olympia.gr

Για την Ελλάδα με όπλο την αλήθεια. Μαθαίνοντας τη φύση, την κοινωνία, τον εαυτό μας. Μαθαίνοντας ξανά να ζούμε! Ecology is not just a trend. It's Life itself. Ecosophy: The Olympian Way. 奥林山方式

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΝΤΗΛΕΡ ΤΩΝ ΒΑΡΩΝΩΝ: Η Ελληνική Δημοκρατία προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να μην εισπράξει 15 εκατ. ευρώ από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ!

Posted by olympiada στο Οκτώβριος 8, 2011

Αντιγράφουμε από την επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUR-Lex – – EL) την περίληψη της προσφυγής της Ελληνικής Δημοκρατίας (!)  με την οποία ζητάει την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής για την παράνομη επιδότηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ .

Υπενθυμίζεται ότι με την απόφαση αυτή η Επιτροπή έκρινε ότι το εξαιρετικά χαμηλό τίμημα των 11 εκατομμυρίων ευρώ που πλήρωσε η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας (που δεν πήγαν στο Ελληνικό Δημόσιο αλλά στην προηγούμενη εταιρεία TVX) ισοδυναμούσε με παράνομη κρατική ενίσχυση. Το ποσό της παράνομης ενίσχυσης υπολογίστηκε από την Επιτροπή στα 15,4 εκατ. ευρώ, τα οποία πρέπει η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ να επιστρέψει στο Δημόσιο. Κατά αυτής της απόφασης προσέφυγε η Ελλάδα (τρομάρα μας!), που ούτε τα 11 εκατ. του “τιμήματος” πήρε, ούτε τα 15,4 εκατ. επιθυμεί να εισπράξει!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ: η προσφυγή έχει ημερομηνία 28 Απριλίου ενώ οι προσφυγές της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και της EUROPEAN GOLDFIELDS κατατέθηκαν στις 20 Μαΐου. Αυτό σημαίνει ότι η Ελληνική Δημοκρατία προσέφυγε για την ακύρωση της απόφασης πριν ακόμα και από την ενδιαφερόμενη εταιρεία που πρόκειται να πληρώσει τα λεφτά!!! Τέτοιος υπερβάλλων ζήλος για να μην εισπράξει τίποτα το Δημόσιο!!!

Μόλις έχουμε πρισσότερα στοιχεία θα επανέλθουμε γιατί η υπόθεση βρωμάει…

Προσφυγή της 28ης Απριλίου 2011 — Ελληνική Δημοκρατία κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-233/11)

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ελληνική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: Β. Ασημακόπουλος, Γ. Κανελλόπουλος, Α. Ιωσηφίδου και Π. Μυλωνόπουλος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

– Να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση και

– Να καταδικάσει την Επιτροπή στην καταβολή των δικαστικών εξόδων.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Με την παρούσα προσφυγή η προσφεύγουσα ζητεί την ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011, Ε(2011) 1006 τελικό, σχετικά με την κρατική ενίσχυση αριθ. C 48/2008 (πρώην ΝΝ 61/2008), που εφάρμοσε η Ελλάδα υπέρ της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

Η προσφεύγουσα προβάλλει τους εξής λόγους ακύρωσης:

Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται, πρώτον, ότι η καθής παραβίασε τις διατάξεις των Συνθηκών (άρθρα 107, παράγραφος 1 και 108, παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, πρώην άρθρα 87, παράγραφος 1, και 88, παράγραφος 2, ΕΚ) ερμηνεύοντας και εφαρμόζοντάς τες εσφαλμένα, κατά πλάνη περί τη συνδρομή και την εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών σχετικά με την έννοια των κρατικών ενισχύσεων.

Προς στήριξη του πρώτου σκέλους του λόγου αυτού, σε σχέση με το μέτρο κρατικής ενίσχυσης αρ. 1 (πώληση των μεταλλείων Κασσάνδρας σε τιμή χαμηλότερη της αγοραίας αξίας τους) προβάλλεται: (α) εσφαλμένη εκτίμηση σε σχέση με το υποστατό της ενίσχυσης, εκ της πρόδηλης πλάνης ως προς την ιδιότητα του Δημοσίου ως απλού διαμεσολαβητή και την απουσία εμπλοκής κρατικών πόρων κατά την επίμαχη μεταβίβαση, (β) (επικουρικά) εσφαλμένη εκτίμηση ως προς την εφαρμογή του κριτηρίου του ιδιώτη επενδυτή, (γ) (άλλως, επικουρικά) πεπλανημένη εκτίμηση ως προς τη χορήγηση πλεονεκτήματος, εκ του προδήλως εσφαλμένου υπολογισμού της αξίας των μεταλλείων, της γης και του αποθέματος συμπυκνωμάτων, καθώς και της δήθεν πραγματικής, κατά το χρόνο της πώλησης, λειτουργίας των μεταλλείων, (δ) (άλλως, επικουρικά) πεπλανημένη εκτίμηση σχετικά με τη νόθευση του ανταγωνισμού και τον επηρεασμό των συναλλαγών των κρατών μελών.

