Φάτε! Τσάμπα είναι!!

ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Και άλλα χρήματα προς την Εθνική τράπεζα.
Τόσα δις της έδωσαν πρν από δύο εβδομάδες, τι τα έκανε;!!

ΦΕΚ B 1922/τ’Β/08-08-2013
Αριθμ. 2/71680/0025 (4)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς
την ΕΤΕπ για δανεισμό της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος ποσού €50.000.000.

Αριθμ. 2/71680/0025 (4)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΤΕπ για δανεισμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
ποσού €50.000.000.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α΄), ιδίως του άρθρου 1.
2. του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009).
3. Την αριθμ. Υ48/09−07−2012 (ΦΕΚ 2105/Β/ 09−07−2012) απόφαση του Πρωθυπουργού για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα.
4. Την με αριθμ. 2015353/2267/1−06−1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και την αριθμ 80713/08−11−1999
τροποποιητικής της.
5. Την με αριθμ. FI 31.798/29−12−2011 Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
6. Την με αριθμ. 20/26−07−2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής.
7. Την από 13−11−2012 Συμφωνία Τροποποίησης (Amendment Agreement) μεταξύ ΕΤΕπ και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
8. Την από 23/07/2013 επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
9. Την με αριθμ 1438/29−11−2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
10. Το από 19−07−2013 φαξ της ΕΤΕπ.
11. Το με αριθμ. 5614/25−07−2013 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει:
Ι. Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη δανείου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ποσού πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000,00) ευρώ (€), στο πλαίσιο της με αριθμ. FI 31.798/29−12−2011 Συμφω−
νίας Χρηματοδότησης «NBG Loan for SMEs and Other Priorities dated 29 December 2011» ύψους €250.000.000, η οποία τροποποιήθηκε με την από 13−11−2012 Συμφωνία Τροποποίησης (Amendment Agreement).
Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και γενικότερα η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η τράπεζα με το υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας.
Οι κυριότεροι όροι του δανείου είναι οι εξής:

Ποσό € 50.000.000
Εκταμίευση 05 Αυγούστου 2013
Διάρκεια 10 έτη
Περίοδος Χάριτος 2 έτη
Επιτόκιο Σταθερό ετήσιο επιτόκιο 2.519%
Ημερομηνία
Πληρωμής
Πληρωμή τόκων σε τριμηνιαία
βάση στις 5 Νοεμβρίου, 5 Φε−
βρουαρίου, 5 Μαΐου και 5 Αυ−
γούστου κάθε έτους.
Πληρωμή κεφαλαίου σε ετήσια βάση με έναρξη στις 5 Αυγούστου 2015 και τελευταία καταβολή στις 5 Αυγούστου 2023
II. Η τράπεζα οφείλει να αναγγέλλει στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους − 25η Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων Δανείων και Αξιών) την ημερομηνία και το εκταμιευθέν ποσό του δανείου. Επίσης, η τράπεζα οφείλει να αποστέλλει ανά
τρίμηνο στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:
1) Τράπεζα
2) Επωνυμία επιχείρησης
3) ΑΦΜ επιχείρησης
4) Ποσό δανείου
5) Ημερομηνία χορήγησης δανείου
6) Επιτόκιο αναλυόμενο σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Σύμφωνο Συνεργασίας
III. Με την απόφαση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κατά κεφάλαιο και τόκους, σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης ληξιπρόθεσμης δόσης ή τόκων, που αντιστοιχούν στο ποσό των
€50.000.000 σύμφωνα με την προαναφερθείσα δανειακή σύμβαση και την σχετική τροποποίηση αυτής.
IV. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 5209/Β.237/03−02−2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 104 μονάδες βάσης (ACT/ACT), βάσει του αριθμ. 5614/25−07−2013 εγγράφου της Τράπεζας της Ελλάδος.
V. Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των 50.000.000 ευρώ πλέον των προβλεπομένων από τους όρους του δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος της
οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

4 thoughts on “Φάτε! Τσάμπα είναι!!”

 1. To project υπάρχει από 2009!
  Ανανεώθηκε το 2011 και “τροποποιήθηκε” το 2012.
  Η Εθνική δηλαδή, θα χορηγούσε δάνεια συνολικού ύψους 250 εκατομμυρίων σε μικρομεσαίους. Για πέστε μας ρε λεβέντες:
  ΄Εχει ήδη δώσει τα 200 για την υλοποίηση του σχεδίου; (sic), οπότε θα πάρει άλλα 50 εκατομμύρια από την ΕΚΤ, για την ολοκλήρωση του project; Με την εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου βεβαίως βεβαίως!
  Ρίγη εθνικής (όχι τράπεζας, αλλά) συγκίνησης στους εν δυνάμει δανειολήπτες!

  Like

 2. Μπορει κανεις να μου εξηγησει ενα απλο πραγματάκι?
  Πως γίνετε να δίνει το κράτος, δηλαδή εμείς, εγγυήσεις στις ιδιωτικές τράπεζες προκειμένου να πάρουν 10ετή δάνεια με 2ετη περίοδο χάριτος και επιτόκιο 2,519% την ιδια στιγμή που οι ίδιες τράπεζες δανείζουν το ίδιο κράτος με 6μηνα έντοκα γραμμάτια με επιτόκιο 4,2% χώρια τα έξοδα έκδοσης κλπ΄????????????????????????????????

  Χοντρά χοντρά, με τον τρόπο αυτό τους χαρίζουμε κοντά στο 1 δις το χρόνο αέρα και κατά τα άλλα ψάχνουμε να κλείσουμε τρύπες και κόβουμε μισθούς και συντάξεις???????????????????????????

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΑΣΥΛΟ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ?
  ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΝΟΙΑ….

  Like

  1. Έχεις δίκιο. Αυτό που θα μας απαντήσει ένας νομικός, είναι, Αγγλικό Δίκαιο δια μέσο Λουξεμβούργου.
   Επίσης, όταν μια χώρα μέλος της Ε.Ε. εισέρχεται υπό την εποπτεία του ΔΝΤ, τότε η χώρα αυτή “υποβαθμίζεται” εντός της Ευρωζώνης και δεν έχουν τόσο ισχύ οι Κοινοτικές Οδηγίες. Γι αυτό και βλέπουμε μαζικές απολύσεις, καταπάτηση κάθε εργατικών δικαιωμάτων κλπ. Δυστυχώς, κάπως έτσι ή περίπου έτσι, έχουν τα πράγματα.

   Like

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s