Οι πατέρες της «Νέας Τάξεως»: Το ιστορικό ντοκουμέντο που καταρρίπτει τους άθλιους μύθους περί «φιλελληνισμού» του Χίτλερ και δείχνει το μίσος των φασιστών στην Κλασσική παιδεία.

20121028-113452.jpg Ένα ιστορικό ντοκουμέντο πολύτιμο για το σήμερα.
-Ποιός οραματίστηκε τη «Νεα Τάξη» που σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή;
-Ήταν ο Χίτλερ «φιλέλληνας»; Ή απλώς ακολουθούσε τον δρόμο των βάρβαρων, ομόφυλων του Τούρκων που αποσκοπούσαν στην καπηλεία του μεγαλείου του Ελληνικού πολιτισμού για να καλύψουν την βάρβαρη, υπάνθρωπη φύση τους;
-Το μίσος του Μουσολίνι για την Ελλάδα έχει τις ίδιες ρίζες με το σημερινό μίσος του ρεπουσισμού. Η Κλασσική παιδεία είναι τείχος Ελευθερίας. Γι’ αυτό οι εχθροί της Ελευθερίας προτάσσουν χυδαία τον κεμαλοναζισμό στην εκπαίδευση.
-Ο διαχρονικός μισελληνισμός του Μουσολίνι δεν ήταν η αιτία της εισβολής. Η «Νέα Τάξις» του Χίτλερ ήθελε την Ελλάδα ακρωτηριασμένη. Καταρρέει το ψεύδος της «Χιτλερικής δυσαρέσκειας» για την φασιστική επίθεση.
-Η ύπαρξη της Ελλάδας είναι τροχοπέδη για κάθε απόπειρα εγκαθίδρυσης παγκόσμιου ολοκληρωτισμού. Αυτό αποδεικνύεται (και) σήμερα.
-Το «ΟΧΙ» όντως δεν ήταν του Μεταξά. Θα ήταν μονόδρομος για κάθε Έλληνα ηγέτη αφού το «ΝΑΙ» θα σήμαινε νέα γενοκτονία του Ελληνισμού και ακρωτηριασμός. Ας το σκεφτούν σοβαρά οι σημερινοί ηγέτες.

Ανακοίνωσις του Πρωθυπουργού Ι. Μεταξά προς τους ιδιοκτήτας και αρχισυντάκτας του Αθηναϊκού Τύπου εις το Γενικόν Στρατηγείον (ξενοδοχείον “Μεγάλη Βρεταννία”) εις τας 30 Οκτωβρίου 1940

Κύριοι,

Έχω λογοκρισίαν [1] και ημπορώ να σας υποχρεώσω να γράφετε μόνον ό,τι θέλω. Aυτήν την ώραν όμως δεν θέλω μόνον την πέννα σας. Θέλω και την ψυχήν σας. Γι’ αυτό σας εκάλεσα σήμερα για να σας μιλήσω με χαρτιά ανοιχτά. Θα σας ειπώ τα πάντα. Θα σας ειπώ ακόμη και τα μεγάλα μου πολιτικά μυστικά. Θέλω vα ξέρετε και σεις όλα τα σχετικά με την εθνικήν μας περιπέτεια ώστε να γράφετε, όχι συμμορφούμενοι προς τας οδηγίας μου, αλλά εμπνεόμενοι εις την προσωπική σας πίστιν από την γνώσιν των πραγμάτων.

Σας απαγορεύω να ανακοινώσητε σχετικά το παραμικρόν σ’ οποιονδήποτε. Απολύτως και γιά οιονδήποτε λόγον. Κάθε παράβασις αυτής της εντολής μου θα έχη δια τον υπεύθυνον -και
να είσθε βέβαιοι ότι θα ευρεθή ο υπεύθυνος- τας συνεπείας τας οποίας πρέπει να έχη σε πόλεμο ζωής ή θανάτου του Έθνους η προδοσία ενός μεγάλου μυστικού, έστω και αυτό αν έγινε από αφέλεια, χωρίς την παραμικρή κακή πρόθεσι. Φυσικά έχω τον λόγον σας…