Προς στήριξη του δεύτερου σκέλους του πρώτου λόγου, σε σχέση με το μέτρο κρατικής ενίσχυσης αρ. 2 (απαλλαγή καταβολής φόρων μεταβίβασης) προβάλλεται εσφαλμένη εκτίμηση του αποδιδόμενου πλεονεκτήματος, καθώς και της αποδιδόμενης νόθευσης του ανταγωνισμού και του επηρεασμού των συναλλαγών των κρατών μελών.

Βάσει του δεύτερου λόγου ακύρωσης, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η καθής παραβίασε τις διατάξεις του άρθρου 14, παράγραφος 1, εδάφιο β’, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 [1] σχετικά με την απαίτηση ανάκτησης της ενίσχυσης, κατά παράβαση των αρχών της αναλογικότητας, της καλόπιστης συνεργασίας, της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Προς στήριξη του λόγου τούτου προβάλλεται, ότι υπό το φως των αρχών αυτών η καθής έσφαλε κατά την επιχειρηθείσα στάθμιση μεταξύ της απειλούμενης νόθευσης του ανταγωνισμού και του οφέλους από τη συνέχιση της δραστηριότητας των επίμαχων μεταλλείων.

Τέλος, βάσει του τρίτου λόγου ακύρωσης, η προσφεύγουσα θεωρεί ότι η καθής παραβίασε τους κανόνες αιτιολογίας (άρθρο 296 ΣΛΕΕ, πρώην άρθρο 253 ΕΚ), σχετικά με την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης, καθώς και σχετικά με το συμβατό της προς την εσωτερική αγορά.

Προς στήριξη του λόγου τούτου προβάλλεται, ότι η καθής δεν εξήγησε γιατί το προερχόμενο καθαρά από ιδιωτικούς πόρους τίμημα της πώλησης των μεταλλείων Κασσάνδρας συνιστά άμεση ή έμμεση απώλεια κρατικών πόρων που να μπορεί να καταλογιστεί στο Δημόσιο, ούτε γιατί θεώρησε ως καταβλητέους στην προκειμένη περίπτωση αμφότερους τους φόρους μεταβίβασης μεταλλείων και μεταβίβασης γης, και όχι μόνον το φόρο μεταλλείων. Επί πλέον, για τον υπολογισμό της αξίας των μεταλλείων, της γης και του αποθέματος μεταλλευμάτων, η καθής δεν εξήγησε τη χορήγηση πλεονεκτήματος, στηριζόμενη επιλεκτικά εν μέρει στην έκθεση Behre Dolbear και εν μέρει σε δική της αυθαίρετη επιχειρηματολογία την οποία επίσης αντιφατικά εφάρμοσε σε σχέση με την αρνητική αξία των αργούντων μεταλλείων.

[1] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ.

http://antigoldgreece.wordpress.com/2011/10/07/t-23311/#more-12546

10 Σχόλια to “ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΝΤΗΛΕΡ ΤΩΝ ΒΑΡΩΝΩΝ: Η Ελληνική Δημοκρατία προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να μην εισπράξει 15 εκατ. ευρώ από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ!”

 1. ΜΑΧΗΤΗΣ said

  Ερωτω τον μουστακιαλη Ελληνα ανακριτη.
  Ποιος ..εφαγε με τη σεσουλα ανακριτα μου?
  Τον παμε κρεμαλα ή δεν προβλεπεται?

  Μου αρέσει!

 2. kiki 1 said

  Μου φαινεται οτι η Ευρωπαικη Επιτροπη ξεκινησε την διαδικασια ,
  και ζητησε την ακυρωση της συμβασης ,

  και απο οτι γνωριζω το καταρ δεν εκανε επενδυση εκει, αλλα εδωσε δανειο στον μπομπολα,
  αυτη ειναι η μεγαλη επενδυση , του χαλιφατου.

  Μου αρέσει!

  • antigoldgreece said

   Kiki, αυτό για το κατάρ έτσι που το λες είναι
   http://antigoldgreece.wordpress.com/2011/10/03/qatar-antigold/

   Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη σύμβαση, αν ξέρεις κάτι μας ενδιαφέρει ΠΟΛΥ!!!

   Μου αρέσει!

   • kiki 1 said

    Θα το ψαξω,
    θυμαμαι πριν κατι μηνες , το ειχα διαβασει η στην ελευθεροτυπια, η στο Παρον,
    αυτο οτι η συμβαση με την εταιρεια του μπομπολα ειχε κριθει απο την κομισιον , επιτροπη ανταγωνισμου, ως μη συμβατη με τους κανονες ανταγωνισμου, και ειχε κρινει οτι κατ αρχην οτι παραχωρηθηκε περιπου δωρεαν και κατω ,,,,,

    Θα ψαξω και θα το βρω, παντως η μια ειναι η η αλλη εφημεριδα.

    επισης μπορειτε να κοιταξετε και στην πρωτοβουλια των κατοικων εναντιον των μεταλλιων χρυσου.

    Μου αρέσει!

