Στη συνέχεια, τόσο πριν όσο και μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους, δημιουργήθηκαν μικρότερες ή μεγαλύτερες στοές οι οποίες συνενώθηκαν το 1867.
    Βασιλείς, πρίγκιπες, πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, πρωθυπουργοί

    Ανδρέας (πρίγκιπας, απελάθηκε από τη χώρα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922), Βασίλειος Γ´ (οικουμενικός πατριάρχης), Βενέδικτος (πατριάρχης Ιεροσολύμων, κατά κόσμον Παπαδόπουλος Βασίλειος), Βενιζέλος Ελευθέριος (πρωθυπουργός), Γεώργιος B´ (βασιλιάς), Γούναρης Δημήτριος (πρωθυπουργός), Θεοτόκης Ιωάννης (Τζον) (πρωθυπουργός), Θεοτόκης Γεώργιος (πρωθυπουργός), Ιωακείμ Γ´ (οικουμενικός πατριάρχης), Καλογερόπουλος Νικόλαος (πρωθυπουργός), Καποδίστριας Ιωάννης (πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας), Κροκιδάς Σωτήριος (πρωθυπουργός), Λογοθετόπουλος Κων. (πρωθυπουργός), Μελέτιος B´ (αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Οικουμενικός Πατριάρχης – κατά κόσμον Εμμ. Μεταξάκης), Μεταξάς Ιωάννης (πρωθυπουργός), Παπαναστασίου Αλέξανδρος (πρωθυπουργός), Πιπινέλης Παναγιώτης (πρωθυπουργός), Σοφούλης Θεμιστοκλής (πρωθυπουργός), Στράτος Νικόλαος (πρωθυπουργός), Φώτιος (πατριάρχης Αλεξανδρείας – κατά κόσμον Πέρογλου Γεώργιος), Χριστόφορος (πρίγκιπας), Χρύσανθος (μητροπολίτης Τραπεζούντος και στη συνέχεια αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος – κατά κόσμον Φιλιππίδης Χαρίλαος).
    Υπουργοί, στρατιωτικοί, τραπεζίτες, καθηγητές

    Αγγελόπουλος Γεώργιος (καθηγητής), Αγγελόπουλος Κων. (πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπουργός), Αδαμαντίου Αδάμ (καθηγητής), Αθανασιάδης Κων. (καθηγητής), Αθηνογένης Αντώνιος (υπουργός), Αλεξανδρής Κων. (ναύαρχος, υπουργός), Αναγνωστόπουλος Ανδρ. (καθηγητής), Αναγνωστόπουλος Γεώργ. (καθηγητής), Ανδρεάδης Ανδρέας (ακαδημαϊκός), Αντωνόπουλος Σπήλιος (υπουργός, μέλος του Διευθυντηρίου το 1863), Αντωνόπουλος Σπυρίδων (υπουργός), Αξελός Ηρακλής (υποστράτηγος), Αραβαντινός Αναστάσιος (καθηγητής), Αραβαντινός Κων. (καθηγητής), Αραβαντινός Σπυρίδων (υπουργός).

    Βαρούνης Θεόδωρος (καθηγητής), Βανδώρος Παναγιώτης (υποναύαρχος), Βάρβογλης Νικόλαος (υποστράτηγος), Βελιανίτης Θεόδωρος (υπουργός), Βέρροιος Μιχαήλ (καθηγητής), Βλησίδης Θρασύβουλος (καθηγητής, αντιπρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας), Βότσης Νικόλαος (ναύαρχος), Βράιλας Αρμένης (πρόεδρος Ιονίου Βουλής).

    Γαλανός Σπυρίδων (καθηγητής), Γεννατάς Πέτρος (υπουργός), Γεωργαλάς K. Γεώργιος (καθηγητής), Γεωργαντάς Αχιλλεύς (καθηγητής), Γιανναράς Ευάγγελος (καθηγητής), Γουναράκης Νικόλαος (υπουργός), Γεννάδης Στέφανος (στρατηγός), Γενησαρλής Νικόλαος (στρατηγός), Γιαννηκώστας Νικ. (στρατηγός, βουλευτής), Γρυπάρης Χρήστος (υποστράτηγος).

    Δαγκλής Παναγιώτης (στρατηγός, υπουργός), Δαμασκηνός Νικόλαος (καθηγητής), Δαμιανός Αντώνιος (υπουργός), Δημαράς Νικόλαος (καθηγητής), Διαπούλης Χαράλαμπος (καθηγητής), Διγενής Κίμων (στρατηγός), Δίγκας Δημήτριος (μακεδονομάχος, υπουργός), Διδαχός Γεώργιος (υπουργός), Δουρέντης Ιωάννης (υπουργός), Δουρούτης Αθανάσιος (βιομήχανος, τραπεζίτης), Δούσμανης Βίκτωρ (στρατηγός).

    Εμμανουήλ Εμμανουήλ (καθηγητής), Ευλάμπιος Μιχαήλ (υπουργός).

    Ζαβιτσιάνος Κων. (υπουργός, διοικητής Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος), Ζαλοκώστας Ευγένιος (διπλωμάτης, υπουργός), Ζάννας Αλέξανδρος (υπουργός, συγγραφέας).

    Θεοτόκης Νικόλαος (υπουργός), Θεοτόκης Σπυρίδων (υπουργός).

    Ιατρίδης Βασίλειος (καθηγητής), Ιωαννίδης Περικλής (ναύαρχος).

    Καζάζης Νεοκλής (καθηγητής), Κάλευρας Δημήτριος (καθηγητής), Καλιτσουνάκης Δημήτριος (καθηγητής, υπουργός), Καλομενόπουλος Νικόλαος (στρατηγός Νίδας, μακεδονομάχος), Καμπούρογλους Δημήτριος (ιστορικός, ακαδημαϊκός), Κανελλόπουλος Ευθύμιος (υπουργός), Καραϊσκάκης Σπυρίδων (στρατηγός), Καραπαναγιώτης Απόστ. (καθηγητής), Καρβούνης Νικόλαος (υπουργός), Κατσαφάδος Γεώργιος (γιατρός, υφυπουργός), Κατσιμήτρος Χαράλαμπος (στρατηγός), Κολοκοτρώνης Θεόδωρος (αρχιστράτηγος, μέλος της Φιλικής Εταιρείας), Κολοκοτρώνης Θεόδωρος (Φαλέζ) (στρατιωτικός, εγγονός του «Γέρου του Μωριά»), Κοντογιάννης Παντελής (καθηγητής), Κοσμάς Γεώργιος (στρατηγός, υπουργός), Κοτζιάς Κων. (δήμαρχος Αθηναίων, υπουργός), Κοφινιώτης Αντώνιος (καθηγητής), Κρητικός Παναγιώτης, (καθηγητής), Κυριακός Γεώργιος (ακαδημαϊκός), Κυρίμης Γεώργιος (υπουργός), Κύρκος Μιχαήλ (υπουργός), Κωστής Κωνσταντίνος (καθηγητής).

    Λαδάς Χρήστος (υπουργός), Λεβίδης Νικόλαος (υπουργός), Λελούδας Γεώργιος (ναύαρχος), Λομβάρδος Κων. Αργασάρης (υπουργός), Λομβάρδος Κων. (υπουργός), Λούβαρης Νικόλαος (ακαδημαϊκός), Λοβέρδος Σπυρίδων (υπουργός, τραπεζίτης).

    Μακκάς Γεώργιος (καθηγητής), Μαριδάκης Γεώργιος (ακαδημαϊκός), Μάτεσις A. Σπυρίδων (ναύαρχος, πολιτικός), Ματθαιόπουλος Γεώργιος (καθηγητής), Μαυροκορδάτος Δημήτριος (υπουργός, νομάρχης), Μαυρομιχάλης Στυλιανός (υποναύαρχος, μακεδονομάχος), Μελάς Βασίλειος (υποστράτηγος), Μελάς Λεωνίδας (υπουργός), Μελάς Π. Μιχαήλ (ανώτατος αξιωματικός), Μελάς Παύλος (μακεδονομάχος), Μομφεράτος Αντώνιος (καθηγητής), Μπάιρας Ανδρέας (στρατηγός), Μπακόπουλος Κων. (στρατηγός), Μπαλτατζής Γεώργιος (υπουργός), Μπενάκης Εμμανουήλ (δήμαρχος Αθηναίων, υπουργός).

    Νικολίτσας Γεώργιος (καθηγητής).

    Οικονομίδης Ιωάννης (τραπεζίτης), Οικονομόπουλος Νικόλαος (υπουργός), Οικονόμου Αριστ. (καθηγητής).

    Παπαβασιλείου Ιπποκράτης (στρατηγός, υπουργός), Παπαγεωργίου Πέτρος (καθηγητής), Παπαδάκης Ιωάννης (καθηγητής), Παπαδήμας Νικόλαος (στρατηγός, υπουργός), Παπαδοδήμας Ηλίας (στρατηγός, ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας), Παπαμιχαλόπουλος Κων. (υπουργός), Παπούλιας Δημήτριος (ακαδημαϊκός), Παππάς Αλέξανδρος (υπουργός), Πεζόπουλος Θεόδωρος (αντιπλοίαρχος), Πεζόπουλος Κυριάκος (υποναύαρχος), Πετζετάκης Μιχαήλ (καθηγητής), Πηχεών Φιλόλαος (στρατηγός, μακεδονομάχος), Πιερράκος Κυριάκος (στρατηγός, υπουργός), Πυλαρινός Φραγκίσκος (καθηγητής).

    Ράδος N. Κων. (καθηγητής), Ράλλης Πέτρος (υπουργός), Ρούφος – Κανακάρης Λουκάς (υπουργός), Ρωμανός Αριστ. (υπουργός), Ρώμας Αλέξανδρος (υπουργός).

    Σακελλαρίου Γεώργιος (καθηγητής), Σερπιέρης Φερδινάνδος (τραπεζίτης), Σκαλιέρης Γεώργιος (ακαδημαϊκός), Σκίπης Σωτήρης (ακαδημαϊκός), Σκουλάς Αχιλλεύς (στρατιωτικός, μακεδονομάχος), Σουλιώτης – Νικολαΐδης Αθαν. (στρατηγός, υπουργός), Σπεράντζας Στέλιος (ποιητής, καθηγητής), Στεφάνου Διονύσιος (υπουργός), Στρέιτ Γεώργιος (ακαδημαϊκός, υπουργός), Συνοδινός E. Ελευθέριος (καθηγητής), Συρμόπουλος Σόλων (πρύτανης), Σφακιανάκης Παναγιώτης (υπουργός).

    Τζέτζης Ιωάννης (ιστορικός, καθηγητής), Τρικούπης Σπυρίδων (πρόεδρος του πρώτου επταμελούς Υπουργικού Συμβουλίου του ελληνικού κράτους), Τσακόπουλος Σπυρίδων (υπουργός), Τσίλλερ Ερνέστος (αρχιτέκτων, αρχαιολόγος, καθηγητής), Τσόντος – Βάρδας Γεώργιος (στρατηγός, μακεδονομάχος, υπουργός).

    Υψηλάντης Αλέξανδρος (στρατηγός, αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας), Υψηλάντης Δημήτριος (στρατιωτικός, μέλος της Φιλικής Εταιρείας), Υψηλάντης Νικόλαος (αρχηγός Ιερού Λόχου, μέλος της Φιλικής Εταιρείας).

    Φιλάρετος Γεώργιος (υπουργός), Φραντζής Αμβρόσιος (στρατηγός), Φωτιάδης Αλέξανδρος (καθηγητής).

    Χαριτάκης Κων. (καθηγητής), Χαριτάντης Αναστάσιος (καθηγητής), Χαρτ Ευτύχιος (καθηγητής), Χατζηπάνος Παναγιώτης (υπουργός).