Mη νομίσητε ότι η απόφασις του ΟΧΙ πάρθηκε έτσι, σε μια στιγμή. Μην φαντασθήτε ότι εμπήκαμε στον πόλεμο αιφνιδιαστικά. Ή ότι δεν έγινε παν ό,τι επετρέπετο και μπορούσε να γίνει δια να τον αποφύγωμε.
Από την εποχήν της καταλήψεως της Αλβανίας το Πάσχα πέρυσι το πράγμα άρχισε να φαίνεται. Από τον περασμένο Μάιο είπα καθαρά στον κ. Γκράτσι [2] ότι αν προσεβαλλόμεθα εις τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα, θα ανθιστάμεθα αντί πάσης θυσίας και δι’ όλων των μέσων. Συγχρόνως όμως μου ήρχοντο από την Ρώμην, από την Βουδαπέστην, από τα
Τίρανα, από παντού πληροφορίαι αντίθετοι [3].
Εις τας 15 Αυγούστου έγινεν ο τορπιλλισμός της ΕΛΛΗΣ. Γνωρίζετε ότι από την πρώτην στιγμήν διεπιστώθη ότι το έγκλημα ήτο Ιταλικόν. Εν τούτοις δεν επετρέψαμεν να γνωσθή ότι είχομεν και τας υλικάς πλέον αποδείξεις περί της εθνικότητος του εγκληματίου [4]. Συγχρόνως όμως διέταξα τα αντιτορπιλικά τα οποία συνώδευον τα πλοία που μετέφερον τους προσκηνητάς από την Τήνον μετά το έγκλημα, άν προσβληθούν από αεροπλάνα ή οπωσδήποτε άλλως να κάμουν αμέσως χρήσιν των όπλων των.
Θα σας αποκαλύψω τώρα, ότι τότε διέταξα να βολιδοσκοπηθή καταλλήλως το Βερολίνον. Μου διεμηνύθη εκ μέρους τον Χίτλερ, η σύστασις να αποφύγω οιονδήποτε μέτρον δυνάμενον να θεωρηθή από την Ιταλίαν πρόκλησις. Έκαμα το πάν διά να μη μπορούν οι Ιταλοί να εμφανισθούν ως δυνάμενοι να έχουν όχι αφορμάς ευλόγους, αλλ’ ούτε ευλογοφανές παράπονον εκ μέρους μας, αν και από την πρώτην στιγμήν αντελήφθην τι πράγματι εσήμαινεν η όλως αόριστος σύστασις του Βερολίνου. Σεις καλύτερον παντος άλλου γνωρίζετε ότι έκαμα το πάν διά να μη δώσωμεν αφορμήν εμφανίσεως της Ιταλίας ως δυναμένης να έχη ευλογοφανείς καν αφορμάς αιτιάσεων. Λόγω του επαγγέλματός σας έχετε παρακολουθήσει εις όλες τις λεπτομέρειες την ιστορίαν των ατελειώτων ιταλικών προκλήσεων δημοσιογραφικών και άλλων, αλλά και την χριστιανικήν υπομονήν την οποίαν ετηρίσαμεν, προσποιούμενοι ότι δεν τις καταλαβαίνουμε, περιοριζόμενοι μόνον σε δημοσιογραφικάς ανασκευάς των ιταλικών εναντίον μας κατηγοριών [5].
Ομολογώ ότι εμπρός εις την φοβεράν ευθύνην της αναμίξεως της Ελλάδος εις τέτοιον μάλιστα πόλεμον, έκρινα πώς καθήκον μου ήτο να δω εάν θα ήτο δυνατόν να προφυλάξω τοv τόπον από αυτόν έστω και διά παντός τρόπου, ο οποίος όμως θα συμβιβάζετο με τα γενικώτερα συμφέροντα του Έθνους. Εις σχετικάς βολιδοσκοπήσεις προς την κατευθυνσιν τον Άξονος μου έδόθη να εννοήσω σαφώς ότι μόνη λύσις θα μπορουσε να είναι μία εκουσία προσχώρησιν της Ελλάδος εις την «Νέαν Τάξιν» [6]. Προσχώρησις που θα εγένετο όλως ευχαρίστως δεκτή από τον Χίτλερ «ως εραστήν του Ελληνικού πνεύματος».
Συγχρόνως όμως μου εδόθη να εννοήσω ότι η ένταξις εις την Νέαν Τάξιν προϋποθέτει προκαταρκτικήν άρσιν όλων των παλαιών διαφορών με τους γείτονάς μας, και ναι μεν αυτό θα συνεπήγετο φυσικά θυσίας τινάς διά την Ελλάδα, αλλά αι θυσίαι θα έπρεπε να θεωρηθούν απολύτως «ασήμαντοι» εμπρός εις τα «οικονομικά και άλλα πλεονεκτήματα» τα οποία θα είχεν διά την Ελλάδα ή Νέα Τάξις εις την Ευρώπην και εις την Βαλκανικήν. Φυσικά με πάσαν περίσκεψιν και ανεπισήμως επεδίωξα δι’ όλων των μέσων να κατατοπισθώ συγκεκριμένως ποίαι θα ήσαν αι θυσίαι αυταί, με τας οποίας η Ελλάς θα έπρεπε να πληρώση την ατίμωσιν της εξ ιδίας θελήσεως προσφοράς της να υπαχθή υπό την Νέαν Τάξιν.
Με καταφανή προσπάθειαν αποφυγής σαφούς καθορισμού μου εδόθη να καταλάβω ότι η προς τους Έλληνας στοργή του Χίτλερ ήτο οι εγγυήσεις oτι αι θυσίαι αυταί θα περιορίζοντο «εις το ελάχιστον δυνατόν». Όταν επέμεινα να κατατοπισθώ, πόσον επί τέλους θα μπορουσε να είναι αύτο το έλάχιστον τελικώς, μάς εδόθη να καταλάβωμεν ότι τούτο συνίστατο εις μερικάς ικανοποιήσεις προς την Ιταλίαν δυτικώς μέχρι Πρεβέζης, ίσως και προς την Βουλγαρίαν ανατολικώς μέχρι Δεδεαγάτς [7].
Δηλαδή θα έπρεπε διά να αποφύγωμεν τov πόλεμον, να γίνωμεν εθελονταί δούλοι και να πληρώσωμεν αυτήν την τιμήν… με το άπλωμα του δεξιού χεριού της Ελλάδος προς ακρωτηριασμόν από την Ιταλίαν και του αριστερού προς ακρωτηριασμόν από την Βουλγαρίαν. Φυσικά δεν ήτo δύσκολον να προβλέψη κανείς ότι εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν οι Άγγλοι θα έκοβαν και αυτοί τα πόδια της Ελλάδος. Και με το δίκαιόν των.
Κυρίαρχοι πάντοτε της θαλάσσης δεν θα παρέλειπον, υπερασπίζοντες πλέον τον εαυτόν των, έπειτα από μίαν τοιαύτην αυτοδούλωσιν της Ελλάδος εις τους εχθρούς των να καταλάβουν την Κρήτην και τας άλλας νήσους μας τουλάχιστον. Το συμπέρασμα αυτό δεν προέκυψεν μόνον από την πλέον απλήν λογικήν, άλλά και από ασφαλείς και βεβαίας πληροφορίας εξ Αιγύπτου, καθ’ ας ειχεν ήδη προμελετηθή και αντιμετωπισθή η ενέργεια που θα έπρεπε να γίνη ως φυσικόν επακόλουθον πάσης τυχόv εκουσίας ή ακουσίας συνεργασίας της Ελλάδος με τον Άξονα, εις τας ελληνικάς νήσους και προς παρεμπόδισιν εν περιπτώσει της δυνατότητος διά τόν Άξονα να τας χρησιμοποιήση.
Δεν δύναμαι αφ’ ετέρου να μη παραδεχθώ ότι εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν το δίκαιον δεν θα ευρίσκετο με το μέρος της Κυβερνήσεως των Αθηνών και να μην αναγνωρίσω, ότι όταν ένας λαός, όπως ο αγγλικός, αμύνεται διά την ζωήν του, θα ήτο πλήρως δικαιολογημένος να κάνη τα ανωτέρω. Αλλά τότε ο Ελληνικός λαός δικαίως θα ετάσσετο εναντίον της κυβερνήσεως η οποία διά vα τον προφυλάξη από τον πόλεμον θα τον κατεδίκαζε εις εθελουσίαν υποδούλωσιν μετ’ εθνικού ακρωτηριασμού. Αυτή η δήθεν προφύλαξις θα ήτο διά την τύχην της εις το μέλλον Ελληνικής φυλής, πλέον ολεθρία και από τας χειροτέρας έστω συνεπείας οποιουδήποτε πολέμου. Το δίκαιον λοιπόν, δεν θα ήτο με το μέρος της Κυβερνήσεως των Αθηνών, εάν η τελευταία ενήργει κατά τας υποδείξεις του Βερολίνου που ανέφερα. Το δίκαιον θα ήτο με το μέρος του Ελληνικού Λαού, ο οποίος θα κατεδίκαζεν αυτήν, και των Άγγλων οι οποίοι υπερασπίζοντες την ύπαρξίν των επίσης δικαίως θα ελάμβανον τα μέτρα που εφέροντο έχοντες μελετήσει, εισακούοντες άλλωστε τας δικαίας αιτιάσεις των Ελλήνων, οίαι θα προέκυπτον εν καιρώ εάν εδίδετο ή εύλογος αυτή αφορμή.
Θα εδημιουργούντο έτσι όχι δύο, όπως το 1916, άλλά τρείς αυτήν την φοράν Ελλάδες [8].
Η πρώτη θα ήτο η επίσημος των Αθηνών η οποία είχεν φθάσει εις την πόρωσιν και το κατάντημα διά να αποφύγη τον πόλεμον να δεχθή να γίνη εθελοντής δούλος, πληρώνουσα μάλιστα την τιμήν αυτήν και με την συγκατάθεσίν της να αυτοακρωτηριασθή τραγικώτατα, παραδίδουσα εις την δουλείαν πληθυσμούς αμιγώς Ελληνικούς και μάλιστα δύναμαι να είπω τους Ελληνικωτέρους των Ελληνικών τοιούτους. Δευτέρα θα ήτο η πραγματική Ελλάς. Δηλαδή η παμψηφία της κοινής γνώμης του Έθνους, το οποίον ποτέ δεν θα απεδέχετο την εκουσίαν του υποδούλωσιν πληρωνομένην μάλιστα με εθνικόν ακρωτηριασμόν αφόρητον και ισοδυναμούσαν με οριστικήν ατίμωσιν και μελλοντικήν βεβαίαν εκμηδένισιν του Ελληνισμού ως εννοίας και οντότητος, εκμηδένισιν πρώτον ηθικήν και δεύτερον εν συνεχεία της ηθικής και υλικήν.
Tο Έθνος ουδέποτε θα συνεχώρει εις τόν Βασιλέα και την Εθνικήν Κυβέρνησιν της 4ης Αυγούστου, τοιαύτην πολιτικήν.
Τρίτη τέλος θα προέκυπτε μία ακόμη Ελλάς, η Ελλάς την οποίαν δεν θα παρέλειπον να δημιουργήσουν, φυσικά με την επίκλησιν του δημοκρατισμού, οι δημοκρατικοί Έλληνες υπό την κάλυψιν του βρετανικού Στόλου εις τα νήσους, Κρήτην και εις τας άλλας. Η τρίτη αυτή Ελλάς, η «Δημοκρατική» θα είχε με το μέρος της όχι μόνον την πρόθυμον υποστήριξιν της Αγγλίας εις την οποίαν θα έδιδε το δικαίωμα να καλύψη τας νήσους μας, καλυπτομένη και η ιδία εις την Βόρειον Αφρικήν, αλλά θα είχε με το μέρος της και το Εθνικόν δίκαιον. Η ηθική της δύναμις λοιπόν θα απερρόφα μοιραίως την επίσημον Ελλάδα, διότι θα διέθετεν η τρίτη αυτή Ελλάς, την ανεπιφύλακτον έγκρισιν και ενίσχυσιν της ανεπισήμου, της «δευτέρας» Ελλάδος, της Εθνικής δημοσίας γνώμης εν τη παμψηφία της.
Έζησα κύριοι την περίοδον του Εθνικού Διχασμού που εδημιουργήθη το 1916 όταν από την κατάστασιν εκείνην προέκυψαν δύο Ελλάδες, η των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Τον κίνδυνον από μίαν νέαν διαίρεσιν της Ελλάδος προκύπτουσαν συνεπεία του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, όπως η διαίρεσις του 1916 πρέκυψε συνεπεία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μίαν νέαν διαίρεσιν μάλιστα πολύ τραγικωτέραν, διότι όπως την εσκιαγράφησα δεν θα είναι καν διχασμός, αλλά τριχοτομισμός. Toν κίνδυνον αυτόν τον θεωρώ κύριοι, διά το Έθνος και το μέλλον του ασυγκρίτως χειρότερον από τον πόλεμον, έστω και αυτόν τον πόλεμον, από τον οποίον είναι δυνατόν και δουλωμένη ακόμη να βγη προσωρινώς η Ελλάς. Λέγω προσωρινώς, διότι πιστεύω ακράδαντα ότι τελικώς η νίκη θα είναι με το μέρος μας.
Γιατί οι Γερμανοί δεν θα νικήσουν. Δεν μπορεί να νικήσουν.
Υπάρχουν πολλά εμπόδια.
Η Ελλάς είναι αποφασισμένη να μη προκαλέση, μεν, με κανένα τρόπο κανένα, αλλά και με κανένα τρόπο να μη υποκύψη. Προ παντός είναι αποφασισμένη να υπερασπίση τα εδάφη της, έστω και αν πρόκειται να πέση. Ήδη δε, η απόφασίς της αυτή και η πολιτική της αυτή, χάρις εις την οποίαν απρόκλητα προσεβλήθη, χάρισαν στον τόπο και στον λαό μας το πλέον ανεκτίμητον των αγαθών και το μεγαλύτερον στοιχείον της δυνάμεως του: Αυτή η πολιτική έδωσεν εις τον λαόν την απόλυτη ψυχική, και πανεθνική ένωσί του [9].
Σήμερα όμως επί πλέον υπάρχουν και μερικοί άλλοι παράγοντες που προδικάζουν την τελική μας νίκη. Η Τουρκία δεν είναι όπως το 1916 σύμμαχος των Γερμανών. Είναι σύμμαχος των Άγγλων [10]. Η Βουλγαρία βέβαια ενεδρεύει και τώρα όπως και τότε, αλλ’ εν πάση περιπτώσει αυτήν την εποχήν τουλάχιστον προς το παρόν δεν τολμά. Ο καιρός όμως δεν δουλεύει για τον Άξονα. Δουλεύει για τους αντιπάλους του. Τέλος διά την Γερμανίαν η νίκη θα ήτο εν πάση περιπτώσει δυνατή μόνο με κοσμοκρατορίαν.
Αλλ’ η κοσμοκρατορία διά την Γερμανίαν κατέστη οριστικά αδύνατος στην Δουνκέρκη [11]. Ο πόλεμος διά τον Άξονα έχει χαθή, από την στιγμήν που η Αγγλία διεκήρυξε: «Θα πολεμήσωμεν έστω και μόνον εις το νησί μας και πέραν των θαλασσών, θα πολεμήσωμεν μέχρι της νίκης» [12]. Αλλά επί πλέον και ημείς οι Έλληνες πρέπει να γνωρίζωμεν ότι δεν πολεμούμεν μόνον διά την νίκην, αλλά και διά την δόξαν [13].
Δεν ξέρω αν κανείς αντιβενιζελικός από σας είναι πάντοτε αδιάλλακτος.
«Είμαι εγώ, κύριε Πρόεδρε», απήντησεν ο παριστάμενος παλαίμαχος και αδιάλλακτος αρθρογράφος του αντιβενιζελικού τύπου κ. Κρανιωτάκης [14].
Λοιπόν ακούστε διά να συνεννοηθούμε. Εγώ, κύριοι, όπως επαρκώς σας εξήγησα, ετήρησα μέχρι σήμερον την πολιτικήν του αειμνήστου Βασιλέως Κωνσταντίνου, δηλαδή την πολιτικήν της αυστηράς ουδετερότητος. Έκαμα το παν διά να κρατήσω την Ελλάδα μακράν της συγκρούσεως των μεγάλων κολοσσών. Ήδη μετά την άδικον επίθεσιν της Ιταλίας, η πολιτική την οποίαν ακολουθώ είναι η πολιτική του αειμνήστου Βενιζέλου. Διότι είναι η πολιτική του συνταυτισμού της Ελλάδος με την τύχην της δυνάμεως, διά την οποίαν η θάλασσα είναι ανέκαθεν όπως και διά την Ελλάδα, όχι το εμπόδιον που χωρίζει αλλά η υγρά λεωφόρος που συνδέει. Βέβαια εις την ιστορίαν μας την νεωτέραν δεν είχομεν μόνον ευγνωμοσύνης λόγους και αφορμάς διά την Αγγλίαν, της οποίας άλλως τε η μεταπολεμική, πολιτική των τελευταίων ιδίως ετών, είναι πολιτική μεγίστων και ιστορικών αγγλικών ευθυνών [15]. Αλλά τας ευθύνας της αυτάς η Αγγλία τας αποδίδει σήμερον με την υπερήφανον αποφαστικότητα λαού μεγάλου, σώζοντος την ελευθερίαν του κόσμου και του πολιτισμού. Διά την Ελλάδα η Αγγλία είναι η φυσική φίλη και επανειλημμένως εδείχθη προστάτρια, ενίοτε δε η μόνη προστάτρια. Η νίκη θα είναι και δεν μπορεί παρά να είναι δική της. Θα είναι νίκη του Αγγλοσαξωνικού κόσμου, απέναντι του οποίου η Γερμανία, η οποία αφού έως τώρα δεν ηδυνήθη να επιτύχη οριστικόν αποτέλεσμα, είναι καταδικασμένη να συντριβή. Διότι από τώρα και πέρα ο ορίζων δεν πρέπει να θεωρήται διά τον Άξονα ανέφελος ούτε προς Ανατολάς και η Ανατολή είναι πάντοτε μυστηριώδης [16]. Πάντοτε ήτο, αλλά σήμερον υπέρ ποτέ είναι γεμάτη απρόοπτα και μυστήριο. Τελικώς λοιπόν θα νικήσωμεν. Και θέλω φεύγοντες από την αίθουσαν αυτήν να πάρετε μαζί σας όλην την δική μου απόλυτη βεβαιότητα, ότι θα νικήσωμεν. Εν τούτοις πρέπει να σας επαναλάβω ό,τι επισημότερον διεκήρυξα από την πρώτην στιγμήν. Η Ελλάς δεν πολεμά διά την νίκην. Πολεμά διά την Δόξαν. Και διά την τιμήν της. Έχει υποχρέωσιν προς τον εαυτόν της να μείνη αξία της ιστορίας της.
Η Ιταλία είναι μεγάλη δύναμις, όταν δε προχθές έγινεν η πρώτη αεροπορική επιδρομή, ομολογώ ότι με έκπληξιν ήκουσα εις σχετικήν ερώτησίν μου την απάντησιν, ότι τα επιδραμόντα αεροπλάνα ήσαν μόνον ιταλικά [17]. Αυτό φθάνει να σας δώση να καταλάβετε με ποιες ιδέες μπήκα στον πόλεμο. Αλλά υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες ένας λαός οφείλει, αν θέλη να μείνη μεγάλος, να είναι ικανός να πολεμήση, έστω και χωρίς καμμίαν ελπίδα νίκης. Μόνον διότι πρέπει. Γνωρίζω ότι ο ελληνικός λαός θα ήτο αδύνατον να δεχθή άλλο τι αυτήν την στιγμήν. Διότι είναι ελεύθερος και απερίσπαστος εις την φυσικήν ευθυκρισίαν και υπερηφάνειαν, εφ’ όσον δεν εδόθη ευκαιρία να θολωθή η κρίσις του δι’ αγοραίων θορύβων και παραπλανητικών εκστρατειών. Εκάμαμεν ότι ήτο δυνατόν διά να μη έχωμεν το παραμικρόν άδικον. Και θα εξακολουθήσωμεν την ιδίαν τακτικήν μέχρι τέλους. Σας έχω στο τραπέζι μερικά έγγραφα. Είναι όλαι αι αποδείξεις της ιταλικής ενέδρας εκ προμελέτης. Όταν τελειώσω μπορείτε να τα δείτε. Περιττόν να πάρετε σημειώσεις. Συντομώτατα θα δημοσιευθούν εις την Λευκήν Βίβλον, η οποία διέταξα να εκδοθή το ταχύτερον. Δεν σας κρύβω κύριοι, ότι η κατάστασις είναι εξαιρετικά δύσκολη. Μας περιμένουν μάλιστα δοκιμασίαι μεγάλαι. Διά να μη δώσω ευκαιρίαν προς την επιζητουμένην διά παντός τρόπου αφορμήν κατασυκοφαντήσεώς μας, ευρέθην υποχρεωμένος να πάρω μίαν απόφασιν εξόχως σοβαράν. Να μην κάμω την επιστράτευσιν, όταν από καιρού την εζήτησε και εξηκολούθησεν επανειλημμένως να μού την ζητά το Επιτελείον… [18]
Ο ιταλικός όγκος λοιπόν ευρήκεν απέναντι του δυνάμεις πάρα πολύ ασθενείς, τουλάχιστον διά την κρούσιν των πρώτων ημερών. Ο ρόλος σας είναι σήμερον μεγάλος και επισημότατος.
Μη χάνετε το θάρρος σας, οτιδήποτε και αν γίνη. Διότι άλλως αδύνατον να φανήτε άξιοι του λαού σας και του καθήκοντος σας, το οποίον είναι να συντηρήσητε την ιερή φλόγα του ελληνικού λαού, να βοηθήσητε τον μαχόμενον Στρατόν, να υπάρξητε συνεργάται της Κυβερνήσεως, ότι και αν αισθάνεσθε δι’ αυτήν. Πρέπει να πιστεύσητε σεις διά να μπορέσετε να μεταδώσητε την πίστιν εις το κοινόν σας, μολονότι αυτήν την φοράν έχομεν όλοι μας να πάρωμεν από τον Ελληνικόν λαόν, και από το απερίγραπτον θάρρος του και όχι να του δώσωμεν.
Θέλω ακόμη να σας ειπώ κάτι. Ξέρω με βεβαιότητα ότι από την φοβεράν αυτήν δοκιμασίαν η Ελλάς θα υποφέρη. Ξέρω όμως επίσης με βεβαιότητα ότι τελικώς θα εξέλθη όχι μόνον ένδοξος αλλά και μεγαλύτερη. Θα προσέξατε το τηλεγράφημα του κ. Τσώρτσιλ το οποίον εδημοσιεύθη σήμερον εις τας εφημερίδας, ανακοινωθέν από του Υπουργείου Εξωτερικών [19]. Λοιπόν επειθυμώ να σας τονίσω τούτο: εκείνοι οι οποίοι εις το τηλεγράφημα αυτό δεν βλέπουν γραπτήν την επιβεβαίωσιν αγράφου συμφωνίας διά τα Δωδεκάνησα, δεν ξέρουν να διαβάζουν μέσα από τις γραμμές. Και κάτι άλλο. Τα Δωδεκάνησα προδικάζουν…

Σημειώσεις (Γ.Λ. Μπακοῦρος)

1. Τα άρθρα του Συντάγματος του 1911 τα οποία ανεστάλησαν την 4ην Αυγούστου 1936 ήταν τα 5,6,10,11,12,14,20 και 95. Το 14 εξασφάλιζε την ελευθερία του Τύπου και απαγόρευε την λογοκρισία.
2. Εμμανουέλλε Γκράτσι. Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα από 19 Απρ. 1939. Προσπάθησε να αποτρέψει τον Μουσσολίνι και τον Τσιάνο (υπουργό Εξωτερικών) από το να επιχειρήσουν ιταλικήν εισβολήν στην Ελλάδα. Οι προσπάθειές του σχολιάζονταν στην Ρώμη ειρωνικά. Ο ίδιος ο Μουσσολίνι τον είχε κατηγορήσει ότι ήταν «φιλέλληνας, αλλά ότι δεν έπρεπε να εκπλήσσεται κανείς, δεδομένου ότι είχε κλασσική μόρφωση». (Εμ. Γκράτσι, «Η Αρχή του Τέλους», ΕΣΤΙΑ 1980, σελ. 212.)
Για την Ελλάδα, ο Γκράτσι, στο ίδιο βιβλίο, σελ. 212, γράφει: «…τρέφω για την ευγενή εκείνη χώρα μια πολύ έντονη συμπάθεια…».
3. Ιδίως οι πληροφορίες που έστελνε ο πρέσβης μας στην Ρώμη Ιωάννης Πολίτης ήταν πολύτιμες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, με τηλεγράφημά του στις 23 Οκτωβρίου, προέβλεπε εκδήλωση της ιταλικής επιθέσεως το τεραήμερο 25 έως 28 Οκτωβρίου.
4. Με ανακοινωθέν του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού της 30ής Οκτωβρίου 1940, το Υπουργείο Ναυτικών ανεκοίνωσε, επισήμως πλέον, ότι τον τορπιλισμόν του ευδρόμου μας ΕΛΛΗ «…εξετέλεσεν ιταλικόν υποβρύχιον… το γεγονός τούτο δεν ανεκοινώθη μέχρι τούδε επισήμως διά λόγους πολιτικής σκοπιμότητος, οίτινες βεβαίως εξέλιπον ήδη».
5. Απαντήσεις στις ιταλικές αιτιάσεις έδινε το «Αθηναϊκόν Πρακτορείον». Είχε ιδρυθεί το 1905 με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών και λειτουργούσε κάτω από κρατική εποπτεία.
6. «Νέα Τάξις». Όρος της ναζιστικής προπαγάνδας. Η «Νέα Τάξις» θα επικρατούσε στην Ευρώπη μετά την επικράτηση του «χιλιόχρονου» Τρίτου Ράιχ!
7. Δεδεαγάτς. Ονομασία της Αλεξανδρουπόλεως επί Τουρκοκρατίας.
8. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει «προσωρινή» κυβέρνηση, στις 13 Σεπτεμβρίου 1916 (π.ημ.), αρχικώς στα Χανιά της Κρήτης και από 26 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη. Επί εννιά μήνες η χώρα έχει δύο κυβερνήσεις. Στις 22 Μαΐου 1917 απομακρύνεται από το θρόνο ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Στις 11 Ιουνίου 1917 παραιτείται ο Αλέξανδρος Ζαΐμης, πρωθυπουργός της κυβερνήσεως των Αθηνών, και στις 17 Ιουνίου επιστρέφει στην Αθήνα ο Βενιζέλος.
9. Είναι γεγονός ότι την 28η Οκτωβρίου 1940, ο λαός μας βρέθηκε, όσο ποτέ άλλοτε, ενωμένος. Τα πολλά «εγώ» έγιναν «εμείς».
10. Η Τουρκία θα παραβιάσει κατάφωρα την αγγλο-γαλλο-τουρκικήν συμμαχίαν της 19ης Οκτωβρίου 1939 και δεν θα βγει στον πόλεμον παρά μόνον στις 12 Φεβρουαρίου 1945, όταν η Γερμανία καταρρέει. Μέχρι τότε θα παίζει ένα ευφυιέστατο, αλλά ανέντιμο παιχνίδι. Θα ερωτοτροπεί και με τα δύο εμπόλεμα στρατόπεδα, εκθέτοντας σε πλειοδοτικό διαγωνισμό την εύνοιά της και θα προσπαθεί να αποκομίζει ανταλλάγματα, εις βάρος κυρίως της χώρας μας.
11. Πράγματι η Γερμανία έχασε την ευκαιρία να αιχμαλωτίσει στην Δουνκέρκη το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα και τις γαλλικές μεραρχίες του Βορείου Τομέως (28 Μαΐου έως 4 Ιουνίου 1940). Το «θαύμα» της εκκενώσεως της Δουνκέρκης στέρησε την Γερμανία από την δυνατότητα να κάμψει την αντίσταση της Βρετανίας και να κερδίσει τον πόλεμον το καλοκαίρι του 1940.
12. Από την μνημειώδη ομιλία του Τσώρτσιλ στο Βρετανικό κοινοβούλιο στις 4 Ιουνίου 1940.
13. Η φράση αυτή, καθώς και μια ιδιόχειρη σημείωση προς τον εκδότη της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ Γεώργιον Βλάχον, «υπέρ την Νίκην η Δόξα», θα δώσουν αφορμή σε ορισμένους να υποστηρίξουν ότι ο Μεταξάς δεν πίστευε ότι ήταν δυνατόν να νικήσουμε τους Ιταλούς. Παραπέμπουν και στο «Ημερολόγιό» του, όπου την δεύτερη μέρα του πολέμου σημειώνει: «Με ανησυχεί η υπεραισιόδοξος κοινή γνώμη». Βεβαίως, ένας υπεύθυνος ηγέτης πρέπει να αντιμετωπίζει όλα τα ενδεχόμενα. Δεν ήταν δυνατόν ο Μεταξάς, με το επιτελικό του δαιμόνιο, να συμμερισθεί την ανεύθυνη αισιοδοξία, με την οποίαν οι πιτσιρικάδες της Αθήνας έγραφαν με κιμωλία στα τραμ και τα λεωφορεία «ΑΘΗΝΑ-ΤΙΡΑΝΑ-ΡΩΜΗ», περιφρονώντας Γεωγραφία και Στρατηγική.
14. Πρόκειται, κατά πάσαν πιθανότητα, για τον Νικόλαον Κρανιωτάκην, αρχισυντάκτη της ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ και της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ.
15. Εννοεί την ηττοπαθή πολιτικήν, ιδίως του Νέβιλ Τσάμπερλαιν, που επέτρεψε στον Χίτλερ να κερδίσει χρόνο για συμπλήρωση των εξοπλισμών της Γερμανίας και να αποτολμήσει την ανακατάληψη της Ρηνανίας, την ενσωμάτωση της Αυστρίας, την διάλυση της Τσεχοσλοβακίας κ.λπ.
16. Ίσως να προβλέπει ο Μεταξάς ότι παρ’ όλον ότι υπάρχει το Σύμφωνον Ρίμπεντροπ-Μολότωφ της 23ης Αυγούστου 1939, δεν αποκλείεται, μελλοντικώς, αναμέτρηση της Γερμανίας με την Σοβιετική Ένωση.
17. Υπαινιγμός για το ότι κάποτε ο Χίτλερ θα σπεύσει να βοηθήσει τον Ιταλό δικτάτορα.
18. Η επιμονή του Μεταξά να μην κηρύξει επιστράτευση οφείλεται σε αρκετούς λόγους. Παρατεταμένη επιστράτευση σημαίνει τεράστιες δαπάνες, μείωση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, κόπωση και πτώση του ηθικού των επιστρατευμένων. Ειδικώς όμως για την περίοδο που προηγήθηκε της ιταλικής επιθέσεως, υπήρχε και ο κίνδυνος να θεωρηθεί ως πρόκληση από την κυβέρνηση της Ρώμης, η έστω και μερική επιστράτευση της Ελλάδος. Ο Άγγελος Σ. Βλάχος στο βιβλίο του «Μια φορά κι έναν καιρό ένας διπλωμάτης», τόμος Α’, σελ. 57, περιγράφει μια πολιτικοστρατιωτική σύσκεψη, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 1940, στην οποίαν έλαβε μέρος και ο ίδιος. Στην έντονη σύσταση του Στρατηγού Ι. Πιτσίκα, που ήταν Διοικητής του Τμήματος Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας, για άμεση επιστράτευση, ο Μεταξάς αποκρίθηκε: «Άκουσε Πιτσίκα! Δεν κινδυνεύεις εσύ να σε βγάλει προδότη η Ιστορία! Κινδυνεύω εγώ! Αν διατάξω επιστράτευση, για έναν στρατιώτη που θα στέλνω στα σύνορα ο Μουσσολίνι θα στέλνει δύο και τότε η ελάχιστη ελπίδα που έχουμε να μην επιτύχει το σχέδιό τους θα εξατμισθεί!».
[Σημ. Φ.Μ.: Αντί ασκόπου γενικής επιστρατεύσεως, είχε γίνει, όμως, μυστική επιστράτευσις συγκεκριμένων μονάδων, είχαν γίνει ασκήσεις και είχαν αναπτυχθεί λεπτομερή σχέδια επιστρατεύσεως, τα οποία εκτελέστηκαν υποδειγματικώς. (Βλ. π.χ. Χαράλαμπος Νικολάου, ταξίαρχος ε.α., τ. καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας ΣΣΕ, «Η οργάνωση και η προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού κατά τον πόλεμο του 1940-1941», στο «Ο Ελληνικός Στρατός και το Έπος της Β. Ηπείρου (1940-41)», εκδ. περιοδικού «Στρατιωτική Ιστορία», σειρά «Μεγάλες Μάχες», τ. 3, Οκτ. 2001.)]
19. Πρόκειται, προφανώς, για το γνωστό τηλεγράφημα του Τσώρτσιλ, το οποίον κατέληγε με την φράση: «Μαζί θα μοιρασθώμεν την Νίκην».

Πηγές:
http://pheidias.antibaro.gr/1940/metaxas.htm
http://kars1918.wordpress.com/2012/10/28/oxi-metaxas/

98 σκέψεις σχετικά με το “Οι πατέρες της «Νέας Τάξεως»: Το ιστορικό ντοκουμέντο που καταρρίπτει τους άθλιους μύθους περί «φιλελληνισμού» του Χίτλερ και δείχνει το μίσος των φασιστών στην Κλασσική παιδεία.”

  1. Γράφεις σήμερα ένα σωρό βλακείες. Ο Μεταξάς βιομήχανος! Στρατηγός ήταν, από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος. #Θεοδωράκης, Γλέζος τέκνα αριστεριστών. Ο πατέρας Θεοδωράκης μακεδονομάχος από τα 17 του. Ανώτερος δημόσιος υπάλληλος, επί 4ης Αυγούστου διορίστηκε γενικός διεθυντής στην Νομαρχία Αχαϊας. Η 28η Οκτωβρίου τον ηύρε νομάρχη Αρκαδίας. Ο Γλέζος ήταν ένα χωριατόπαιδο από Νάξο πρωτοετής στην Εμπορική, αμφότεροι ενεργά μέλη της ΕΟΝ, εμφορούμενοι απο τα εθνικά ιδεώδη. Δυστυχώς μετά προσηλυτίστηκαν στο προδοτικό ΚΚΕ αναπτύσσοντας αντεθνική δράση. Προπολεμικώς δεν υπήρχε διάκριση μεταξύ « δεξιών» και « αριστερών» αλλά μεταξύ βασιλοφρὀνων και βενιζελικών. Αμφότερες οι παρατάξεις εθνικιστικές. Το ξενικίνητο ΚΚΕ στις τελευταίες εκλογές, 1936, έλαβε 5,3 % και αυτό, επειδή κατεγράφη μεγάλη αποχή. Τα Ανάκτορα ήσαν με τους Άγγλους λόγω των στενών σχέσεων της δυναστείας των Γλύξμπουργκ στην Δανία αλλά και στην Ελλάδα με τους Εβραίους, οι οποίοι ήδη στην Αγγλία και Γαλλία επηρέαζαν τα πολιτικά πράγματα προς όφελος τους.

   Μου αρέσει!

   1. ΔΕΝ ΕΓΡΑΨΑ ΚΑΜΙΑ ΒΛΑΚΕΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΣΩ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ.

    Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΓΡΑΨΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΝΑΖΙΣΤΗΣ. ΗΤΑΝ;; ΟΧΙ. ΕΙΧΕ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ. ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΖΑΚΙ.

    ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΔΙΑΦΩΝΗΣΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ.

    ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙ ΕΓΡΑΨΑ ΠΡΩΤΑ……

    Μου αρέσει!

   2. Finance Judentum.
    Οι λέξεις κλειδί για την αληθινή ταυτότητα των κραχ, των πολέμων και της δυστυχίας των Εθνών που τους ανέχονται ανάμεσά τους.
    Ακόμα και η Ελλάδα υπό των Άγγλων [πριν το 1940] στην ουσία ήταν δέσμια υπό του Ιουδαικού Κεφαλαίου..
    Όσο για τον χρυσό της ψάχτε τον στις Τράπεζες των Ρότσιλντ.
    Όσο για το αν μισούσε ο Χίτλερ τους Έλληνες το απέδειξε δίνοντάς τους την ελευθερία που σε κανέναν άλλο στρατό δεν έγινε.
    Άσχετα με τα μετέπειτα εγκλήματά τους εδώ των οποίων ηθικοί αυτουργοί ηταν οι των Ιουδαιομπολσεβίκων της Μόσχας έλληνες κομμουνιστές.
    Οι οποίοι τους άφησαν [τους γερμανούς] να φύγουν αντουφέκιστοι χωρίς να πληρώσουν….
    Περίεργο ε;

    Μου αρέσει!

 1. ΤΟ «ΟΧΙ» ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ?….ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ ΟΧΙ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΡΕ ΦΙΛΕ?…..ΚΑΤΕΒΗΚΑΝ ΟΙ ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ ΕΙΠΑΝ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΙΤΑΛΟ ΠΡΕΣΒΗ?…….

  ΑΝ ΕΛΕΓΕ «ΝΑΙ¨ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ , ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΓΡΑΦΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΟΣ….ΘΑ ΜΠΑΙΝΑΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ……ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΒΕΒΑΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ,ΟΠΩΣ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ…….ΑΛΛΑ ΕΠΟΣ ΔΕ ΘΑ ΕΙΧΕ ΓΡΑΦΤΕΙ……..

  ΕΠΟΣ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΓΙΑ 2 ΛΟΓΟΥΣ…..ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΤΙ Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΙΠΕ ΤΟ ΟΧΙ……..ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΔΙΟΤΙ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ (1936-1940) Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟ ΔΙΧΑΣΜΕΝΟ ΕΘΝΟΣ………

  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΑΛΟΥΧΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΟΝ , ΜΕ ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ………ΚΑΙ ΟΤΑΝ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΙΠΕ ΤΟ ΟΧΙ,Ο ΛΑΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΕΠΟΣ…….

  ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ ΜΠΑΡΟΥΦΕΣ….ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΤΑΞΑ ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΨΕΥΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΟΧΙ……..

  ΤΟ ΟΧΙ ΤΟ ΕΙΠΕ Ο ΛΑΟΣ (ΛΕΝΕ)….ΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΕ Ο ΤΖΕΦΡΥ…….Ο ΛΑΟΣ ΤΟ ΕΙΠΕ…….ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΙ ΣΤΑ ΙΜΙΑ ,Ο ΛΑΟΣ ΤΟ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΣΗΜΙΤΗΣ…….ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ ΑΚΟΥΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ……

  ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΑΡΘΟΓΡΑΦΕ……ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟ ΟΧΙ,ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΕΙΣ……..ΤΟ ΕΙΠΕ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ………ΔΙΟΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ….ΑΛΛΑ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΨΕΥΤΟΗΓΕΤΕΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΝΕ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΝ……

  ΟΠΟΤΕ ΦΙΛΕ ΑΡΘΟΓΡΑΦΕ ΑΚΟΥ ΚΑΤΙ…….ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΤΙΣ ΑΣΤΕΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΠΟΙΩΝ,ΚΑΝΕ ΕΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΘΝΑΡΧΗ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ…….ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΨΕΥΤΟΕΘΝΑΡΧΕΣ ΧΟΡΤΑΣΑΜΕ…….

  ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΣΑΙΤ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΣΤΕ…….ΟΧΙ ΨΕΥΤΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ……

  ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ…….ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΓΑΛΟΥΧΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΙΔΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΟΝ,ΧΑΙΡΕΤΟΥΣΑΝ ΜΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΗ ΤΗ ΔΕΞΙΑ ΧΕΙΡΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ……..»ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ» ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΚΑΠΟΙΟΙ…….

  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ………..ΕΙΤΕ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΕΙΤΕ ΟΧΙ…. ……

  Μου αρέσει!

   1. ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΠΟΙΟΙ ΧΑΙΡΕΤΟΥΣΑΝ ΕΤΣΙ?…….Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΟ ΚΟΣΜΟ…….ΑΝΑΒΙΩΣΕ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ……ΕΤΣΙ ΧΑΙΡΕΤΟΥΣΑΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ,ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ,ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙ ΜΕΤΑΞΑ, ΟΙ ΙΣΠΑΝΟΙ ΦΑΛΑΓΓΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΝΚΙΚΟΙ……

    ΤΟΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΑΝΤΙΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ…ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΙΡΛΑΝΔΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΜΙΣΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ…….

    ΑΠΛΑ Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ………ΠΡΑΓΜΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΟ…….

    ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΘΑ ΤΟΝ ΧΑΡΙΣΟΥΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ, ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΓΕΛΑΣΜΕΝΟΣ……ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΧΑΙΡΕΤΟΥΣΑΝ ΕΤΣΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΞΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, ΕΓΡΑΨΑΝ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40…….

    Μου αρέσει!

   1. ΑΥΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ.

    Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο «ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ» ΕΘΝΑΡΧΗΣ.

    (ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΕΠΡΑΞΕ ΚΑΙ ΒΙΑΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΩΞΕΙΣ, ΠΟΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ;;;)

    Μου αρέσει!

  1. Aντι να κοιταξουν και να συζητησουν την ουσια, συζητουν με αποφθευγματα, αφορισμους και σκελετους που μπαινοβγαζουν απο το χρονοντουλαπο. Του στυλ ποιος χαιρεταει ετσι, ποιος ειναι φασιστας και ναζιστης κτλ κτλ

   Πολυ γνωστη τακτικη της αριστεροστροφης θολοκουλτουρας, παντα στο πλευρο της πολυπολιτισμικης παγκοσμιοποιησης και εμμεσως πλην σαφως υποστηρικτες του μεγαλου κεφαλαιου που οι ιδιοι δηλωνουν καθετα αντιθετοι.

   Οτι και να πεις, τα ιδια θα σου απαντησουν, σαν χαλασμενο γραμοφωνο…κρατς κρατς κρατς

   Μου αρέσει!

   1. Οκ, ας μην κολλήσουμε λοιπόν.. στις χαιρετούρες σας κλπ αφού δεν σας βολεύει!

    Οι αριστερόστροφοι ναζιστικοί σταυροί στα Τατουάζ των Χρυσαυγιτών εδώ και χρόνια.. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ;
    Η αγάπη τους για τους Γερμανούς Ναζιστές, Η αγάπη τους στον aleister crowley και την σκοτεινότερη μασωνική στοά-τάγμα ever Golden Dawn(Χρυσή Αυγή) … ΤΙ ΕΙΝΑΙ ;
    Η απουσία της Χ.Α. στις διαδηλώσεις κατά της Μέρκελ, στον Αγώνα των Εργαζομένων στους δρόμους ΤΙ ΕΙΝΑΙ ;
    Η στάση τους περί ΑΤΕ .. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ;
    Η κρυφή χρηματοδότησή της στύλ ΚΚΕ … ΤΙ ΕΙΝΑΙ ;
    Το Σατανιστικό προφίλ της ΤΙ ΕΙΝΑΙ ;
    Οι δηλώσεις και τα Βιβλία κορυφαίων και παλαιών στελεχών της Χ.Α. .. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ;
    Το ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ προφίλ της Χ.Α. που ξαφνικά ξέχασε προεκλογικά και μετεκλογικά το’ριξε στα παστίτσια και στα θέατρα .. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ;
    Τα αφιερώματα στον Χίτλερ και οι Εορτασμοί γι’αυτόν στις φυλλάδες τους .. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ;
    Ο Διχασμός που επιδιώκουν στους Έλληνες σε τόσο κρίσιμες στιγμές .. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ; (τίποτα ενωτικό δεν είδαμε..)
    Το οτι το παίζει λαϊκό κόμμα και ξηλώνει βουλευτές που ψήφισε ο Λαός για να βάλει φίλο της κόρης του ο Μιχαλολιάκος.. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ; (καθώς το’χει κάνει ΣΟΙ το κίνημα.. αντί να βάλει καμιά κοπέλα κανένα νεαρό που ίσως τρέχει τόσα χρόνια..) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ;;
    ( ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΚΙ ΑΛΛΑ … ) ?

    * ΕΛΑ ΞΥΠΝΑΤΕ σιγά σιγά.. πριν είναι αργά για την Ελλάδα !!!

    Μου αρέσει!

   2. Επιχειρηματα επι των θεσεων της ΧΑ στα διαφορα πολιτικα θεματα που ταλανιζουν την Ελληνικη κοινωνια δεν βλεπω.

    Τα λοιπα εγω προσωπικα ουτε να τα επιβεβαιωσω ουτε να τα απορριψω μπορω, και αν δεν σηματοδοτουν ανακολουθια στις εξαγκελιες τους, μονο ακαδημαικο ενδιαφερον εχουν.
    Οσο για τους αριστερους, εχουμε χωρτασει απο τα ενωτικα και Ελληνικα φιλοεθνικα μηνυματα τους δεν θελουμε αλλα.

    Και το ποσο αποφασισμενοι ειναι να βοηθησουν επι του πρακτεου τον λαο που τοσο ευαγγελιζονται, το ειδαμε στις πρωτες εκλογες. ΚΚΕ + SYRZA = TZIFOS

    Μου αρέσει!

   3. Ποιές θέσεις τις ΧΑ μπρε antiepanastatis;

    Μεγαλυτερη σημασία έχει ΠΟΙΟΣ λέει κάτι (αν ξέρεις το ποιός, το ποιόν του δηλαδή, φτάνεις λογικά και στο ΓΙΑΤΙ).

    Όταν λέει κάτι σωστό πχ το ΚΚΕ εσείς στέκεστε στο ότι το είπε το ΚΚΕ!

    Αρετή τι Άλιστερ Κράουλι τσαμπουνάς στους άσχετους;;

    😆

    Μου αρέσει!

 2. Η πλάκα είναι πως αυτοί που λένε σήμερα ναι σε όλα θέλουν να είναι τιμώμενα πρόσωπα στην τελετή μνήμης αυτών που είπαν
  και έπεσαν για το ΟΧΙ, προεξάρχοντος του προέδρου που ανελάμβανε το αξίωμα του με την προοπτική πως επί των ημερών του
  θα μειώνονταν τα σύνορα και η εθνική μας κυριαρχία, όπως του έλεγε η Μπενάκη.
  ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΕ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕ

  Μου αρέσει!

  1. O ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΙΔΙ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΗΤΑΝ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΣΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ. ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

   ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΡΚΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γ@ΜΗΣ@Ν ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ.,,,

   Μου αρέσει!

   1. Ο Παπούλιας επίσηςεδωσε «δάνειο» για την ροζ βίλα τού Α.Γ.Π. του σχωρεμένου (αν έχεις και πρόσβαση σε αρχεία εφημερίδων θα δεις το πόθεν έσχες του Παπούλια το ’77 ή ’78 αν θυμάμαι και θα δεις ότι η περιουσία του ήταν ασήμαντη τότε και μετά από 10-15 χρόνια πολιτικής καριέρας έγινε σημαντική… ύποπτα) Και αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν.

    Μου αρέσει!

 3. Δεν είπε το ΟΧΙ ο Μεταξάς; Τον ρωτά ο Ιταλός πρεσβης στις 3 το βράδυ: Να περάσουμε; Και λέει ο Μεταξάς: Μισό λεπτό. Ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του και μερικά εκατομμύρια Έλληνες με το μάτο γαρίδι που είχαν στήσει αυτί έξω απο την πόρτα φβάζουν όλοι μαζί ΟΟΟΟΧΧΙΙΙΙΙ.
  Μας δουλεύετε ρε; Είπε όχι ο λαός όσο όχι είπε και στην Κύπρο το ’74, στα Ίμια και στο ΔΝΤ. Ας είχαμε τότε πρωθυπουργό τον Τζέφρι ή τον Θεοδωρίδη του ΣΥΡΙΖΑ και θα σας έλεγα τι όχι θα είχαμε πει…

  Μου αρέσει!

  1. O METAΞΑΣ ΕΙΠΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ…ΟΜΩΣ ΚΑΠΟΙΑ ΦΙΔΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΝΑΙ.

   ΑΥΤΑ ΤΑ ΦΙΔΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ.

   Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΧΡΥΣΗ ΑΣΥΓΗ ΑΣ ΠΟΥΜΕ…..

   ΑΜΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ.

   Μου αρέσει!

 4. ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΑΛΛΑ ΜΟΥΓΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΓΛΟΦΙΛΟ ΠΑΛΑΤΙ.

  ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΤΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΣΑΝ ΤΟΤΕ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.

  ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΝΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΙ.

  ΚΑΠΟΙΕΣ ΝΕΟΛΑΙΕΣ ΕΙΧΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ……..Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΕ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ..ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ.

  ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ. ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΙΕΣ…….ΕΡΩΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΕΙΧΕ. ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ….ΙΣΧΥΡΟ ΤΖΑΚΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΜΕ ΡΙΖΕΣ ΑΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ.

  ΤΑ ΞΕΡΕΤΕ ΑΥΤΑ;;; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ….ΣΑΣ ΧΑΖΕΨΕ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ.

  ΑΠΟ ΤΟ 1938 ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

  Μου αρέσει!

  1. ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΗΤΑΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΝΑΖΙΣΜΟ. ΔΕΞΙΟΙ ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ. ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ BLOGS.

   TO AΓΓΛΟΦΙΛΟ ΠΑΛΑΤΙ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ,..

   ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΟΤΕ.

   ΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ.

   ΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥΛΑΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΑΣ.

   ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ.

   Μου αρέσει!

   1. Πρέπει να πούμε βέβαια πως η ΣΤΟΑ-ΤΑΓΜΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ήταν ήδη σε λειτουργία είχε ιδρυθεί.. στην ΑΓΓΛΙΑ
    μια απ’τις σκοτεινότερες και η πιο σατανική στοά στον κόσμο – από εκεί και το ΟΝΟΜΑ της Εδώ Χρυσής Αυγής…
    αφού και αναφορές κάνουν συνεχώς στον Aleister Crowley (Ιδρυτής της)

    Μου αρέσει!

   2. NAI ΣΩΣΤΑ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΗΡΑΝ ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ…..ΓΙΑΤΙ;;; ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ.

    ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΠΛΑ ΠΑΙΔΙΑ.

    ΕΙΣΑΙ ΚΑΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΑΝ ΠΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ…ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ.

    Μου αρέσει!

 5. ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ…

  ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΕΙ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΝ ΤΙ ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΕ Ο ΛΑΟΣ… (ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ;)

  ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ ΦΤΑΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ :

  Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ
  ΠΟΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΞΑ ΤΗΣ
  ΠΟΛΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

  ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ

  Μου αρέσει!

 6. Εάν δεν μπορούμε να καταλάβουμε ορισμένες απόψεις δεν σημαίνει ότι τασσόμαστε αυτόματα με τις αντίθετες…Απλά η ανάρτηση θέλει να τονίσει την εναρμόνιση της Απόφασης του Μεταξά με το Εθνικό και εν τέλει το λαϊκό αίσθημα. Είναι πασίδηλο ότι επιτελικά είχε αποφασιστεί αλλά και ο αείμνηστος Μεταξάς δεν ήταν ποτέ αντίθετος με την απόφαση να πολεμήσει η ΕΛΛΑΣ εάν τίποτα άλλο δεν της εξασφάλιζε την αξιοπρέπειά της….

  Να λοιπόν γιατί έπρεπε να κατασυκοφαντηθεί ο Μεταξάς και να ταυτιστεί με όσα μύρια Πολιτικά «προαπαιτούμενα» η προπαγάνδα των ναιναίκων πρόσταζε…..

  Θα έπρεπε κάποια στιγμή να έλθει η ΕΛΛΑΣ στο ίδιο δίλημμα…Θα συναινέσουμε ή θα πολεμήσουμε;Όμως η απόφαση ήταν πλέον ειλημμένη. Θα πούμε ΝΑΙ αυτή τη φορά…Πως όμως θα το αιτιολογήσουμε στο λαό;;;
  -Θα του βραχύνουμε την Ιστορική μνήμη την οποία πρωτίστως επιμελώς θα «συμμορφώσουμε».
  -Θα τον διαφθείρουμε όσο μπορούμε.
  -Θα τον αποκόψουμε από εκείνες τις πατροπαράδοτες παραδόσεις του που συντηρούν και καλλιεργούν την Εθνική του Συνείδηση.
  -Θα του στερήσουμε τη δυνατότητα να κατανοεί και να ομιλεί την Ελληνική του γλώσσα.

  Αλήθεια όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν μόνο με Εξωτερική υποβολή;;;
  Τώρα όλοι έχουν την απάντηση στα χείλη.
  ΟΧΙ!!!!

  Μου αρέσει!

 7. Ο Μεταξάς δεν ήταν Φασίστας. Η 4η Αυγούστου είχε παρόμοια εξωτερικά χαρακτηριστικά με όλα τα εθνικιστικά κινήματα της εποχής. Και ουσιαστικά τη δικτατορία του την αποδέχθηκε και την ψήφισε η πλειοψηφία του κοινοβουλίου. Ήξεραν τι έρχεται και έβαλαν το καταλληλότερο πρόσωπο για αμυντική προετοιμασία. Ακόμα και αν είχε εκλεγεί ο Μεταξάς απο το λαό οι ίδιοι που σήμερα λένε πως δεν εκλέχτηκε θα έλεγαν πως «και ο Χίτλερ απο το λαό εκλέχτηκε».
  Ο Μεταξάς δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με τη ΧΑ αφού είχε χαοτικό ανώτερο επίπεδο απο αυτούς.

  Μου αρέσει!

  1. Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΤΑΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ….ΤΖΑΚΙΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ. ΑΓΑΠΟΥΣΕ ΕΙΧΕ ΕΡΩΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ. ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

   ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ. ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΟΜΩΣ….ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ.

   ΜΗΝ ΣΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΙ Η ΑΘΛΙΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

   Μου αρέσει!

   1. ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΗΤΑΝ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ?…..ΑΓΓΛΟΦΙΛΟΣ ,ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΨΕΥΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ?……..ΓΕΡΜΑΝΟΦΙΛΟΣ ,ΟΠΩΣ ΛΕΓΑΝ ΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ?……ΓΑΛΛΟΦΙΛΟΣ ,ΟΠΩΣ ΛΕΣ ΕΣΥ?……

    ΜΗΠΩΣ ΑΠΛΑ ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΒΑΖΕ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠ’ΟΛΑ?…….

    ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΧΕ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΑ……ΚΑΙ Ο ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ ΕΙΧΕ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΙΤΑΛΟ ΒΑΣΙΛΙΑ…….Ε ΚΑΙ?…….

    ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ…..ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ…….

    Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΙΧΑΙΝΟΝΤΑΝ ΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΑΠΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ…….ΗΤΑΝ ΒΑΘΥΤΑΤΑ ΑΝΤΙΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ……..ΕΛΕΓΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΤΙ «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΔΥΜΑ ΑΔΕΡΦΑΚΙΑ»…….

    Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΙΣΤΕΥΕ ΣΤΟΝ ΛΑΙΚΟ ΑΝΤΙΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ………..ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΣΕ ΤΗΝ ΕΟΝ, ΕΚΑΝΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΕΔΩΣΕ ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΤΟ ΟΧΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40……….

    Μου αρέσει!

   2. ΕΚΑΝΕ ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΝΑΖΙΣΤΗΣ… ΒΓΑΛΤΕ ΤΟ ΣΚΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ.

    ΕΠΙΣΗΣ ΝΑΙ ΣΙΧΑΙΝΟΤΑΝ ΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ…ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΗΤΑΝ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ.

    ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΝΑΖΙΣΤΗΣ…..ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ. ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ.

    ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΗΤΑΝ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ.

    Μου αρέσει!

   3. ΜΑ Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΓΕ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΟΥ ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΝΑΖΙΣΤΗΣ.

    ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΛΛΑ ΠΟΥ ΤΟ ΓΡΑΦΟΥΝ.

    ΔΕΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΝΑΖΙΣΜΟΥ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ.. ΗΤΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ.

    Μου αρέσει!

   4. ΡΕ ΦΙΛΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ……ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΧΑΖΟ Η ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ?…….Η ΑΠΛΑ ΕΧΕΙΣ ΠΑΘΕΙΣ ΑΜΟΚ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ ΝΑΖΙΣΤΕΣ?………

    ΕΙΠΑ ΕΓΩ ΠΟΥΘΕΝΑ ΟΤΙ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΤΑΝ ΝΑΖΙΣΤΗΣ?……..ΕΓΩ ΑΠΛΑ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ…….ΛΑΙΚΟΣ ΑΝΤΙΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ……..

    ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΥΠΗΡΧΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΚΟΥΜΑΝΤΟ……ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝ ΕΚΑΝΕ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΤΡΕΠΕ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΞΑ ΝΑ ΙΔΡΥΣΕΙ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΕ «ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥΣ» ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ…….ΛΕΣ ΑΥΤΟ ΝΑ ΑΡΕΣΕ ΣΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ?…..

    ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗ , ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΟΡΟΣ……….ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ……….ΕΘΝΙΚΟΦΡΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΗΤΑΝ Ο ΝΟΜΙΜΟΦΡΩΝ………ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ……….

    ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗΣ Ο ΑΣΤΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ…….Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΔΩΣΕ ΚΑΤ’ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΗΛΩΝΕ ΕΘΝΙΚΟΦΡΩΝ……

    Μου αρέσει!

   5. ΛΟΙΠΟΝ Ο ΑΒΕΡΩΦ Ο GAY ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΕΞΙΟΣ ΑΛΛΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ…..ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ…. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΔΕΣ.

    ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΑΒΕΡΩΦ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ.

    ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΔΩΣΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΞΑ. ΗΤΑΝ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ. ΤΟΤΕ ΑΡΚΕΤΟΙ ΝΕΟΙ ΕΦΕΥΓΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΥΠΗΡΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ;;;;; ΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΞΑ. Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΠΟΛΗ ΕΙΧΕ ΠΥΡΗΝΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ…..ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΥ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

    Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ. ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΓΚΕΜΠΕΛΣ ΕΣΤΕΛΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΝΩ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΤΟ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ. ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΤΡΑ. ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΑΝ.

    Μου αρέσει!

   6. ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΗΣΟΥΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ….ΟΛΟΙ ΚΥΝΗΓΟΥΣΑΝ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΕΥΓΑΝ. ΥΠΗΡΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ. ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΝΤΟΥ.

    ΑΠΟ 18 ΕΤΩΝ ΕΦΕΥΓΑΝ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ. ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΣ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟ;;;; ΤΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΛΑ. ΦΕΡΝΕΙΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ.

    Μου αρέσει!

   7. ΡΕ ΦΙΛΕ ΘΑ ΜΕ ΤΡΕΛΛΑΝΕΙΣ…….Ο ΑΒΕΡΩΦ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΕΞΙΟΣ ΑΛΛΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ??????……..

    ΔΗΛΑΔΗ Ο ΔΕΞΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ?…..ΜΑΖΙ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΑΥΤΑ?…….ΑΣΤΙΚΗ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΕΞΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ?……..Η ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΩ ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΕΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»?………

    Ο ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ, Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ ,Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ,κτλ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΑΣΤΟΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΕΞΙΟΙ………ΑΠΛΑ Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΕΞΙΟΣ……..

    ΑΝΤΙΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ……ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ,ΕΙΝΑΙ ΕΙΤΕ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ (ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ) , ΕΙΤΕ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ (ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΘΝΙΣΤΗΣ)……

    ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΦΙΛΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΞΑ……ΔΙΟΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΕΝΑΝ ΥΠΑΚΟΥΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΑΛΛΑ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΠΙΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ……ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ……

    ΤΩΡΑ ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΣ ΤΙ ΕΛΕΓΕ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ………ΝΑ ΚΡΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ……..

    Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΕΛΕΓΕ ΔΙΟΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ……ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ ΤΑ ΕΙΧΕ ΚΑΛΑ, ΚΑΙ Ο ΓΚΕΜΠΕΛΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, κτλ…….

    ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ ΕΙΧΕ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΕΣ…….ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ……ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΗΤΑΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ……..

    Μου αρέσει!

   8. Ο ΑΒΕΡΩΦ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΕΞΙΟΣ.. ΑΥΤΟ ΟΛΟΙ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ. ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΝΑ ΜΕ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΞΙΑ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.

    ΜΕΤΑ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΚΑΡΙΕΡΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΤΟΥ ΔΗΘΕΝ ΕΘΝΑΡΧΗ. ΧΩΘΗΚΑΝ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕ.

    Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΒΕΡΩΦ ΟΥΤΕ ΦΑΝΤΑΡΟΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ-ΠΛΗΡΩΣΕ..

    Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΞΙΟΣ-ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΔΗΑΝΑ ΤΟΥ ΧΟΥΝΤΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ.

    Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΙΤΑΛΙΑ. ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΑΥΤΟ. ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΣΗΜΕΡΑ;;; ΕΝΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣ ΝΑΖΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΔΗΘΕΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ.

    Ο ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΤΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΕΙΝΑΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Ο ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕ;; ΕΦΤΑΞΕ ΚΟΜΜΑ ΜΕ ΚΑΤΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΣ-ΧΟΥΝΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ.

    Μου αρέσει!

  2. Συμφωνώ Μαλέα. Επίσης οι της ΧΑ καπηλευόμενοι Εθνικά σύμβολα , παρουσιάζονται ως υπερασπιστές του Έθνους και των συμφερόντων του , στοχεύοντας αποκλειστικά και μόνο στο συναίσθημα των απελπισμένων και απογοητευμένων. Όπως έκανε και ο Καρατζαφέρης σε ελαφρότερη έκδοση . Φροντίζουν να «ταϊζουν» αυτό το συναίσθημα με διάφορα πυροτεχνήματα (ίδε κυνήγι λάθρο, εκχυδαϊσμοί στο corpus d..κλπ φανφάρες) που μόνο ως «προβοκάτσια» λειτουργούν. Και όποιος γνήσιος Εθνικόφρων το δηλώσει (πράξη και έργω) οι αριστεροφασίστες τον ταυτίζουν με την ΧΑ. Ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν Εθνικόφρων και μόνο.

   Μου αρέσει!

  3. Τι δεν ήταν ο Μεταξάς ? Δεν ήταν φασίστας ?
   Ε κάτσε να δούμε τι λέει ο Σεφέρης…Ξέρετε τι εργασία επιτέλεσε οι ποιητής κ.Μαλέα ? πιστεύω να ξέρετε.

   Το ΟΧΙ με άλλη ματιά -Το μεταξικό καθεστώς με το βλέμμα του Γ.Σεφέρη
   http://giorgossarris.blogspot.gr/2012/10/blog-post_26.html

   Μου αρέσει!

   1. Σύντροφε αποφασίστε τι ήταν ο Μεταξας, δημοκράτης , και ο
    λαός είπε το όχι και ζούσε μια νορμάλ ζωή ;;;;
    Μήπως ήταν δικτάτορας και είπε το όχι αυτός μιά και ο λαός
    δεν είχε ελευθερία του λόγου και ζούσε στην καταπίεση;;;;;
    Αυτά τα πονηρά ηξεις, αφήξεις σας φέρανε στο πάτο!!!!
    Προσοχή μετά τον πάτο είναι ο απόπατος , τάδε έφη καθηγητής
    Ζουράρης !!!!!!

    Μου αρέσει!

   2. Ο ΜΕΤΑΞΑΣ δεν έβαζε την ιδεολογία του πάνω από την πατρίδα όπως έκανε το Κ.Κ.Ε. που
    υπακούοντας στην Μόσχα που είχε υπογράψει σύμφωνο μη επιθέσεως με την Γερμανία
    [σύμφωνο Μολότωφ Ρινμπεντροφ] ήταν αντίθετο στην εμπλοκή της Ελλάδος στον πόλεμο.
    Επομένως το Κ.Κ.Ε. έδειξε στην πράξη φιλοφασιστική θέση μαζί με τον Στάλιν,άλλο αν ο
    Χίτλερ παραβίασε την συμφωνία, και σε διαμαρτυρία του Στάλιν απήντησε πως »η μόνη χρησιμότητα των συμφωνιών είναι η παραβίασης τους».

    Μου αρέσει!

   3. @Μnimwn
    Δεν ανήκω στο ΚΚΕ.
    Πολέμησαν πάρα πολλοί αριστεροί στο Αλβανικό μέτωπο.
    Τα ιστορικά στοιχεία που παραθέτεις είναι γενικά σωστά…
    Ο Στάλιν δεν ήταν ακριβώς φασίστας.
    Εγκατέστησε ένα ολοκληρωτικό σύστημα και ήταν κάτι σαν δικτάτορας αλλά με σημαντικές διαφορές από τον φασισμό.
    Ενα άλλο στοιχείο που ίσως δεν ξέρεις είναι ότι ο Ζούκωφ είχε εκπαιδευθεί στη Γερμανία…όπως και άλλοι πολλοί και για αυτό οι Γερμανοί
    είχαν σκυλιάσει περισσότερο…
    Για το Μεταξά δεν θέλω να μιλήσω, έχω γράψει ήδη πάρα πολλά εδώ μέσα.
    Θα πώ μόνο ότι δεν έχει καμία σχέση με την χ.α. όπως παρουσιάζεται τελευταία τεχνιέντως.
    Καλό βράδυ.

    Μου αρέσει!

   4. Ρε συ Αμετανόητε, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Οι απόψεις σου για τον Μεταξά είναι γνωστές και έχουμε λογοφέρει πρόσφατα. Δεν θα απαντούσα, ωστόσο το γεμάτη χολή ανάρτηση, της οποίας ο σχολιαστής χρησιμοποίει και Σεφέρη για να τεκμηριώσει τα ατεκμηριώτα με αναγκάζει να απάντησω σε μια τέτοια μέρα. Και στο κάτω – κάτω και γνώμη του Σεφέρη να είναι αυτά σημαίνει κάτι; Ο Μεταξάς πιστώνεται το ΟΧΙ και το έπος του 40 που να βαράτε όλοι κάτω τον πισινό σας.
    Το Όχι Αμετανόητε δεν θα είχε απολύτως καμιά σημασία αν το ρευστό πολιτικό σκηνικό που επικρατούσε έπαιρνε σάρκα και οστά μέσα στον πόλεμο, τότε ο προ εικοσαετίας εθνικός διχασμός θα έμοιαζε με παιδική χαρά. Να σου θύμισω ότι στην Ελλάδα υπήρχε τότε ένα αγγλόδουλο παλάτι, τα ορφανά του Βενιζέλου που άλλα έτειναν προς την αγγλική πλευρά και άλλα τάχθηκαν στο πλευρό των Ιταλών και Γερμανών και φυσικά υπήρχε το σοβιετόδουλο κκ του ζαχαριαδη που εκείνη την εποχή λόγω της συμμαχίας της μητέρας ΕΣΣΔ του πατερούλη Στάλιν με τον Αδόλφο (οι οποίοι κατά την διετία 39 -41 κάνανε πολύ καλές μπίζνες με το ξεχνάμε αυτό, πότε θα το καταδικάσει άραγε αυτό το κκ;;;) δεν έβλεπε θετικά τον……. ιμπεριαλιστικό αγώνα της Ελλάδας και είναι γνωστές πλέον οι επιστολές ζαχαριάδη στο ευρύ κοινό. Επίσης το Όχι δεν θα είχε καμιά αξία αν από το 36 δεν γινόταν μια τιτάνια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του ελληνικού στρατού, έγιναν παραγγελίες σε τυφέκια , πιστόλια, πολυβόλα, αντιαεροπορικά, αεροπλάνα που στο τελός οι σύμμαχοι τα δεσμέυσαν, ενώ λίγες μέρες μετά την έναρξη του πολέμου μια μεγάλη όμαδα αεροπόρων αναχώρησε για Μ. Ανατολή για να εκπαιδευτούν σε νέα μοντέλα αεροπλάνων, αυτοί δεν πρόλαβαν να επιστρέψουν. Το 40 όμως δεν ήμασταν έτοιμοι, η Ελλάδα από το 22 και ήταν καθημαγμένη σε όλα τα επίπεδα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 30 η εξωτερική πολιτική κατευθύνεται με βάση μια βαλκανική συννενόηση, στην οποία θεωρείται εχθρός η Βουλγαρία και η Αλβανία η οποία όμως ήταν ακίνδυνη. Και με βάση αυτήν την πολιτική χτίστηκε η γραμμή Μεταξά σε Μακεδονία και Θράκη, ένα έργο εφάμιλλο – σύμφωνα με γερμανούς αξιωματικούς – της γραμμής Ζιγκφρηντ στην Γερμανία και Μαζινώ στην Γαλλία. Από το 39 και μετά όταν η Αλβανία προσαρτήθηκε από την Ιταλία ξεκίνησαν προσπάθειες θωράκισης της ελληνοαλβανικής μεθορίου.
    Όλα αυτά είναι δεδομένα και πέρα από κάθε αμφισβήτηση και πιστώνονται στον Μεταξά ο οποίος διέθετε στρατιωτικό αισθητήριο και οδήγησε την Ελλάδα σε μια μεγάλη νίκη εναντίον μιας στρατιωτικής υπερδύναμης όπως ήταν τότε η Ιταλία. Επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι οι Έλληνες ενωμένοι πετυχαίνουν παρα πολλά, αρκεί να υπάρχει η σωστή ηγεσία. Δεν νικάς μια υπερδύναμη από σύμπτωση ή μόνο με παλληκαριά και ψυχή. Ο Μεταξάς για ότι έκανε ή δεν έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια, το έπος του 40 στο ζύγι τον βγάζει υπέρ.-

    καλό βράδυ

    Μου αρέσει!

