Εκει που αφόδευσε ο Σοσιαλισμός….Το επίμαχο άρθρο 37 για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Εκεί που έχεσε ο Σοσιαλισμός, φύτρωσε το ΠαSSoK.- netakias

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Άρθρο 36

1. Προκειμένου περί του προσωπικού που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση
της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο
2007–2013 (ΕΣΠΑ) που προκηρύσσεται και ελέγχεται από
Διαχειριστική Αρχή του Δημοσίου, το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί την εποπτεία και
τον έλεγχο των διαδικασιών επιλογής συμμετεχόντων/ωφελουμένων
από τους δικαιούχους φορείς των ανωτέρω προγραμμάτων, ιδίως ως
προς την έγκριση της ανακοίνωσης πρόσληψης, τον έλεγχο της
νομιμότητας των πινάκων κατάταξης που καταρτίζουν οι δικαιούχοι
φορείς καθώς και την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλουν οι
συμμετέχοντες κατά των ανωτέρω πινάκων.
2. Για την άσκηση της κατά τα ανωτέρω αρμοδιότητας δύνανται να
εφαρμόζονται αναλόγως, στο πλαίσιο της οικείας Πρόσκλησης της
Διαχειριστικής Αρχής προς τους Δικαιούχους, όπως αυτή εξειδικεύεται
στην Πρόσκληση – Ενημέρωση προς τους δυνητικά ωφελούμενους, οι
διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) όπως ισχύει.

Άρθρο 37


Ρυθμίσεις Συλλογικών Διαπραγματεύσεων


1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990 (Α΄27) αντικαθίσταται
ως εξής:

« 5. Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται, κατά
σειρά προτεραιότητας, από συνδικαλιστικές οργανώσεις της
επιχείρησης που καλύπτουν τους εργαζόμενους ή από ένωση
προσώπων, χωρίς η διάρκεια ισχύος της να περιορίζεται από την
περίπτωση γγ) του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.
1264/1982 (Α 79), η οποία κατά τα λοιπά εφαρμόζεται και πάντως
ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητά τους και,
εφ` όσον αυτές ελλείπουν, από τις ισχύουσες πρωτοβάθμιες κλαδικές
οργανώσεις και από τον εργοδότη.

2. Η παράγραφος 5 Α, που προστέθηκε στο άρθρο 3 του Ν.1876/1990, με
τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 3899/2010 (Α΄212) καταργείται.

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 1876/1990 αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχουν:
α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
όλων των βαθμίδων στο πεδίο της δραστηριότητάς τους, καθώς και οι
ενώσεις προσώπων με τους όρους και τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, εφόσον συμμετέχουν
τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) των εργαζομένων της επιχείρησης.
Ειδικότερα για την παρ.3 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, από την
πλευρά των εργαζομένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής
σύμβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση. Για τις υπόλοιπες συλλογικές συμβάσεις
εργασίας του άρθρου 3 αυτού του νόμου, από την πλευρά των
εργαζομένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύμβασης
εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση
των εργαζομένων στο πεδίο ισχύος της συλλογικής σύμβασης
εργασίας.

β. Κάθε εργοδότης για τους εργαζόμενους που απασχολεί στην
επιχείρησή του.

γ. Για τους εργαζομένους σε δικηγορικά, σε συμβολαιογραφικά και
άλλα γραφεία η σχετική συλλογική σύμβαση θα υπογράφεται ή η
διαιτητική διαδικασία θα διεξάγεται μεταξύ της συνδικαλιστικής
οργάνωσης των εργαζομένων και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο
υπάγονται οι εργοδότες.».

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 1876/1990 αντικαθίσταται ως
εξής:

«3 α. Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των
καταστατικών τους.

β. Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων της
ένωσης προσώπων του εδαφίου α ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου , εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της ιδρυτικής πράξης, σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της περίπτωσης γγ) του εδαφίου
α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982».

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 1876/1990 αντικαθίσταται ως
εξής:

« Η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει σε
περίπτωση Συρροής με ομοιοεπαγγελματική ή κλαδική συλλογική
σύμβαση εργασίας και πάντως δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους
εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από τους όρους
εργασίας των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου αυτού».

6. Η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11
του ν.1876/1990 αναστέλλεται έως την 31.12.2013.

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του Ν.1876/1990 αντικαθίσταται ως
εξής :

« 3. Την επέκταση μπορεί να ζητήσει και αρμόδια συνδικαλιστική
οργάνωση των εργαζομένων ή των εργοδοτών με αίτησή της, που
υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η
επέκταση ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσης της απόφασης
του Υπουργού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 787 του ΚΠολΔ προστίθεται εδάφιο β΄
ως εξής :
« Η συζήτηση της αίτησης ορίζεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10)
ημερών, το δε δικαστήριο αποφαίνεται οριστικά αμέσως και δέχεται ή
απορρίπτει την αίτηση. Η απόφαση του δημοσιεύεται σε δημόσια
συνεδρίαση μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας ή το
αργότερο εντός 48 ωρών».

http://s.enet.gr/resources/article-files/syllogikes-symvaseis.pdf

21 thoughts on “Εκει που αφόδευσε ο Σοσιαλισμός….Το επίμαχο άρθρο 37 για τις Συλλογικές Συμβάσεις.”

 1. το πρόβλημα δεν είναι οι αμοιβές των εργαζομένων
  οι εισφορές των κωλο-ταμείων του κερατά είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα!!! τα οποία τα κακοδιαχειρίζονται και τρώνε μίζες και προμήθειες

  Like

 2. Εκεί που αφόδευσε ο σοσιαλισμός δεν φύτρωσε μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι συνδικαλιστές.
  Αφιερώνω σε όλους τους συντρόφους σοσιαληστές του κοινωνικού κράτους, τους “Μυρωμένους στίχους” του Σουρή!

  Συντρόφια του ΠΑΣΟΚ παλιά και νέα, της ΓΣΣΕ, της ΑΔΕΔΥ, “πνευματικοί άνθρωποι”, αντιρατσιστούδες ψευτοκαθηγητούδες απαξάπαντες οι κομματάρχιδες των οπισθίων, όλα τα σκατά δικά σας! Τα κερδίσατε με το σπαθί σας και τους λαϊκούς αγώνες σας.
  ΝΑΙ! ΤΑ ΑΞΊΖΕΤΕ!

  ΜΥΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΙΧΟΙ

  Τίποτε δεν απόμεινε στον κόσμο πια για μένα,
  όλα βρωμούν τριγύρω μου και φαίνονται χεσμένα.
  Όλα σκατά γενήκανε και ο δικός μου κώλος
  σκατά εγίνηκε κι αυτός, σκατά ο κόσμος όλος.

  Μόνο σκατά φυτρώνουνε στον τόπο αυτό τον άγονο
  κι όλοι χεσμένοι είμαστε, σκατάδες στο τετράγωνο.
  Μας έρχεται κάθε σκατάς, θαρρούμε πως σωθήκαμε,
  μα μόλις φύγει βλέπομε πως αποσκατωθήκαμε.

  Σκατά βρωμάει τούτος δω, σκατά βρωμά κι εκείνος,
  σκατά βρωμάει το σκατό, σκατά βρωμά κι ο κρίνος.
  Σκατά κι εγώ, μες στα σκατά, και με χαρτί χεσμένο
  ό,τι κι αν γράψω σαν σκατό προβάλλει σκατωμένο.

  Σκατά τα πάντα θεωρώ και χωρίς πια να απορώ,
  σκατά μασώ, σκατά ρουφώ, σκατά πάω να χέσω,
  απ’ τα σκατά θα σηκωθώ και στα σκατά θα πέσω.

  Όταν πεθάνω χέστε με, τα κόλλυβά μου φάτε
  Και πάλι ξαναχέστε με και πάλι ξαναφάτε,
  μα απ’ τα γέλια τα πολλά κοντεύω ν’ αρρωστήσω
  και δεν μπορώ να κρατηθώ, μου φεύγουν από πίσω.

  Σκατά ο μεν, σκατά ο δε, σκατά ο κόσμος όλος
  κι απ’ το πολύ το χέσιμο μου πόνεσε ο κώλος!

  Like

  1. Και να μην ξεχάσω… ΣΚΑΤΑ ΣΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΚΑΤΑ ΣΤΟ ΔΝΤ, ΣΚΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ!

   Οι μυρωμένοι στίχοι αφιερώνονται σε όλη την Ευρώπη και στους πολυπολιτισμικούς επισκέπτες και ιδιαίτερα στους προωθητές τους, “πολιτικούς”, παραπολιτικές, φορουματζούφες, ΜΚΟτζούδες και κάθε λογής βιζιτούδες. Σε όλους σας τιμή και δόξα σκατένια.

   Like

   1. Σοφια,
    πρεπει να το μεταφρασουμε και να το στειλουμε στις ξενες εφημεριδες.
    Υπεροχο, το ελεγα μικρη αυτο το ποιημα,
    ενα απο τα λιγα που ειχα καταφερει να αποστηθισω.

    Like

   2. βρε Kiki, πως να μην το αποστηθίσεις;
    αφού οι μισές λέξεις και παραπάνω λένε για το “σκατό” και τα παράγωγά του. 😆

    Εγώ βρε παιδιά δεν το ήξερα το ποίημα και πέραν του ότι πήγα να πνιγώ απ’τα γέλια, νόμισα ότι η Σοφία τρελλάθηκε.

    Like

   1. Eπικριτικός και δια-χρο-νι-κός!!

    Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
    κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
    Κι από προσπάππου κι από παππού
    συγχρόνως μπούφος και αλεπού.

    Θέλει ακόμα -κι αυτό είναι ωραίο-
    να παριστάνει τον ευρωπαίο.
    Στα δυό φορώντας τα πόδια που ‘χει
    στο ‘να λουστρίνι, στ’ άλλο τσαρούχι.

    Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαίο,
    ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.
    Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
    λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.

    Και ψωμοτύρι και για καφέ
    το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ».
    Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
    σαν πιάσει πόστο: δερβέναγάς.

    Δυστυχία σου, Ελλάς,
    με τα τέκνα που γεννάς!
    Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
    τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα; 😆

    Like

   2. Βρε την Άστυ θα την έχει πιάσει λόξιγκας
    Nancy με συγχωρείς.. απ’τους πολλούς γαιδάρους και τα αφοδεύματατα έχασα τα λογικά μου. 😆

    Like

   3. Aργότερα που θα έρθει θα μας κάνει μια ολοδική της αφιέρωση, θα αναμένω 🙂

    Like

   4. το τελευταιο τετραστιχο,με παρηγορει.
    αφου απο τοτε ετσι ειμασταν και επιβιωσαμε,
    θα επιβιωσουμε και τωρα.
    ΟΧΙ ΟΛΟΙ,αλλα εμεις οι ΕΛΛΗΝΕΣ,θα επιβιωσουμε.

    Like

 3. Καλησπερα σας
  Ο Σουρης ειναι διαχρονικος και μαλιστα στην εποχη μας πρεπει να τον απαγγελουμε ομαδικως!!! 😀
  Ειδικα το ποιημα που ειπε η Σοφια καλο θα ειναι να γινει μεταφραση και να σταλει σε ξενα σαιτ, να δουν την ψυχη του Ελληνα!!!!!

  Like

  1. χαχαχα σκ.. για εξαγωγή..
   δεν τους εξάγουμε και τους πολιτικούς που τα αντιπροσωπεύουν; 🙂

   Like

   1. Νανσυ
    αυτους δεν τους θελουν γιατι εχουμε μεγαλο αποθεμα απο δαυτους!!!:D
    Ολοι στας Ευρωπας τα ιδια σκ…τα ειναι (οι πολιτικοι) 😀

    Like

   2. ε, πως, είδε ο γύφτος τη γενιά του, δεν έχεις ακούσει;
    και στο κάτω κάτω, ποιός τους ρώτησε για την αποστολή.. δικοί μας πάντως δεν είναι αυτοί οι αφοδευμένοι

    Like

 4. Netakias

  αλλο τι …γραφεις
  και αλλο τι βλεπουμε!
  Θελεις με αυτο το μελανουρι της φωτο, να εχω μυαλο να διαβασω ..κειμενο?
  Πασοκ η …κυρια?
  Τηλεφωνο εχεις?
  Αν μπει σε ψηφοδελτιο, εγω θα σε ..πουλησω!

  Like

➤ Σχολιάστε Ελεύθερα :

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s