   • kiki 1 said

    Αδυνατον παιδια να το βρω, πρεπει να εγινε Απριλη -Μαη αν θυμαμαι καλα,
    γιατι και απο τις πληροφοριες που διαβαζω εχω παλαβωσει,
    αν εχετε αλλο τροπο εσεις ,, ψαξτε στις δυο εφημεριδες που σας ειπα,
    εγραψαν οτι η επιτροπη ανταγωνισμου, ειχε κρινει την συμβαση παραχωρησης στον Μπομπολα, παρανομη, διοτι ο διαγωνισμος δεν ηταν επαρκης μου φαινεται, και οτι το δημοσιο απο αυτην την συμβαση αυτο το θυμαμαι ειχε χασει 11. εκατ, ευρω, και οτι επρεπε να πανε δικαστικως για διεκδικηση του ποσου, αλλα δεν ηταν αποφαση της κυβερνησης ηταν απο πανω.

    επισης στο Ας μιλησουμε επιτελους το μπλοκ κοιταξτε

    Μου αρέσει!

 3. V said

  Πρόκειται για ΤΟ σκάνδαλο.

  Η όλη διαδικασία και κυρίως η ‘βολική’ τοποθέτηση παπάκι στη θέση του υπεκα, ώστε σε 1 βδομάδα να υπογράψει τη βρωμερή επο (έγκριση περιβαλλοντικών όρων) παρά τις αρνητικές εισηγήσεις όλων των τεχνικών φορέων και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, την επο την οποία λιβάνιζαν χρόνια και η μπιρμπίλο δεν τολμούσε να υπογράψει. Ο παπάκι σε 1 βδομάδα τη μελέτησε και απεφάνθει!

  Και βεβαίως ενώ στον Ασωπό (που είναι και δίπλα στην Αθήνα) ακόμα ξεθάβονται τα τοξικά απόβλητα και δεν μπόρεσαν να επιβάλουν ούτε στη βιοτεχνία του κυρ μήτσου την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, θέλουν να μας πείσουν ότι θα τηρήσει ο εθνικός εργολάβος τους κανόνες προς όφελος (!) της κοινωνίας -ναι, έχει κάνει πολλά ο συγκεκριμένος προς όφελος αυτής- και δε θα φτιάξει ατελείωτες γούρνες κυανίου που με την πρώτη πλημμύρα θα αποτελειώσουν τη φύση που θα έχει ήδη εκχερσώσει.

  Και τζάμπα. Και με επιδότηση.

  Μου αρέσει!

 4. ammos-mpaliagaios said

  Α, ρε μεγαλοεκδότα και τα μπορδέλα του Πειραιά το 1800 και κάτι χρηματοδότησες,άτιμο πόσα ξέρεις έ άτιμο.

  Μου αρέσει!

 5. clio said

  ……..Τέτοιος υπερβάλλων ζήλος για να μην εισπράξει τίποτα το Δημόσιο!!!…….
  Αυτή η πρόταση είναι «όλα τα λεφτά»,με λίγα λόγια καταλαβαίνουμε όλοι ότι το δημόσιο ΔΕΝ θέλει ούτε ένα ευρώ έσοδο,για να ξεπουλήσει την Ελλάδα αντί πινακίου φακής.
  ……..Στην πραγματικότητα το Ελληνικό Δημόσιο είναι για μια ακόμα φορά ο μεγάλος χαμένος, ο μεγάλος εξαπατημένος της υπόθεσης “Μεταλλεία Κασσάνδρας”, που εδώ και πολλά χρόνια βλέπει τα δισεκατομμύρια να σφυρίζουν γύρω του χωρίς να μπορεί να εισπράξει ούτε ένα ευρώ. Στις 23 Δεκεμβρίου 2003, τα μεταλλεία μεταβιβάστηκαν στην Ελληνικός Χρυσός, μια εταιρειούλα που είχε συσταθεί μόλις δυο μέρες νωρίτερα από τον Δημήτρη Κούτρα με μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ. Η μεταβίβαση έγινε με μηδενικό τίμημα για το Δημόσιο και χωρίς να τηρηθεί σε τίποτα η νόμιμη διαδικασία. Αρχιτέκτονας αυτής της δυσώδους συναλλαγής ήταν ο τότε Υφυπουργός Οικονομικών και νυν Δήμαρχος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Χρήστος Πάχτας, άλλος ένας πολιτικός από αυτούς που μας έφεραν στα σημερινά χάλια όμως ποτέ δεν πλήρωσε για τις πράξεις του……..
  Όμως υπάρχουν ακόμα ιθαγενείς στα χωριά του δήμου Αριστοτέλη που ψήφισαν τον Πάχτα και διαλαλούν ότι άλλοι «τα πήραν».Υπάρχει κάποιος που επιβάλεται να βγεί και να πεί την αλήθεια σε αυτούς τους κατοίκους;Ακούει κανείς;

  Μου αρέσει!

 6. […] ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΝΤΗΛΕΡ ΤΩΝ ΒΑΡΩΝΩΝ: Η Ελληνική Δημοκρατία … […]

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: