Ελληνο-Ατλαντικός Πόλεμος. Επιστημονική Φαντασία ή Πραγματικό Γεγονός;

Παραθέτουμε το επίμαχο σημείο από τον Τίμαιο του Πλάτωνα το οποίο αναφέρει τον πόλεμο μεταξύ της Αθήνας και των Ατλάντων σύμφωνα με τις περιγραφές των Αιγύπτιων ιερέων στον Σόλωνα.

Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των ιστορικών – ερευνητών το απορρίπτουν ως παραμυθάκι του Πλάτωνα δημιουργείται το εξής ερωτηματικό. Πως είναι δυνατόν άτομα όπως ο Πλάτων που σημάδεψαν τη παγκόσμια φιλοσοφία να έχουν τέτοιες διακυμάνσεις υψηλής νοημοσύνης και βλακείας ώστε να εφευρίσκουν παραμύθια; Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι ελάχιστα πειστικός .

Η μήπως είχαν πρόσβαση σε γνώση η οποία έχει «χαθεί» σήμερα; Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα θα δοθεί στο μέλλον.

Παραθέτουμε το κείμενο. Πλάτων Τίμαιος 22-25.

“…Εκεί λοιπόν (στην Αίγυπτο) όταν επήγαν ο Σόλων, καθώς είπεν ετιμήθη με εξαιρετικάς τιμάς από τους κατοίκους και ζητών πληροφορίας διά την παλαιάν ιστορίαν της χώρας από τους ιερείς εκείνους που την εγνώριζον πολύ καλά, ανεκάλυψεν ότι ούτε αυτός ο ίδιος ούτε άλλος κανείς Έλλην εγνώριζε τίποτε σχεδόν διά τα παλαιά.

Και όταν κάποτε ηθέλησε να τους παρασύρη εις συζήτησιν διά τα παλαιά ήρχισε να τους λέγη διά τα αρχαιοτάτας παραδόσεις των Αθηνών, διά τον Φορωνέα, ο οποίος εθεωρήθη ως ο πρώτος άνθρωπος, και διά την Νιόβην, διηγήθη επίσης διά τον Δευκαλίωνα και την Πύρραν πως διεβίωσαν μετά τον κατακλυσμόν και διά τους απογόνους των και προσεπάθησε να καθορίση πόσα έτη παρήλθον από όσα έλεγε και να χρονολογήσει.

Κάποιος από τους ιερείς πολύ ηλικιωμένος του είπε τότε: «Σόλων, Σόλων, σεις οι Έλληνες είσθε αιωνίως παιδιά, κανείς Έλλην δεν είναι γέρων». Ο Σόλων άμα ήκουσε αυτά, του είπε: «Πώς γίνεται αυτό, τί εννοείς με αυτά που λέγεις;».

Και εκείνος απήντησεν: «Όλοι είσθε νέοι κατά την ψυχήν, διότι δεν έχετε μέσα εις την ψυχήν σας καμίαν παλαιάν γνώσιν διά την αρχαίαν παράδοσιν, ούτε και κανένα μάθημα παλαιόν από την πολυκαιρίαν. Αιτία αυτού του φαινομένου είναι η εξής: Πολλαί καταστροφαί ανθρώπων έχουν γίνει και θα γίνουν από πολλά αίτια, οι πλέον μεγαλύτεραι από πυρκαγιάς και κατακλυσμούς και αι μικρότεραι από αμέτρητα άλλα αίτια. Π.χ. η παράδοσις που επικρατεί εις την χώραν σας, ότι δηλαδή κάποτε ο Φαέθων o υιός του Ηλίου, αφού έζευξε το άρμα του πατρός του, επειδή δεν είχε την ικανότητα να ακολουθήση τον ίδιον με τον πατέρα τον δρόμον και τα επί γης επυρπόλησε και αυτός κτυπηθείς από κεραυνόν εφονεύθη, αυτό λέγεται ως μύθος, ενώ η πραγματικότης είναι η «παράλλαξις» των πέριξ της γης περιφερομένων ουρανίων σωμάτων και η καταστροφή από το άφθονον πυρ κατά μακροχρόνια διαστήματα των επί της γης ευρισκομένων όντων. Τότε λοιπόν όσοι κατοικούν εις τα όρη και εις υψηλούς και εις ξηρούς τόπους καταστρέφονται περισσότερον από εκείνους που κατοικούν πλησίον των ποταμών και της Θαλάσσης.

Εις την χώραν μας όμως ο Νείλος, ο οποίος και κατά τα άλλα είναι σωτήρ μας, μας σώζει και εις τοιαύτας περιπτώσεις αμηχανίας υπερεκχειλίζων. Όταν εξάλλου οι Θεοί, καθαρίζοντες την γην, την καταπλημμυρίζουν με νερά, όσοι ευρίσκονται εις τα όρη σώζονται, όπως π.χ. οι βουκόλοι και οι βοσκοί, όσοι όμως κατοικούν εις τας πόλεις σας παρασύρονται από τους ποταμούς εις την Θάλασσαν. Εις την χώραν μας όμως εδώ ούτε τότε ούτε άλλοτε πίπτει εκ των άνω νερό επάνω εις την γην, αλλά αντιθέτως φυσικότατα αναδύεται εκ των κάτω προς τα άνω.

Εξ’ αιτίας αυτών λοιπόν των αιτιών αι παραδόσεις της χώρας μας λέγεται ότι είναι παλαιόταται. Η αλήθεια όμως είναι ότι εις όλα τα μέρη, όπου ο χειμών ή η ζέστη δεν είναι υπερβολικά, υπάρχει πάντοτε το γένος των ανθρώπων, άλλοτε πολυάριθμον και άλλοτε ολιγάριθμον. Όσα ωραία ή μεγάλα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον αξιόλογα έχουν γίνει ήεις την χώραν σας ή εις την ιδικήν μας ή εις άλλον τόπον από όσους γνωρίζομεν εξ ακοής, όλα αυτά είναι από παλαιούς χρόνους γραμμένα εδώ εις τους ναούς μας και έχουν διασωθή.

Εις την χώραν σας όμως καθώς και εις άλλας χώρας, όσα κάθε φορά έχουν διοργανωθή ώστε να είναι κατάλληλα διά τα γράμματα και διά τα άλλα όσα είναι αναγκαία εις τας πόλεις, έρχεται κατά καΘωρισμένα χρονικά διαστήματα σαν φοβερά ασθένεια εναντίον τους ρεύμα από τον ουρανόν και αφήνει ζωντανούς μόνον τους αγραμμάτους και αμορφώτους από σας, ώστε γίνεσθε εξ αρχής πάλιν σαν νέοι, χωρίς να γνωρίζετε τίποτε από τα παλαιά που τυχόν έγιναν είτε εις την ιδικήν μας είτε εις την ιδικήν σας χώραν. Όσαν λοιπόν είπες προηγουμένως, Σόλων, διά τας ιδικάς σας παραδόσεις περί γενεαλογιών, ελάχιστα διαφέρουν από παιδικά παραμύθια, διότι σεις ενθυμείσθε μόνον ένα κατακλυσμόν της γης μολονότι προηγουμένως έχουν γίνει πολλοί, κατόπιν δε γνωρίζετε ότι εις την χώραν σας έζησε το πλέον ωραιότερον και το πλέον καλύτερον ανθρώπινον γένος, από το οποίον κατάγεσαι και εσύ και οι συμπολίται σου, διότι τέλος πάντων διεσώθη ολίγον σπέρμα, Εσείς όμως το εξεχάσατε, διότι και οι απόγονοι των διασωθέντων επί πολλάς γενεάς απέθνησκον χωρίς να γνωρίζουν να γράφουν.

Διότι κάποτε Σόλων, πριν από τον μεγάλον κατακλυσμόν, η σημερινή πόλις των Αθηναίων υπήρξεν αρίστη εις τον πόλεμον και γενικώς εις την διακυβέρνησίν της ήτο τελεία. Εις την πόλιν εκείνην λέγεται ότι έγιναν κάλλιστα έργα και διεμορφώθησαν τα πλέον άριστα πολιτεύματα από όσα ημείς έχομεν ακούσει ότι υπήρξαν επί της γης». Άμα ήκουσεν αυτά ο Σόλων, όπως μου είπεν, εθαύμασε και έδειξε πολύ μεγάλην προθυμίαν να μάθη περισσότερα, παρακαλών τους ιερείς να του διηγηθούν όλα γενικώς και με κάθε λεπτομέρειαν διά τους αρχαίους συμπολίτας του.

Ο ιερεύς λοιπόν του είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να μη το κάμω, Σόλων, αλλά Θα σου τα είπω και προς χάριν σου και χάριν της πόλεώς σας, προ πάντων όμως προς χάριν της θεάς, η οποία και την ιδικήν σας και την ιδικήν μας χώραν επροστάτευσε και ανέθρεψε και εμόρφωσε, την ιδικήν σας χίλια χρόνια πρωτύτερα, αφού επήρε το σπέρμα διά σας από την γην και τον Ήφαιστον και αργότερα την ιδικήν μας. Εις τα ιερά μας βιβλία είναι γραμμένον, ότι η διοργάνωσις πόλεως εδώ έγινε προ οκτώ χιλιάδων ετών. Θα σου διηγηθώ λοιπόν με λίγα λόγια διά τους νόμους που είχαν και διά το πλέον ωραιότερον που έκαμαν οι προ εννέα χιλιάδων ετών συμπολίται σου, άλλοτε, όταν θα έχωμεν ευκαιρίαν, Θα είπωμεν τας λεπτομερείας δι’ όλα αυτά αφού θα έχωμεν εμπρός μας τα ίδια τα κείμενα.

Τους νόμους λοιπόν της πόλεως εκείνης εξέτασέ τους εν αντιπαραβολή προς τους εδώ. Διότι θα εύρης εδώ πολλά παραδείγματα των νόμων που υπήρχον τότε εις την πόλιν σας, εν πρώτοις θα ίδης ότι το ιερατικόν γένος είναι τελείως ξεχωριστόν από τα άλλα, ύστερα απ’ αυτά και η τάξις των τεχνιτών είναι ξεχωριστά οργανωμένη, διότι εργάζεται απομονωμένη από τας άλλας, χωρίς να αναμειγνύεται με αυτάς, το ίδιον και η τάξις των βοσκών, των κυνηγών και των γεωργών. Ασφαλώς έχεις αντιληφθή ότι και η τάξις των πολεμιστών εδώ είναι ξεχωριστή από τας άλλας και ότι εις αυτούς κατά νόμον δεν επιτρέπεται να ασχολούνται εις τίποτε άλλο εκτός από τον πόλεμον. Θα παρετήρησες εξ’ άλλου, ότι ο οπλισμός τους είναι ασπίδες και δόρατα, με τα οποία πρώτοι ‘απ’ όλους τους Ασιάτας ωπλίσθημεν ημείς, διότι μας τα εδίδαξεν η Θεά, όπως είχε διδάξει και σας πρώτους εις εκείνους τους τόπους. Όσον αφορά την μόρφωσιν, βλέπεις βέβαια πόσην φροντίδα κατέβαλεν εξ αρχής ο νόμος διά την τακτοποίησιν των πάντων μέχρι της μαντικής και της ιατρικής που ασχολείται με την υγείαν, αφού εφήρμοσε τας Θείας αυτάς επιστήμας εις τα ‘ ανΘρωπίνας ανάγκας και εσυστηματοποίησε όλας τας γνώσεις που προέρχονται από αυτάς.

Η Θεά λοιπόν ίδρυσε πρώτην την ιδικήν σας πόλιν, αφού ‘ εφήρμοσεν όλην αυτήν την οργάνωσιν και τακτικήν, εδιάλεξε τον τόπον όπου εγεννήθηκε, αφού επρόσεξε καλά την ευκρασίαν των εποχών του έτους και κατενόησεν, ότι Θα αναδείξει ανθρώπους πολύ συνετούς. Εζούσαν λοιπόν εις την πόλιν τους χρησιμοποιούντες τοιούτους νόμους και διοικούμενοι πάρα πολύ καλά και είχον υπερβάλει όλους τους ανθρώπους εις κάθε είδος αρετής, όπως ήτο φυσικόν, αφού ήσαν γέννημα και θρέμμα Θεών. Θαυμάζονται λοιπόν πολλά και μεγάλα έργα της πόλεώς σας γραμμένα εδώ, ένα όμως υπερέχει κατά το μέγεθος και την αρετήν. Λέγουν δηλαδή τα βιβλία μας, πόσην εχθρικήν δύναμιν κατέστρεψε κάποτε η πόλις σας, δύναμιν, η οποία με αλαζονείαν, αφού εξώρμησεν από έξω, από τον Ατλαντικόν ωκεανόν, επήρχετο ταυτοχρόνως κατά της Ευρώπης και της Ασίας.

Διότι τότε το εκεί πέλαγος ημπορούσε κανείς να το περάση, επειδή εις την είσοδόν του, την οποίαν σεις ονομάζετε στήλας του Ηρακλέους, είχε μίαν νήσον, η νήσος αυτή ήτο μεγαλύτερα από την Λιβύην και την Ασίαν ηνωμένας και απ’ αυτήν εκκινούντες οι τότε άνθρωποι ηδύναντο να αποβιβασθούν εις τας άλλας νήσους και από αυτάς κατόπιν εις ολόκληρον την απέναντι ήπειρον την , ευρισκομένην γύρω από τον αληθινόν εκείνον ωκεανόν. Διότι τα μέρη αυτά που ευρίσκονται εντεύθεν του στομίου που ανεφέραμεν, φαίνονται σαν λιμήν με κάποιαν στενήν είσοδον και η ξηρά που το περικλείει πολύ δικαιολογημένα και αληθώς δύναται να ονομασθή ήπειρος.

Εις την νήσον λοιπόν αυτήν Ατλαντίδα ωργανώθη μεγάλη και αξιοθαύμαστος δύναμις βασιλέων, η οποία εκυριάρχει εις ολόκληρον την νήσον καθώς και εις πολλάς άλλας νήσους και τμήματα της ηπείρου εκτός τούτων οι βασιλείς εκείνοι εξουσίαζον, από τα εντεύθεν του στομίου μέρη, την Λιβύην μέχρι της Αιγύπτου και την Ευρώπην μέχρι της Τυρρηνίας.

Ολόκληρος λοιπόν η δύναμις αυτή, αφού συνεκεντρώθη και ενοποιήθη, επεχείρησε τότε με μίαν εξόρμησίν της να υποδουλώση και τον ιδικόν μας τόπον και τον ιδικόν σας και ολόκληρον τον εντεύθεν του στομίου. Την εποχήν εκείνη, Σόλων η δύναμις της πόλεώς σας ανεδείχθη εξαιρετική μεταξύ όλων των ανθρώπων και εξ’ αιτίας της αρετής της και εξ’ αιτίας της ανδρείας της. Διότι αφού εξεπέρασεν όλους κατά την . ανδρείαν και τας πολεμικάς τέχνας, είτε αρχηγεύουσα των Ελλήνων είτε και τελείως μόνη της, κατ’ ανάγκην, διότι οι άλλοι την εγκατέλειψαν, αφού έφθασεν εις το χείλος της καταστροφής, κατενίκησε τους επιδρομείς, έστησε τρόπαια εναντίον των ημπόδισε να υποδουλωθούν όσοι ακόμη δεν είχον υποδουλωθεί και απελευθέρωσε χωρίς καμία αξίωση, όλους ημάς τους άλλους που είμεθα εντεύθεν των Ηρακλείων στηλών. Μετά παρέλευσιν αρκετού χρόνου όμως έγιναν φοβεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και εντός ενός τρομερού ημερονυκτίου ολόκληρος ο στρατός σας ετάφη εις την γην και εξηφανίσθη επίσης βυθισθείσα εις την Θάλασσαν η νήσος Ατλαντίς.

Δι’ αυτό ακριβώς και τώρα το μέρος εκείνο του ωκεανού είναι αδιάβατον και αδιερεύνητον, διότι εμποδίζει ο πολύ ολίγον υπό την επιφάνειαν της Θαλάσσης πηλός, τον οποίον εδημιούργησεν η νήσος, όταν κατεβυθίσθη”.

ellinonpaligenesia.blogspot.gr

18 σκέψεις σχετικά με το “Ελληνο-Ατλαντικός Πόλεμος. Επιστημονική Φαντασία ή Πραγματικό Γεγονός;”

 1. Ούτε Φανατσία , ούτε πραγματικό γεγονός , η αλήθεια ειναι όπως συνήθως στην μέση ..

  (..) Η Θεά λοιπόν ίδρυσε πρώτην την ιδικήν σας πόλιν, αφού ‘ εφήρμοσεν όλην αυτήν την οργάνωσιν και τακτικήν, (..)

  Και πείτε στον Αιγύπτιο Ιερέα , όπως και σε όποιους άλλους νομίζουν σήμερα πως είναι Αιγύπτιοι και μάλιστα Ιερείς – Διδάσκαλοι ( ξέρετε που ) , πως να μην στεναχωριούντε γα την δική μας «παιδική αμάθεια» , διότι ότι μας χρειάζεται να μάθουμε την κάθε φορά που πρέπει να το μάθουμε , μας το αποκαλύπτει η Θεά που είναι αθάνατη και δεν ξεχνά όπως εμείς τα παιδιά στην ψυχή κατά τον πολύξερο παπά της Αιγύπτου …

  Μου αρέσει!

 2. Αρχαιοι Ελληνες Θεοι-> Πεσόντες
  Σύγχρονα UFO->Παλαιά τεχνολογία
  Συγχρονοι ερευνητικοι οργανισμοι θα επαναφερουν τις ιδιες συνθηκες στο πεδιο μαχης οπος πριν 11.000 ετη

  Μου αρέσει!

  1. Συμφωνα με τη θεωρια των Λιθοσφαιρικων Πλακων υπαρχει εδω και εκατομ. ετη απομακρυνση των ηπειρων που βρισκονται πανω τους, δηλ. Β. Αμερικης>Ευρωπης και Ν.Αμερικης>Αφρικης. Η θεωρια αυτη αποδεικνυεται ταιριαζοντας σαν παζλ τα κομματια τω
   ν πιο πανω ηπειρων, αφαιρωντας απο ενα χαρτη τον Ατλαντικο με ψαλιδακι!Τελευταια αποδεικνυεται με τη μεθοδο του Παλαιομαγνητισμου και με συγκριση της ηλικιας των πετρωματων απο το βυθισμενη μεσωκεανια ραχη του Ατλαντικου(νεοτερα) και των παραλιων της Αμερικης(παλιοτερα). Αρα παλιοτερα οι ανθρωποι ειχαν επισκεφτει την Αμερικη κι οχι επι Κολομβου!

   Μου αρέσει!

 3. Δεν θα πάρω την θέση κανενός από τους συγχρόνους ερευνητές στο Θέμα Ατλαντίς. Ο Πλάτων που αντί να καταρρίπτεται από την «σύγχρονη επιστήμη» συνεχώς επιβεβαιώνεται ,είναι απόλυτα σαφής τόσο γιά την τοποθεσία που υπήρξε (πέραν του στομίου της μεσογείου,και προς δυσμάς).Μέρος της ίσως είναι οι νήσοι Μαδέρα,Αζόρες προς την ευρωπαϊκή πλευρά,και τά νησιά της Καραβαϊκής στην Αμερικανική.
  …Προσωπικά πιστεύω ότι όντως υπήρξε!-Με βασανίζει όμως το θέμα της Γλώσσας που μιλούσαν οι κάτοικοι της.Μιλούσαν Ελληνικά;ή μήπως τα Ελληνικά ήταν παγκόσμια γλώσσα εκείνου του πολιτισμού;-Το λέω αυτό γιατί στην Αμερικανική ΄Ηπειρο συνέβαιναν- συμβαίνουν μυστήρια πράγματα!…’Εχουμε γραπτές μαρτυρίες από καλόγηρους που ήταν μαζί με τους κονκισταδόρες ότι η γλώσσα των ευγενών ‘Ινκας δεν ήταν η Κέτσουα αλλά κάποια άλλή που τούς θύμιζε πολύ τα Ελληνικά!…Όταν μάλιστα έβαλαν κάποιον ευγενή ‘Ινκα να τους διαβάσει μιά επιγραφή στην μετόπη κάποιου ναού,αυτός διάβασε»Κόμον όμον πάνεξ».Γιά όσους γνωρίζουν η ίδια σχεδόν επιγραφή υπήρχε και στην Μετόπη του Ιερού των Ελευσινίων (Κομ ομ πανξ)!…Στο Μέξικο των Ασζτέκων τά πράγματα γίνονται πιό περίεργα .Η πρωτεύουσα τους λεγόταν Τεο-τειχη΄-(α)τλαν!(μήπως θεοτειχησμένη(α)τλαντίδα;)και ήταν κτισμένη επάνω σε λίμνη με σχέδιο περίπου ίδιο όπως της μυθικής!Ισωςνα ήταν μνημείο επιβιωσάντων Ατλάντων σε αναμνηση της πρωτεύουσας τους. Το ηφαιστειογενές βουνό που δεσπόζει της πόλης ονομάζεται ακόμα και σήμερα»Πο-ποΚαταπέλτ(ης;)…ίσως από τους όγκους πέτρας που εξφενδόνιζε κατα τις εκρήξεις του.Θα ήθελα να σας γράψω πολλά ακόμα αλλά γιά άλλη φορά.

  Μου αρέσει!

 4. Εδώ ο κόσμος χάνεται και το νινί χτενίζεται. Είπε ο Πλάτων μια αλληγορία για το σύστημα των Αθηναίων και σεις χτίσατε τις ελπίδες σας πανω σε αυτήν. Good wines, bons vins, καλά κρασά.

  Μου αρέσει!

  1. -Αντώνη.Πολλές φορές στο παρελθόν ο κόσμος χανόταν και το νινί (‘οπως λες)…πάντα χτενιζόταν!Ίσως αυτό είναι μιά άμυνα του ανθρωπίνου μυαλού ένάντια στις αδιέξοδες καταστάσεις.-Τώρα όσον αφορά την «αλληγορία»του Πλάτωνα,καλό θα ήταν να μη δεχόμαστε την κάθε μακακία που ακούμε, χωρίς μιά έστω τυπική λογική επεξεργασία!-Γιατί φίλτατε σε μιά «αλληγορία»ΔΕΝ δίνεις συγκεκριμένα στοιχεία,ούτε ανακατεύεις σπουδαία πρόσωπα της εποχής σου(Σόλων),γιά ευνοήτους λόγους!-Οι αλληγορίες πάντα ήσαν ασαφείς(…ΟΤΕ τα ζώα φωνήν είχε)…πότε ΟΤΕ;-τότε! …Μην ξεχνάς άλλωστε το γεγονός ότι ο Πλάτων κάθε άλλο παρά σε υπόλειψη είχε το «σύστημα»των Αθηναίων(ήταν αριστοκρατικός).-Όσο γιά τα καλά κρασιά,Προσωπικά εγώ πίνω μόνον «κεκαρμένον οίνον»(βάζω νερό στο κρασί μου)!

   Μου αρέσει!

 5. Φανταστικο αρθρο.

  Αντωνη σκεψου και κατι αλλο απο την κριση, ειναι ωραιο να μαθαινεις και να καλλιεργεις τη φαντασια.
  Μια ζωη την εχουμε, ας μη μας κλεψουν καθε στιγμη της.

  Μου αρέσει!

 6. Πραγματικό Γεγονός!
  Ο Πλάτων είναι ακριβέστατος.
  Ατλαντικός ωκεανός.
  Μεσόγειος θάλασσα.

  Στο πνεύμα του κειμένου :
  Δυστυχώς οι Άντλαντες δεν εξολοθρεύθηκαν όλοι.
  Διέφυγαν κάποιοι και ζούν ανάμεσά μας.
  Άλλοι κρύβονται σε διαστημόπλοια στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης.
  Στην επόμενη αντιστροφή των πόλων ενδεχομένως
  να τους αντιμετωπίσουμε εκ νέου.Πρός το παρών έχουν σφραγίσει τις διόδους στην έρημο γκόμπι,στην περιοχή Ιράκ-Ιράν, τις πύλες στο σημεινό ελλαικό χώρο
  αλλά δραστηριοποιούνται περίπου στη Νέα Ζηλανδία και αλλού.
  Είναι τρυφηλοί και αρχομανείς.Θύουν στον Ποσειδώνα.
  Την εποχή του πολέμου είχαν τρομερή τεχνολογία ανώτερη απο τους Έλληνες.
  Αλλά για καλή μας τύχη μας υποτίμησαν.Άλλωστε η Αθήνα με τη θεά της ΑΘΗΝΑ πρωτοστάτησε στην αποστολή στη θάλασα της Ατλαντίδας.
  Τότε ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΩΚΕΑΝΟΣ.ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ.

  ΘΑΛΑΣΣΑ.
  ΩΚΕΑΝΟΣ.
  ΑΙΓΥΠΤΟΣ.
  ΑΘΗΝΑ.
  ΑΙΓΑΙΟΝ.
  ΕΛΛΑΣ.
  ΕΛΛΗΝΕΣ.
  ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

  Μου αρέσει!

 7. η γνωμη μου ειναι οτι εκεινη την εποχη δεν εγραφαν παραμυθια.. δεν υπαρχει μυθολογια. τα πραγματα τα εγραφαν οπως τα αντιλαμβανονταν κ οπως μεταφερθηκαν απο τις προηγουμενες γενεες. επισης πιστευω οτι πολυ παλιοτερα απο την ιστορια που γνωριζουμε υπηρχε ανεπτυγμενος πολιτισμος, οχι κατωτερος του σημερινου αλλα πανω σε αλλες βασεις κ διαφορετικη φιλοσοφια. δεν υπηρχε υλικη αναπτυξη τοσο οσο πνευματικη. στην ατλαντιδα κατοικουσαν ελληνες.. σε ολη την αμερικη κ την ανατολικη ασια υπαρχουν ελληνικα σημαδια. εμφυλιος πολεμος ηταν ο πολεμος. αλλα δυστυχως χαθηκε πολυτιμη γνωση. ..δεν ειμασταν πιο εξυπνοι ουτε ειχαμε καλυτερο dna απο αλλους λαους (αυτο το αποδεικνυει κ η σημερινη μας καταντια) .. κ με τα σημερινα δεδομενα δεν μπορει να εξηγηθει πως αναπτυξαμε τετοιον πολιτισμο την ωρα που οι γειτονες μας ηταν πιθηκοι. κ εδω μπαινουν τα σεναρια επιστημονικης φαντασιας..

  Μου αρέσει!

  1. Μεγάλε Κων/νε. Σίγουρα όχι παραμύθια!Σκέτο ΜΥΘΟΙ=ΛΟΓΙΑ(από μια εποχή που οι πιό πολλοί κάτοικοι της Γής ή άναρθρες κραυγές είχαν, ή ζωγραφιές αντί γραμμάτων!-Ηταν φυσικό ότι έβλεπαν να παίρνει στα μάτια τους τερατώδεις διαστάσεις!-΄Ομως η αντιφατικότητα της τελειότητας προϊστορικών δομικών κατασκευών σε σχέση με το επίπεδο επιστημονικών γνώσεων της εποχής εκείνης,έχουν τρελάνει τους σημερινούς»επιστήμονες» .Ενδεικτικά σου αναφέρω:Μοχεντζο-Ντάρο(σύνορα Ινδίας-Πακιστάν).Γιοναγκούνι(Υποθαλάσσια ευρήματα ,Ιαπωνία).Νότιος-Κεντρική Αμερική(απίστευτα ευρήματα ακόμα και για τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα),άπο μια εποχή κατά την οποίαν ο άνθρωπος,όχι μόνο δεν γνώριζε τον όρο»μηχανή»αλλά ούτε να γράφει δεν γνώριζε!

   Μου αρέσει!

   1. με εχει απασχολησει κ εμενα το θεμα.. λεω ή ο πολυ παλιος πολιτισμος αυτοκαταστραφηκε ή αυτος ο πολιτισμος ηρθε στην γη απο αλλον πλανητη στην ελλαδα(12 θεοι) κ ξαναεφυγε.
    κ στις δυο περιπτωσεις αφηνοντας πισω πολυτιμη γνωση που βοηθησε τους ελληνες να κανουν πολλα βηματα μπροστα απο την εποχη τους.
    κατι αντιστοιχο πιστευω οτι εγινε στην εποχη μας με τους γερμανους.. βρηκαν κ εκλεψαν γνωση κρυμμενη. η οποια μετα τους πολεμους περασε στα χερια ρωσων κ αμερικανων.

    Μου αρέσει!

Leave a Reply

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s