 8. ΕΙΔΑΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΟΝ ΑΘΕΟ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ;;;

  ΕΙΔΑΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΟΝ ΑΘΛΙΟ ΓΛΕΖΟ;;;;;; ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ ΑΥΤΟΣ;;;;;

  Ο ΜΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΙΔΙΑ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΤΩΝ ΗΤΑΝ ΤΟΤΕ. ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΕΤΑΞΑ..ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΤΕ ΑΝΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. ΟΛΟΙ ΕΙΧΑΝ ΦΑΚΕΛΟΥΣ. ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΕ. ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΔΗΣ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΕ.

  ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΠΗΡΑΝ ΡΟΛΟΥΣ… ΑΦΟΥ Η ΔΕΞΙΑ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΣ ΕΦΕΡΕ ΤΟ ΔΝΤ. ΚΑΙ Ο ΓΛΕΖΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΗ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΡΕΛΑ.

  Μου αρέσει!

 9. Δυστυχώς κανείς δεν ξέρει πως οι επιτυχίες που καρπώθηκε ο Βενιζέλος ήταν έργο στρατιωτικό και διπλωματικό του Μεταξά. Με ποιόν πήραμε τα οχυρά του Μπιζανίου; Ο Βενιζέλος διπλωματικώς δεν ήξερε ούτε πως να κρατήσει το κουτάλι στα δείπνα και του συμβούλευαν να παρατηρεί τι κάνουν οι ξένοι ηγέτες και έπειτα να επαναλαμβάνει τις κινήσεις τους για να μη γίνουμε διεθνώς ρεζίλι.
  Μια φορά ο Βενιζέλος δεν άκουσε το Μεταξά. Στη Μικρασιατική καταστροφή… Ακόμα και εκεί είχε δίκιο.

  Μου αρέσει!

  1. Οπως και ελάχιστοι γνωρίζουν ότι η συγκέντρωση με «δικτατορικό» τρόπο της εξουσίας την περίοδο Μεταξά ήταν αρχικά ιδέα του Βενιζέλου που ήξερε ότι για να προετοιμαστεί η χώρα για τα δεινά που φαινόταν στον ορίζοντα ήθελε ισχυρή κεντρική εξουσία.. ο Βενιζέλος δεν πρόλαβε να περιορίσει το κοινοβούλιο απλά, το έκανε ο Μεταξάς…. ευτυχώς… αλλιώς θα λεγόμασταν Βέλγιο και θα μιλάγαμε Γερμανικά ή Ιταλικά !

   Μου αρέσει!

   1. Ο Βενιζέλος λίγο πριν πεθάνει είχε αλληλογραφία και σχέσεις με τη Φασιστική Ιταλία. Αν και αρχικά ήταν άνθρωπος των Άγγλων στη συνέχεια μεταλλάχθηκε ιδεολογικώς αλλά ουδείς τολμά να το αναφέρει. Υπάρχουν όμως αδιάψευστα ντοκουμέντα.

    Μου αρέσει!

   2. Μπράβο Μαλέα έτσι ακριβώς και μετά οι φίλοι του Βενιζέλου συνεργάστηκαν με του Γερμανούς. Φτασαμε σε σημείο να μας κοροιδεύει ο αγράμματος Μιχαλολιάκος μζί με τον Πάγκαλο.

    Μου αρέσει!

 10. Peri ο ΜΕΤΑΞΑΣ ήταν επιλογή του Γεωργίου Β΄ σχημάτισε κυβέρνηση τον Απρίλιο του 1936 και έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης
  από τα 2 μεγάλα κόμματα 241 υπέρ 16 κατά 4 αποχές. Οταν στις 4 Αυγούστου ανέστειλε τα άρθρα του συντάγματος δεν υπήρξε
  σοβαρή αντίδρασης από τα κόμματα. Τώρα τα περί φίλο…… των ανακτόρων μόνο αστεία είναι π.χ. λένε πως ο Κω/νος αντιδρούσε
  για την συμμετοχή της Ελλάδος στον Α.Π.Π. γιατί ήταν Γερμανόφιλος, ο Γεώργιος Β΄ ήθελε να τους πολεμήσουμε γιατί ήταν Αγγλόφιλος.
  Στην πραγματικότητα τούς ενδιέφερε το συμφέρον του θρόνου που ταυτίζετο με την δική τους ύπαρξη, αν είχαν πάντα δίκαιο ήταν θέμα
  κρίσης άλλοτε ορθής άλλοτε όχι, πάντως αποκλείεται κακή πρόθεσης γιατί θα είχε κακές συνέπειες και για τους ιδίους.

  Μου αρέσει!

  1. ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑ ;; ΟΧΙ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ ΗΤΑΝ ΓΕΡΜΑΝΟΦΙΛΟΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΑ.

   ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΗΤΑΝ ΕΞΟΥΣΙΑ. Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΤΑΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ.. ΜΕ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ. ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΠΟΛΛΑ. ΑΛΛΑ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΝΑΖΙΣΜΟ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙ Ο ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ.

   Μου αρέσει!

 11. ΠΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ;; ΝΑ ΒΕΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΙΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ;;;;; ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΤΙ ;;;;;; ΤΙ ΛΕΕΙ;;;; ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΞΑ;;;;;

  ΠΟΥ ΗΤΑΝ Η ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΒΛΕΠΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ;;;;;

  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ;;;;

  ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ Ο ΓΛΕΖΟΣ;;;;

  Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΝΑ ΒΓΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΞΩ;;; ΝΑ ΓΕΛΑΣΕΙ;;;;;; ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΤΙ;;;;;; ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΣ;;;;;

  ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;;;;;;

  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ…ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΩΝ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΛΙΝΙΚΩΝ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤΙΚΩΝ.

  Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΡΟΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΜΕΣΑ.

  ΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ.

  ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΜΕ ΤΙ ΥΠΟΚΟΣΜΟ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;;;

  ΕΧΕΙΣ INTERNET ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ BLOGS ΚΑΙ;;; ΤΙ ΔΙΒΑΖΕΙΣ ΡΕ ΦΙΛΕ;;; ΤΙ;;;;;;

  ΣΗΜΕΡΑ Ο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΙΛΟΥΣΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΗΣ ΡΕΠΟΥΣΗ… ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΕ… ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥ., ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΦΑΝΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;;;;

  ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ;;;;; ΑΥΤΟΣ Ο ΦΤΩΧΟΣ ΚΟΣΜΟΣ;;;;

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ;;;;;

  ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΞΕΒΑΝΗ;;; ΚΑΙ;;;; ΑΥΤΟΣ Ο ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ;;; ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΤΑΞΙΤΗΣ;;;;; ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ;;; ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ;;;; ΜΗΠΩΣ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ;;; ΣΕ ΤΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΔΡΩΘΗΚΕ ΑΥΤΟΣ;;;;

  ΓΙΑΤΙ ΠΗΓΕ ΑΜΕΡΙΚΑ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ;; ΓΝΩΡΙΖΕ ΤΙΠΟΤΑ;;;;

  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΑΡΕΣΟΥΝ…..

  ΓΙΑΤΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ;;;;; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ;;;;;;; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ;;;;;;;

  Μου αρέσει!

  1. ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑ ΠΑΤΡΙΔΕΣ!

   Ο ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

   ΕΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΣΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ.

   Μου αρέσει!

 12. -Η ύπαρξη της Ελλάδας είναι τροχοπέδη για κάθε απόπειρα εγκαθίδρυσης παγκόσμιου ολοκληρωτισμού. Αυτό αποδεικνύεται (και) σήμερα.

  Το απομονωσα

  γιατι ειναι ΟΛΗ η ακηθεια..

  Συνεχως αυτο υποστηριζω…

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ!

  ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΘΟΝΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΙΩΝΕΣ

  ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ…

  Μου αρέσει!

 13. «Οι Αθλιοι μυθοι του φιλελληνισμου του Χιτλερ»

  ….Αν προσεξουμε τους Ελληνες, που ησαν και αυτοι αριοι, θα διαπιστωσουμε ενα καλλος που βρισκεται πολυ πιο ψηλα απο κεινο που ειμαστε εμεις σε θεση να παρουσιασουμε σημερα. Αυτο ισχυει τοσο ως προς την μεγαλοσυνη του κοσμου των ιδεων τους -μονο στην τεχνολογια εχουν μεινει πισω- οσο και για την εξωτερικη εικονα της εμφανισης τους. Αρκει να συγκρινει κανεις την κεφαλη του Δια ή της Αθηνας με κανενα »Εσταυρωμενον» ή αγιο του Μεσαιωνα.
  (Ραουσνιγκ: »Ο Χιτλερ μου ειπε» 25-1-1942)

  … Η Χωρα μας ηταν τοτε γουρουνοτοπος (αναφερεται στην Γερμανια κατα την Αρχαιοτητα)…. Αν ρωτησει κανεις για τους προγονους μας πρεπει να τον παραπεμπουμε παντοτε στους Ελληνες….
  (Ραουσνιγκ: »Ο Χιτλερ μου ειπε» 18-1-1942)

  Μου αρέσει!

  1. Συγγνώμη που ρωτώ, αλλά μπορούμε να πούμε ότι και οι Σκοπιανοί είναι …φιλέλληνες, επειδή μη έχοντας ένδοξο δικό τους παρελθόν για να καυχώνται παριστάνουν τους απογόνους του Αλεξάνδρου;

   Μου αρέσει!

   1. Αν προσπαθησης να διαβασης προσεκτικα , θα καταλαβης οτι ο Χιτλερ δεν οικειοποιειται τον Μ. Αλεξανδρο, οπως οι Σκοπιανοι. Απλα παραδεχεται την ανωτερωτητα του Αρχαιου Ελληνικου Πολιτισμου. Αλλωστε, εστω και αν, για λογους σκοπιμοτητος, ειναι παραγνωρισμενο, πρεπει να παραδεχτης οτι μερικοι απο τους μεγαλυτερους φιλελληνες ηταν Γερμανοι. Ο Βινκελμαν, ο Γκαιτε, ο Νιτσε, ο Λουδοβικος Α΄ της Βαυαριας, δεκαδες φιλελληνες που πολεμησαν στην Ελλ. Επανασταση και παμπολλοι αλλοι λογοτεχνες, αρχαιολογοι , φιλολογοι κ.α.

    Μου αρέσει!

 14. Ο Χίτλερ ήθελε να κατακτήσει τον Κόσμο.
  Το λένε Τραπεζίτες,Πρόεδροι,Μασώνοι,Πάπες και φυσικά ο Παπανδρέου,ο Βενιζέλος και ο Πέρες.
  Παίδες σωθήκαμε ευτυχώς οι νικητές σταμάτησαν τα διαβολικά σχέδια του Χίτλερ.
  Μόνο 56 πόλεμοι μετά και αμέτρητοι νεκροί….

  Μου αρέσει!

  1. Σκατά στα μούτρα του Χίτλερ και σε κάθε ναζιστικό γουρούνι.
   ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΤΣΑΚΙΣΑΝ ΤΟ ΝΑΖΙΣΜΟ
   ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
   ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

   Μου αρέσει!

   1. Άσε να το πει κανένας άλλος και όχι οι πρώην σύμμαχοι του Χίτλερ κομμουνιστές που δεν ήθελαν το Έπος του 1940 γιατί τους χαλούσε τα σχέδια για την «Παγκόσμια Επανάσταση» όπως και η Εθνεργεσία του 1821.

    Μου αρέσει!

   2. Βρε ΟΥΣΤ κοπρόσκυλο που βγήκες στην 28η Οκτωβρίου, να μας πείς για τον Χίτλερ και δεν σε έχει μπανάρει ακόμα η Ολυμπία.
    Ακου που φτάσαμε…μου κάνει μαθήματα πατριωτισμού ο γερμανοτσολιάς.
    Α ρε Ολυμπία………………………………………………..

    Μου αρέσει!

   3. Γλύψε την Ολυμπία σαν καλός κομμουνιστής δώστης και τίποτα να διαβάζουμε τις θεικές του Μάρξ θεωρίες.
    Το βίντεο από πάνω υβριστή των πάντων μιλάει για την πραγματικότητα που ζω εγώ- και χιλιάδες έλληνες- που αύριο δεν έχω -έχουν-μεροκάματο.
    Αλλά εσύ ακόμα δεν μας είπες από που ψωμίζεσαι;
    1000% Δημόσιο ** είσαι.
    Είναι γνωστό ότι τα κομμούνια κατέχουν υψηλές θεσούλες με καπιταλιστικούς παχυλούς μισθούς.
    Ή όχι;
    Μη μου πεις ότι είσαι συνάδελφος της οικοδομής;
    Θα τρελλαθωωωωωώ..

    Μου αρέσει!

   4. Δεν φταις εσύ….καλά κάνεις,η Ολυμπία φταίει, που δεν σας μπανάρει όλους ομαδικά, το ναζιστικό παρεάκι Outrider,Παύλος,Ομογενής και σια…

    Εικόνες του ’44 που τράβηξε ο Φιλοποίμην Φίνος…

    Καληνύχτα Λεωνίδα

    Μου αρέσει!

 15. Το ερώτημα αν και πώς ο Μεταξάς είπε το ΟΧι, το επέβαλε η αριστερή θεώρηση της ιστορίας, η οποία έχει επιβληθεί (όπως και γενικότερα η αριστερή ιδεολογία) σαρωτικά στη χώρα μας. Για τη λογική ενός ιδεολόγου αριστερού, που παραμένει πιστός διεθνιστής, είναι αδιανόητο το ΟΧΙ σε κάποιον ομοϊδεάτη στο όνομα της Πατρίδας. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν σε Πατρίδα, οπότε εξ ιδίων κρίνοντες τα αλλότρια, δεν μπορούν να φανταστούν πώς κάποιος που θαύμαζε το φασιστικό μοντέλο διοίκησης μιας χώρας είπε ΟΧΙ στους φασίστες όταν ήρθαν να την καταλάβουν.

  Φυσικά, για όσους γνωρίζουν ελάχιστη ιστορία, η απάντηση είναι προφανέστατη: ο Μεταξάς είπε συνειδητότατα ένα ΟΧΙ, για το μάλιστα οποίο είχε προετοιμάσει άριστα τη χώρα (μόνο για τα έργα της «γραμμής Μεταξά», τα οποία προστάτευαν την Ελλάδα από επίθεση του Άξονα, χρειάστηκαν χρόνια). Τα υπόλοιπα είναι ιστορίες για αγρίους…

  Μου αρέσει!

 16. Τον Ιούλη του 1939 η Κομμουνιστικη Διεθνης έστειλε στο ΚΚΕ την παρακάτω οδηγία:

  «Η χώρα σας απειλείται απ’ το φασιστικό άξονα και ιδιαίτερα από τον ιταλικό φασισμό που δρα ειδικότερα στα Βαλκάνια. Το πρώτο καθήκον του ΚΚΕ είναι η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της χώρας. Εφόσον η κυβέρνηση Μεταξά παλεύει και αυτή κατά του ίδιου αυτού κινδύνου, δεν υπάρχει λόγος να επιδιώκετε πρώτα απ’ όλα την ανατροπή της. Βέβαια το Κόμμα σας πρέπει να κάνει αγώνα για την κατάχτηση όσο το δυνατό μεγαλύτερης εσωτερικής ελευθερίας του ελληνικού λαού, γιατί αυτό δυναμώνει την αμυντική ικανότητα της χώρας σας. Οσον αφορά το Ελληνοβουλγαρικό Σύμφωνο της Θεσσαλονίκης, είναι ένα βήμα προς την ειρηνική διευθέτηση των μεταξύ των βαλκανικών λαών διαφορών και τη φιλική συμβίωση των λαών της. Οχι μόνο δεν πρέπει να το πολεμάτε, μα να κάνετε ό,τι μπορείτε, ώστε πάνω στη βάση της δι’ αμοιβαίων υποχωρήσεων εξομάλυνσης των εσωτερικών βαλκανικών διαφορών και της ενιαίας πάλης για την υπεράσπιση της ειρήνης και ανεξαρτησίας όλων των βαλκανικών λαών, να συγκροτηθεί ένας γερός συνασπισμός όλων των κρατών της Βαλκανικής Χερσονήσου».

  Μου αρέσει!

  1. ΠΑΡΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΓΓ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ….ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΕΝΑ «ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ»
   ή ΤΟΥΡΚΙΚΑ (που καταλαβαινετε καλυτερα ) ΑΪ ΣΙΧΤΙΡ !!!!

   «Προς το λαό της Ελλάδας

   Ο φασισμός του Μουσσολίνι χτύπησε την Ελλάδα πισώπλατα, δολοφονικά και ξετσίπωτα με σκοπό να την υποδουλώσει και εξανδραποδίσει. Σήμερα όλοι οι έλληνες παλαίβουμε για τη λευτεριά, την τιμή, την εθνική μας ανεξαρτησία. Η πάλη θα είναι πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή. Μα ένα έθνος που θέλει να ζήσει πρέπει να παλεύει, αψηφώντας τους κινδύνους και τις θυσίες. Ο λαός της Ελλάδας διεξάγει σήμερα έναν πόλεμο εθνικοαπελευθερωτικό, ενάντια στο φασισμό του Μουσσολίνι. Δίπλα στο κύριο μέτωπο και Ο ΚΑΘΕ ΒΡΑΧΟΣ, Η ΚΑΘΕ ΡΕΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ, ΚΑΛΥΒΑ ΜΕ ΚΑΛΥΒΑ, Η ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ, ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ.

   Κάθε πράκτορας του φασισμού πρέπει να εξοντωθεί αλύπητα. Στον πόλεμο αυτό που τον διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά, όλοι μας πρέπει να δόσουμε όλες μας τις δυνάμεις, δίχως επιφύλαξη. Επαθλο για τον εργαζόμενο λαό και επιστέγασμα για το σημερινό του αγώνα, πρέπει να είναι και θα είναι, μια καινούργια Ελλάδα της δουλιάς, της λευτεριάς, λυτρωμένη από κάθε ξενική ιμπεριαλιστική εξάρτηση, μ’ ένα πραγματικά παλλαϊκό πολιτισμό.

   Ολοι στον αγώνα, ο καθένας στη θέση του και η νίκη θάναι νίκη της Ελλάδας και του λαού της. Οι εργαζόμενοι όλου του κόσμου στέκουν στο πλευρό μας.

   Αθήνα 31 του Οκτώβρη 1940

   Νίκος Ζαχαριάδης

   Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ».

   Μου αρέσει!

   1. ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕ;;;; ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ ΧΑΦΙΕ ΤΟΥ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΑΝ ΞΕΡΕΙΣ,,,,,,,,,,,ΓΙΑΤΙ ΕΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΤΑΞΑ.

    ΜΕΤΑ Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΦΤΙΑΞΕ ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ…..ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ.

    Μου αρέσει!

   2. Χαρακτηριστική περίπτωση Μαύρης Προπαγάνδας είναι ο «Ριζοσπάστης» πού εξέδιδε επί 4ης Αυγούστου το Υπουργείο Ασφαλείας. Ο τότε υπουργός Ασφαλείας Κ. Μανιαδάκης, χρησιμοποίησε διαφόρους πρώην κομμουνιστές πού ήξεραν καλά την νοοτροπία και την ορολογία τού κομμουνισμού, για να συντάσσει και να κυκλοφορεί δήθεν παράνομα, την εφημερίδα «Ριζοσπάστης», σαν όργανο του Κ.Κ.Ε. Η πραγματική, παράνομη ηγεσία του Κ.Κ.Ε., εξέδιδε τον δικό της, τον πραγματικό «Ριζοσπάστη». Αλλά ο ψεύτικος, κυκλοφορούσε πιο τακτικά και πιο άνετα. Έτσι, έθεσε κάτω από την δική του καθοδήγηση τούς οπαδούς τού Κ.Κ.Ε• Μ’ αυτόν τον τρόπο, το ΚΚΕ έπαιρνε γραμμή από τον πλαστό «Ριζοσπάστη». Αυτός, κατάγγειλε όλους τούς πραγματικούς κομματικούς ηγέτες σαν «πράκτορες της Ασφάλειας» με αποτέλεσμα να απομονωθούν από τούς ομοϊδεάτες των, να εξουδετερωθούν και να συλληφθούν ! Ο ίδιος ο Ν. Ζαχαριάδης, γενικός γραμματεύς τότε τού Κ.Κ.Ε., για μία περίοδο, έπαιρνε «γραμμή» από τον ψεύτικο «Ριζοσπάστη» Σ’ αυτό οφείλεται και η αρχική στάση του υπέρ του «Όχι», της 28ης ‘Οκτωβρίου 1940, το οποίο ενέκρινε με την πρώτη επιστολή του, παρά την ύπαρξη της σοβιετοχιτλερικής συμμαχίας. Μετά, κατάλαβε το λάθος του και έγραψε δύο άλλες επιστολές με τις όποιες πήρε θέση εναντίον του «Όχι» και εναρμονίσθηκε με την τότε φιλοαξονική «γραμμή» της Μόσχας και του διεθνούς κομμουνισμού.

    Μου αρέσει!

   1. ναι οντως ηταν μαιμου
    το εκανε αναγκαστικα ο Σταλιν για να κερδισει χρονο (45.000 εργοστασια μετεφερε πισω απ τα Ουραλια και τα μετετρεψαν σε πολεμικη βιομηχανια )

    Μου αρέσει!

 17. @ Αμετανόητε από όσο με γνωρίζεις από τα γραπτά μου ουδέποτε,ουδένα, εχαρακτήρισα
  ως οπαδό κάποιου κόμματος,πως θα το υπονοουσα για εσένα που έχουμε κάνει πολιτισμένους διαλόγους. Τίς απόψεις μου περί ΜΕΤΑΞΑ τις αναφέρω στο σχόλιο μου αρ.15.
  συμφωνώ πως η Χ.Α. ουδεμία σχέση έχει με τον Μεταξά ο οποίος υπήρξε σταθερά
  βασιλόφρων

  Μου αρέσει!

   1. Αμετανοητε, παρακολουθω τα σχολια και τις απαντησεις σου σε σχολια αλλων. Η διαπιστωση μου ειναι ποσο »μετριοπαθης» εισαι, ποσο »ευπρεπης»
    και ποσο ωραια »αρωματιζεις» τα γραφομενα σου με λεξεις οπως σκ…..τα,,
    κοπροσκυλο κ.α. κ.α.

    Μου αρέσει!

   2. @Παν.Π
    Είναι αυθόρμητο.Και μου συμβαίνει μόνο όταν απευθύνομαι σε γνωστούς νεοναζιστές του blog, που βγήκαν ειδικώς τσάρκα στις 28/10 να υμνήσουν το Χίτλερ. Αλλά αφού έπεσες μέσα στη διαπίστωση σου,το σχόλιο γιατί το έκανες ? Χρειαζόταν ? Είναι περιττό.
    Ηθελες να γράψω περισσότερα ? την επόμενη φορά…συνέχισε να με παρακολουθείς.
    Γιατί οι νεοναζί, μόνο πάνω από τα πτώματά μας θα περάσουν.

    Μου αρέσει!

Leave a Reply

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s