    Ψαρρός Δημήτριος (συνταγματάρχης, αρχηγός αντιστασιακής οργανώσεως 5/42).
    Συγγραφείς, ποιητές, μουσουργοί, βουλευτές, πρέσβεις…

    Αδάμαντος Αδάμ (Δήμαρχος Αμμοχώστου), Αναγνωστόπουλος Παν. (Μέλος της Φιλικής Εταιρείας), Αννινος Χαράλαμπος (συγγραφέας), Αννινος Χερουβείμ (μητροπολίτης Παροναξίας), Αντύπας Ανδρέας (γιατρός), Βασιλικός Αθανάσιος (βουλευτής), Βρατσάνος Δημήτριος (βουλευτής), Γαλάνης Εμμανουήλ (συγγραφέας), Γιαννόπουλος Αγησίλαος (δημοσιογράφος), Γλέζος Πέτρος (λόγιος), Δανδόλος Αντώνιος (πολιτικός), Δραγούμης Ιων (λόγιος, πολιτικός), Δραγώνας K. (γιατρός), Εβερτ Μιλτιάδης (μακεδονομάχος), Εσλιν K. (πολιτικός), Ζέπος Π. Ιωάννης (νομοδιδάσκαλος), Ζώης Λεωνίδας (ιστορικός των Επτανήσων), Ησυχάκης Δημήτριος (δήμαρχος Χανίων), Θεοτόκης Εμμανουήλ (πρόεδρος Ιονίου Βουλής), Ιωαννίδης Γεώργιος (βουλευτής Πάφου), Καζαντζάκης Νίκος (συγγραφέας), Καλλιμασιώτης Δημήτριος (βουλευτής), Καλογερόπουλος Δημήτριος (πρόεδρος Ελλήνων Λογοτεχνών), Καλογερόπουλος Παναγιώτης (λόγιος), Καμπάς Παναγιώτης (βιομήχανος), Καυταντζόγλου Λύσανδρος (πρέσβης), Κουρτίδης Αριστ. (λόγιος, παιδαγωγός), Κυβετός Λεωνίδας (βουλευτής), Λαδάς Ιωάννης (νομικός), Λευκαδίτης Αθανάσιος (γυμναστής, ιδρυτής Ελληνικού Προσκοπισμού), Μαλακάσης Μιλτιάδης (ποιητής), Μανιάκης K. (δικαστικός), Μάνος Νικόλαος (δήμαρχος Θεσσαλονίκης), Μάντζαρος-Χαλικιόπουλος Νικόλαος (μουσουργός), Μαρκοράς Γεράσιμος (ποιητής), Μαρτινέλλης Γεώργιος (ποιητής), Μάτεσις Αντώνιος (νομικός, πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου), Ματσούκας Σπυρίδων (ποιητής), Μελάς Αλέξανδρος (βουλευτής), Μινέικο Σιγισμούνδος (μηχανικός), Μπαλάνος Δημήτριος (γιατρός), Νάγος Σπυρίδων (συγγραφέας), Ξάνθος Εμμανουήλ (ιδρυτικό Μέλος της Φιλικής Εταιρείας), Παπαγεωργίου Φιλώτας (βουλευτής), Πελεκίδης Ευστράτιος (αρχαιολόγος), Περράκης K. (γιατρός, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου), Πλυτάς Αμβρόσιος (δήμαρχος Αθηναίων), Πουρής Μιλτιάδης (βιομήχανος), Ράδος Νικόλαος (λόγιος, ιστοριοδίφης), Ράμμος Αντώνιος (πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου), Ρώμας Διονύσιος (γερουσιαστής της Ιονίου Βουλής, Μέλος Φιλικής Εταιρείας), Σάρρος Δημήτριος (μακεδονομάχος), Σημιτόπουλος Ηλίας (αρχιτέκτων), Σημιτόπουλος K. (γιατρός), Σκουφάς Νικόλαος (ιδρυτικό Μέλος Φιλικής Εταιρείας), Σολομωνίδης Σπυρίδων (δημοσιογράφος, νομάρχης), Σολομωνίδης Σωκράτης (δημοσιογράφος), Σώζος Χριστόδουλος (δήμαρχος Λεμεσού, βουλευτής), Τερτσέτης Γεώργιος (λόγιος, δικαστικός), Τζαζόπουλος Αλέξανδρος (νομικός), Τριανταφυλλίδης Αντώνιος (βουλευτής Λευκωσίας), Τσακάλωφ Αθανάσιος (ιδρυτικό Μέλος της Φιλικής Εταιρείας), Τσόχας Γεώργιος (δήμαρχος Αθηναίων), Φιλήμων Τιμολέων (βουλευτής, δήμαρχος Αθηναίων), Φλογαΐτης Θεόδωρος (λόγιος, δικαστικός), Φλώκος Χαράλαμπος (γενικός στρατιωτικός αρχίατρος), Χαλκοκονδύλης Λ. Ιωάννης (κοινωνιολόγος, δημοσιογράφος), Χοϊδάς Ρόκκος (βουλευτής), Χρηστοβασίλης Χρ. (ποιητής), Χρυσάφης Ιωάννης (καθηγητής Γυμναστικής).

    h*-p://**w.toKJGa.gr/relatedarticles/article/?aid=172012

    Μου αρέσει!

    1. ΠΙΠΕΣ

     EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
     Αριθ. 2953
     Μυστική Εγκύκλιος

     Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
     Προς το Πανελλήνιον. Προς τους κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.

     Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οι άνθρωποι δια μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός της Πατρίδος των και δια της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστι χρήματα.

     Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει την προσοχήν της, αν δεν ήτο καταπεπεισμένη πόσον ολέθρια αποτελέσματα δύναται να φέρη εις την κρίσιμον ταύτην στιγμήν η περί τούτων γνώμη, την οποίαν οι εχθροί της Ελλάδος ήθελον συστήσει και εις τον Κόσμον, και εις τας Ευρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.
     Αν η Ελλάς εγκατελείφθη από το 1821 έως τον Ιούλιον μήνα του τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οι εχθροί της την παρέσταιναν αδιακόπως προς τους Βασιλείς, ως λαόν επαναστατωθέντα και αγωνιζόμενον υπό την διεύθυνσιν και υπό τους σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν επήγασαν αι καταστροφαί της Ισπανίας και Ιταλίας.

     Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή η σφαλερά αύτη δόξα. Μ’όλον τούτο εχρειάσθησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών εις αναίρεσίν της. Μόλις ανηρέθη, και ενώ η Ελλάς αρχίζει να λαμβάνη δείγματα ευνοίας και καλοκαγαθίας εκ μέρους των Συμμαχικών Δυνάμεων, οι εχθροί της θέλουν πάλιν την παραστήσει ως υπεξούσιον των Μυστικών Εταιρειών, και εις απόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόροις ονόμασιν αι Εταιρείαι αυταί υπάρχουν και πολλαπλασιάζονται μεταξύ των εν τοις πράγμασι και της πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως και αυτού του στόλου.

     Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μη εγκρίνουσα να δείξη διά τινος δημοσίου και επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού του κακού, εκπληροί δια του τύπου της παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθεί εις βαρυτάτην ευθύνην. Τω όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ των Πολιτικών, οι οποίοι επιμένουσι να μην παραχωρώσιν εις την Ελλάδα έντιμον μέλλον, ήθελε χρησιμεύσει ως μέσον του να αποδείξωσιν, ότι οι Βασιλείς δια των ευεργεσιών των υποθάλπουσιν εις την Ελλάδα τον εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι.
     Η παρατήρησις αύτη, Κύριοι, σας διδάσκει με πόσην φρόνησιν και οξυδέρκειαν απαιτείται η εκπλήρωσις της ακολούθου παραγγελίας της Κυβερνήσεως.

     Θέλετε κοινοποιήσει δια ζώσης φωνής εις τους υπαλλήλους σας ή τους υπό την οδηγίαν σας αξιωματικούς το περιεχόμενον της παρούσης, και θέλετε τους κάμει να σας φανερώσουν αν ανήκουν εις καμμίαν των Μυστικών Εταιρειών, ή όχι. Αν είναι το πρώτον, θέλετε τους παρατηρήσει, ότι εάν εις την παρελθούσαν κατάστασιν της αναρχίας, και της αταξίας ήταν ίσως αναγκαίον εις τους πολίτας να ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν δια του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ’ ήν στιγμήν ο του νομίμου όρκου και προς την Κυβέρνησιν, και προς τους Νόμους, χορηγεί εις ένα έκαστον και εις όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.

     Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ως επί το πλείστον άγνωστος εις τους Εταίρους.

     Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τινα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσεις.

     Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους εις τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολουμένους. Από την κατηγορίαν των Εταιρειών των μη συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την προ αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι της Αδελφοποιείας, ή Αγάπης.

     Παραγγέλλεσθε, Κύριοι, κατ’ επανάληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιήσεως ταύτης κατά τον συνετώτερον και ωφελιμώμερον τρόπον. Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τας ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε.

     Εν Πόρω τη 8 Ιουνίου 1828
     Ο Κυβερνήτης
     Ι.Α. Καποδίστριας

     Στις 22/8/1831 ο Καποδίστριας έστειλε και δεύτερη εγκύκλιον (Αρ. 4286) για το ίδιο θέμα για εφαρμογή σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες με αυστηρότατο τρόπο.
     Λίγο μετά δολοφονείται στο Ναύπλιο.

     Μου αρέσει!

   3. διάταξη Μαγκάκη. και κάποιοι που θέλουν να το παίζουν «μυστήριοι» συνομιλούν με μασόνους. τελικά κανείς δεν έχει καταφέρει ως τώρα να τους ξετρυπώσει και να τους στείλει στο διάολο.

    Μου αρέσει!

   1. Δεν δίνω σημάσια σε παραληρημάτα άσχετων ,,,Ο Μετάξας είχε δίκιο στο συγκεκρίμενο θέμα…και το αγαπούλας δεν έχει τιποτα ΣΟΒΑΡΟ να πεί…
    ΥΓ μια που γκουγλάρει αν τολμά ας γκουγκλάρει στο Scythians =Σκύθες και βρεί Iranic tribes=Ιρανικές φυλές…Καμία πήγη για τον εβραισμό του Ραιμόν Καρτίε ΔΕΝ βλέπω…

    Μου αρέσει!

   2. Δεν δίνω σημάσια σε παραληρημάτα άσχετων ,,,Ο Μετάξας είχε δίκιο στο συγκεκρίμενο θέμα…και το αγαπούλας δεν έχει τιποτα ΣΟΒΑΡΟ να πεί…
    ΥΓ μια που γκουγλάρει αν τολμά ας γκουγκλάρει στο Scythians =Σκύθες και βρεί Iranic tribes=Ιρανικές φυλές…Καμία πήγη για τον εβραισμό του Ραιμόν Καρτίε ΔΕΝ βλέπω…

    Μου αρέσει!

   3. Γκουγκλε για καρτιε…..το διασταυρωσα απο γερμανους, αυστριακους και γαλλους…..εβρεικο ονομα….
    Ασε που οταν προκειται για Χιτλερ….παντα στο αρθρο υπογραφει κατι.Κοεν!,,,,
    Γκουγλε ……πουλεν!
    Εισαι ξεπερασμενος…..
    Αληθεια….ιστορικε…..την αγαπη των Αγγλων πως τη βλεπεις?
    Κρητη…νησια….χεχε……

    Μου αρέσει!

   4. Τι να πω….ας κρινει το αναγνωστικο κοινο το μεγεθος της ιδιοφυιας του ιστορικου…..
    Δες τι συζηταμε με τον Παυλο, μπουφο, μπας και ξεστραβωθεις…
    Σοβαρες πιθανοτητες λεγονται στην διαλεκτο των σοβαρων ερευνητων.
    Εσυ κατσε και παπαγαλισε τις εβρεικες παπαριες που σου εμαθαν στα ευαγη εβραικα ιδρυματα.
    Κανονισε να διαβασεις την εβρεικη διαθηκη…..χρειαζεται να εντοπισεις τον αιωνιο εκπροσωπο του ψευδους,της ρουφιανιας, της γενοκτονιας και φυσικα της πυρομανιας!
    Αν δεν…θα περασεις τα πανδεινα αυτο το χειμωνα….
    Ο Αγαπουλας θα παραδωσει σεμιναρια παρεα με τη περιτμημενη χολερα που υπαγορευσε τα πρωτοκολλα…

    Μου αρέσει!

  1. ΥΓ σ’ ότο αφορά το ορο τσουλιτσα η ουγκ αγαπούλας δεν είναι ανάγκη να μας δηλώνει το επάγγελμα της…δεν προτίθεμαι να την επιστκεφτώ έτσι και αλλιώς…

   Μου αρέσει!

   1. Παλι σεξιστης το αγορι…η φαση ειναι πως οι πιθανοτητες να συναντησω ενα χαζαρομογγολικο ημιχουφταλο με σκεμπεδες μεχρι το σαγονι ειναι πολλες!
    Στο ξαναπα..ειμαι μεσαιου κυβισμου με τουρμπο μοτερ!
    Θα χρειαστεις παμπερς!
    Υγ..σε αυτο το μπλογκ τα πλεον ευγενικα και αντρικια ατομα ετυχε να ειναι γυναικες…
    Περιττο να πω πως οι μαιμουδες της εβραιουργιας σκουζετε και προσβαλλετε συμφωνα με την ποιοτητα της μαρξιστικης μπανανας που καταναλωσατε..
    Συμμαζευτειτε…..

    Μου αρέσει!

    1. τρολλ αγαπούλας σε υστερικό παραλήρημα…ΕΠΕΙΧΗΡΗΜΑΤΑ /ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΔΕΝ και οι «απειλές της»με κάνουν να χτυπιέμαι στα γέλια…
     Ας πάει στον όντιν της τώρα…

     Μου αρέσει!

   2. Ετσι πουλεν…..το υψηλο επιπεδο της κουραδας.
    Κλασσικη εβραιικη συνταγη…..η ανωτεροτητα του χιμπατζη πανω στα κλαδια του δεντρου….καθως περνα το λιονταρι…..
    Τι να πω…..
    Αυριο θα σου αναλυσω γιατι θα πρεπει να σε αποκαλω τενεκε….σημερα βαριεμαι λιγο.

    Μου αρέσει!

   1. Αγαπητε Ιωάννη βλέπεις πουθενα η αγαπούλα να μας έχει παρουσιάσει ΣΟΒΑΡΑ επιχειρήμστα/ΣΤΟΙΧΕΙΑ για όσα λέει γιατι εγώ δεν βλέπω…μόνο αρλούμπες λέει

    Μου αρέσει!

   2. Το σφουγκοκωλαριο γιατι τον επιστρατευσες…..πουλεν?
    Δεν το λυπασαι το δυστυχο πρωτευον?
    Το σακατεψα χτες και συ ο κωλοβρεχτης δεν εστερξες να του σταθεις
    Πραγματικα….εσεις τα θρασυμια της εβραιουργιας ειστε χειροτεροι απο μπαμπουινοι.
    Να κλασει ενας Ελληνας και σκορπιζετε στα δεντρα!

    Μου αρέσει!

  2. Χαχαχαχαχα
   Αντε….καλο βραδυ…..ευχομαι τα ονειρα σας να τα στοιχειωσει ο Αλεξανδρος, Γαιος Ιουλιος, Χιτλερ….
   …..και για σενα, πουλεν….Αγιος Κοσμας…
   Ετσι….να μη ξεχναμε τα παλια!

   Μου αρέσει!

   1. Δε σου το λεω…..θα το ανακαλυψουμε παρεα….
    Στο θεμα μας….
    Δυο νικ..άντε ενα ονομα ενα νικ, καθοτι τακτικο πουλεν…
    Να το προσεξεις αυτο…..η συντριπτικη πλειοψηφια των σχιζοφρενων ειχε ψυχωση με την ταξη και την καθαριοτητα.
    Αν προσθεσεις το φαινομενο των δυο σχολιαστων…..ειναι ενα θεμα.
    Αυθαιρετο, καθοτι δεν προεκυψε επειτα απο αναλυτικο ελεγχο των βιωματων του αντικειμενου.
    Θελω να πω πως ο περιουσιος Φρουντ θα σου προσεδιδε το μετριοπαθες
    ΔΙΠΟΛΙΚΗ Διαταραχη.
    Θα το εγραφε καπως ετσι για να τσιτωθεις….ακομη και η αρνηση ειναι μια μορφη αποδοχης..
    Το ξερει καλα αυτο ο εβραιος.
    Μαλλον θα την παταγε το πουλεν μας…εισαι προσωπολατρης, βλεπεις..

    Νυσταξα….
    Αντε…νυχτα…..

    Μου αρέσει!

   2. Συνεχεια απο τα προηγουμενα…πουλεν!
    Για να εχουμε μια οσο το δυνατο σφαιρικη εικονα του αντικεικενου…εσυ εισαι αυτο, πουλεν….
    Πρεπει….
    Να εχουμε μια οσο το δυνατον καλυτερη εικονα των βιωματων του..
    Επειδη ομως το πουλεν τυγχανει κρυψινους……
    ….ας το αναλυσουμε με βαση τις συναναστροφες του.
    Αλλωστε ειναι γνωστο τοις πασοι πως αυτες μαζι με το οικογενειακο περιβαλλον σφυρηλατουν καθοριστικα το χαρακτηρα του.
    Τις κοινωνικες επιδρασεις τις βγαζουμε μπροστα…..ειναι φρεσκοτατες, βλεπεις.
    Λοιπον….η εν λογω αναρτηση ειναι το καλυτερο παραδειγμα…
    Χιτλερ…οχι και τοσο φιλελληνας…..
    …..ανηκουστο, αδιανοητο….ακομα υγρα ειναι τα μαγουλα των χιμπατζηδων της προοδου στη θυμιση της Ηλενιας…..
    Αν τολεγες σε μενα τον ιδιο, προ τριετιας, θα σε περνουσα για μουρλο….
    Βλεπεις η αριστοκρατια της διαννοησης, συμφωνα με τη χολερα που υπαγορεψε τα πρωτοκολλα, κυριαρχουσε στα σαλονια…..στα αλωνια οι μπαμπουινοι της προοδου ασκουσαν τη δημοκρατια της αγελης σπαζοντας καιγοντας και δολοφονοντας……
    Ενας υπεροχος κοσμος….εβραικα πλασμενος!
    Οι καιροι αλλαξαν…..κυριως ομως το ιντερνετ, αυτο εκαμε τη ζημια!
    Τωρα ακουγεται και η αντιθετη αποψη….βασανο για τον μεσο μαρξιστη φασιστα που ειχε καλομαθει να επιβαλεται με ουρλιαχτα.
    Σαν να μην εφτανε αυτο, αποδειχτηκε πως οι αγωνιστες ουραγκοταγκοι ειναι απελπιστικα λιγοι για να πραξουν τον αγαπημενο τους πολεμο των δρομων…..
    Εδω μπορει να προστεθει και η λεξη κιοτης….ιδιον του πιθηκου!
    Αυτα επιγραμματικα για το κοινωνικο μερος…..ξερω πουλεν πως εχεις περασει απο τα αλωνια στα σαλονια…..
    Συναναστροφες λοιπον…..το καθορισε ο κοινωνικος περιγυρος.
    Εβραιουργια…..αγνη και απλυτη!
    Το πουλεν ομως το πηγε παραπερα…εντοπιστηκε σε μπλογκ εβραιου να παραλληρει ανθελληνικα…..παρεα με την ελιτ των πρωτευόντων…..
    Οχι, παιζουμε…..
    Στον εν λογω ιστοτοπο που μας φιλοξενει συναναστραφηκε με αξιαιπενη συνεπεια οποιον ανθελληνα βρεθηκε να σχολιαζει…..στην ουσια ετρεχε να συμπαρασταθει…..δεν ξεχνιουνται τα ανθελληνικα εφηβικα χρονια…
    Μπορω να πω πως δειχνει ρομαντικο αυτο!
    Το προβλημα ενταθηκε οταν αντιπαρατεθηκε λεκτικα με κατι καθαρματα σαν την αφεντια μου που εχουν το βιτσιο να αγαπουν την πατριδα τους.
    Δυστυχως για ολους τους προοδευτικους πιθηκους ειμαστε πολλοι…..θα γινουμε ακομα περισσοτεροι χαριν του φασισμου σας….
    Το πουλεν κλονιστηκε…..περασε πολλα…..τον χλευασαν πολλοι Ελληνες…..
    Ετσι, αρχισε να χυδαιολογει….τελευταιο οχυρο των προοδευτικων του μαρξοφασισμου…
    Οι συναγωνιστες ανθελληνες αραιωσαν….εμφανισαν αλλεργικα συμπτωματα στον συνεχη εξευτελισμο….εσφιξαν τα φασιστικα τους δοντια και λουφαξαν στα λαγουμια τους….
    Ακομα και οι παρεναισεις του περιτμημενου αφεντη τους για βαβουρα πηγαν στο βροντο…….
    Τζιφος…..
    Το πουλεν όμως…..αγερωχο!
    Μονος πολεμα την αληθεια…..ανισος αγωνας!
    Κατασκευαζει συμπαραστατη , ειρηνοποιο κιολας……
    Σαν τα παιδια με τον φανταστικο φιλο….
    Θα ειναι παντα εδω γυρω…..τον κινει μια μεγαλη ψυχολογικη δυναμη, απιθανο να καμφθει…….
    ΜΑΖΟΧΙΣΜΟΣ!
    Αντε…..καλοφορετος…..πουλεν!
    Χεστον το Φρουντ και τους διπολισμους.
    Ταδε εφη….δοκτωρ Αγαπουλας…….

    Μου αρέσει!

  3. Το ουγκ αγαπούλα με βλεπει …διιπλό! Ερε τι κάνουν τα γερμανικά ψυχοφάρμακα! στο επόμενο βήμα ο ζουρλομανδύας…
   ΥΓ Ειπάμε να γκουγλάρει στους Σκύθες…

   Μου αρέσει!

  4. Κύριε Βούλγαρη,
   συγνώμη για το θάρρος, αλλά γιατί πρέπει να δίνετε λόγο ύπαρξης σε κάθε ψωνάρα και την ικανοποίηση να σας λοιδωρεί χυδαία;
   Αφού ξέρετε ότι η βλακεία είναι αήττητη, αγνοήστε την και αφήστε την να ακολουθήσει το δικό της αυλάκι διαχωρίζοντας σαφώς την δική σας πορεία.
   Ταπεινή γνώμη μου ότι θα είστε πολύ πιό χρήσιμος σαν συναγωνιστής με αυτούς που πρέπει παρά σαν αντίπαλος με αυτούς που δεν πρέπει.
   Μοναδικός στόχος τους η φθορά και η απαξίωση και όχι ο διάλογος και η αλήθεια, οπότε τι τα θέλετε; Καλύτερα να αποφεύγετε να εκτίθεστε σαν στόχος!
   Γράψτε τους εκεί που πρέπει!

   Μου αρέσει!

   1. Το μόνο ΜΗ Ναζιστικό έντυπο που επιτρεπόταν να κυκλοφορεί στην Γερμανία, επί Χίτλερ, ήταν η «Σιωνιστική Επιθεώρηση», η οποία μάλιστα είχε τρελλές πωλήσεις, τις οποίες δεν είχε δει ούτε στον ύπνο της προ του ’36.

    Μου αρέσει!

 1. Ο αρθρογραφος…..χεχε….δε μας λεει και το φινάλε?
  Ακολουθω πιστα την πολιτικη του αειμνηστου…..Βενιζελου….
  Αχ….Μεταξα…σε πιασαν κοροιδο στη στοα………
  Τεμαχισμος της Ελλαδας απο τους Γερμανους….τσ..τσ….
  Ποιος λεβεντης αραγε συνεταξε το λογο του Μεταξα?
  Μωρε….μεχρι και το μπουλντογκ του εβραιου αρχιλωποδυτη υποψιαζομαι…..
  Αν ο Χιτλερ περνουσε αερα απο δω….Αιγυπτος….πετρελαια…..και οι εβραιοι αλλαγη πλανητη!
  Αραγε τι ειδους κουβεντουλα εγινε εναμισι μηνα μετα με την αντιπροσωπεια των ες ες …..και ρουφηξες γεναρη μηνα…τη λεμοναδα!
  Ηταν και καλοφτιαγμένη…..απο μπαρμανι δυνατο…..γιατρο!
  Πως τον ειπαμε να δεις…….χμ……
  ……Γερουλανο!
  Μαλλον κερδιζω λεμοναδα…….

  Μου αρέσει!

  1. Πέστο και Μι 6 ή και σιωνιστική άνωθεν εντολή γιατί ο Μεταξάς σκεφτόταν σοβαρά τις προτάσεις ειρήνης και ουδετερότητας των γερμανών στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1941….αγκάθι μεγάλο στα σχέδια της ιουδαιομπολσεβικοποίησης της Ευρώπης και ο Χίτλερ και ο Μεταξάς…γενικά ο Εθνικισμός [κάτι μου θυμίζει την σήμερον αυτός]..
   Οι Άγγλοι τί δουλειά είχαν μέσα σε ένα «ανεξάρτητο» κράτος όπως η Ελλάς;
   Στην Παλαιστίνη;
   Στην Αίγυπτο;Σουέζ….
   Στις Ινδίες;
   Στην Αφρική;
   Στην Κύπρο;
   Αυτοί οι άγιοι αποικιοκράτες που βγήκαν λάδι από την Ιστορία που μαθαίνουν στα τούβλα επαγγελματίες ιστορικούς;
   Και γιατί κατελήφθει η Κρήτη από τους Άγγλους άνευ άδειας από την κυβέρνηση μετά την δολοφονία Μεταξά;

   Μου αρέσει!

   1. Μαλακιες απο τη στοα…απηγγειλε….
    Οφειλουμε ομως να αναγνωρισουμε πως ηταν σε δυσκολη θεση….η λεμοναδα το απεδειξε!
    RIP…..
    Σπουδαιος….εστω και ελαφρως κοροιδο!

    Μου αρέσει!

   2. Πιες μια….λενοναδα τοτε….φτιαξτη μονος σου ομως….επικινδυνο πραμα η λεμοναδα…..αν τη φτιαξει Γερουλανος….
    Λοιπον…..Φορντ, Μοργκαν, Κενεντι, Ροκφελερ, Πρεσκοτ Μπους, Λιντμπεργκ….ολοι αυτοι φιλοι και χρηματοδοτες του Χιτλερ….τα εχασαν ολα στον πολεμο, τα παιδια τους σκλαβοι του παγκοσμιου εβραιου…η μπροσταντζα για να κρυβονται αυτοι..
    Αμα θες ψαχτα….υπαρχουν στο νετ….

    Μου αρέσει!

 2. «Πράγματι η Γερμανία έχασε την ευκαιρία να αιχμαλωτίσει στην Δουνκέρκη το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα και τις γαλλικές μεραρχίες του Βορείου Τομέως (28 Μαΐου έως 4 Ιουνίου 1940). »

  Πλαστογραφία ή ασχετοσύνη ολκής.
  Η αλήθεια είναι ότι με διαταγή του Χίτλερ σταμάτησαν οι μεραρχίες πρώτης γραμμής την καταδίωξη ενώ θα μπορούσαν να τους αφανίσουν όλους.
  Ήλπιζε σε ειρήνη με την Αγγλία που ΤΟΥ ΚΗΡΥΞΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΛΛΊΑ στις 3 Σεπτεμβρίου 1939 αλλά κατά περίεργο τρόπο δεν κήρυξαν τον πόλεμο και στην ιουδαιοσοβιετία όταν εισέβαλαν και αυτοί στην Πολωνία στις 17 του ίδιου μήνα……

  Μου αρέσει!

  1. Πιστευε μεχρι τελους στο φιλοτιμο καποιων στο νησι….το αυτο οταν Σταλιν δε σηκωνε το τηλ.
   Η μεγαλη φρικη ηταν η επιθεση εκεινης της μαιμους του Ντουτσε σε μας…..μαχαιρια στα νεφρα…
   Παντως μαγκες…αξιολατρευτη η πρεμουρα να μας πεισουν πως ο Ιεροφαντης Χιτλερ δεν ηταν και τοσο……φιλελληνας?
   Και το ειχε προβλεψε….σε δυο γενιες απο τοτε….
   Χμ…………

   Μου αρέσει!

   1. Φαντάσου ότι ο γαμπρός του Τσιάνο απεδείχθει πράκτορ των Άγγλων…..
    Γιαυτό ίσως η επίθεση;
    Φωτιά στα Βαλκάνια ρήση του Τσώρτσιλ αρχιμασώνου και στενού φίλου του επίσης μασώνου «δικού μας» Βασιλέα.
    Υπάρχει μια φωτογραφία όλα τα λεφτά σε σύσκεψη με βασιλιά μεταξά και άγγλους…
    νάβλεπες μόνο το βλέμμα τους ακούγοντας τον Μεταξά να ομιλεί….

    Μου αρέσει!

   2. Η μαλακια του μεγαλου Χιτλερ ειναι πως πιστεψε τον παπα…..
    Αυτος μαλλον εγγυηθηκε για το φαλακρο βλαμμενο….
    Το μπουλντογκ….μονο ουισκι ρουφαγε….η στοα του τα εδινε εκτυπωμενα
    Αν ηταν εφικτο…αλλος θα τα απηγγελνε…πνιγοταν στα σαλια του.
    Ο Τσιανο….γνωστη περιπτωση…..
    Η επιθεση ηταν ο τροπος να αποκοψουν την επελαση στη Μ. Ανατολη…..εβαλαν αναχωμα εμας….οταν το καταλαβε ο Μεταξας…..ηρθε η λεμοναδα!

    Μου αρέσει!

  2. Τους άφησε κι έφυγαν γιατί επιζητούσε συνθηκολόγηση εκ μέρους της Αγγλίας. Έτσι θα έκλεινε το μέτωπο στα δυτικά και θα μπορούσε απερίσπαστος να ασχοληθεί με την εκπλήρωση του ιδεολογικού του ονείρου που δεν ήταν άλλο από τη διάλυση της Σ.Ένωσης.
   Πάντως η αντίδραση του Τσώρτσιλ ήταν σαφέστατη και γι’αυτό, εξαίρετη. Κατάφερε στο χρόνο που του δώθηκε να οργανώσει εκκένωση ενός στρατεύματος 350.000 Βρετανών και Γάλλων, οργανώνοντας μια τέτοια επιχείρηση σχεδόν από το μηδέν και επίταξε όλα τα πλωτά μέσα, ακόμη τις τράτες και τα γιωτ. Αμέσως μετά ξεκαθάρισε σε όλο το κόσμο ότι η Βρετανική Κοινοπολιτεία θα πολεμήσει μέχρι τέλους τον Άξονα.
   Σε αυτούς τους λόγους και οπωσδήποτε στην είσοδο της Αμερικής και της Σ.Ένωσης στο πόλεμο, βάσιζε ο Μεταξάς την αισιοδοξία του για την τελική νίκη.

   Μου αρέσει!

 3. Γνωστά τα παραπάνω για όσους κάθισαν έστω και λίγο να ακούσουν τι έχει να τους πει η γρια Ιστορία, και να εμπνευστούν από τις ηρωικές εποχές αυτού του Εθνους.
  Κάποτε υπήρχαν σε αυτή τη χώρα ηγέτες.
  Κάποτε υπήρχε σε αυτή τη χώρα λαός που πολεμούσε όχι μόνο για την ελευθερία αλλά και για τη δόξα.
  Και δοξάστηκε.

  Μου αρέσει!

 4. Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012Η επίσκεψη του Γκαίμπελς στην Ελλάδα…1936
  Υπό τον τίτλο «οι συνταγές που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα δεν λειτουργούν» το κοινοτικό δελτίο πληροφόρησης Agence Europe δημοσίευσε πριν τρείς ημέρες, συνέντευξη του επικεφαλής της λεγόμενης εναλλακτικής τρόικας των σοσιαλδημοκρατών, Λουξεμβούργιου ευρωβουλευτή Ρόμπερτ Γκαίμπελς, ο οποίος πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα.
  76 χρόνια πριν ένας άλλος Γκαίμπελς, ο μικρός και στρεβλόπους Γερμανός υπουργός Προπαγάνδας Γιόζεφ Γκαίμπελς εισήρχετο όλο υποκλίσεις, ακάλυπτος και χαμογελαστός στο κλασικής ομορφιάς μαρμάρινο στάδιο της
  Αθήνας, με την ψηλή και παχουλή σύζυγο στο πλευρό του, δήθεν για να παρακολουθήσει τους Βαλκανικούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
  Η επίσκεψη του Γκαίμπελς αποτελούσε ένα διακριτικό γερμανικό άνοιγμα προς την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι ο Χίτλερ και το περιβάλλον του δεν έδειχναν να διατηρούν πολιτικές βλέψεις. Ένα προγενέστερο ταξίδι άλλου Γερμανού υπουργού, του Χέρμαν Γκαίριγκ, το 1934, είχε προκαλέσει και πάλι ευμενές κλίμα για τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Το ίδιο σημειώθηκε και το 1937, με την επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Παιδείας Ρουστ, όπως και το 1938 με την άφιξη του Ρόμπερτ Λέυ, επικεφαλής του Γερμανικού Μετώπου Εργασίας και της οργάνωσης «Χαρά και Εργασία», ο οποίος ήλθε για την έκθεση της τελευταίας στο Ζάππειο. Ανάλογη ήταν και η αντιμετώπιση Ελλήνων επισήμων που επισκέφθηκαν τη Γερμανία την ίδια εποχή. Με τα ταξίδια του Διαδόχου Παύλου (ο οποίος τον Ιανουάριο 1938 τέλεσε τον γάμο του με Γερμανίδα πριγκίπισσα), υπουργών όπως ο Κ. Κοτζιάς, ο Θ. Νικολούδης κ.ά. το κλίμα που επικρατούσε στις ελληνογερμανικές σχέσεις ενισχυόταν επίσης.

  Η άφιξη του Γκαίμπελς στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1936
  χαιρετίστηκε από τον ελληνικό Τύπο με πρωτοσέλιδα αφιερώματα.
  Παρακάτω ακολουθεί άρθρο του Ιακώβου Χονδροματίδη, στη Μονογραφία «Γκαίμπελς – Ο Μάγος της Προπαγάνδας» του Περιοδικού «Στρατιωτική Ιστορία», που περιγράφει αναλυτικά την επίσκεψη του Γκαίμπελς στην Ελλάδα.
  […]
  Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Στις 20 Σεπτεμβρίου 1936, ο Γκαίμπελς, συνοδευόμενος από τη σύζυγο του Μάγδα, επισκέφθηκε την Ελλάδα. Οι ελληνικές Αρχές τον υποδέχθηκαν με μεγάλες τιμές, πρωτοστατούντος του δημάρχου Αθηναίων Κωνσταντίνου Κοτζιά. Ο ενθουσιασμός του Γερμανού υπουργού Προπαγάνδας ήταν διάχυτος στις σημειώσεις του:

  «23.9.1936. (…χθες)… Ένα από τα ωραιότερα πρωινά της ζωής μου. Πάνω στην Ακρόπολη… Τα Προπύλαια, ο Παρθενών και το Ερέχθειο. Είμαι συνεπαρμένος. Και ψηλά, αυτός ο βαθύς, γαλάζιος, αττικός ουρανός. Μια συμφωνία ομορφιάς, χρωμάτων και παραστάσεων… Στο θέατρο του Διονύσου γεννήθηκε η αττική τραγωδία… Είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος που μπορώ και τα βλέπω. Μετά, κάτω στην πόλη. Έκανα διάφορες αγορές. Οι άνθρωποι φιλόξενοι. Οι Αρχές, ο Τύπος, όλοι είναι φιλικοί μαζί μας. Το μεσημέρι ξεκουραστήκαμε στο ξενοδοχείο. Η ψυχή μου έχει γεμίσει από ομορφιά και αγαλλίαση. Ευτυχισμένη αρχαιότητα!… Το βράδυ ο Κοτζιάς με κάλεσε σε μια ελληνική ταβέρνα. Φανταστικά τα εδέσματα, η μουσική. Προσκάλεσα τη νεαρή τραγουδίστρια στο Βερολίνο…».
  Η Μάγδα δεν συμμερίστηκε τον ενθουσιασμό του συζύγου της. Ταλαιπωρήθηκε, όπως διηγήθηκε αργότερα στη φίλη και κουνιάδα της, Ελλο Κβαντ, από τη ζέστη και τον ήλιο, ωστόσο θεώρησε ότι εντυπωσίασε τους Έλληνες οικοδεσπότες της με τις γνώσεις και την ευφυΐα της .

  «Δουλειά και ψωμί».
  Αφίσα του Ε9νικοσοσιαλιστικού
  κόμματος για τις εκλογές του
  Νοεμβρίου του 1932.

  Η κυβέρνηση Μεταξά και ο ελληνικός Τύπος έδωσαν μεγάλη δημοσιότητα στο γεγονός, καθώς ήταν η πρώτη επίσκεψη ενός Γερμανού ανώτατου αξιωματούχου αμέσως μετά τη μεταβολή της 4ης Αυγούστου.

  Η ανταπόκριση της εφημ. «Βραδυνή» της 21-9- 1936 είναι χαρακτηριστική: «Χθες την 7 μ.μ. ακριβώς προσεγειώθη εις το αεροδρόμιον του Τατοΐου το αεροπλάνο, εις το οποίο επέβαινεν ο Γερμανός υπουργός της Προπαγάνδας δρ Γκαίμπελς μετά της συζύγου. Τον δρα Γκαίμπελς κατά την αποβίβασίν του υπεδέχθησαν και του ηυχήθησαν το ως «ευ παρέστη» ο Γερμανός επιτετραμμένος κ. Κοτ, το προσωπικόν της Πρεσβείας, εκ μέρους δε της ελληνικής κυβερνήσεως ο κ. Δ. Βικέλας, διευθυντής της Εθιμοτυπίας του υπουργείου των Εξωτερικών, ο Παπάς, όστις ωρίσθη ξεναγός του, καθώς και ο ανώτερος διοικητής των αεροπορικών σχολών, υποστράτηγος κ. Αποστολόπουλος, μετά του επιτελάρχου του κ. Μυτιληναίου. Εις την κ. Γκαίμπελς προσφέρθηκαν άνθη. Οι επίσημοι ξένοι κατηυθύνθησαν κατόπιν δι’ αυτοκινήτων εις την Κηφιοιάν και κατέλυσαν εις το ξενοδοχείο ν «Σέσιλ»… Τον Γερμανόν υπουργόν συνοδεύουν ο υπουργικός σύμβουλος του υπουργείου Προπαγάνδας κ. Χάνκε, ο υπασπιστής του κ. Βέντελ, ο ιατρός δρ Μπράντ, ο επίσημος φωτογράφος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος κ. Χόφφμαν, καθώς και ο βαρώνος Βάισσενχαφ, διευθυντής του υπουργείου Προπαγάνδας, ο οποίος είχεν ορισθή και ξεναγός των Ελλήνων δημοσιογράφων εις την Γερμανίαν κατά τη διάρκεια της Ολυμπιάδος…».

  Ο «εγκέφαλος» του Γ’ Ράιχ,
  Γιόζεφ Γκαίμπελς.

  Το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου ο Γκαίμπελς επισκέφθηκε τον πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά. Οπως δήλωσε ο Μεταξάς στους Ελληνες δημοσιογράφους: «Ο δρ Γκαίμπελς από της εποχής των σπουδών του ησχολήθη πολύ με την αρχαίαν Ελλάδα, γνωρίζει καλώς τον αρχαίον πολιτισμόν, ήλθε να επισκεφθή τας αρχαιότητας της χώρας και θεωρεί εαυτόν ευτυχή διότι του εδόθη η ευκαιρία να ίδη εκ του πλησίον την χώραν αυτή, την οποία εγνώριζε μόνον εκ των σπουδών του» (βλ. Εφημ . « Βραδυνή » 21-9-1936).

  Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο υφυπουργός Τύπου και Τουρισμού Νικολούδης παρέθεσε γεύμα στον Γερμανό προσκεκλημένο του στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία». Την επόμενη μέρα ο Γκαίμπελς επισκέφθηκε την Ακρόπολη, τον Κεραμεικό, την Ακαδημία, την Εθνική Βιβλιοθήκη και το Πανεπιστήμιο. Η παρουσία του ζεύγους Γκαίμπελς στο Παναθηναϊκό Στάδιο για τους Βαλκανικούς Αγώνες «ξεσήκωσε», σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του αθηναϊκού Τύπου, τους 60.000 θεατές. Ο Ολυμπιονίκης του 1896, Σπύρος Λούης, ανέβηκε στις κερκίδες των επισήμων και «εχαιρέτισε διά χειραψίας, αρχίζων από τον Μακαριώτατον και συνεχίζων διά του πρωθυπουργού κ. Μεταξά και του κ. Γκαίμπελς, όλους ανεξαιρέτως τους εις την πρώτην σειράν της κερκίδος των επισήμων» (βλ. «Βραδυνή» 28-9- 1936).

  Η επίσκεψη του αρχαιολάτρη Γκαίμπελς στους Δελφούς ήταν «όνειρο ζωής» για τον ίδιο. Περιηγήθηκε, φωτογραφήθηκε με τους ντόπιους και δοκίμασε τις τοπικές λιχουδιές. Στη συνέχεια αναχώρησε με τη συνοδεία του για την Ολυμπία και τις Μυκήνες, όπου επισκέφθηκε τους αρχαιολογικούς χώρους. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου επέστρεψε στην Αθήνα, όπου μίλησε στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» στους Έλληνες δημοσιογράφους. Το ίδιο βράδυ εκφώνησε λόγο στα μέλη της γερμανικής παροικίας στη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου 1936 έφυγε αεροπορικώς για το Βερολίνο, αφού παρέδωσε πρώτα μια επιταγή 150.000 δραχμών στον διπλωμάτη Δ.Βικέλλα για τους άνδρες της Ειδικής Ασφάλειας που όλες εκείνες τις ημέρες τον φρόντισαν με τον καλύτερο τρόπο. Μερικές ημέρες αργότερα θα σημείωνε στο ημερολόγιο του: «5 Οκτωβρίου 1936…Δεν βρέχει αλλά κάνει κρύο… Στην ειδική αμαξοστοιχία του Φύρερ. Χαίρομαι που τον ξαναβλέπω. Την ίδια χαρά νιώθει κι αυτός. Αμέσως του αναφέρω τις εντυπώσεις μου από την Ελλάδα. Δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον».

  Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που έδωσε ο Γκαίμπελς στον διευθυντή της «Βραδυνής» στις 27Σεπτεμβρίου, στο μικρό σαλόνι του ξενοδοχείου της «Μεγάλης Βρετανίας». Απαλλαγμένος από τα εθιμοτυπικά και το πρωτόκολλο, ο μικρόσωμος Γερμανός «εκμυστηρεύτηκε» τις σκέψεις του στο ελληνικό κοινό:
  «…Ο κ. Μεταξάς, διά τον οποίον τρέφω έναν ειλικρινή θαυμασμόν, παρέσχεν εις την Ελλάδα μια τεράστιαν υπηρεσίαν, την οποία όσοι δεν αντελήφθησαν ακόμη, θα το αντιληφθούν αργότερα. Ο κ. Μεταξάς έκα- μεν αυτό που έπρεπε. Διότι το καθήκον ενός πολιτικού ηγέτου είναι να προβλέπη κάθε κίνδυνον και να παρεμβαίνη εις την κατάλληλον στιγμήν, να μη περιμέ- νη δε τας παραμονάς της εκρήξεως ενός κινδύνου. Εσωσε την Ελλάδα από τον κομμουνισμόν και παρέσχε και εις την επίλοιπον Ευρώπην μίαν υπηρεσίαν. Αν η Ισπανία είχε προς διετίας έναν Μεταξά, δεν θα είχε φθάσει εις την σημερινήν καταστροφήν, δεν θα είχαν εξολοθρευθή αι αναντικατάστατοι αξίαι της, τα θαύματα της τέχνης θα υπήρχαν ακόμη…».

  Στην ερώτηση του διευθυντή της «Βραδυνής» αν ο κομμουνιστικός κίνδυνος στην Ελλάδα ήταν όντως υπαρκτός, ο Γκαίμπελς έδωσε την απάντηση: «Είχα περί τούτου τας πληροφορίας μου. Σήμερα δε, αφού ωμί- λησα σχετικώς με διάφορους παράγοντας εδώ, είμαι ακόμη περισσότερον πεπεισμένος ότι αι πληροφορίαι μου ήσαν ακριβείς. Ολα τα σημεία ήσαν έκδηλα, κατά την γνωστήν συνταγήν των κομμουνιστών: Πολεμική του Τύπου, απόρριψις όλων των ευεργετικών μέτρων του κράτους υπέρ της εργατικής τάξεως, υποβολή αξιώσεων διά τα οποίας υπήρχεν εκ των προτέρων η βεβαιότης ότι δεν ήτο δυνατόν να γίνουν δεκταί συνεχείς απεργίαι και προπαρασκευή μίας γενικής απεργίας με όλα τα σχετικά της επακόλουθα. Οτι οι κομμουνισταί ήσαν ολίγοι εις την Ελλάδα και είχαν μόλις 15 βουλευτάς εις την Βουλήν δεν έχει καμμίαν σημα- αίαν, δεδομένου ότι ένας αποφασισμένος κομμουνιστής αξίζει δέκα αναποφάσιστους αστούς. Η βιαιότης και η αποφασιστικότης υπερισχύουν πάντοτε, όχι ο αριθμός. Αυτά τα γνωρίζομεν ημείς εις την Γερμανίαν από καιρού…».

  • Πώς βλέπετε την εν Ισπανία κατάστασιν;
  – Εις το τέλος θα νικήσουν οι Λευκοί. Πόσον όμως αίμα da χυ9ή ακόμη, πόση δυστυχία 9α επέλ&η, πόσαι αξίαι θα καταστραφούν εισέτι, χάρις εις τα Σοβιέτ! Διότι πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ρωσία κάμνει ιμπεριαλιστικήν πολιτικήν πλέον έντονον τώρα παρά ποτέ, πα- ρασκευάζουσα την επανάστασιν όλης της υφηλίου. Μεταξύ του Κρεμλίνου αφ’ ενός, τον οποίον τόσας κα- ταατροφάς έργων πολιτισμού εδημιούργησε γύρω του, και της Ακροπόλεως αφ’ ετέρου, ανοίγεται ένα τεράστιον χάος που δεν μπορεί να γεφυρω9ή ποτέ. Ο,τι γίνεται εις το εσωτερικόν της Ρωσίας δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά η Ρωσία δεν πρέπει να σκεφθή ν’ αποπειρα- &ή να μας δηλητηρίαση, ή να μας επιτεθεί , διότι θα κτυπήση επάνω εις ένα ακλόνητον τείχος. Δεν 9α της επιτρέψωμεν να διατάραξη την παγκόσμιον ειρήνη, η οποία διασφαλίζεται διά του γεγονότος ότι ημείς έχομεν τόσο προχωρήσει, ώστε να μη φοβούμεθα πλέον μίαν επίθεσιν κατά της χώρας μας. Πράγματι, δε, η μέχρι τούδε αδυναμία της Γερμανίας απετέλη έναν κίν- δυνον διά την ειρήνην. Διότι καθένας εσκέπτετο ότι ίσως κάποτε θα ήτο εις θέσιν να εκμεταλλευθή την αδυναμίαν μας εκείνην. Ο κόσμος κατενόηαεν επί τέλους ότι μόνο η δική μας ισχύς θέτει φραγμόν εις τον εκ του κομμουνισμού κίνδυνον. Διότι σήμερον δεν πρόκειται πλέον διά τα καθ’ έκαστον κράτη αλλά διά δύο κατά βάσιν διαφέροντος αλλήλων και αντιτιθεμένους τον ένα προς τον άλλον κόσμους, από τους οποίους ο πρώτος σημαίνει πολιτισμόν, ο δε δεύτερος α- φανισμόν κάθε πολιτισμού. Ο κ. Μεταξάς επροστάτευσε την Ελλάδα από τον κίνδυνο να παρασυρθή εις το στρατόπεδον του δευτέρου αυτού κόσμου.

  • Και αι εντυπώσεις διά την Ελλάδαν και τους Ελληνας;
  – Είμαι ενθουσιασμένος. Εγνώριζα βεβαίως εκ των μελετών μου ό,τι θα έβλεπα εις την χώραν σας. Αλλά ποτέ δεν ημπορούσα να φαντασθώ ότι τα πράγματα αυτά θα μου έκαμναν τόσον τεραστίαν εντύπωσιν, η οποία μερικός φοράς με συνεκλόνισε μέχρι βάθους. Οσο διά τον ελληνικόν λαόν, είναι τόσο απλός, τόσον ανοικτόκαρδος, τόσον φιλόξενος, ώστε δεν ημπορεί κανείς παρά να τον αγαπήση. Είμαι εις θέσιν, ως υπουργός της Προπαγάνδας, να διακρίνω τον ειλικρινή από τον «παρασκευασμένον» ενθουσιαομόν. Δύναμαι, δε, να διαβεβαιώσω ότι παντού, μέχρι και του τελευταίου ελληνικού χωριού, ήτο απολύτως ειλικρινής η ενθουσιώδης υποδοχή που μου έγινε και η οποία δεν απετείνετο μόνον προς την Γερμανίαν γενικώς, αλλά κατά ένα μέγα μέρος και προς το σημερινό καθεστώς. Γνωρίζει άραγε και ο τελευταίος Ελλην χωρικός πόσον ημείς οι Γερμανοί ήμεθα από νεαρός ηλικίας εμποτισμένοι από τον ελληνικόν πολιτισμόν και γεμάτοι θαυμασμόν προς την ελληνικήν αρχαιότητα;».

  Μια από τις πιο γνωστές φωτογραφίες
  του «μύστη» του Γ Ράιχ. Ο Γκαίμπελς
  μιλά στο Μερκετάγκ του Μπερνάου
  τον Μάρτιο του 1928.Το πά&ος και η
  αποφασιστικότητα του είναι ορατά.

  ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ
  Ο Νικόλας Κουλαπίδης από τον Βόλο ανήκε στον μακρύ κατάλογο των Ελλήνων εθνικοσοσιαλιστών που υπηρέτησαν το Γ Ράιχ με συνέπεια και φανατισμό. Σε μια έκδοση που κυκλοφόρησε με φροντίδα της Γερμανικής Πρεσβείας, λίγο πριν από τον πόλεμο, έγραφε για τον Γιόζεφ Γκαίμπελς:
  «Δρ ΙΩΣΗΦ ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ Υπουργός της Προπαγάνδας και της διαφωτίσεως του λαού.
  Ο δρ Γκαίμπελς είναι ο «κήρυξ» του Χίτλερ. Ας μην ξενίση η επωνυμία αυτή διό τον Υπουργόν της Προπαγάνδας του Ράιχ. Η άφθαστος ευφράδεια του Γκαίμπελς, διά της οποίας συναρπάζει και μαγεύει τα πλήθη, τον έκαμαν να φέρη δικαίως τον τίτλο αυτόν. Ο Γκαίμπελς εχρησιμοπο’ιησεν επαξίως το θείον αυτό δώρον, τον λόγον, διό την εξάπλωσιν του Εθνικοσοσιαλισμού. Και το επέτυχε πλήρως. Οι λόγοι τους οποίους εκφωνεί χαρακτηρίζονται από την επαγωγότητα του ύφους και την γλαφυρότητα του λεκτικού του. Γνωρίζει να συναρπάζη τα πλήθη, ομιλεί προς την ψυχήν των. Εκείνοι οι οποίοι τον ακούουν κρέμονται κυριολεκτικώς από τα χείλη του και έχουν ένα μύχιον πόθον, να τον ίδουν να συνέχιση.
  Διά τον δρα Γκαίμπελς έγραψα επανειλημμένως εις προγενέστερα άρθρα μου εις τα ελληνικός εφημερίδας, ως και εις τα τελευταίως εκδοθέντα βιβλία μου. Η προσωπικότητης του Γκαίμπελς κατέκτησε τον Χίτλερ, ο οποίος ίδρυσε χάριν αυτού το υπουργείον της Προπαγάνδας. Και ο Γκαίμπελς, αναλαμβάνων το υπουργείον αυτό, έθεσεν όλην του την προσωπικότητα εις την υ- πηρεσίαν της διαφωτίσεως του γερμανικού λαού. Επέδειξε θαύματα δραστηριότητος, αντοχής και ενεργείας. Ετρεξε παντού, από τα μεγαλύτερα κέντρα της Γερμανίας, μέχρι των μικρότερων χωρίων, προπαγανδίζων, διαφωτίζων, νουθετών, συμβουλεύων. Αψηφών τας κακοκαιρίας, την βροχήν, τας χιόνας, ένα μόνον σκοπό είχε: να φέρη εις πέρας το έργον του.
  Η απαραίτητος διά την ιδέαν του Εθνικοσοσιαλισμού διαφώ- τισις του γερμανικού λαού εύρεν εν τω προσώπω του Γκαίμπελς τον απόστολόν της. Και η διαφώτισις αυτή έφερε τα αποτελέσματα της, εις τοιούτον βαθμό, ώστε χάρις εις τον Γκαίμπελς, ο γερμανικός λαός ολόκληρος να είναι ηνωμένος εις μίαν μάζαν, συσπειρωμένος γύρω από την ιδέαν του Εθνικοσοσιαλισμού.
  Ο δρ Γκαίμπελς, υιός ενός δημοδιδασκάλου, εγεννήθη το 1897 εις την πάλιν Ράιτ του Ρήνου. Από μικρός ήδη εξέπληξε τους καθηγητάς του, διά την ευφυϊαν του. Ητο χαρακτηριστική η αγάπη του προς την ρητορικήν, διά τον σκοπόν δε αυτόν ενέκυψεν εις την Λατινικήν γλώσσαν, διό να δυνηθή να μελετήση τους Ρωμαίους ρήτορας. Ο Γκαίμπελς αναγινώσκων και μελετών τους μεγάλους ομιλητάς της αρχαιότητος, συνήγαγε το συμπέρασμα, ότι περιασότερον από το βιβλίον, περισσότερον από την εφημερίδα, ο «λόγος» δύναται να επηρεάση τα πλήθη. Και από αυτό το συμπέρασμα ορμώμενος, ο Γκαίμπελς έκαμε τον λόγον ως το ισχυρότερον όπλον του.
  Κατά την εποχήν του Μεγάλου Πολέμου ο δρ Γκαίμπελς ήτο ακόμη έφηβος. Αλλα ήδη εις την ψυχήν του εφήβου αυτού έσχε τεράστιαν επίδρασιν η αυταπάρνησις των Γζρμανών, προκειμένου να εξυπηρετήσουν το μεγαλείον της χώρας. Και η νοοτροπία αυτή του γερμανικού λαού τον έκαμε να αντιληφθή ότι ο Γερμανός είναι πατριώτης πρωτίστως, δυνάμενος να θυσιάση τα πάντα χάριν της ιδέας της Πατρίδος.
  Παρά την δυσχερή οικονομικήν κατάστασιν της οικογενείας του -είπομεν ότι ο πατήρ του ήτο απλούς διδάσκαλος και ημείβετο με γλίσχρον μισθόν- ο Γκαίμπελς εφοίτησεν εις το Πανεπιστήμιον της Βιέννης, όπου εσπούδασε φιλοσοφίαν και ιστορίαν των τεχνών.
  Το 1918, το έτος της καταστροφής, έβλεπε να καταρρέουν όλα τα ιδανικό του γερμανικού λαού και να συσσωρεύωνται τα ερείπια επί της πατρίδος του. Με την πικρίαν εις την ψυχήν συνέχισε τας σπουδός του. Εις τας εξετάσεις εις το Πανεπιστήμιον της Χαϊδελβέργης ηρίστευσε, λαβών και τον τίτλον του δόκτορος.
  Μέσα εις την αβεβαιότητα, η οποία επεκράτει τότε εν Γερμανία, ο Χίτλερ μίαν ημέραν ακούει εις μίαν συγκέντρωση, ένα άνθρωπον, ο οποίος προσπαθεί να έμπνευση εις τους παρευρισκομένους το θάρρος και να τους κάμη να επανακτήσουν την υπερη- φάνειαν και την πεποίθησιν προς τα υψηλά πεπρωμένα της γερμανικής πατρίδος. Ο Γκαίμπελς κατανοεί ορμεμφύτως ότι ο άνθρωπος αυτός θα είναι μίαν ημέραν εκείνος ο οποίος θα σώση τη Γερμανίαν. Και σπεύδει να τον ακολουθήσει εις τας ιδέας του και να εγκολπωθή τον Εθνικοσοσιαλισμόν, γενόμενος ένθερμος απόστολος αυτού.
  Από τότε, στενώτατα εργαζόμενος με τον Χίτλερ, ο οποίος τον περιβάλλει με την αμέριστον εμπιστοσύνην του, ο δρ Γκαίμπελς κατέστη εις από τους κυριωτέρους στυλοβάτας του Εθνικοσοσιαλισμού. Εργάζεται διά τον Εθνικοσοσιαλισμόν και το γερ- μανικόν έθνος, ευλόγως δε δικαιούται της εμπιστοσύνης του, διότι υπήρξε, είναι και θα είναι εις από τους πρωτεργάτας του μεγαλείου της Γερμανίας.
  Και μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια: Ο Γκαίμπελς κατώρθωσε, χάρις εις την αδιόκοπον εργασίαν του, να εκκαθάριση το Βερολίνον, την εστίαν του κομμουνισμού, από τους κομμουνιστάς και να την καταστήση ανταξίαν πρωτεύουσαν του γερμανικού έθνους ».[…]

  Πηγή
  Μονογραφία «Γκαίμπελς – Ο Μάγος της Προπαγάνδας» του Περιοδικού «Στρατιωτική Ιστορία»
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger…

  Μου αρέσει!

  1. ΟΤΑΝ Ο ΘΕΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ,(ΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ),

   Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΗ ΤΑΞΕΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΕΩΣΦΟΡΟΣ.

   Ηταν ιεραρχικα ο δευτερος σε ολη τη δημιουργια μετα το Θεο.

   Δεν το αντεξε ομως για πολυ,καποια στιγμη παρανοησε,τρελλαθηκε,και σκεφτηκε να γινει εκεινος ο πρωτος σε ολη τη δημιουργια,

   να παρει δηλαδη τη θεση του Δημιουργου Θεου,που ειχε δημιουργησει και τον ιδιο τον Εωσφορο.

   ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ,

   χωρις να μπορει ομως να δωσει ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ σε κανενα δημιουργημα.Πηρε μαζι του το ταγμα των Αγγελων που ηταν υπο αυτον,

   και εξοριστηκε στη διασταση που βρισκομαστε και εμεις οι ανθρωποι σημερα,γιατι παραπλανησε και εμας,δινοντας μας τη γνωση,

   του καλου και του κακου.

   Αυτη ειναι η ιστορια σε πολυ λιγες γραμμες,

   ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ «ΝΕΑ ΤΑΞΗ»!

   Υπαρχουν ομως ανθρωποι που ειναι προσκολλημενοι σ’αυτην και διατηρουν την ιδεα της,μεσω κυριως των ΜΑΣΩΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ,

   στις οποιες μετεχουν,παιρνοντας εντολες απο τον ιδιο τον Εωσφορο,(τωρα Διαβολο),και τους αγγελους του,(τωρα Δαιμονες),

   κι αυτο γινεται γιατι αυτοι δεν μπορουν να υλοποιηθουν σ’αυτη τη διασταση,οπως ο ανθρωπος,που πεθαινοντας το σωμα του,

   ΞΑΝΑΓΥΡΝΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΣΗ,ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ!

   [ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ ! ]

   (αυτα τα ολιγα,τα υπολοιπα ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΑΣ! γιατι ειναι πολλα ακομη αυτα τα υπολοιπα)

   Μου αρέσει!

   1. Ηταν ολα ετοιμα….
    Το χαλασαν Χιτλερ και Σταλιν…..
    Το θυμαμαι….σου χρωσταω ενα πληρες σεντονι με τις λεπτομερειες.
    Μεσα στο χειμωνα αυτο θα γραφουν πολλα…
    Κeep walking…you are not alone!!

    Μου αρέσει!

  1. Παύλος Κριεζής

   αυτή την στιγμή

   ο Πούτιν είναι με το ανθρώπινο γένος
   Ο Πάπας Φραγκίσκος αν και δεν το ήθελε είναι με το ανθρώπινο γένος
   το 1/3 των Αμερικανών δηλαδή 100 εκ είναι με το ανθρώπινο γένος (κατάλαβαν τι συμβαίνει)
   ο Σώρρας και η ομάδα END είναι με το ανθρώπινο γένος

   ποιοί εργάζονται υπερ της παλιάς ΝΤΠ;;;;;;ακόμα;;;;;;

   η ΕΕ μέρκελ, ολάντ και άλλα αποβράσματα όπως σαμαράς, βενιζέλος, τσίπρας, κουρέλης, και όλοι οι άλλοι εβραιοχάζαροι

   Μου αρέσει!

 5. «Η ύπαρξη της Ελλάδας είναι τροχοπέδη για κάθε απόπειρα εγκαθίδρυσης παγκόσμιου ολοκληρωτισμού. Αυτό αποδεικνύεται (και) σήμερα.»

  από πού και έως όπου αυτό αποδεικνύεται και σήμερα;;;;;

  από τους δωσίλογους που μας κυβερνούν;;;;;;που έχουν προσκυνήσει τους εχθρούς και δρουν μόνο υπερ της γενοκτονίας τω Ελλήνων;;;;;

  από τους δωσίλογους δημοσιογράφους;;;;;που δεν παίρνουν το μέρος των Ελλήνων αλλά το μέρος των κατακτητών;;;;

  από την Ρεπούση, Δραγώνα, Διαμαντοπούλου που δρουν και αυτές εναντίον του ελληνικού πολιτισμού;;;

  από τον Τσίπρα, τον Καμίνη , τον Μπουτάρη που αγκαλιάζουν τους λαθρο;;;;;;;;

  ένας είναι αυτός που καταπολεμά την παλιά ΝΤΠ

  και όλοι οι υπόλοιποι έχουν πέσει πάνω του να τον φάνε

  και αυτός είναι ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Η ΟΜΑΔΑ END

  όποιος νομίζει ότι κάνω λάθος παρακαλώ να μου υποδείξει ποιός άλλος πολεμάει αυτή την στιγμή στην Ελλάδα την παλιά Νέα τάξη Πραγμάτων

  Μου αρέσει!

  1. Στην Ελλάδα κανένας.

   Στον πλανήτη Σείριο, όπου βρίσκονται τα λεφτά του Σώρρα και της END, πιθανώς πολλοί…

   Αν θες τη συμβουλή μου, πάντως, μην περιμένεις ποτέ δανεικά από τον… τρισεκατομυριούχο. Τα έχει επενδύσει στην επέκταση της… διαστημικής τεχνολογίας των Αρχαίων Ελλήνων, μέρος της οποίας πούλησε στον… Ομπάμα προς… 3 τρις δολλάρια.

   Μου αρέσει!

   1. «Τα έχει επενδύσει στην επέκταση της… διαστημικής τεχνολογίας των Αρχαίων Ελλήνων»

    Μη λες πολλά…

    Σε λίγο θα καταλάβουν οτι οι Οτομποτς και ο Οπτιμους Πράιμ είναι τα μπάσταρδα του Τάλου.

    Κρύβε λόγια, κρύβε λόγια!

    Μου αρέσει!

 6. Ο τίτλος του άρθρου είναι ντροπή για τον αρθρογράφο.

  Το επόμενο στάδιο είναι να ισχυριστεί αυτό που λέει η θολοκουλτούρα, δηλαδή ότι το ΟΧΙ το είπε ο… απρόσωπος ελληνικός λαός.

  Όποιος μπει στον κόπο να διαβάσει την ομιλία που παρατίθεται στο άρθρο, θα καταλάβει τι σημαίνει διπλωματική και στρατιωτική ιδιοφυία. Ο Ι. Μεταξάς υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά στρατιωτικά μυαλά όλων των εποχών.

  Με τις πολιτικές του πεποιθήσεις μπορεί να διαφωνήσει κανείς και σίγουρα οι δικτατορίες δεν ταιριάζουν στην εποχή μας, αλλά η φιλοπατρία και το μέγεθος του ανδρός είναι αδιαμφισβήτητα και οφθαλμοφανή ως τα βάθη της ιστορίας.

  Ως μεγάλο μυαλό και ως πατριώτης, προέταξε τη λογική, προβλέποντας σωστά την έκβαση του Β’ Π.Π. κατά των Γερμανών και δεν είχε κανένα δισταγμό να συνδέσει την τύχη της Ελλάδος με αυτή των Συμμάχων, ακολουθώντας ανοιχτά την πολιτική του μεγάλου αντιπάλου του, Ε. Βενιζέλου και παραμερίζοντας αμέσως τις φιλογερμανικές του πεποιθήσεις.

  Τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την επίθεση κατά της Ελλάδος την προέβλεπε ήδη από το 1936 (!) και την τελική απόφαση για το ΟΧΙ την είχε πάρει τουλάχιστον από την Άνοιξη του 1940, ενώ η πολεμική προετοιμασία της χώρας είχε ξεκινήσει μανιωδώς, παρά τα πενιχρά οικονομικά μέσα που υπήρχαν, επίσης από το 1936 και σχεδόν από το μηδέν, αφού οι Ένοπλες Δυνάμεις είχαν φτάσει σε σημείο διάλυσης.

  Πάσα σύγκριση με τους περισσότερους Έλληνες πολιτικούς, ειδικά των τελευταίων δεκαετιών, είναι, απλώς, απογοητευτική…

  Μου αρέσει!

  1. Με πρόλαβες και εβαλες τα πραγματα στην θεση τους…
   Ο Μεταξας εκανε το αυτονοητο, κατι που κανεις δεν κάνει σημερα…
   Προσπάθησε να κανει το καλύτερο για την Ελλάδα, να την κρατήσει έξω από έναν διαφαινόμενο πόλεμο που η Ελλάδα δεν ήθελε, δεν είχε συμφέρον να εμπλακεί και προπάντων δεν είχε κανέναν λόγο να εμπλακεί.
   Παράλληλα, προσπάθησε να ετοιμάσει την χώρα για αυτόν τον πόλεμο ώστε αν έφτανε εκείνη η ώρα να μην πιαστούμε με τα παντελόνια κατεβασμένα… σήμερα κατεβάζουν τα παντελόνια χωρίς κάν να υπάρχει λόγος, έτσι χάριν ευχαρίστησης.

   Το κυριότερο, εν μέσω πολέμου ετοίμαζε την επόμενη μέρα…. νέο σύνταγμα για τον ελληνικό λαό!
   Με εργάτες και αγρότες στην βουλή, με διακριτές εξουσίες, με την εργασία να είναι προαπαιτούμενο για να είσαι ελεύθερος πολίτης, με τον λαό να κρίνει διαφωνία κυβέρνησης-βουλής μεσω δημοψηφισμάτων και την πλευρά που δεν αφουγκράστηκε την λαική θέληση να πηγαίνει σπίτι της….

   Πόσο τυχαίο είναι το γεγονός πως, για τον χαμό των δύο μεγαλύτερων σύγχρονων Ελλήνων Κυβερνητών τον Ι. Καποδίστρια και τον Ι. Μεταξά την ευθύνη φέρεται να έχουν οι Άγγλοι? Γιατί δεν ανήγουν κοντά 200 χρόνια τώρα τα απόρρητα των Άγγλων για την δολοφονία του Ι. Καποδίστρια? Γιατί καμία κυβέρνηση δεν ζήτησε κάτι τέτοιο από τους «φίλους και σύμμαχους»?

   Μου αρέσει!

  2. ΔΕΝ ειμαι οπάδος του Μεταξά αλλά θα πρέπει να παραδέχθω οτί η εξοπλιστική πολιτική του ηταν συνετή και αποτελεσμάτικη δεδομένων και των χρηματικών περιορισμών που είχε …και η κριτική που του ασκήθηκε απο τον Λιναρδάτο και εν μέρει από τον από τον Ναύρχο Σακελλάριου ήταν άδικη,,,Στο σημείο ότι δεν προωθύσε ενα ευρύ εκμηχανισμό των ενοπλών δυνάμεων ή απάντηση είναι οτι το επικρατόν στρατιωτικό δόγμα τότε οπώς εφράζονταν τότε απο τον Γάλλικο Στρατό έδινε εμφάση σε οχυρώσεις και σε πολέμο θέσεων και όχι σε μηχανοκίνητες μονάδες και πόλεμο κινήσεων για να μην πούμε ότι και οι ίδιοι οι γερμανοί ήταν αμφιθύμοι για το αν ο νεα μορφή του πολεμού κινήεσων (ΔΕΝ υπήρξε νέο δογμα απλά νέα μέσα) ήταν όντως η σωστη΄λύση (σπό την μία τεθωρασκιμένα και αεροπλάνα αλλά απο την άλλη το «Δυτικό Τείχος» θώρακσμένα τραίνα και γιγάντια πυρροβόλα) και εν τελει μια τέτοιύυ ειίδους αναδιοργανώση του Στρατου ηθέλε μέσα, χρήματα προσωπικο και χρόνο που πολύ απλά δεν ήταν διαθέσιμα το 1936
   ο «προδότης» Μετάξας συμφωνα με μαρτυρία του Μποδοσάκη αρνήθηκε να πουλήσει εστω και μια μετοχή του Εθνικού Πυριδιτοποειου στους Γερμανούς ενω ο «πατριώτης΄’ Παπανδέου την πούλησε…

   Μου αρέσει!

  3. Η στρατιωτική ιδιοφυία τού ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ,ανεδείχθη ήδη από τούς Βαλκανικούς πολέμους,όπου ώς επιτελάρχης τού
   Κων/νου,κατέστρωσε καί υλοποίησε τά σχέδια κατάληψης,από τούς τούρκους,τών Ιωαννίνων αλλά καί όλης τής Μακεδο-
   νίας.

   Τό σημαντικότερο όλων,ήταν ή αποτροπή τών Ελληνικών ενόπλων δυνάμεων,από τήν συμμαχική επιχείρηση κατάληψης
   τής τουρκικής χερσονήσου τής Καλλίπολης,επειδή προέβλεψε καί δικαιώθηκε, τήν ισχυρή οχυρωματική της θέση από
   πολυάριθμες τουρκικές στρατιές,υπό γερμανική διοίκηση……μέ συνέπεια τόν όλεθρο τών συμμαχικών στρατευμάτων.

   Μου αρέσει!

   1. Η ιδιοφυΐα του μεταξά, φαίνεται. Από το ότι έφτιαξε την αμυντική γραμμή στη Μακεδονία και εισβολή έγινε από τη β. Ήπειρο, φαίνεται πίστευε στο μεταξύ κατεργαρεων, ειλικρίνεια(στην πίστη στον εταιρο φασίστα, Μουσολίνι αναφέρομαι), αργότερα βέβαια οι Γερμανοί, απλά τα προσπέρασαν.
    Επίσης φάνηκε εξ αρχής, από τότε που παρέδωσε το ρουπελ αμαχητί στους βουλγαρους.

    Μου αρέσει!

    1. Εχουν καμια σχεση οι χωματινες οχυρωσεις του 16 με το οχυρο που εφτιαξε ο Μεταξας πριν τον Β’ΠΠ?
     Με εντολη Μεταξα παραδόθηκε το τοτε οχυρο στους Βουλγαρους?
     Για ξανακοίτα λίγο την Ιστορία φίλος…….

     Μου αρέσει!

   2. πικο τα οχυρά της γραμμής Μεταξά δημιουργήθηκαν για την Βουλγαρία….Η Ελλάδα ήταν ενταγμένη στο βάλκανικό σύμφωνο του 34….η Βουλγαρία οχι…Δεδομένης της γεωγραφικής θέσης της ανατ Μακεδονίας και Θράκης που η άμυνα σε βάθος δεν είναι δυνατή…τα οχυρά καλώς χτίστηκαν και οι ιδιοι Γερμανοί δηλώσαν οτι η γραμμή είναι εφάμιλλη της Μαζινό και Ζηγκφριντ…. Ούτε η Αλβανία ήταν ενταγμένη στο βαλκανικό σύμφωνο….αλλά ήταν αμελητάεα ποσότητα…και απο το 39 και μετά έγιναν έργα και στην ΉπειροΕπειδή σίγουρα δεν διάβασες το κείμενο…αν ξέρεις ανάγνωση διάβασε το κείμενο…. αν εσυ απο όλα αυτά για να πεις την μ@λακια σου…και να φανείς έξυπνος….λες οτι ο Μεταξάς παρέδωσε το Ρούπελ στους Βουλγαρους το 16….παρε να μασήσεις κάτι….

    Μου αρέσει!

   3. Εδώ δεν κάνουμε προπαγάνδα υπέρ ή εναντίον του Μεταξά, ούτε κατηγοριοποιούμαστε σε οπαδούς ή αντιπάλους ενός ανθρώπου που δεν υπάρχει πια εδώ και πάνω από 70 χρόνια.

    Οι σαχλαμάρες περί παράδοσης οχυρών στους… Βουλγάρους το 1916-1917 διαδίδονται από τους αριστερούς θολοκουλτουριάρηδες και απορώ πώς ο Pikos που μάλλον δεν ανήκει στην… ευγενή αυτή τάξη τις αναπαράγει.

    Ο Μεταξάς ήταν αυτός που ξεκίνησε να κατασκευάζει τα οχυρά από απλές χωμάτινες κατασκευές, όπως πολύ σωστά λέει ο Χρήστος πιο πάνω και την ιστορία με την… «παράδοση» στους Βουλγάρους την έχουμε συζητήσει κάμποσες φορές εδώ μέσα. Βαριέμαι να γράφω τα ίδια και τα ίδια. Είναι, επίσης, καταγεγραμμένες οι ομηρικές διαμάχες που είχε με τον Βενιζέλο όταν εκείνος σκεφτόταν την παραχώρηση της Καβάλας στη Βουλγαρία.

    Όσο για την… απόσυρση στους Παρισίους, αυτή υπάρχει στη φαντασία του Pikos. Διότι στην πραγματικότητα ο Μεταξάς εξορίστηκε για χρόνια στην Κορσική μόλις κυριάρχησε ο… δημοκράτης Βενιζέλος, δηλαδή μετά το 1916.

    Επαναλαμβάνω: Ο Ι. Μεταξάς υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά στρατιωτικά μυαλά όλων των εποχών.

    Γενικότερα, με βάση τα όσα έχει καταγράψει η ιστορία για τον συγκεκριμένο άνδρα, είναι εντελώς βλακώδες να υπαινίσσεται κάποιος έλλειψη πατριωτισμού από πλευράς του, αλλά θα μου πεις η αχαριστία είναι διαχρονικό ίδιον του Έλληνα, οπότε δεν πρέπει να εκπλησσόμαστε.

    Μου αρέσει!

 7. Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει, πατέρα,
  γιατί λάμπει ο ήλιος έτσι
  γιατί φέγγει έτσι η μέρα;

  Γιατί σαν αυτή, παιδί μου, την ημέρα τη χρυσή
  που τη χαίρεσαι και συ
  στέρεψε το μαύρο δάκρυ κλείσανε πολλές πληγές,
  αψηλώσανε τα στάχυα
  κι ένα γύρω όλα τα βράχια
  εγινήκαν ανθοβούνια και χρυσοπηγές.

  Μιαν ημέρα σαν ετούτη
  την ολόφωτη κι ωραία
  ξεδιπλώθηκε και πάλι η γαλάζια μας Σημαία
  που ‘χει τ’ ουρανού το χρώμα και σκεπάζει τ’ άγιο χώμα
  που ελεύθερος πατάς.

  Κι έτσι με χαρά κι ελπίδα
  για μιαν ένδοξη Πατρίδα

  η Σημαία κυματίζει μ’ ένα Ταν ή επί Τας!

  Μου αρέσει!

   1. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΠΟΤΕ ΜΕ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
    ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΜΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ.
    ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΤΣΙ ΚΑΤΑΚΤΙΕΤΑΙ.
    ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ.

    Μου αρέσει!

   2. ΚΟΝΙΑΚ ΜΕ ΠΑΓΟ……

    Βλάσφημε,ΠΟΤΕ τό κονιάκ ΔΕΝ πίνεται μέ πάγο…τό κονιάκ τό βάζεις σέ κρυστάλλινο ποτήρι,πού κρατάς μέ τίς παλάμες
    καί τών δύο χεριών σου,ώστε νά ζεσταθεί,νά μυρίσεις τό εξαίσιο άρωμά του καί μετά νά τό απολαύσεις γουλιά γουλιά..

    Ο πάγος,φίλτατε,ήταν,μαζί μέ τό ρετσινόλαδο,τό προσφιλές μέσον τού υπουργού ασφαλείας τής 4ης Αυγούστου αειμνή-
    στου Μανιαδάκη,μέσον εξαναγκασμού ομολογίας αντιφρονούντων,πρός τό καθεστώς…..

    Η γερμανία μέ τόν ρίμπερντροπ καί ή ρωσία μέ τόν μολότωφ,είχαν υπογράψει σύμφωνο στρατιωτικής,μεταξύ τους,
    συμμαχίας,…..συμμαχία χίτλερ-στάλιν..συμμαχία ναζιστών-κομμουνιστών….ό ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ,ετάχθη από τήν
    αρχή μέ τό μέρος τής Αγγλίας…δηλαδή εναντίον τών φασιστών,μουσολίνι…ναζιστών,χίτλερ….κουμμουνιστών,στάλιν.

    Οι Ελληνες κουμμουνισμένοι,φίλα προσκείμενοι στό πατερούλη στάλιν,άρα καί πρός τούς συμμάχους τού στάλιν,
    χίτλερ καί μουσολίνι,υπονόμευαν τό έργο τού ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ,τό αντιφασιστικό,αντιναζιστικό,αντικομμμουνιστικό,
    φθάνοντας στό σημείο νά λένε ότι τό ΟΧΙ τού Ιωάννου Μεταξά,στό φασίστα μουσολίνι καί ό πόλεμος πού έκανε ο
    ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ,στά βουνά τής Βορείου Ηπείρου,εναντίον τών επιτιθέμενων,στήν Ελλάδα ιταλών,ήταν πόλεμος
    ιμπεριαλιστικός,επειδή ο άξονας μουσολίνι-χίτλερ,ήταν σύμμαχος τού στάλιν….

    Αυτούς λοιπόν τούς κουμμουνισμένος ,ό αείμνηστος Μανιαδάκης,τούς έβαζε νά κάτσουν,πάνω σέ μιά κολώνα πάγου,
    τούς κερνούσε ρετσινόλαδο,τούς έπιανε ασταμάτητη διάρροια,καθάριζε τό έντερο καί τό μυαλό τους από τά μικρό-
    βια καί επανήρχοντο,πλέον οι τέως κουμμουνισμένοι πεντακάθαροι στήν κοινωνία……

    Μου αρέσει!

 8. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Ε.Α. ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ «ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΧΑΟΣ», ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΣΤΟΑ «HONG» ΚΙΝΑΣ ΔΙΑ ΤΟ 2011 – 2012.
  http://ellhnkaichaos.blogspot.gr/2011/01/ghrees-to-world-cosmic-etna-second.html

  Μου αρέσει!

 9. Αχ βρε olympiadotgr, με τετοια αρθρα που βγαζεις στο κοινο κινδυνευεις να γινεις και εσυ ενα φασιστικος ιστοτοπος. Δηλαδη να μπεις και εσυ στο club.

  Δεν νομιζω να ειναι σε τοσο μεγαλο βαθμο η αρρωστια που κατεχει μερικους ανθελληνες και παραμυθιασμενους ηλιθιους, δλδ, ζουν μεσα σε ληθη και παραμυθι. Αυτο το παραμυθι πως ο χιτλερ ή οτι γερμανικο ειναι και εχει φιλελληνικες τασεις. Μονο καποιος ανιστορητος και προπαντων ανθελληνας θα υποστηριξη κατι τετοιο. Ναι οπως σε καθε Λαο υπαρχουν ανθρωποι που εχουν και δειχνουν μερικες φορες την συμπαθεια τους προς το Ελληνικο Γενος, αυτο ειναι μονο, ΔΕΝ υπαρχει ΚΑΜΙΑ μα ΚΑΜΙΑ αδελφοποιηση ή καποιο ειδος Ελληνοψυχιας. Μην αυτοπαραμυθιαζμαστε.

  Πραγματι ομως ο Εθνικισμος και η ταυτιση στην αδιαπραγματευτη προσηλωση σε οτι Ελληνικο ειναι μια βιολογικη μας ιδιοτητα ως Ελληνες. Ειμαστε εκ της γεννας μας, (τουλαχιστον εμεις που δεν ειμαστε με αυτους εδω που ειναι απο σπερμα γενιτσαρων απο παππου σε παππου), Εθνικοφρονες και συντηρητικοι. Δοξα τον Θεο που ειμαστε Ελληνες και αναδελφοι. Ο Ελληνας ειναι ΜΟΝΟ για τον Ελληνα και οπως στην αρχαια Ελλαδα, ΜΟΝΟ για τον Ελληνα πρεπει να θυσιαζεται. Τελος με τις ‘αδελφοποιησεις’ και αλλες τετοιου ειδους ευαισθητες μλακιες.

  Αυτοι που εκθειαζουν οτι γερμανικο, πρεπει να καταλαβουν πως ο Ελληνας και ο πολιτισμος μας ειναι τοσο μεγαλειωδης και φωτεινος που η βαυαρική φυλη φαινεται ως μια κουκκιδα σκοτους μπροστα σε εμας. Για αυτο μην μειωνετε τον ευατον σας με τετοιες ταυτισεις προς αλλας φυλες, μαλιστα προς αυτην την βαρβαρικη μουλικη φυλη.
  Τωρα για αυτους που γραφουν για την Ιουδαϊκη φυλη, εχουμε πολλα ραμματα για την γουνα τους. Χιλιαδες χρονια τωρα αυτα τα διποδα τρωγονται να βαλουν στο χερι τους. Η πληρωμη του χρονου ομως ερχεται για αυτα τα μιασματα. Αλλα μην συγχεουμε πως οι εχθροι των σιωνιστων ειναι φιλελληνες, αυτο ειναι σκεψη που μονο μωρο μπορει να κανει. Ας μην ειναι μερικοι τοσο ανοητοι.
  Ο χιτλερ ειναι τοσο φιλελληνας οσο και ο σταλιν που εστελνε τις ορδες να κατασφαξουν τους Ποντιους και ποσες αλλες θηριωδιες, μην ξεχναμε πως ο μουσταφα κεμαλ ειχε συμβουλους που του ειχαν σταλει απο τον τοτε Καιζερ, για να αντιμετωπισει τις ‘μειωνοτητες’. Για αυτο μην λετε μερικοι μ#λακιες.

  Μου αρέσει!

 10. -Aπλά λόγια!…Δεξιός ο Μεταξάς;…Ναι μέχρι Ναζισμού!-Πατριώτης;-Ναι, μέχρι του σημείου να πάει κόντρα στους ομοϊδεάτες του!…Πιστεύω ότι και οι «καλές κουβέντες» που είπε για τους Άγγλους δεν ήταν παρά λόγια ανάγκης(το μη χείρον βέλτιστον)!…Κάτι που δεν του συγχώρεσαν ποτέ ούτε οι ομοϊδεάτες του(Γερμανοί-Ιταλοί),ούτε οι εξ ανάγκης σύμμαχοί του(Αγγλο-Αμερικάνοι),γιατί πρώτα απ΄΄ολα ήταν Έλληνας Πατριώτης!

  Μου αρέσει!

 11. Eτσι…ετσι..να το βαλουν καλα στις κομπλεξικες κεφαλες τους οσοι απογονοι δουλων καυλωνουν να υπηρετουν γερμανους,να αγοραζουν γερμανικα προιοντα και να πηγαινουν δουλοι στην χωρα των κατσαπλιαδων.Παντα εχθροι μας και παντα συμμαχοι και συμβουλοι των τουρκων εναντιον μας επειδη τους βγαλαμε απο την αγαπημενη τους λασπη που ειναι το φυσικο τους περιβαλλον.Τα πολλα λογια ειναι φτωχεια.

  Μου αρέσει!

   1. Aρη με το συμπαθειο αλλα εχω γραμμενα στα αρ#@δια μου το τι λεει και τι πιετευει ο καθε τυχαρπαστος βαρβαρος ,ακομα και ο αγαπημενος τους αρχηγος με ενα κομμα -το ναζιστικο- που ειχε μελη το 92% των ουνων.

    Μου αρέσει!

 12. Πραγματικά δεν ξέρω πόσοι σχολιαστές διάβασαν όλο τον λόγο, αν κρίνω και από τα σχόλια.

  Αυτό που κάνει μπαμ -και κανείς δεν το είπε- είναι η επιμονή του Μεταξά στην ουδετερότητα, επικαλούμενος μάλιστα και μυστικότητα!

  Δλδ υπήρχε τότε στην Αθήνα ή στην Ελλάδα ένα πολιτικό ή πνευματικό ρεύμα υπερ του Αξωνος; Και το λέει ο Ι. Μεταξάς; Ο γερμανόφιλος;

  Προσπαθούσε να ανακόψει αυτό το ρεύμα;

  Γνώμη είναι πως ναι και αυτή η προσπάθεια διατρέχει όλο τον λόγο.

  Προσπαθεί να πει πολιτικοκεκαλυμμένα οτι οι προδότες είναι έτοιμοι να μας ονομάσουν «προδότες», επειδή μιλάμε με τους Αγγλους, ενώ οι Τούρκοι μιλάν με όλους!

  Μου αρέσει!

  1. Χρήστο ας μου επιτρέψεις να διαφώνησω… οι οποίοι «όψιμοι γερμανοφΙλοι» οπως τους χαρακτήρίσε και ο ίδιος ο Μετάξας στον 4ο τόμο του ημερολόγιου του είχαν την αφροσύνη να είναι πολύ «εκδηλώτικοι» για τις προτιμήσεις τους (βέβαια μιλάμε και για μια χρονική συγκυρία κατα την οποία η επικράτηση των νάζι εμοιάζε θέμα χρόνου) και κατα συνέπεια ήταν ευκολο για τον Μετάξα να τους έχει υπο επιτηρήση/ελεγχο ωστε να μην μπορούν να τον βλάψουν .Οσοι απο αυτους τους «γερμανοπληκτους» (όρος του ιδιού του Μετάξα) προσπάθησαν εκ του πλάγιιου να θέσουν υπο τον έλεγχο τους τον Στρατό βρέθηκαν στην φυλάκη/εξορια (βλέπε «υπόθεση Πλάτης» αχές Ιουλιου 1940) αρα οι οποίοι γερμανοφίλοι δεν μπορούσαν τον Οκτωμβρίο του 1940 να τον βλάψουν καθώς είχαν τουλαχιστον εν μέρει αυτοκαταστραφή
   Για ποίο λόγο λοιπόν ο Μετάξας ειχε την εμόνη με την ουδετερότητα
   ;α) πρίν τον πόλεμο δεν ηθέλε να δώσει λάβες στους Ιταλούς για επίθεση είδικότερα απο την στιγμή που οι Βρετανοί δεν εμοιάζαν ιδιατέρα προθύμοι να δεσμευτούν έναντι της Ελλάδας σε περιπτώση ανάγκης καθώς δεν ηιθέλαν να προβούν σε ενεργίες που συμφώνα με την δική τους οπτική γωνία θα ωθούσε την Ιτάλια στην αγκαλιά των Γερμανών (εδω μεχρι την τελευταία στιγμή πριν την είσοδο της Ιταλίας στον Β!ΠΠ τόσο οι Βρέτανοι αλλά κα οι Αμερικάνοι μέσω της φαιάς εξοχοτητας του προέδρου των ΗΠΑ Ρούσβελτ, Χοπικνς) προσφέραν ολών των ειδών τα οικονομικά ανταλλάγματα για να μεινει η Ιταλία ουδέτερη) ενδείκτικό του κλιμάτος ήταν το άρθο υπ.αριθ. 2 της Ελληνο-Βρετανικής συμφώνιας της 2ης Ιουλιού 1936 για την αποστολη Βρετανού εκπαιδευτή για τον Β,Ν, η οποια επικυρώθηκε επί Μεταξα 13 Οκτωβρίου 1936 αν θυμάμαι καλά) συμφώνα με το οποίο ο εν λογώ εκπαιδευτης έπαυε αυτομάτα να δεσεμεύεται απο το συμβόλαιο του αν η Ελλάδα βρισκόνταν σε πόλεμο με άλλη μεγάλη δύναμη (και η μόνη μεγάλη δύναμη οποία μπορούσε να απειλήσει τον ΒΝ το 1936 ήταν η Ιταλία)
   β) μετα τν 28/10/1940 Επειδη η επάφες με την Γερμανία ήταν κυριώς «υπόγιες π,χ, οι «διαπραγματεύσεις» του Ιανούαριου του1941 οΜεταξάς κρατώντας τις μυστικές μπορει να πίστεύε ότι κάποια στιγμή θα εξάσφάλιζε μια παρμβάση της Γερμανίας πτος ωφελος του..Καλημέρα και να περνάς καλά,,,

   Μου αρέσει!

  1. Ο Μεταξάς και ο Βενιζέλος είναι αντίστοιχου διαμετρήματος.

   Ο Παπαδόπουλος είναι πολύ κατώτερος και δεν μπορεί να συγκριθεί με τους δύο αυτούς γίγαντες, όσες ατέλειες ή λάθη και να τους προσάψει κανείς.

   Μου αρέσει!

 13. «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ: ΕΙΠΑ ΟΧΙ ΣΤΟ “ΜΝΗΜΟΝΙΟ” ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΕ ΚΡΕΜΑΓΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ!»…

  A τον παλιο-φασιστα τον νεοναζι τι πηγε και εκανε…..!

  Μου αρέσει!

 14. αγαπουλα, απο τα πρωτα σημαδια της σχιζοφρενειας, ειναι η ακριβως αντιθετη συμπεριφορα απο αυτην που περιγραφεις,δλδ παραιτηση απο την προσωπικη υγιεινη, κι αυτην του χωρου οπου ζει,, και η υιοθετηση φαινομενικα ξεκαρφωτων , δικης του εμπνευσης κανονων…Η ψυχωση – και η σχιζοφρενεια ειναι ακραια μορφη της- εχει γραψει σε μεγαλο βαθμο το υπερεγω, που ειναι υπευθυνο για την ταξη και την καθαριοτητα,. στα παλαια της υποδηματα..Κανε εσυ το πρωτο βημα για να ανταλασετε ευγενικα αποψεις με τον Χρηστο Βουλγαρη.Πολυ μου αρεσε που εισαι αρκετα αντρας για να γραψεις αυτο το ευγενικο σχολιο για τις γυναικες σχολιαστριες του μπλογκ.Μπραβο σου! Φευγω για Συνταγμα

  Μου αρέσει!

  1. Συντροφισσα…..συμπαθεις και εσυ το πουλεν μου?
   Το υπερασπιζεσαι κιολας.
   Συντροφισσα…..λαθος σου τα ειπε ο εβραιος Φρουντ.
   Η παραιτηση ειναι το συμπτωμα……μια αιτια οφειλεται στον ψυχαναγκασμο…..φανταζομαι το πουλεν μου να τριβει αρμους απο τα πλακακια μεσα στα μαυρα μεσανυχτα…..επειδη δεν τον βασανιζω!
   Αν δεν ησουν ημιμαθες τουβλο θα ειχες εντοπισει το κατεξοχην ουσιωδες ακυρο στην αναλυση.
   Η σχιζοφρενεια εκδηλωνεται κατα κορον μεχρι την ηλικια των τριαντα πεντε…… το πουλεν ειναι γυρω στα σαραντα….ζογκ λοιπον…..
   Τσιμπατε σαν τα πιθηκακια με τα φιστικια……
   Αλλωστε το πορισμα σχιζο αφορουσε το βλακοφρουντ…..η αναλυση Αγαπουλα εβγαλε μαζοχα!

   Τεσπα….τσιμπα το αγωνιστικο σου υπερεγω, βουρ στο συνταγμα να παταξετε τον αντιπαθη εθνικισμο και να ευχαριστησετε τους περιτμημενους ινστρουχτορες σας.
   Οι εβραιοι του κις θα σας κοιτανε με το καμαρι του Σαρουμαν για τις ορδες των ορκ…..
   Τα απολειφαδια του συνταγματικου τοξου θα τριβουν τα χερια τους απο χαρα…..οι χρησιμοι ηλιθιοι ειναι ακομα στην πρωτη γραμμη!
   Εμεις οι ελληνες απο την πλευρα μας θα βλεπουμε τα ημιαιμα καθυστερημενα του μπαμπα μουσολινι,, του παππου Μαρξ, του θειου Δαρβινου και του κουμπαρου Τροτσκι……θα αναβουμε στοχαστικα τσιγαρο και θα σκεφτομαστε…….
   …….ειχε δικιο τελικα ο θειος τους ο Τσαρλι Νταρβιν…..καποια ανθρωποειδη οντως καταγονται απο τον πιθηκο……δεν εξηγειται διαφορετικα τετοιο μεγεθος ηλιθιοτητας……
   Υγ….μακρια απο τους ταξικους αδερφους πακιστανους….ψοφανε να σου φορεσουν μπουργκα.
   Υγ2….Το σχολιο για τις γυναικες του μπλογκ αφορουσε Ελληνιδες…….
   Εσυ δεν εχεις καμια σχεση με ολα αυτα….οποτε μην ευχαριστεις…..
   Υγ3 Ζητω το παγκοσμιο Ισραηλ….τοπα για να ειμαι μεσα στη μοδα…..φοριεται πολυ το ορκ τα τελευταια 2500 χρονια!

   Μου αρέσει!

 15. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ!

  Το Ιστορικο ΟΧΙ…
  για αυτο το λογο ειπωθηκε!

  Ηταν Υποχρεωμενος …γιατι οι γονεις ,μας…..

  ΑΓΑΠΑΓΑΝ ΕΛΛΑΔΑ!

  και το ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΞΥΠΟΛΥΤΟΙ!

  και…επειδη ΤΟΛΜΗΣΑΝ , ΑΦΟΒΕΣ ΓΕΝΝΙΕΣ….

  ΝΙΚΗΣΑΝ !

  Μαμησαν τα …πουπουλα!

  Μου αρέσει!

Leave a Reply

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s